Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện hoạt động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại Phòng Tài chính - Kế hoach huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN THỊ HẬU

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN TẠI
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ LỘC
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60.34.02.01

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Đà Nẵng - Năm 2019


Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN


Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Dương Việt Anh

Phản biện 1: PGS.TS. Lâm Chí Dũng
Phản biện 2: TS. Nguyễn Đại Phong
.

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng họp tại Trường Đại học
Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2019

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin – Học liệu và truyền thông, ĐHĐN;
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách nhà nước (NSNN) là nền tảng vững chắc để một
quốc gia phát triển. Một hệ thống ngân sách vững chắc đóng vai trò
cực kì quan trọng trong việc bảo đảm mọi hoạt động chi tiêu của chính
phủ, góp phần th c đẩy nền kinh tế phát triển, an ninh quốc phòng
được giữ vững, các chính sách
hội được thực thi công bằng, đồng
thời là một trong những công cụ quan trọng để nhà nước thực hiện vai
trò quản lý và điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô.
Ngân sách cấp huyện là một cấp ngân sách có vai trò quan trọng
trong hệ thống NSNN, nó quyết định đến kết quả hoạt động kinh tế
chính trị của các đơn vị chính quyền địa phương. Vì vậy, việc sử dụng
các phương thức quản lý ngân sách cấp huyện một cách phù hợp sẽ tạo
tiền để cho việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện vẫn còn những bất cập và tồn tại, một trong những nguyên nhân
được xem là mấu chốt đó là tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp
chính quyền chưa thực sự rõ ràng, ranh giới giữa các nguồn thu chưa rõ
ràng, các đơn vị ở địa phương chưa thực sự làm chủ cấp ngân sách của
mình, phân cấp ngân sách còn chồng chéo, bên cạnh đó quản lý thu chi
NSNN còn nhiều bất cập... Vì vậy, hoàn thiện hoạt động quản lý NSNN
là một nhiệm vụ bức thiết của Đảng và Nhà nước và nhân dân ta, nhằm
nâng cao hiệu quả sử dụng tiền, vốn, tài sản Nhà nước, đồng thời tạo
niềm tin của nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước.
Ph Lộc là một huyện nằm phía Nam của tỉnh TT Huế, có 18
đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn và 16 xã. Là một đơn vị đóng góp
ngân sách quan trọng cho ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy
nhiên trong thực tế tình hình thu ngân sách còn hạn chế trong khi đó
nhu cầu chi cho phát triển kinh tế là rất lớn. Do đó, hoạt động quản lý
NSNN càng cần phải được ch trọng để khơi dậy, khai thác triệt để


2
các nguồn thu, tiết kiệm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết nhằm th c
đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trong những năm gần đây, hoạt
động quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Phú Lộc có sự chuyển biến
tích cực, thể hiện ở việc đẩy mạnh khai thác hiệu quả các nguồn lực tài
chính tiềm năng sẵn có tại địa phương và thực hiện phân bổ các nhiệm
vụ chi một cách hợp l góp phần tạo nền tảng phát triển kinh tế. Tuy
hoạt động quản lý NSNN đạt được hiệu quả nhất định nhưng vẫn còn
những tồn tại cơ bản, những vấn đề cần phải được khắc phục, việc
hoàn thiện hoạt động quản l ngân sách đại phương là nhiệm vụ rất
cấp bách đang được đ t ra.
Xuất phát từ lý do trên, tác giả chọn đề tài "Hoàn thiện hoạt
động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện tại phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế " để làm đề tài luận
văn thạc sĩ của mình. Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận văn, tác
giả đề cập sâu vào chức năng của Phòng Tài chính - Kế hoạch trong
hoạt động quản lý ngân sách cấp huyện, các chủ thể khác chỉ làm rõ
chức năng chung trong hoạt động này.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu tổng quát: Luận văn nghiên cứu với mục tiêu kết
hợp giữa những l luận và thực trạng để đề uất các khuyến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản l NSNN cấp huyện tại huyện
Ph Lộc, tỉnh TT Huế.
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Hệ thống hóa những vấn đề l luận cơ bản về hoạt động quản
lý NSNN cấp huyện.
+ Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại
huyện Ph Lộc, chỉ ra những hạn chế trong hoạt động quản l NSNN
cấp huyện tại huyện Ph Lộc, tỉnh TT Huế.
+ Đề uất một số hàm chính sách nhằm hoàn thiện hoạt động


3
quản l NSNN cấp huyện tại huyện Ph Lộc, góp phần phát triển kinh
tế hội của huyện Ph Lộc, tỉnh TT Huế.
- Từ những mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu trên, các câu
hỏi nghiên cứu đƣợc đặt ra để giải quyết nhƣ sau:
+ Các nội dung trong hoạt động quản lý NSNN cấp huyện bao
gồm những gì?
+ Các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả
họat động quản lý NSNN cấp huyện ?
+ Thực trạng hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại phòng TCKH huyện Phú Lộc được tổ chức như thế nào?
+ Kết quả đạt được trong hoạt động quản lý quản lý NSNN cấp
huyện tại phòng TC- KH huyện Phú Lộc?
+ Những tồn tại hoạt động quản lý quản lý NSNN cấp huyện tại
phòng TC- KH huyện Phú Lộc?
+ Giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản lý NSNN cấp huyện
tại phòng TC- KH huyện Phú Lộc?
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về
hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại phòng Tài chính kế hoạch
huyện Phú Lộc.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian nghiên cứu: Luận văn chỉ đề cập đến hoạt động
quản l ngân sách nhà nước cấp huyện được thực hiện tại phòng Tài
chính – Kế hoạch Huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế.
+ Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ năm 2014 - năm 2017
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
+ Phương pháp thu thập dữ liệu: Dữ liệu được thu thập từ các
nguồn số liệu thực tế được tổng hợp từ các “Báo cáo quyết toán ngân
sách nhà nước huyện Phú Lộc từ năm 2014- 2017”; “Báo cáo Kinh tế


4
- Xã hội huyện Phú Lộc từ năm 2014 -2017” tại phòng Tài chính –
Kế hoạch huyện Ph Lộc; các thông tin đ được công bố trên mạng
thông tin nội bộ huyện Phú Lộc, mạng thông tin nội bộ tỉnh TT Huế;
các công trình nghiên cứu khoa học của nhiều tác giả đ được công
nhận và công báo.
+ Phương pháp phân tích và tổng hợp: Từ những dữ liệu thu
thập được, tác giả tổng hợp để có những đánh giá, những kết luận và
có những đề xuất phù hợp với lý luận và thực tiễn trong hoạt động
quản lý NSNN cấp huyện tại địa phương.
+ Phương pháp so sánh : Phương pháp so sánh được sử dụng
trong bài để làm rõ sự giống và khác nhau của các vấn đề nghiên cứu
qua từng giai đoạn, để từ đó có những đánh giá, nhận xét và khuyến
nghị trong hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại địa phương.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung chính của luận văn gồm có 3 chương
Chương 1: Cơ sở l luận về ngân sách nhà nước cấp huyện và
hoạt động quản l NSNN cấp huyện.
Chương 2: Thực trạng hoạt động quản l NSNN cấp huyện tại
phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ph Lộc, tỉnh TT Huế.
Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động quản l NSNN
cấp huyện tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ph Lộc, tỉnh TT
Huế.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Trong những năm qua, ở nước ta đ có nhiều bài báo, luận văn,
văn bản nghiên cứu về công tác quản l NSNN từ quy mô cấp trung
ương đến các cấp địa phương.


5
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NSNN CẤP HUYỆN VÀ HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
NHÀ NƢỚC
1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nƣớc
“Theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015: NSNN là
toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện
trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của
Nhà nước”.[10, tr.4]
1.1.2. Đặc điểm của ngân sách nhà nƣớc
Vì ngân sách nhà nước là bảng “dự toán thu chi” của nhà nước
trong một khoản thời gian nhất định, nên mang các đ c điểm tiêu biểu
sau: “(1) Hoạt động thu chi của NSNN luôn gắn ch t với quyền lực
kinh tế - chính trị của nhà nước, và việc thực hiện các chức năng của
nhà nước, được nhà nước tiến hành trên cơ sở những luật lệ nhất định;
(2) Hoạt động NSNN là hoạt động phân phối lại các nguồn tài chính,
nó thể hiện ở hai l nh vực thu và chi của nhà nước; (3) NSNN luôn
gắn ch t với sở hữu nhà nước, luôn chứa đựng những lợi ích chung, lợi
ích công cộng; (4) NSNN cũng có những đ c điểm như các quỹ tiền tệ
khác. Nét khác biệt của NSNN với tư cách là một quỹ tiền tệ tập trung
của nhà nước, nó được chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng, sau
đó mới được chi dùng cho những mục đích đ định; (5) Hoạt động thu
chi của NSNN được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực
tiếp là chủ yếu.” [8, tr.8]
1.1.3. Vai trò ngân sách nhà nƣớc
- Vai trò huy động các nguồn tài chính của NSNN để đảm bảo


6
nhu cầu chi tiêu của nhà nước
- Quản l điều tiết vĩ mô nền kinh tế
1.1.4. Hệ thống ngân sách nhà nƣớc và quan hệ các cấp ngân
sách nhà nƣớc ở Việt Nam
a. Hệ thống ngân sách nhà nước
Hệ thống ngân sách được hiểu là tổng thể các cấp ngân sách có
mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu
chi của các cấp ngân sách. Tùy theo mô hình tổ chức hành chính của
mỗi nước mà hệ thống ngân sách nhà nước của mỗi nước có cơ cấu
khác nhau. Ở Việt Nam các cấp ngân sách được hình thành trên cơ sở
các cấp chính quyền của nhà nước.
b. Quan hệ giữa các cấp ngân sách nhà nước
1.1.5. Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nƣớc
a. Nguồn thu NSNN: Để có kinh phí chi cho mọi hoạt động của
mình, Nhà nước dựa vào quyền lực chính trị của mình đ đ t ra các
loại thu để bắt buộc các thành viên trong
hội đóng góp một phần
sản vật và thu nhập của họ cho Nhà nước để hình thành nên nguồn tài
chính của mình.
b. Nhiệm vụ chi NSNN: Chi NSNN là việc nhà nước dùng
quyền của mình để phân phối và sử dụng quỹ mà nhà nước thu được
nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của một nhà nước theo những
nguyên tắc nhất định, tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể trong
nền kinh tế phát triển, bảo đảm công bằng
hội và r t ngắn khoảng
cách giàu nghèo, thực thi trách nhiệm của một nhà nước.
1.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ
NƢỚC CẤP HUYỆN
1.2.1. Khái niệm quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp huyện
Quản lý NSNN cấp huyện là hoạt động của các chủ thể quản lý
NSNN cấp huyện (cấp chính quyền địa phương, cơ quan tài chính, kho


7
bạc, chi cục thuế…) sử dụng các công cụ quản l để tác động vào hoạt
động thu chi NSNN cấp huyện nhằm đạt được các mục tiêu đ ác
định trước.
1.2.2. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp huyện
- NSNN cấp huyện được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ,
hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công,
phân cấp quản lý gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý
nhà nước cấp huyện.
- Toàn bộ các khoản thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện phải
được cơ cấu trong dự toán và được các cơ quan có thẩm quyền tại địa
phương ét duyệt và thông qua.
- Các khoản thu ngân sách thực hiện theo quy định của các luật
thuế và chế độ thu theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán
được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đ ng chế độ, tiêu
chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán thu chi ngân sách,
mỗi ban ngành đoàn thể, mỗi đơn vị phải căn cứ vào dự toán đ được
lập vào đầu năm để phân bổ các nguồn thu, các khoản chi. Sử dụng
sao cho hợp lý và hạch toán theo đ ng chương mục loại khoản trong
mục lục ngân sách.
- Bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ.
- Xây dựng các tiêu chuẩn và định mức thu chi phù hợp, xác
thực với từng đối tượng và tính chất nhiệm vụ của đối tượng đó.[10]
1.2.3. Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý ngân sách nhà nƣớc
cấp huyện
Quản l ngân sách nhà nước cấp huyện luôn có sự tham gia của
nhiều cơ quan chủ thể khác nhau, mỗi chủ thể có một vai trò chức


8
năng khác nhau, các chủ thể này phối hợp với nhau để hoàn thiện hoạt
động quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện.
Đứng đầu là cơ quan thẩm quyền nhà nước cấp huyện, cơ quan
này quyết định mọi đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch thực
hiện ngân sách và giám sát toàn bộ hoạt động quản lý NSNN cấp
huyện; tiếp đến là cơ quan quyền lực nhà nước cấp , phường, thị
trấn chịu trách nhiệm thực hiện quản lý chung về tài chính ngân sách
tại địa bàn quản lý; trực tiếp tham gia các hoạt động quản lý ngân sách
là cơ quan tài chính, KBNN cấp huyện, chi cục thuế...
1.2.4. Nội dung quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp huyện
a. Lập dự toán thu chi ngân sách cấp huyện
b. Chấp hành dự toán thu chi ngân sách cấp huyện
c. Quyết toán thu chi ngân sách cấp huyện
1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động quản lý ngân
sách nhà nƣớc cấp huyện
Thứ nhất, trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán phải
căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua các giai đoạn
Thứ hai, trong công tác phân bổ dự toán, ngoài căn cứ vào kết
quả phê duyệt dự toán của cấp trên, Luật Ngân sách nhà nước và các
văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn về phân bổ NSNN thì phòng Tài chính - Kế hoạch phải
kịp thời trong công tác phân bổ ngân sách nhà nước.
Thứ ba, trong công tác chấp hành dự toán tất là việc sử dụng
dự toán ngân sách của các đơn vị. Phòng Tài chính – Kế hoạch cần
vận dụng các chính sách có liên quan trong sử dụng ngân sách nhà
nước một cách đầy đủ, kiểm tra tính xác thực các chứng từ thanh toán
phải phù hợp với quy định hiện hành, bảo đảm thực hiện trong dự
toán, nhất là đối với các nhiệm vụ đầu tư, mua sắm.
Thứ tư, trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước, ngoài


9
những căn cứ trên, phòng Tài chính – Kế hoạch cần hướng dẫn cho
các đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng hệ thống các mẫu biểu quyết
toán theo quy định, bảo đảm thời gian trong lập báo cáo, cần kiểm tra
tính đầy đủ của các hồ sơ, mẫu biểu quyết toán theo quy định.
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN
LÝ NSNN CẤP HUYỆN
1.3.1. Các nhân tố khách quan
a. Điều kiện tự nhiên
b. Điều kiện kinh tế - xã hội
c. Cơ chế chính sách và các quy định của nhà nước về hoạt
động quản lý NSNN cấp huyện
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
a. Tổ chức bộ máy quản lý NSNN cấp huyện và trình độ đội
ngũ cán bộ quản lý NSNN cấp huyện
b. Hệ thống thông tin, phương tiện quản lý ngân sách cấp
huyện
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH
NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ HOẠCH PHÚ LỘC
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
CỦA HUYỆN PHÚ LỘC
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Khái quát tình hình Kinh tế - Xã hội của huyện Phú
Lộc giai đoạn năm 2011-2015
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NSNN CẤP
HUYỆN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ
LỘC TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2017


10
2.2.1. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc
a. Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú
Lộc
b. Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Phú Lộc
2.2.2. Thực trạng hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại
phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc từ năm 2014 đến năm
2017
a. Quản lý công tác lập dự toán thu chi NSNN cấp huyện tại
phòng Tài chính – Kế hoạch
Nhìn chung, công tác lập và phân bổ dự toán của Phòng Tài chính
Kế hoạch huyện đảm bảo sát với quy trình lập dự toán và các quy định
của Luật NSNN, tham mưu kịp thời cho UBND huyện bố trí nguồn kinh
phí hợp lý cho các đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện, giúp bộ máy
chính quyền ở địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo
đảm phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Tuy nhiên,
chất lượng của công tác lập dự toán chưa cao, số liệu dự toán chủ yếu do
các cơ quan, đơn vị, địa phương ước số thực hiện năm trước và tăng
thêm theo tỷ lệ phần trăm cho năm kế hoạch để lập dự toán cho năm sau
trong thời kỳ ổn định ngân sách.
b. Quản lý công tác chấp hành dự toán thu chi NSNN cấp
huyện tại phòng Tài chính –Kế hoạch
Sau khi UBND huyện tiến hành ra quyết định giao dự toán cho các
đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện. Phòng Tài chính – Kế hoạch Phú
Lộc căn cứ vào quyết định này để tiến hành phân bổ dự toán cho các
phòng ban huyện và UBND xã, thị trấn và đồng thời gửi đến Chi cục thuế
và kho bạc nhà nước huyện Phú Lộc để phối hợp kiểm soát việc thực hiện
dự toán ngân sách cấp mình.


11
Chấp hành dự toán ngân sách là khâu tiếp theo của chu trình
quản lý hoạt động ngân sách nhà nước cấp huyện. Trong quá trình
chấp hành dự toán phải kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ,
tiêu chuẩn theo đ ng quy định hiện hành và có phù hợp giữa chính
sách và thực tiễn. Đối với quản lý NSNN cấp huyện thì đây là khâu
quan trọng có nghĩa quyết định trong một chu trình ngân sách.
Chấp hành ngân sách cấp huyện bao gồm chấp hành thu ngân
sách, chấp hành chi ngân sách và hoạt động điều chỉnh dự toán ngân
sách.
c. Công tác quyết toán thu chi NSNN cấp huyện tại phòng Tài
chính – Kế hoạch
Quyết toán ngân sách cấp huyện là khâu cuối cùng để ác định
kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện.
Việc phân tích kết quả thực hiện của một năm ngân sách nhằm cung
cấp thêm thông tin tài chính; có đánh giá về công tác quản l , điều
hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách trong năm đồng thời rút ra kinh
nghiệm cho những năm ngân sách tiếp theo.
Hàng năm, sau khi UBND huyện nhận được văn bản hướng dẫn
công tác khóa sổ và lập báo cáo quyết toán ngân sách, UBND huyện
giao trách nhiệm cho phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu văn
bản thông báo khóa sổ ngân sách. Đồng thời phòng Tài chính – Kế
hoạch căn cứ vào “Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của
Bộ Tài chính” để thực hiện công tác quyết toán ngân sách cấp mình.
Kết th c năm ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách cấp
huyện thực hiện khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán NSNN theo
các nội dung dự toán được giao và theo mục lục NSNN hiện hành kèm
biểu mẫu theo quy định tại “Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính” và gửi về phòng Tài chính –
Kế hoạch huyện. Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét và lập kế hoạch


12
tiến hành xét duyệt quyết toán ở từng đơn vị.
2.2.3. Kết quả hoạt động quản lý NSNN cấp huyện tại phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc từ năm 2014 đến năm 2017
a. Kết quả công tác lập dự toán thu chi NSNN cấp huyện
Nhìn chung, công tác lập dự toán tại phòng Tài chính – Kế
hoạch huyện Phú Lộc tuân thủ nghiêm túc Luật NSNN và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật NSNN qua từng thời kỳ.
Qua bảng thống kê số liệu ở bảng 2.1 cho thấy, dự toán giao thu
ngân sách hàng năm điều tăng, tốc độ tăng trưởng bình quân qua 4
năm từ 2014- 2017 là 5,9%. Chủ yếu trên 5 chỉ tiêu lớn là Thu cân đối
trên địa bàn; thu kết dư ngân sách; các khoản thu quản l qua NSNN;
Thu XNK, thu các DNNN, thu NST,TW hưởng 100%. Đa số các chỉ
tiêu giao tăng điều qua các năm, nhất là các chỉ tiêu trong nhóm chỉ
tiêu thu cân đối ngân sách, như: Thu phí, lệ phí tăng 80,3% từ 700
triệu (2014) lên 4.100 triêu đồng (2017); chỉ tiêu thu khác ngân sách
huyện 92,3% từ 450 triệu đồng (2014) lên 3.200 triệu đồng
(2017)…Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu giao dự toán có tốc độ tăng
trưởng âm như Thu thuế phi nông nghiệp là do năm 2016 tổ chức rà
soát, kê khai lại thuế phi nông nghiệp nên không giao vào chỉ tiêu thu,
sang năm 2017 chi cục thuê lập bộ thuế mới trên cơ sở đ rà soát làm
chỉ tiêu giảm so với các năm trước; chỉ tiêu thuế từ kinh tế tập, hộ cá
cũng có u hướng giảm, chỉ tiêu này chủ yếu đánh vào các Hợp tác ,
nhưng dần dần các Hợp tác
điều sáp nhập nên dự toán thu cho tiêu
ày cũng giảm từ 11.728 triệu đồng uống 8.312 triệu đồng (2017). Bên
cạnh đó, còn khai thác phát triển các chỉ tiêu thu mới để đưa vào dự
toán thu như thu cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2016 là 200
triệu đồng, qua năm 2017 tăng lên 550 triệu đồn góp phần bù đắp các
chỉ tiêu giảm, tạo thể chủ động trong việc thực hiện dự toán ngân sách.
Qua bảng 2.2 cho thấy giai đoạn 2014-2017 giao thời giữa 2 giai


13
đoạn, giai đoạn cuối thời kỳ ổn định ngân sách 5 năm giai đoạn 20112015, giai đoạn đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2016- 2020. Nhìn
chung giai đoạn này tổng chi ngân sách huyện tăng điều qua các năm,
tốc độ tăng trưởng bình quân qua 4 năm là 9%. Trong đó, chi ngân sách
huyện năm 2015 tăng 8,5 % so với năm 2014, tương ứng số tiền
27.203 triệu đồng. Năm 2016 tăng 6,9% so với năm 2015, tương ứng số
tiền 23.936 triệu đồng. Năm 2017 tăng 9,9 % so với năm 2016, tương
ứng số tiền 36,615 triệu đồng; Chi ngân sách xã năm 2015 tăng 8,7% so
với năm 2014, tương ứng số tiền 4.891 triệu đồng. Năm 2016 tăng 7,1
% so với năm 2015, tương ứng số tiền 4.304 triệu đồng. Năm 2017 tăng
11,5 % so với năm 2016, tương ứng số tiền 7.470 triệu đồng.
b. Kết quả công tác chấp hành dự toán thu chi NSNN cấp
huyện
Trong giai đoạn 2014 - 2017 cho thấy, dự toán bổ sung chi ngân
sách tăng giảm đều trong các năm. Tỷ trọng các khoản bổ sung trong
năm tương đối thấp, đạt bình quân là 9%/ tổng NSĐP. Bổ sung cân đối
năm 2014 đạt 9,1% tương ứng 33.906 triệu, năm 2015 đạt 8,2% tương
ứng 33.727 triệu đồng, năm 2016 đạt 7.7 % tương ứng 33.727 triệu,
năm 2017 đạt 11.07% tương ứng 43.336 triệu . Điều này chứng tỏ trong
công tác lập dự toán từ đầu năm đ dự báo chuẩn xác các khoản mục
chi cần thiết, chỉ chi thêm các nghiệp vụ phát sinh đột xuất.
c. Kết quả công tác quyết toán dự toán thu chi NSNN cấp
huyện
Công tác quyết toán ngân sách gồm hai bước, đầu tiên là tổ chức
lập báo cáo quyết toán, sau đó phê duyệt quyết toán. Kết quả báo cáo
quyết toán thu chi ngân sách cấp huyện tại phòng Tài chính – Kế hoạch
thể hiện ở bảng 2.4 tình hình quyết toán thu ngân sách huyện và bảng 2.5.
Quan sát bảng 2.4 ta thấy số liệu quyết toán thu qua 4 năm
(2014 -2017) điều vượt dự toán. Đây là một dấu hiệu khởi sắc cho


14
công tác thu ngân sách, tỷ lệ giữa số quyết toán/ dự toán chỉ tiêu thu
cân đối ngân sách là 127% tương ứng 102.151 triệu đồng/80.320 triệu
đồng vào năm 2014, tương tự năm 2015: 155%, năm 2016: 117%, năm
2017: 126% chứng tỏ là trong qua trình thực hiện dự toán thu, đơn vị
đ khai thác triển để các nguồn thu, tạo thế chủ động trong điều hành
ngân sách. Các chỉ tiêu thuế XNK, thu DNNN, thu NST-TW hưởng
100%; các khoản thu quản l qua NSNN cũng tương tư, đạt tỷ lệ giữa
số thực hiện và số dự toán cao.
Quan sát bảng 2.5 ta thấy tổng chi ngân sách huyện, tổng chi
ngân sách xã giai đoạn 2014-2017 đề nghị quyết toán có xu hướng tăng
qua từng năm. Trong đó 2014, tỷ lệ giữa số liệu quyết toán/ dự toán của
các chỉ tiêu tổng chi ngân sách huyện, tổng chi ngân sách xã lần lượt là
132%, 138%; năm 2015: 141%, 153%; năm 2016: 127%, 124%; năm
2017: 131%, 142%. Số đề nghị phê duyệt vượt so với dự toán đầu năm,
m c dù các khoản mục chi điều tuân theo tiêu chuẩn định mức nhưng do
bổ sung mục tiêu cho một số chương trình mục tiêu quốc gia như ây
dựng nông thôn mới, chính sách nhà ở cho người có công… đơn vị
không thể dự toán hết các phát sinh một số nhiệm vụ mới, ngoài dự toán
làm cho số quyết toán tăng qua các năm.
Bên cạnh đó, nền kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, làm ảnh
hưởng đến chỉ số giá cả, tiền lương tăng mạnh làm cho các khoản chi
thường uyên tăng lên so với dự toán ban đầu.
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NSNN CẤP HUYỆN
TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ LỘC
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc
a. Trong công tác lập dự toán thu chi NSNN cấp huyện
Thứ nhất, Công tác quản l lập dự toán ngân sách cấp huyện, theo
một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho việc quản lý ch t chẻ, sử dụng tiết
kiệm có hiệu quả NSNN cấp huyện.


15
Thứ hai, về cơ bản công tác lập dự toán NSNN cấp huyện đ được
thực hiện theo đ ng trình tự, thủ tục, nguyên tắc, và các nội dung quy
định. Chất lượng lập dự toán của các đơn vị dự toán trực thuộc ngân sách
cấp huyện đ dần được cải thiện và đi vào lề lối.
b. Trong công tác chấp hành dự toán thu chi NSNN cấp
huyện
Thứ nhất, kiểm soát được tình hình sử dụng dự toán ngân sách của
các đơn vị, phát hiện những sai phạm bất cập trong sử dụng ngân sách.
Thứ hai, việc chấp hành dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách
đ có nhiều tiến triển
Thứ ba, phòng Tài chính – Kế hoạch đ phối hợp kịp thời với Kho
bạc Nhà nước huyện Ph Lộc trong công tác kiểm tra, kiểm soát ch t chẽ
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi.
c. Trong công tác quyết toán dự toán thu chi NSNN cấp huyện
Thứ nhất, hoạt động quản l quyết toán NSNN cấp huyện được
Phòng Tài chính - Kế hoạch Ph Lộc tập trung toàn bộ nhân lực để thẩm
định, ét duyệt chứng từ một cách cụ thể, đ ng định mức, đ ng chế độ
chi tiêu để hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách.
Thứ hai, Báo cáo quyết toán đ phản ánh được tương đối chính
xác và trung thực tình hình sử dụng cũng như những hoạt động của đơn
vị tại địa phương.
2.3.2. Những tồn tại và hạn chế
a. Trong công tác lập dự toán thu chi NSNN cấp huyện
Thứ nhất, trong công tác lập và phân bổ dự toán NSNN cấp
huyện tại phòng Tài chính – Kế hoạch Phú Lộc chỉ mang tính tương
đối, số giao dự toán chưa khai thác triệt để các nguồn thu, chủ yếu dựa
vào kết quả thực hiện của năm trước và tỷ lệ giao thu năm nay.
Thứ hai, trong công tác lập dự toán chi phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện chưa đánh giá được tất cả các yếu tố tác động đến quá


16
trình chi ngân sách huyện dẫn đến giá trị thực hiện lớn hơn nhiều so
với kế hoạch đề ra từ đầu năm.
Thứ ba, phòng Tài chính – Kế hoạch chưa ây dựng được danh
mục tiêu chí phân bổ riêng cho từng đơn vị mà dựa vào tiêu chí phân
bổ chung chung của tỉnh.
Ngoài ra, năng lực của cán bộ làm công tác tổng hợp dự toán còn
hạn chế, chưa có tầm nhìn bao quát, khả năng phân tích, dự báo còn chưa
chuẩn ác nên tính ác thực phù hợp của dự toán của từng địa phương
chưa cao.
b. Trong công tác chấp hành dự toán thu chi NSNN cấp
huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch giao dự toán cho các đơn vị sử
dụng ngân sách chưa thực sự sát thực với nhiệm vụ chi.
Trong công tác chấp hành dự toán thu, các đơn vị sử dụng ngân
sách vẫn còn tình trạng “dấu nguồn thu” ho c cố tình “thu cầm chừng”
để các chỉ tiêu thu không vượt so với dự toán và là căn cứ giao dự toán
cho năm.
Vẫn còn tình trạng lãng phí trong chi tiêu.
Đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách trong công tác chấp
hành dự toán thực hiện chưa đ ng theo quy trình quản lý chi ngân
sách, chi thường uyên không tuân theo như dự toán.
c. Trong công tác quyết toán dự toán thu chi NSNN cấp huyện
Báo cáo quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách thường
chưa đảm bảo theo quy định về hệ thống mẫu biểu, về thời gian, chất
lượng báo cáo chưa cao, chưa khớp giữa chi tiết và tổng hợp.
Chất lượng công tác xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán
của Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa cao, đôi khi còn mang n ng tính
hình thức.
Công tác xét duyệt báo cáo quyết toán thường chỉ dừng lại ở


17
việc ác định kết quả số liệu thu, chi trên sổ sách mà chưa phân tích
đánh giá được số liệu quyết toán đó để rút ra những vấn đề cần điều
chỉnh về phân bổ dự toán cho những năm tiếp theo.
Ngoài ra việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản
lý NSNN cấp huyện là chưa được chú trọng, chủ yếu các ứng dụng
phần mềm cơ bản của bộ Tài chính cấp phát, chưa khai thác hết lợi ích
của úng dụng công nghệ thông tin vào công việc.
Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được phát huy và cần có biện
pháp khắc phục kịp thời.
2.3.3. Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại hạn chế
Luật NSNN hiện hành còn có nhiều bất cập, vướng mắc trong
quy định về phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương, phân bổ các
khoản chi phí hợp lý, hợp lệ, thiếu tầm nhìn về trung hạn, chưa thực sự
phù hợp với kế hoạch kính tế xã hội từng giai đoạn…do đó dễ tạo
những bất cập trong quản lý NSNN cấp huyện.
Hệ thống biểu mẫu, quy trình quản l phức tạp, khó khăn trong
khai thác dữ liệu NSNN.
Chức năng nhiệm vụ giữa các cấp ngân sách địa phương khó
phân định rạch ròi, tổ chức hệ thống ngân sách còn lồng ghép cấp dưới
nằm trong cấp trên, cấp trên bao hàm cấp dưới.
Thiếu sự ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động
quản l NSNN cấp huyện, thông tin chưa được cập nhật thường uyên
dẫn đến tính chính ác chưa cao.
Trong công tác kiểm tra và giám sát, phòng Tài chính – Kế
hoạch còn tập trung nhiều trong công tác kiểm tra sự tuân thủ pháp
luật về tài chính ngân sách rất ít khi tư vấn về chính sách, nhiều chính
sách ban hành không được tổng kết đánh giá đ c r t kinh nghiệm.
Sự phối kết hợp giữa các cơ quan chuyên ngành như phòng Tài
chính - Kế hoạch, KBNN, Chi Cục Thuế và chính quyền địa phương


18
chưa ch t chẽ, chưa thực sự sâu xát vào tình hình nội tại.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ quản l hoạt
động ngân sách ở phòng Tài chính – Kế hoạch vẫn còn hạn chế.
CHƢƠNG 3
KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NSNN
CẤP HUYỆN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN
PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ
3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hoạt động quản lý ngân
sách nhà nƣớc cấp huyện tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Phú Lộc
Một số đơn vị vẫn chưa thấy rõ tầm quan trọng trong hoạt động
quản lý ngân sách cấp mình nên thực hiện công tác này một cách hời
hợt mang n ng tính hình thức và đối phó là chủ yếu, chưa đ t hết vai
trò, trách nhiệm của mình vào công việc. Điều này ảnh hưởng không
nhỏ đến hiệu quả chất lượng của hoạt động quản lý NSNN cấp huyện
của phòng Tài chính – Kế hoạch.
Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động quản lý NSNN cấp
huyện phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa
phương trong thời gian đến thì trước tiên cần chấn chỉnh kịp thời
những sai phạm và tồn tại trong hoạt động này nhằm nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn, tiền, tài sản của nhà nước, khai thác tối đa các nguồn
lực hiện có, tránh thất thoát và lãng phí; cần có những giải pháp nhằm
hoàn thiện hoạt động quản lý NSNN cấp tại Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Phú Lộc trong thời gian đến. Đây là việc làm hết sức cấp
bách và cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân
sách trên địa bàn huyện.


19
3.1.2. Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú
Lộc trong thời gian tới
Phát triển Phú Lộc thành một trung tâm kinh tế của tỉnh, theo xu
hướng nhanh và bền vững theo cơ cấu dịch vụ - du lịch - công nghiệp nông nghiệp là một định hướng của huyện. Cùng với tỉnh ưu tiên tập
trung đẩy nhanh phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nâng cao
chất lượng các ngành dịch vụ, đưa ngành du lịch thật sự trở thành mũi
nhọn; ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ
cao; phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng tiến bộ khoa học công
nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả; xây dựng nền kinh tế
của huyện theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, từng bước hình
thành nền kinh tế tri thức. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm
sóc sức khoẻ cho nhân dân; thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính
sách xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây
dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, an ninh nông thôn, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
vững mạnh, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành
phố trực thuộc Trung ương.
3.1.3. Định hƣớng nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý ngân
sách nhà nƣớc cấp huyện tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cần nâng cao chất lượng quản
lý trong công tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán. Tuân thủ
nguyên tắc thu chi ngân sách theo quy định của pháp luật, bảo đảm công
tác kiểm tra kiểm soát các chủ thể tham gia trong quy trình.
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tranh thủ sự tham gia ý kiến
đóng góp của các chủ thể liên quan trong các quy trình quản l hoạt
động NSNN cấp huyện, phát huy tính dân chủ trong quản l NSNN.
Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức
năng mở các lớp tập huấn về các công tác chuyên môn cho bộ phân kế


20
toán của các đơn vị sử dụng ngân sách cấp mình, nhanh chóng triển
khai kịp thời các văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chuyên môn
trong hoạt động quản lý ngân sách.
Phòng Tài chính - Kế hoạch củng cố và ây dựng cơ sở dữ liệu trên
hệ thống ứng dụng Tabmis, mang lại những lợi ích thiết thực cho trong
việc nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.
Tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động quản lý NSNN
cấp huyện ở các cấp các ngành chính quyền địa phương, quản lý
NSNN đ ng luật pháp, xây dựng kế hoạch Tài chính - Ngân sách một
cách khoa học, đẩy mạnh cải cách quản lý ngân sách.
3.2. KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN TẠI
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
3.2.1. Nâng cao chất lƣợng hoạt động lập dự toán ngân sách
nhà nƣớc cấp huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với Chi cục
Thuế huyện và các chủ thể sử dụng ngân sách cấp huyện cần tổ chức
thảo luận về dự toán ngân sách trước khi trình HĐND cấp huyện phê
duyệt.
Phòng Tài chính - Kế hoạch cần xây dựng dự toán bảo đảm yêu
cầu phù hợp tạo sự gắn kết với các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội của từng đơn vị.
Phòng Tài chính cần nghiên cứu xây dựng một hệ thống định mức
thu chi phù hợp với tình hình kinh tế xã hội riêng từng xã và thị trấn.
ăng cường công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
của cán bộ phụ trách nghiệp vụ xây dựng dự toán để phát huy hết khả
năng phân tích tình hình, đánh giá và lập dự một cách chuẩn xác nhất,
phù hợp nhất.


21
Phòng Tài chính Kế hoạch cần đẩy mạnh hoạt động rà soát,
phân tích, đánh giá những tác động có ảnh hưởng đến hoạt động thu
ngân sách.
Phòng Tài chính Kế hoạch cần công khai, niêm yết dự toán
ngân sách của các đơn vị tại nơi quy định nhằm tạo điều kiện cho việc
kiểm tra giám sát quản lý ngân sách một cách khách quan, dân chủ.
3.2.2. Tăng cƣờng kiểm tra giám sát trong công tác chấp
hành dự toán ngân sách nhà nƣớc cấp huyện
Thứ nhất, tổ chức tăng cường giao quyền tự chủ tự chịu trách
nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp nhằm “cởi trói” cho các đơn
vị sự nghiệp công phát triển, nâng cao trách nhiệm quản lý ngân sách,
giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước.
Thứ hai, việc chấp hành NSNN cấp huyện phải được thực hiện
trên nguyên tắc cấp phát thanh toán trực tiếp qua kho bạc nhà nước.
Thứ ba, cần triển khai đ ng tiến độ và chú trọng quản lý chất
lượng công trình trong đầu tư ây dựng cơ bản.
Thứ tư, phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp ch t chẽ với
KBNN huyện tăng cường công tác kiểm soát đầu ra tránh tình trạng
các đơn vị sử dụng ngân sách của mình chi tiêu không có kế hoạch.
Thứ năm, Phòng Tài chính – Kế hoạch cần phối hợp chi cục
thuế, đơn vị sử dụng ngân sách, các ban ngành liên quan triển khai
công tác tăng cường phối hợp trong công tác chống thất thu nợ đọng.
3.2.3. Hoàn thiện công tác quyết toán ngân sách nhà nƣớc
cấp huyện
Quyết toán NSNN cấp huyện là khâu cuối cùng nên cần phải
mang tính chuẩn xác từ quy trình đến cách thức thực hiện, thuyết minh
rõ ràng kết quả và phải đánh giá hiệu quả các khoản thu chi.
Việc quyết toán NSNN huyện phải được thực hiện từ các đơn vị
cấp cơ sở, số liệu quyết toán phải là đ ng số thực chi theo từng nội


22
dung kinh tế phản ánh đúng mục lục ngân sách và nằm trong dự toán
năm được duyệt.
Trong công tác quyết toán cần phải có phần thuyết minh chi tiết
phân tích các nguyên nhân tăng, giảm các khoản chi ngân sách so với
dự toán ban đầu được phân bổ, cần đi sâu phân tích tình hình thực tế
như tăng trưởng kinh tế, giá cả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chính
sách, và xây dựng dự toán những năm tiếp theo.
Quyết toán chi đầu tư phải đảm bảo chính xác đầy đủ các mục
quyết toán như tổng mức vốn đầu tư đã thực hiện, nguồn vốn đầu tư,
chi phí xây lắp, chi phí thẩm định và phê duyệt dự án, chi phí ban quản
lý dự án… Mỗi mục có mỗi định mức riêng, tùy vào từng công trình
mà quyết toán.
Xây dựng khung hình phạt và quy trách nhiệm đối với cá nhân,
tập thể của đơn vị chủ đầu tư và cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết
toán dự án hòa thành khi có sai phạm trong công tác quyết toán các dự
án hoàn.
3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ
Đối với các chủ thể trong hoạt động quản lý ngân sách
Đầu tiên, UBND huyện cần rà soát lại toàn bộ bộ máy và định
biên các phòng ban và đơn vị dự toán.
Thứ hai, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối kết hợp với
phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện triển
khai xây dựng và đưa vào thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp
vụ quản lý tài chính cho các chủ tài khoản, kế toán các đơn vị dự toán.
Thứ ba, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nội bộ hiện đại,
cập nhật đầy đủ các dữ liệu một cách thường xuyên để phục vụ các
cho các đơn vị liên quan truy cập tìm kiếm thông tin kịp thời.
Thứ tư, phối hợp ch t chẽ giữa các cơ quan liên quan.
Thứ năm, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh


23
ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng kê khai thuế trực tuyến qua
mạng interne…
Thứ sáu, tăng cường và đổi mới phương pháp giám sát, kiểm tra
thuế.
Tổ chức giám sát, kiểm tra chéo giữa các ngành, đơn vị giúp
phát hiện và xử lý các vi phạm một cách khách quan và công bằng.
Thứ bảy, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ thuế.
Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thu nộp
dưới nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đối với cơ quan chuyên môn
Thứ nhất, phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài chính – Kế
hoạch huyện trong công tác rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác
chuyên môn trong lĩnh vực tài chính hiện có, xây dựng lộ trình thay
đổi nhân sự.
Thứ hai, ngoài công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ còn
tu dưỡng thêm phẩm chất đạo đức, tính thận trong trọng công việc.
Thứ ba, sự ổn định nền kinh tế là nền tảng để mọi hoạt động của
nhà nước được thực thi, bảo đảm chính sách phát triển kinh tế xã hội
một cách bền vẫn, tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể trong nền
kinh tế phát triển.
Thứ tư, tiếp tục rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm
sử dụng có hiệu quả nguồn lực sẵn có để phục vụ các hoạt động của
nhà nước, nhằm thực hiện các chủ trương đường lối đ đề ra.
Thứ năm, tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức tinh gọn, có hiệu lực,
hiệu quả, trong sạch vững mạnh, đi đôi với công tác thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
Thứ sáu, tổ chức các hội nghị hướng dẫn thực hiện quy trình
kiểm soát qua Kho bạc. Công khai các nội dung kiểm soát chi đối với


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×