Tải bản đầy đủ

New microsoft word document

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định
của Điều lệ trường tiểu học.
Chỉ số
Yêu cầu của chỉ
Gợi ý minh chứng
T/gian
Ghi chú
số
h/sơ
- Bản tổng hợp thông
- Lớp học có lớp tin về các lớp theo
trưởng, một hoặc từng năm học (họ và
hai lớp phó;
tên giáo viên chủ
- Mỗi lớp học được nhiệm, họ và tên lớp
a) Lớp học chia thành các tổ trưởng, lớp phó, tổ
được
tổ học sinh. Mỗi tổ có trưởng, tổ phó);
chức theo tổ trưởng, tổ phó.
- Biên bản họp bầu lớp

quy định.
trưởng, lớp phó, tổ
trưởng của các lớp hoặc
văn bản của giáo viên
chủ nhiệm lớp chỉ định
lớp trưởng, lớp phó
luân phiên hằng năm;
- Sổ chủ nhiệm;
- Bản tổng hợp thông
tin về các lớp trong nhà
b) Số học
trường theo từng năm
sinh trong
học (tên giáo viên chủ
Mỗi lớp học có
một
lớp
không quá 35 học nhiệm, sĩ số học sinh,
theo quy
họ tên lớp trưởng, lớp
sinh.
định.
phó, tổ trưởng, tổ phó);
- Sổ gọi tên và ghi
điểm;
c)
Địa - Địa điểm xây - Giấy chứng nhận
điểm đặt dựng trường đảm quyền sử dụng đất
trường,
bảo môi trường hoặc quyết định giao
điểm
giáo dục, an toàn đất để xây dựng
trường
cho người học, trường, điểm trường
theo quy người dạy và của cấp có thẩm
định.
người lao động;
quyền;
- Biên bản bàn giao cơ
sở vật chất giữa nhà
trường với các cơ
quan hoặc với địa
phương.


- Kế hoạch phát triển
của nhà trường được
Phòng GDĐT phê
duyệt;
- Tuỳ theo điều
kiện ở địa phương,
trường tiểu học có
thể có thêm điểm
trường ở những
địa bàn khác nhau
để thuận lợi cho
trẻ đến trường.

- Văn bản của hiệu
trưởng phân công
nhiệm vụ cho phó hiệu
trưởng hoặc giáo viên
phụ
trách
điểm
trường;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×