Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 10

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS HỒNG THỦY
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng
tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.
a) Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương
tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc
thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường;
b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, GV,NV trong nhà trường;
c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.
1.10.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh
và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên [H4-1-10-01]. Phòng chống cháy nổ[H4-1-1002].Phòng chống dịch bệnh [H4-1-10-04]. Phòng tránh các hiểm họa thiên tai, bão lụt
[H4-1-10-03].Phòng tránh vệ sinh an toàn thực phẩm [H4-1-10-05]. Phòng tránh các
tệ nạn xã hội [H4-1-10-06] trong nhà trường với những phương án, giải pháp cụ thể
khả thi, hàng năm, định kỳ đã tổ chức rà soát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt
động đầy đủ [H4-1-10-07];[H4-1-10-08];[H4-1-10-09];[H4-1-10-10];[H4-1-10-11];
[H4-1-10-12].

Trong những năm qua ANTT nhà trường bảo đảm tuyệt đối cho học sinh và cán
bộ, giáo viên, nhân viên, không có hiện tượng bạo lực học đường, đã thực hiện phòng
chống lụt bão, bệnh dịch, các tệ nạn xã hội một cách hiệu quả.
Trong nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực, không
có hiện tượng bạo lực xảy ra [H1-1-01-06].
1.10.2. Điểm mạnh:
Trong những năm qua nhà trường đã xây dựng các kế hoạch công tác đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng


tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên trong trường được xây dựng với những phương án, giải pháp cụ thể khả thi.
Học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được đảm bảo an toàn
tuyệt đối về tính mạng, sức khỏe; Hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực không
xảy ra.
1.10.3. Điểm yếu : Không
1.10.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Phát huy kết quả đạt được tiếp tục động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh tự giác hưởng ứng tham gia thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối môi trường
nhà trường về mọi mặt; sáng tạo thêm các hình thức quản lý, hoạt động đảm bảo ATANTT
trường học.
1.10.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.

Chỉ số b: Đạt.

Tiêu chí 10: Đạt
Người viết báo cáo: Đào Thị Thu Thương

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×