Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 9

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 9: Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.
a) Hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ
sơ, chứng từ theo quy định;
b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài
sản theo quy định của Nhà nước;
c) Công khai tài chính, thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính theo quy định,
xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ.
1.9.1. Mô tả hiện trạng
Hồ sơ quản lý tài chính, tài sản của nhà trường chặt chẽ[H3-1-09-01]. Có đủ
hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ sơ, chứng
từ theo quy định [H3-1-09-02]; [H3-1-09-03]; [H3-1-09-04]; [H1-1-01-06].
Hàng tháng, hàng quý, hàng năm đã lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán,
thống kê, báo cáo tài chính, tài sản kịp thời, nghiêm túc theo quy định của Nhà
nước, theo hướng dẫn của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện[H3-1-09-05]; [H3-109-06]; [H3-1-09-04].
Việc công khai tài chính, thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra tài chính
được tiến hành đúng định kỳ theo quy định[H3-1-09-07], Hàng quý đã được phòng

Tài chính-Kế hoạch huyện kiểm tra định kỳ, trường đã xây dựng được quy chế chi
tiêu nội bộ nội dung cụ thể, thiết thực bám sát các nhiệm vụ, góp phần tích cực, có
hiệu quả đối với các hoạt động của nhà trường [H2-1-06-03]; [H2-1-06-04]; [H3-109-08].
1.9.2. Điểm mạnh:
Hồ sơ và việc quản lý tài chính, tài sản của nhà trường chặt chẽ, có hệ thống.
Có đủ hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản;Lưu trữ hồ
sơ, chứng từ đầy đủ theo quy định;
Việc lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài
sản chấp hành nghiêm túc theo quy định của Nhà nước; Việc tự kiểm tra, công khai
tài chính được tiến hành theo định kỳ, rõ ràng, minh bạch; Quy chế chi tiêu nội bộ
được xây dựng với nội dung cụ thể, thiết thực góp phần tích cực phục vụ kịp thời
các hoạt động của nhà trường.
1.9.3. Điểm yếu: Không
1.9.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:


Tiếp tục nghiên cứu các văn bản để xây dựng kế hoạch, lập dự toán, thực hiện
thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản chấp hành nghiêm túc theo
quy định của Nhà nước và tổ chức quản lý tài sản tốt hơn, công khai tài chính kịp thời.
1.9.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Chỉ số b: Đạt.
Chỉ số c: Đạt
Tiêu chí 9: Đạt
Người viết báo cáo: Bùi Thị Tâm NhungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×