Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 8

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh.
a) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý
học sinh theo Điều lệ trường trung học.
b) Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ GDĐT
và các cấp có thẩm quyền.
c) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên
và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức,
Luật Lao động, Điều lệ trường trung học và các quy định khác của pháp
luật.
1.8.1. Mô tả hiện trạng:
Hiệu trưởng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt động
giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp[H3-1-08-01], đã phổ biến công khai, đầy
đủ kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học bắt buộc và tự chọn trong
chương trình giáo dục Trung học cơ sở theo quy định do BGDĐT ban hành;
quản lý tốt học sinh theo Điều lệ trường trung học; [H3-1-08-02]; [H1-1-0106].

Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm có kế hoạch chặt chẽ từ nhà
trường đến từng giáo viên dạy[H3-1-08-03], chấp hành thủ tục cấp phép,
việc kiểm tra chỉ đạo đúng theo quy định của BGDĐT và các cấp có thẩm
quyền [H3-1-08-04];[H3-1-08-05]; [H3-1-08-06].
Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và
nhân viên theo quy định của Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường
trung học và các quy định khác của pháp luật. Trong 4 năm qua đã giải quyết
chế độ hưu 14 người, tiếp nhận mới 14 người, hợp đồng ngắn hạn thay thế
GV nghỉ ốm, sinh con căn cứ theo biên chế giao hàng năm 17 người [H3-108-07].
1.8.2. Điểm mạnh:
Hiệu trưởng nắm vững và triển khai kịp thời nghiêm túc, đầy đủ các
công văn hướng dẫn của các cấp về quản lý các hoạt động giáo dục; quản lý
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; quản lý hoạt động dạy thêm, học
thêm trong và ngoài nhà trường.


Tổ chức kiểm tra với nhiều hình thức linh hoạt và đánh giá cán bộ,
giáo viên, học sinh khách quan chính xác. Quản lý hoạt động dạy thêm,
học thêm chặt chẽ chấp hành đúng theo quy định;
Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và
nhân viên kịp thời để phục vụ công việc nhà trường.
1.8.3.Điểm yếu: Quản lý các hoạt động tập thể HS chưa thật chặt chẽ.
1.8.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, các luật, điều lệ để điều hành
quản lý tốt, đúng quy định pháp luật các hoạt động nhà trường, quản lý
CBGVNV và học HS đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, để cập nhật
thông tin liên quan, điều hành công việc nhà trường kịp thời, khoa học.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm
nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.
1.8.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 8: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Nguyễn Thị Hòa

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×