Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 7

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
a) Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều
lệ trường trung học;
b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;
c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo
hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.
1.7.1. Mô tả hiện trạng:
Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trường đầy đủ theo
quy định tại Điều 27, Điều lệ trường trung học. Nhà trường có sổ đăng bộ; sổ theo
dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến, sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ gọi tên và ghi
điểm; sổ ghi đầu bài; học bạ học sinh; sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; sổ
nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường; hồ sơ thi đua; hồ sơ
kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên; hồ sơ kỷ luật; sổ quản lý và hồ sơ lưu
trữ các văn bản, công văn đi, đến; sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; sổ quản lý
tài chính; hồ sơ quản lý thư viện; hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; tổ chuyên môn
có sổ kế hoạch hoạt động chuyên môn và biên bản ghi nội dung các cuộc họp

chuyên môn. Các giáo viên có Giáo án; sổ ghi kế hoạch giảng dạy và sổ ghi chép
sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, sổ điểm cá nhân, sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên
làm công tác chủ nhiệm lớp) [H2-1-07-01]. Quản lý hành chính cơ quan nghiêm
túc, đảm bảo thời gian, có nền nếp, cán bộ viên chức thực hiện tốt chức trách
nhiệm vụ phân công, tác phong, lối sống viên chức mẫu mực, có văn hóa tạo được
nét bản sắc riêng. Thực hiện tốt các phong trào thi đua[H2-1-07-02]; [H1-1-01-06].
Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường được thiết lập đầy đủ theo
danh mục quy định của Điều lệ trường trung học. Lưu trữ hồ sơ, các văn bản đầy
đủ, khoa học theo quy định của Luật Lưu trữ [H2-1-07-01]; [H1-1-01-06].
Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo
hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước[H2-1-07-03]. Nhà trường đã tổ
chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung các cuộc vận động: “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm
gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung,
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn
thể cán bộ viên chức, học sinh và phụ huynh. Ban chỉ đạo các cuộc vận động và
phòng trào thi đua đã được thành lập, có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có


hiệu quả. Sau mỗi kỳ, năm có sơ kết, tổng kết đánh giá để rút kinh nghiệm và có
biện pháp bổ sung rút kinh nghiệm. Trong những năm qua nhà trường đã tổ chức
được nhiều phong trào thi đua thiết thực có ý nghĩa nâng cao chất lượng GD toàn
diện qua các hội thi như đã 3 lần tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” 2
lần tổ chức Hội thi “Hoa Trạng Nguyên”, 2 lần tham gia hội thi văn nghệ chào
mừng ngày nhà giáo VN và hội thi “Chúng em đến với các làn điệu dân ca” của
huyện đạt giải cao(giải Ba và giải Nhất) giải Ba chúng em đến với các làn điệu dân
ca. Các phong trào thi đua được tổ chức chặt chẽ khoa học có bản sắc. Các cuộc
vận động và phong trào thi đua đã tác động tích cực đến cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh trong toàn trường[H2-1-07-04]; [H1-1-03-05].
1.7.2. Điểm mạnh:
Bộ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường được thiết lập đầy đủ
theo quy định của Điều lệ trường trung học.
Việc lưu trữ hồ sơ, các văn bản đầy đủ, khoa học theo quy định của Luật Lưu
trữ.
Thực hiện tốt các cuộc vận động, tổ chức được khá nhiều phong trào hội thi
bổ ích. Trong những năm qua đã tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể
có ý nghĩa thúc đẩy nâng cao chất lượng GD toàn diện như hội thi: “Chúng em kể
chuyện Bác Hồ”; Hội thi: “Hoa Trạng Nguyên”; hội thi: “Hát dân ca”
1.7.3. Điểm yếu:
Kinh phí dành cho việc tổ chức các phong trào và khen thưởng còn hạn chế.
1.7.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua có hiệu quả hơn, chú ý đầu tư kinh phí
tăng giá trị các mức động viên khen thưởng; Nghiên cứu để làm phong phú thêm các
hình thức thi đua khen thưởng hấp dẫn.
Tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp, tiếp tục làm tốt công tác xã hội
hóa giáo dục để tăng trưởng cơ sở vật chất nhằm phối hợp tổ chức các phong
trào thi đua có hiệu quả hơn.
1.7.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Người viết báo cáo: Nguyễn Đức Dũng


PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 8. Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà
trường.
a) Kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt động bảo
vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường;
b) Kết quả tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi
trường của học sinh;
c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường hàng tuần
của nhà trường.
5.8.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã có kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt
động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường cụ thể thường thường xuyên,
xây dựng được nền nếp tốt về vệ sinh môi trường, phân công các lớp tự quản việc
vệ sinh, bảo vệ, chăm sóc theo từng khu vực cụ thể. Điều hành đội trực và GV trực
theo giỏi, đánh giá hàng ngày [H11-5-08-01]; [H11-5-08-02].
Kết quả đã tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ trong việc tham gia các hoạt
động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinh; Học sinh toàn
trường đã tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường. Bước
đầu HS đã có thói quen ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường lớp
học, nhà trường, nơi công cộng, phong quang trường lớp luôn luôn sạch, đẹp [H115-08-02];[H11-5-08-03].
Việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường được tiến
hành thường xuyên và được đưa vào nhận xét chấm điểm, xếp loại thi đua của nhà
trường hằng tuần, đem lại hiệu quả tốt trên thực tế công việc và trong ý thức, nền
nếp của HS[H11-5-08-04]; [H11-5-08-05].
5.8.2. Điểm mạnh:
Việc học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường đã trở
thành phong trào, nền nếp thường xuyên của trường.
Kết quả tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ trong ý thức và trên thực tế việc
tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinh;


Việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường được tiến
hành thường xuyên và được đưa vào nhận xét chấm điểm, xếp loại thi đua hằng
tuần của nhà trường đem lại hiệu quả tốt.
5.8.3. Điểm yếu:
Sân trường có chỗ đã xuống cấp, hư hỏng cần được duy tu bảo dưỡng nâng cấp để
bảo đảm thuận lợi cho việc chăm sóc giữ gìn VSMT.
Vẫn còn một số ít học sinh chưa có ý thức thói quen giữ gìn vệ sinh môi
trường lớp học, trường học.
5.8.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục xây dựng kế hoạch, vận động HS tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường
lớp học, nhà trường, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đánh giá, đầu tư kinh
phí nâng cấp sân trường tạo thuận lợi cho công tác VSMT.
Duy trì hoạt động của Đội cờ đỏ, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm,
GV trực tuần trong kiểm tra, đánh giá việc giữ gìn vệ sinh trường lớp của học
sinh.
Nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh của
các lớp và khu vực được phân công.
Lồng ghép, tích hợp giáo dục vệ sinh môi trường vào các tiết học chính
khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
5.8.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 8: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Người viết báo cáo: Nguyễn Đức DũngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×