Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 5

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 5. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.
a) Chiến lược được xác định rõ ràng bằng văn bản, được cấp quản lý
trực tiếp phê duyệt, được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại nhà
trường hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa
phương, trên website của Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo
hoặc website của nhà trường (nếu có);
b) Chiến lược phù hợp mục tiêu giáo dục của cấp học được quy định tại
Luật Giáo dục, với các nguồn lực của nhà trường và định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương;
c) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược của nhà trường phù hợp với
định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn.
1.5.1.Mô tả hiện trạng :
Nhà trường đã xây dựng được chiến lược phát triển từ năm 2011 đến
năm 2016, bằng văn bản, đã được Phòng GD-ĐT và UBND Huyện lệ Thủy
trực tiếp phê duyệt [H2-1-05-01] đã được công khai trên website của nhà
trường[H2-1-05-02], từ năm 2009 – 2010. Về cơ bản chiến lược được xây

dựng phù hợp với mục tiêu giáo dục trung học cơ sở.
Qua hằng năm các báo cáo sơ tổng kết của trường(có nội dung đánh
giá về nguồn lực, nhân lực, tài lực và csvc) [H1-1-01-06] được xây dựng cụ
thể, từ năm 2008 – 2010
Nhà trường đã thực hiện tốt các nghị quyết đại hội đảng bộ, NQ
HĐND về định hướng PTKT-XH của địa phương, của ngành [H2-1-05-03],
từ 2007 – 2012
Hằng năm đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với định hướng phát
triển kinh tế - xã hội thông qua những cuộc họp hay sữa đổi định hướng
chiến lược cững có các báo cáo biên bản họp có nội dung rà soát, bổ sung và
điều chỉnh chiến lược phát triển của nhà trường; văn bản điều chỉnh chiến
lược được cấp có thẩm quyền phê duyệt(KH phát triển hàng năm) [H2-1-0504], từ 2007 – 2012.


1.5.2. Điểm mạnh:
Chiến lược phát triển được xây dựng bằng văn bản xác định rõ mục tiêu
phấn đấu nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp thực hiện trong từng giai đoạn.
Kế hoạch chiến lược phát triển đã được các cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo với các cấp ngành liên quan.
Trong tổ chức các hoạt động và điều hành quản lý, nhà trường luôn luôn
đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của Quy chế thực hiện dân chủ trong các
hoạt động của trường đã đề ra.
Nội dung chiến lược phát triển của nhà trường phù hợp với mục tiêu
giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục và đã được công khai trên phương
tiện thông tin đại chúng, được phổ biến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên nhà trường, được phụ huynh học sinh toàn trường đồng tình,
ủng hộ góp phần hoàn thành từng giai đoạn của chiến lược phát triển trung
hạn(2011-2016) đề ra cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới của địa
phương.
1.5.3. Điểm yếu:
Chưa thực sự chủ động và còn khó khăn về ngân sách đầu tư để thực
hiện chiến lược của nhà trường.
1.5.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục rà soát chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường từng năm
học để có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tăng trưởng CSCV.
Tiếp tục nghiên cứu các văn bản để xây dựng kế hoạch
Tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí xây
dựng thực hiện mục tiêu của kế hoạch đặt ra đặc biệt là nguồn tài chính để
tăng trưởng cơ sở vật chất.
1.5.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Chỉ số b: Đạt.
Chỉ số c: Đạt
Tiêu chí 5: Đạt
Xác nhận của Nhóm trưởng
Hồng Thủy, ngày 25 tháng 3 năm 2013
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phạm Minh Hậu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×