Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 1 tc 4

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí 4. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên
môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ
phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định.
b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học và sinh
hoạt tổ theo quy định.
c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.
1.4.1. Mô tả hiện trạng:
Cơ cấu tổ chức của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng đầy đủ đúng thành
phần. Tổ KHTN có 12 thành viên, tổ KHXH có 13 thành viên, tổ văn phòng có 5
thành viên. Mỗi tổ đều có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó.[H1-1-04-01]; [H1-1-04-02];
[H1-1-01-13]; [H1-1-01-06].
Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng đã xây dựng được kế hoạch công tác
năm tháng tuần cụ thể, đầy đủ, rõ ràng; Sinh hoạt tổ đều đặn; Tổ chức sinh hoạt hai
tuần một lần tập trung vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục
khác theo kế hoạch nhà trường phân công. Hằng tháng tiến hành rà soát, đánh giá

việc thực hiện các nhiệm vụ. Có hồ sơ tổ chuyên môn đầy đủ. [H1-1-04-03]; [H11-04-04].
Các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc bám sát các quy định tại
Điều lệ trường trung học, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo các kế
hoạch đề ra. Tổ văn phòng, các tổ và bộ phận khác thực hiện tốt các nhiệm vụ theo
quy định của hiệu trưởng phân công. Mỗi học kỳ đã các tổ đã tổ chức rà soát, đánh
giá việc thực hiện các nhiệm vụ. Có hồ sơ lưu giữ đầy đủ [H1-1-04-03]; [H1-1-0405];[H1-1-01-13]; [H1-1-04-06]; [H1-1-04-04]; [H1-1-01-06].
1.4.2. Điểm mạnh:
Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng đã được kiện toàn biên chế đầy đủ.
Các tổ đã xây dựng được kế hoạch công tác năm tháng tuần cụ thể và hoàn
thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học; Tổ chức sinh hoạt
định kỳ đều đặn tập trung vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo
dục khác theo kế hoạch nhà trường phân công.
Thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc bám sát các quy định tại Điều lệ trường
trung học; Hằng tháng đã tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ
được phân công; Có hồ sơ tổ chuyên môn đầy đủ.
1.4.3. Điểm yếu:


Một số nội dung trong các kế hoạch tổ chuyên môn xây dựng chưa cụ thể
như hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, bồi dưỡng HSG, đổi mới
kiểm tra đánh giá.
Một số nội dung, công việc trong hoạt động nghiệp vụ thư viện, văn
phòng văn thư lưu trữ thiếu cụ thể.
Biên bản sinh hoạt tổ CM có một số phiên họp chưa thể hiện hết các nội
dung công việc hoạt động tổ theo kế hoạch.
1.4.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức các tổ chuyên môn, Văn phòng theo đúng
quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm
học theo kế hoạch;
Tăng cường các biện pháp chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên
môn, cải tiến hình thức sinh hoạt tổ, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy
học, đổi mới kiểm tra đánh giá và giải quyết những vấn đề mới, khó trong
chương trình. Nhật ký đầy đủ các nội dung triển khai thực hiện trên các loại hồ
sơ tổ chuyên môn.
Tổ Văn phòng tập trung tự học, tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ theo công
việc được phân công của từng thành viên như: quản lý lưu trữ hồ sơ trường học,
phổ cập, thư viện.
1.4.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 4: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Nguyễn Thị Hà

2

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×