Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 11

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 11: Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục
hướng nghiệp cho học sinh hàng năm.
a) Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương;
b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề;
c) Kết quả xếp loại học nghề của học sinh.
5.11.1. Mô tả hiện trạng:
Hằng năm nhà trường đã thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục nghề phổ thông
100% HS được học nghề tin học [H12-5-11-01]. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
cho học sinh đạt kết quả tốt [H12-5-11-02].
Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương. [H12-5-11-03]; [H12-5-11-02].
Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt > 100%. Kết quả xếp loại học nghề của học
sinh đạt mục tiêu đề ra hàng năm thi tốt nghiệp nghề đạt trên 95% [H12-5-11-04];
[H12-5-11-02].
Tổng hợp kết quả học nghề 5 năm gần đây:


Năm học

Tổng số

Tổng số

HSTN

HS TG

nghề

Trong đó xếp loại
Giỏi

Khá

TB

Ghi chú

2011-2012

163

163(100%)

80(49,1%)

79(48,5%)

4(2,4%)

Hỏng 0

2010-2011

149

149(100%)

75(50,3%)

69(46,3%)

5(3,4%)

Hỏng 0

2009-2010

134

134(100%)

70(52,2%)

62(46,3%)

2(1,5%)

Hỏng 0

2008-2009

188

180(95,7%) 80(44,4%)

90(50%)

5(2,8%)

Hỏng 5

2007-2008

210

200(95,2%) 95(47,5%)

90(45%)

15(7.5%)

Hỏng 10

Cộng

844

826(97,8%)

390(47,2%)

31(3,75%
)

Hỏng 15

5.11.2. Điểm mạnh:

400(48,4%
)


Hằng năm nhà trường đã thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục nghề phổ thông
và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đạt kết quả tốt.
Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương;
Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt 100% và kết quả xếp loại khá, giỏi vượt chỉ
tiêu.
5.11.3. Điểm yếu:
Giáo dục nghề phổ thông chỉ triển khai với một nghề tin học chưa mở rộng với nhiều
nghề khác do nguồn lực nhà trường, biên chế giáo viên, CSVC còn thiếu.
Học phí nghề không đủ để bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy.
5.11.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt
động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hằng năm.
Lập kế hoạch bổ sung về cơ sở vật chất cho dạy nghề, phòng máy tin học. Tham
mưu với cấp có thẩm quyền nghiên cứu học phí nghề phù hợp hơn.
5.11.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 11: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Nhóm trưởng
ngày 25 tháng 03 năm 2013

Hồng

Thủy,

Lê Đình Lý
cáo: Nguyễn Thị Xuyến

Người viết báoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×