Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 10

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 10: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp
ứng được mục tiêu giáo dục.
a) Tỉ lệ học sinh xếp loại khá, tốt;
b) Tỉ lệ học sinh bị kỷ luật hoặc buộc thôi học có thời hạn;
c) Không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5.10.1. Mô tả hiện trạng:
Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu
giáo dục. Tỷ lệ học sinh xếp loại tốt bình quân đạt trên 70%, đạt và vượt
mức đề ra [H1-1-01-06].
Không có học sinh bị kỷ luật hoặc buộc thôi học có thời hạn. Trường
đang là nơi được chọn làm mô hình điểm về xây dựng mô hình trường học
an toàn về an ninh trật tự của huyện [H1-1-01-06].
Không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự [H1-1-01-06].
*Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong 5
năm gần đây
STT


Năm học

Sĩ số

Tốt

Khá

TB

Yếu

1

2007 - 2008

829

67,4%

29,7%

2,8%

0,1%

2

2008 - 2009

736

68,9%

28,4%

2,7%

3

2009 – 2010

689

4

2010 – 2011

619

73,7%

5

2011 – 2012

565

76,6%

21,6%

1,6%

0,25

70,7%

27,4%

1,8%

0,1%

Trung bình 5 năm

69,2%

29,3%
26,2%

1,2%

0,3%

0,1%

5.10.2. Điểm mạnh:
Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu
giáo dục.


Nhà trường chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, thực
hiện nghiêm túc kỷ cương nề nếp. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo
môi trường lành mạnh cho học sinh học tập và rèn luyện. P hối hợp chặt
chẽ với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, với các tổ chức đoàn thể trong và
ngoài nhà trường để giáo dục đạo đức cho học sinh.
Học sinh ngoan có ý thức rèn luyện đạo đức theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Không có học sinh bị kỷ luật, học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5.10.3. Điểm yếu:
Một số ít học sinh chưa có ý thức tự giác rèn luyện đạo đức.
5.10.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên về vai trò quan
trọng của công tác giáo dục đạo đức.
Tiếp tục duy trì các biện pháp phối hợp giáo dục rèn luyện đạo đức, kịp thời
chỉ đạo uốn nắn các hành vi lệch chuẩn của học sinh nếu có xảy ra. Tiếp tục tổ
chức dạy học môn Giáo dục công dân có hiệu quả cho học sinh trong toàn
trường.
Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với cha mẹ học sinh, các
tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường của địa phương tổ chức các hoạt
động tập thể vui tươi bổ ích mang tính giáo dục cao.
Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự
học và sáng tạo”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện-học sinh tích cực”.
5.10.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Chỉ số b: Đạt.
Chỉ số c: Đạt
Tiêu chí 10: Đạt
Xác nhận của Nhóm trưởng
Hồng Thủy, ngày 25 tháng 3 năm 2013
Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lê Thị TìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×