Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 8

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 8. Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà
trường.
a) Kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt động bảo
vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường;
b) Kết quả tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi
trường của học sinh;
c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường hàng tuần
của nhà trường.
5.8.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã có kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt
động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường cụ thể thường thường xuyên,
xây dựng được nền nếp tốt về vệ sinh môi trường, phân công các lớp tự quản việc
vệ sinh, bảo vệ, chăm sóc theo từng khu vực cụ thể. Điều hành đội trực và GV trực
theo giỏi, đánh giá hàng ngày [H11-5-08-01]; [H11-5-08-02].
Kết quả đã tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ trong việc tham gia các hoạt
động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinh; Học sinh toàn

trường đã tự giác tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường. Bước
đầu HS đã có thói quen ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường lớp
học, nhà trường, nơi công cộng, phong quang trường lớp luôn luôn sạch, đẹp [H115-08-02];[H11-5-08-03].
Việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường được tiến
hành thường xuyên và được đưa vào nhận xét chấm điểm, xếp loại thi đua của nhà
trường hằng tuần, đem lại hiệu quả tốt trên thực tế công việc và trong ý thức, nền
nếp của HS[H11-5-08-04]; [H11-5-08-05].
5.8.2. Điểm mạnh:
Việc học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường đã trở
thành phong trào, nền nếp thường xuyên của trường.
Kết quả tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ trong ý thức và trên thực tế việc
tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinh;


Việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường được tiến
hành thường xuyên và được đưa vào nhận xét chấm điểm, xếp loại thi đua hằng
tuần của nhà trường đem lại hiệu quả tốt.
5.8.3. Điểm yếu:
Sân trường có chỗ đã xuống cấp, hư hỏng cần được duy tu bảo dưỡng nâng cấp để
bảo đảm thuận lợi cho việc chăm sóc giữ gìn VSMT.
Vẫn còn một số ít học sinh chưa có ý thức thói quen giữ gìn vệ sinh môi
trường lớp học, trường học.
5.8.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục xây dựng kế hoạch, vận động HS tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường
lớp học, nhà trường, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đánh giá, đầu tư kinh
phí nâng cấp sân trường tạo thuận lợi cho công tác VSMT.
Duy trì hoạt động của Đội cờ đỏ, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm,
GV trực tuần trong kiểm tra, đánh giá việc giữ gìn vệ sinh trường lớp của học
sinh.
Nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh của
các lớp và khu vực được phân công.
Lồng ghép, tích hợp giáo dục vệ sinh môi trường vào các tiết học chính
khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
5.8.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 8: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Chỉ số c: Đạt

Người viết báo cáo: Nguyễn Đức DũngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×