Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 5

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 5. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ GDĐT.
a) Thực hiện nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học và
gắn lý luận với thực tiễn;
b) Thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy định;
c) Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương
hằng năm.
5.5.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học và thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa
phương theo công văn số 5977/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp trung học cơ sở từ
năm học 2008-2009, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn
và tổ chức thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và
Đào tạo Quảng Bình [H10-5-05-01]. Ngoài ra chỉ đạo giáo viên dạy bộ môn giáo dục công
dân nâng cao hiệu quả các tiết ngoại khóa về nội dung giáo dục địa phương góp phần thực
hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn, nhiều nội dung, giá trị địa lý lịch sử văn
hóa truyền thống địa phương đã được nhà trường nghiên cứu tìm hiểu biên soạn và bồi dưỡng,

truyền thụ cho học sinh bước đầu đem lại hiệu quả đáng kể[H10-5-05-02].
Đã thực hiện báo cáo tồng kết, sơ kết, báo cáo các chuyên đề của nhà trường trong đó có
nội dung đánh giá về giáo dục địa phưưong [H10-5-05-03].
Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung giáo dục địa phương [H10-5-05-04];
Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh các văn bản nội dung giáo dục địa phương [H10-505-045]
Bên cạnh đó trường còn xây dựng được website riêng(thcshongthuy.edu.vn) trong đó đã
quan tâm chú ý xây dựng nội dung hỗ trợ tích cực cho chương trình giáo dục địa phương với
nhiều tư liệu khá phong phú giúp giáo viên, học sinh tìm hiểu nghiên cứu góp phần nâng cao
hiệu quả dạy học
5.5.2. Điểm mạnh:
Nội dung giáo dục địa phương đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định,
góp phần thực hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn. Nhiều nội dung tư liệu về
giá trị địa lý lịch sử văn hóa truyền thống địa phương đã được nhà trường nghiên cứu tìm hiểu,
đưa vào giảng dạy, đăng web của trường để HS tham khảo và bồi dưỡng và tổ chức ngoại
khóa cho học sinh bước đầu đem lại hiệu quả đáng kể.


Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy
định và tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh hằng năm.
Trang web của trường bước đầu đã giới thiệu nhiều tư liệu về nội dung giáo dục địa
phương có giá trị thực tiễn lớn góp phần thực hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực
tiễn theo quy định của BGD-ĐT.
5.5.3. Điểm yếu:
Một số giáo viên bộ môn còn thiếu tư liệu, lúng túng trong việc tìm hiểu, biên soạn nội
dung giảng dạy giáo dục địa phương.
Nhà trường chưa có điều kiện tìm hiểu, biên soạn tài liệu để giới thiệu một cách đầy
đủ những giá trị truyền thống của địa phương.
5.5.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Nhà trường tiếp tục chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc
chương trình.
Đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu tư liêu về những giá trị truyền thống quý báu của địa
phương và biên soạn thành tài liệu có hệ thống khoa học làm cho chương trình giáo dục địa
phương ngày càng hấp dẫn, bổ ích gắn với mục tiêu môn học, gắn lý luận với thực tiễn.
Tăng cường tổ chức ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề các nội dung địa phương, tổ
chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử tại địa phương như: di tích lịch sử Chợ
Chè....
5.5.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 5: Đạt

Chỉ số b: Đạt.

Người viết báo cáo: Nguyễn Thị Hà

Chỉ số c: Đạt
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×