Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 4 tc 3

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thủy
Nhóm 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy
động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân
tộc cho học sinh và thưc hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền
thống lịch sử, văn hoá dân tộc;
b) Chăm sóc các di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hoá; chăm sóc gia
đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước, mẹ Việt Nam anh hùng ở địa
phương;
c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung
phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và
kế hoạch giáo dục.
4.3.1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy
động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc
cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục. Phối hợp, liên hệ với địa
phương để sưu tầm tư liệu và bước đầu đã biên soạn được một số tài liệu khá

phong phú phục vụ nội dung giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá
dân tộc[H8-4-03-01];[H1-1-01-06].
Có nhiều hoạt động thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công
trình văn hóa; gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.
Hằng năm trường đã tổ chức lao động vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Thủy, di
tích Chợ Chè [H1-1-01-06].
Bằng nhiều hình thức thông qua hoạt động Đội, qua các chương trình chính
khóa, qua website, qua sự phối hợp hoạt động với BĐDCMHS nhà trường đã làm
tốt công tác tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung,


phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng hiểu rõ về nhà trường và tham
gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục [H1-1-01-06]; [H8-4-03-02].
4.3.2. Điểm mạnh:
Nhà trường đã quan tâm đúng mức và phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với
các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo
dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế
hoạch giáo dục. Đã có nhiều hình thức việc làm thực tế thể hiện sự phối hợp hiệu
quả thông qua hoạt động Đội, qua các chương trình chính khóa, qua website, qua
sự phối hợp hoạt động với BĐDCMHS nhà trường với các tổ chức, đoàn thể địa
phương nên đã làm tốt công tác tuyên truyền để giáo dục học sinh về truyền thống
lịch sử, văn hoá dân tộc, chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa và
bước đầu tuyên truyền trong cộng đồng hiểu biết về nội dung, phương pháp dạy
học, làm cho cộng đồng hiểu rõ về nhà trường và tự giác tham gia thực hiện mục
tiêu và kế hoạch giáo dục. Nhiều nội dung lịch sử truyền thống địa phương đã được
nhà trường tìm hiểu biên soạn để đưa vào nội dung tuyên truyền có giá trị giáo dục
truyền thống sâu sắc.
4.3.3. Điểm yếu: Xã hội hóa giáo dục về tăng trưởng CSVC còn hạn chế
4.3.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục phối hợp tốt với địa phương để làm tốt công tác giáo truyền thống và
công tác tuyên truyền cho cộng đồng ngày càng thêm hiểu rõ về nhà trường để tham
gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục, tăng trưởng CSVC trường học.
Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua về sự
phối hợp của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương.
Hằng năm có kế hoạch cụ thể để tổ chức cho học sinh tham quan những di
tích lịch sử, văn hóa ở địa phương như: di tích Chợ Chè, nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng
Thủy
4.3.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.

Chỉ số b: Đạt.

Tiêu chí 3: Đạt
Người viết báo cáo: Đỗ Thị Lan Hương

Chỉ số c: Đạt
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×