Tải bản đầy đủ

QD bien che lop cua ha

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUỶ
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Số: 05/QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc biên chế lớp, số lượng học sinh và ban cán sự lớp năm học 2007-2008
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, ban hành kèm theo Thông tư
số:07/2007/TTBGD-ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2007-2008 đã được Phòng Giáo dục - Đào
tạo Lệ Thủy phê duyệt ngày 20/7/2007;
Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2007-2008;
Theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2007-2008,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Biên chế số lượng học sinh toàn trường thành 22 lớp với số lượng học sinh
từng lớp cụ thể (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Bổ nhiệm ban cán sự các lớp gồm có lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó
năm học 2008-2009(có danh sách kèm theo). Nhiệm kỳ của ban cán sự lớp là 1 năm
học (kết thúc khi năm học mới bắt đầu).
Điều 3. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ tổ chức và quản lý điều hành hoạt động của lớp
theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
Điều 4. Các giáo viên chủ nhiệm lớp, các bộ phận liên quan, các ban cán sự lớp có tên
trên và học sinh toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 4(t/h).
- Lưu Văn phòng.

Võ Thành ĐồngDANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2007-2008
TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY
(theo Quyết định số /QĐ-HT ngày 8/9/2008 của Hiệu trưởng)
TT

1

Lớp

6A

Lớp trưởng
Nguyễn T.Thúy
Chung

Lớp phó học tập

Nguyễn Thị Diễm

Lớp phó văn thê

Nguyễn Thị Lãn

Tổ trưởng

Tổ phó

Nguyễn Hữu Cường

Hà Hồng Ngọc

Hoàng T Bích Liên

Phan Thị Nhi

Nguyễn T Thùy Linh

Phan Thị Nhàn

Lê Đại Thuận

Hoàng Văn Thái

GVCN
Hoàng Thị Kiều
Giang


TT

Lớp

Lớp trưởng

Lớp phó học tập

Lớp phó văn thê

Tổ trưởng

Tổ phó

GVCN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×