Tải bản đầy đủ

Bien ban hoi dong tu van

PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Năm học 2010 – 2011
Phiên thứ nhất
NỘI DUNG: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 25/8/2010
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : 12/13
Vắng mặt: Bà: Nguyễn Thị BíchThủy
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
Không
4. Diễn biến nội dung làm việc của Hội đồng

a. Ông Lê Trung Chính - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn báo cáo

tổng kết năm học 2009 – 2010, những thành tích đạt được cũng như những mặt
còn tồn tại cần được khắc phục trong năm học mới. Báo cáo nhiệm vụ năm học
của bậc THCS, nhiệm vụ cụ thể của trường THCS Phong Thủy. Những thuận lợi
cũng như những khó khăn trong năm học mới
b. Sau khi được nghe báo cáo các Ông trong Hội đồng tư vấn tiếp tục có
những ý kiến phát biểu như sau:
* Ý kiến Ông: Nguyễn Văn Vũ:
- Cần tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn
* Ý kiến Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo:
- Tăng cường thời lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn
- Giao chỉ tiêu cho mỗi giáo viên cần xem xét đến điêm xuất phát.
* Ý kiến Ông Hoàng Quảng Hảo:
- Sớm kết nạp các đội viên lớp 9 vào HLH thanh niên
- Đa dạng các nội dung sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ
* Ý kiến Bà: Mai Thị Hương Giang:
- Xây dựng phòng đọc chuyên cho học môn học ngoại ngữ
* Ý kiến Ông Phạm Xuân Phong:

1


- Sớm xây dựng kế hoạch họp Hội cha mẹ học sinh để bàn biện pháp phối
hợp giáo dục các em, đặc biệt những học sinh yếu kém và có đạo đức yếu.
* Ý kiến Bà:Phạm Thị Lệ:
- Đầu tư sân bãi đảm bảo chất lượng cho vấn đề luyện tập TDTT
* Ý kiến Bà: Phạm Thị Lý:
- BGH hỗ trợ trực tiếp công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
5. Kết luận buổi họp:
Ông Lê Trung Chính tổng hợp và nhấn mạnh lại những vấn đề tư vấn
quan trọng, lên kế hoạch giao cho các đoàn thể xây dựng biện pháp thực hiện và
điều chỉnh kế hoạch sau khi xem xét các ý kiến tư vấn.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày
Phong Thủy, ngày 25 tháng 8 năm 2010
CHỦ TỊCH HĐTV

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

2


PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Năm học 2010 – 2011
Phiên họp thứ hai
NỘI DUNG: TƯ VẤN VỀ XÂY DỰNG NỀ NẾP HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 18/11/2010
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : 13/13
Vắng mặt: Không
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
Không
4. Diễn biến nội dung làm việc của Hội đồng
a. Ông Lê Trung Chính - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn báo cáo
nề nếp hoạt động tập thể của các đoàn thể trong nhà trường. Lưu ý những điểm
mạnh và điểm yếu của từng đoàn thể, nêu lên vai trò của từng đoàn thể trong
nhà trường và hướng phấn đấu trong năm học.
b. Sau khi được nghe báo cáo, các Ông/ bà trong Hội đồng tư vấn tiếp tục
có những ý kiến phát biểu như sau:
* Ý kiến Ông Nguyễn Văn Vũ:
- Có kế hoạch họp định kỳ đối với tất cả các đoàn thể và phân công nhiệm
vụ phù hợp.
* Ý kiến bà Mai Thị Hương Giang:
- Đưa việc thực hiện, chấp hành nội quy hội họp vào xét thi đua cuối năm
* Ý kiến Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều:
- Phân công lực lượng hỗ trợ trong các hoạt động của liên đội.
* Ý kiến Bà: Phạm Thị Lý:
- Mở rộng giao nhiệm vụ cho nhiều Ông/bà trong hội đồng cùng giúp
nhau thực hiện các nhiệm vụ, coi việc Xây dựng nền nếp là nhiệm vụ chung của
GV các bộ môn chứ không là chỉ của GVCN, đặc biệt trong từng giờ học
GVBM phải chịu trách nhiệm chính và trước hết.
* Ý kiến Ông Hoàng Quảng Hảo:

3


- Mở rộng các hình thức sinh hoạt lớp phong phú, hấp dẫn và có hiệu quả
cao
* Ý kiến Ông Nguyễn Đăng Lưu:
- Thực hiện mượn và trả thiết bị dạy học theo quy trình hợp lý được thống
nhất đầu năm, không tùy tiện.
5. Kết luận buổi họp:
Ông Lê Trung Chính tổng hợp và nhấn mạnh lại những vấn đề tư vấn quan
trọng, lên kế hoạch giao nhiệm vụ cho các đoàn thể xây dựng biện pháp thực
hiện và chỉ đạo TPT điều chỉnh phù hợp nội dung sổ trực theo yêu cầu mới.
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày
Phong Thủy, ngày 18 tháng 11 năm 2010
CHỦ TỊCH HĐTV

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

4


PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Năm học 2010 – 2011
(Phiên họp thứ ba)
NỘI DUNG: TƯ VẤN VỀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20/12/2010
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : 13/13
Vắng mặt: Không
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
Không
4. Diễn biến nội dung làm việc của Hội đồng
a. Ông Lê Trung Chính - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh
giá kết quả hoạt động của 2 tổ chuyên môn trong năm học qua và 3 tháng đầu
năm học, nêu lại những điều đạt được và chưa đạt được của 2 tổ. Nêu lên những
định hướng trong hoạt động tiếp theo của năm học.
b. Sau khi được nghe báo cáo, các Ông/ bà trong Hội đồng tư vấn tiếp tục
có những ý kiến phát biểu như sau:
* Ý kiến Ông Nguyễn Văn Vũ:
- Phân nhóm trong tổ chuyên môn để thực hiện một số hoạt động nhỏ lẻ
- Tăng cường vai trò của tổ chuyên môn trong một số hoạt động.
* Ý kiến Ông Hoàng Quảng Hảo:
- Có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng cho những tổ chuyên
môn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Ý kiến Bà Hoàng Thị Xuân Thảo:
- BGH nhà trường tăng cường hổ trợ tổ trong những hoạt động mũi nhọn,
những hoạt động khó khăn
* Ý kiến Bà Mai Thị Hương Giang:
- Xây dựng phòng học đặt sẵn máy chiếu để tiện cho giáo viên giảng dạy.
* Ý kiến Bà Phạm Thị Lý:
- Tăng cường các buổi tập huấn khai thác tài nguyên dạy học trên mạng
internet.
5


5. Kết luận buổi họp:
Ông Lê Trung Chính tổng hợp và nhấn mạnh lại những vấn đề tư vấn quan
trọng, lên kế hoạch giao cho các tổ trưởng và phó tổ trưởng chuyên môn xây
dựng biện pháp thực hiện và điều chỉnh kế hoạch trong HK 2.
Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày
Phong Thủy, ngày 20 tháng 12 năm 2010
CHỦ TỊCH HĐTV

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

6


PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Năm học 2011 – 2012
Phiên họp thứ nhất
NỘI DUNG: KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC TƯ VẤN NĂM 2010-2011
VÀ TIẾP TỤC LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ VẤN NĂM HỌC MỚI

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 21/8/2011
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : 13/13
Vắng mặt: Không
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
Không
4. Diễn biến nội dung làm việc của Hội đồng
a. Ông Lê Trung Chính - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá
cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn trong năm học qua, nêu một số
định hướng hoạt động của Hội đồng tư vấn trong năm học này.
b. Sau khi được nghe báo cáo, các Ông/bà trong Hội đồng tư vấn tiếp tục
có những ý kiến phát biểu như sau:
* Ý kiến Ông Dương Văn Minh:
- Trước mỗi dịp họp cần cho toàn thể cán bộ, giáo viên góp ý rộng rãi
bằng văn bản, sau đó hội đồng tư vấn xem xét, đánh giá tính khả thi.
* Ý kiến bà: Phạm Thị Lệ:
- Tăng cường công tác tư vấn, đặc biệt là các vấn đề mới nãy sinh cần giải
quyết kịp thời.
* Ý kiến Bà: Phạm Thị Lý:
- Công tác tư vấn trong năm học mới cần quan tâm đến biện pháp thực
hiện công tác mũi nhọn trong nhà trường.
* Ý kiến Bà: Ngô Thị Khánh Linh:
- Cần nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh trong học
sinh, có biện pháp phát hiện những hành vi phá hoại công trình vệ sinh công
cộng, hệ thống nước sạch.
* Ý kiến Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo:
7


- Thu hút nguồn kinh phí để bồi dưỡng giáo viên giảng dạy mũi nhọn,
nâng cao mức khen thưởng cho cá nhân có thành tích cao
5. Kết luận buổi họp:
Ông Lê Trung Chính tổng hợp và nhấn mạnh lại những vấn đề tư vấn quan
trọng sắp tới cần đưa vào KH năm học mới, lên kế hoạch phân công các đoàn
thể xây dựng biện pháp thực hiện.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày
Phong Thủy, ngày 21 tháng 8 năm 2011
CHỦ TỊCH HĐTV

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

8


PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Năm học 2011 – 2012
Phiên thứ hai
NỘI DUNG: TƯ VẤN CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 21/12/2012
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : 13/13
Vắng mặt: Không
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
- Bà::Võ Thị Hồng Giang – giáo viên GDCD
4. Diễn biến nội dung làm việc của Hội đồng
a. Ông Lê Trung Chính - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn báo cáo
tóm tắt các số liệu chuẩn bị sơ kết kỳ I năm học 2011 – 2012, những thành tích
đạt được cũng như những mặt còn tồn tại cần được khắc phục trong năm học
mới đặc biêt là vấn đề đạo đức HS.
b. Sau khi được nghe báo cáo các Ông/bà: trong Hội đồng tư vấn và
khách mời tiếp tục có những ý kiến phát biểu như sau:
* Ý kiến Ông Dương Văn Minh:
- Cần tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong việc GDĐĐ HS
* Ý kiến bà: Hoàng Thị Xuân Thảo:
- Cần phối hợp kịp thời giải quyết những vấn đề đạo đức nảy sinh ở học
sinh.
* Ý kiến Ông Hoàng Quảng Hảo:
- Sớm kết nạp các đội viên lớp 9 vào HLH thanh niên
- Đa dạng các nội dung sinh hoạt đầu giờ và giữa giờ
* Ý kiến bà: Mai Thị Hương Giang:
- Nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm đạo đức học sinh, đánh
nhau, trộm cắp…
* Ý kiến bà: Hoàng Thị Lãnh:
9


- Triển khai sớm kế hoạch họp Hội cha mẹ học sinh để bàn biện pháp
phối hợp giáo dục các em, đặc biệt những học sinh yếu kém và có đạo đức yếu.
* Ý kiến Bà: Phạm Thị Lệ:
- Nâng cao kỷ luật với việc nói tục chữi bậy trong hoc sinh.
* Ý kiến bà: Phạm Thị Lý: GDDĐ học sinh là trách nhiệm chung của tất cả cán
bộ công nhân viên trong nhà trường. Mỗi một người đều quan tâm đến trách
nhiệm để tạo sức mạnh chung.
5. Kết luận buổi họp:
Ông Lê Trung Chính tổng hợp và nhấn mạnh lại những vấn đề tư vấn
quan trọng, lên kế hoạch giao cho các đoàn thể xây dựng biện pháp thực hiện,
thống nhất một số điều chỉnh các chuẩn điểm trong sổ trực tuần.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày
Phong Thủy, ngày 21 tháng 12 năm 2011
CHỦ TỊCH HĐTV

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

10


PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Năm học 2011 – 2012
Phiên họp thứ ba
NỘI DUNG: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 12/2/2012
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : 13/13
Vắng mặt: Không
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
- Bà: Võ Thị Hồng Giang – giáo viên GDCD
4. Diễn biến nội dung làm việc của Hội đồng
a. Ông Lê Trung Chính - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn nêu lên
các vấn đề còn tồn tại về kỹ năng sống của học sinh nói chung và của học sinh
trường THCS Phong Thủy nói riêng.
b. Sau khi được nghe báo cáo, các Ông/Bà trong Hội đồng tư vấn và
khách mời tiếp tục có những ý kiến phát biểu như sau:
* Ý kiến Ông Dương Văn Minh:
- Bổ sung những vấn đề cần thiết phải rèn luyện kỹ năng sống cho các
em. Một số tồn tại trong hoạt động của môn học Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
* Ý kiến Ông Nguyễn Đăng Lưu:
- Mở thêm chuyên mục Giáo dục kỹ năng sống trên trang web trường để
GV HS tham khảo.
- Tuyên tuyền phát thanh ca nhạc và các tác phẩm giáo dục kỹ năng sống
vào thời gian đầu buổi học.
* Ý kiến bà: Mai Thị Hương Giang:
- Đầu tư có chất lượng tiết học Hoạt động ngoài giờ lên lớp
* Ý kiến Bà: Hoàng Thị Lãnh:
- Thường xuyên phát thanh chương trình tuyên truyền công tác đội trên
địa bàn khu dân cư
* Ý kiến Bà: Võ Thị Hồng Giang:
11


- Lồng ghép các tiểu mục giáo dục kỹ năng sống vào các tiết sinh hoạt
trường.
- Mở rộng các buổi ngoại khóa nhân các ngày lễ trong năm và các dịp
sinh hoạt toàn trường.
* Ý kiến bà: Phạm Thị Lý:
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ trong năm.
5. Kết luận buổi họp:
Ông Lê Trung Chính tổng hợp và nhấn mạnh lại những vấn đề tư vấn
quan trọng, lên kế hoạch giao cho các đoàn thể xây dựng biện pháp thực hiện.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày
Phong Thủy, ngày 12 tháng 2 năm 2012
CHỦ TỊCH HĐTV

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

12


PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Năm học 2012 – 2013
Phiên họp thứ nhất
NỘI DUNG: TƯ VẤN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 ngày 20/10/2012
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : 13/13
Vắng mặt: Không
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
- Các Ông/Bà giáo viên chủ nhiệm: 12 Ông/bà
4. Diễn biến nội dung làm việc của Hội đồng
a. Ông Lê Trung Chính - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tư vấn báo cáo
công tác chủ nhiệm năm trước, các vấn đề lưu ý, hạn chế cần giải quyết của
công tác chủ nhiệm trong năm học này.
b. Sau khi được nghe báo cáo, các Ông/bà trong Hội đồng tư vấn và
khách mời tiếp tục có những ý kiến phát biểu như sau:
* Ý kiến bà: Hoàng Thị Lộc:
- Cần đánh giá công tác chủ nhiệm dựa vào xuất phát điểm của lớp đó từ
đầu năm học.
* Ý kiến bà: Trần Thị Hồng Thái:
- Cần tập huấn đội cờ đỏ nhằm nâng cao kỹ năng kiểm tra, đánh giá
* Ý kiến bà: Mai Thị Hương Giang:
- Các lớp chọn đội cờ đỏ phải thực sự là những em gương mẫu, có ý thức
trách nhiệm.
* Ý kiến bà: Phạm Thị Lệ:
- Cắt thi đua các lớp xếp thi đua đằng sau cần xem xét trong tổng thể chất
lượng hoạt động chung của nhà trường, số lượng giáo viên cắt không nên ấn
định cụ thể.
* Ý kiến bà: Phạm Thị Lý:
- Xét hạnh kiểm cuối năm cho học sinh cần nghiệm khắc với những
trường hợp vi phạm đạo đức, vi phạm những điều cấm… của người học sinh
13


5. Kết luận buổi họp:
Ông Lê Trung Chính tổng hợp và nhấn mạnh lại những vấn đề tư vấn
quan trọng cần đưa vào KH chỉ đạo, theo giỏi của trường và lên kế hoạch giao
cho các đoàn thể, cá nhân và các giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch cũng
như biện pháp thực hiện.
Phiên họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.
Phong Thủy, ngày 20 tháng 10 năm 2012
CHỦ TỊCH HĐTV

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×