Tải bản đầy đủ

BIEN BAN HOPP HOI DONG TU VAN

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
(Học kỳ I. Năm học 2012-2013)

1. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng
- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 00 ngày 25/12/2012
- Địa điểm: Tại Văn phòng trường THCS Phong Thủy
2. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên : ............/.............
Vắng mặt: Không
3. Khách mời tham dự họp Hội đồng:
TT

Họ và tên

Đơn vị công tác


1
2
3
4
5
6
4. Nội dung làm việc của Hội đồng
- Hội đồng đã nghe đọc Báo cáo đánh giá Hoạt động của Hội đồng tư vấn trong học kỳ vừa qua
- Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về các nội dung trong bản báo cáo.
3. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá:
Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:
- Trưởng Ban: .................................................................................
- Hai uỷ viên: .................................................................................
.................................................................................
Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá;
Kết quả bỏ phiếu đánh giá đối với các hoạt động:

TT

1.

Hoạt động
Chỉ đạo chung các hoạt động của Hội đồng theo
quy chế.

Số phiếu đánh giá
Tốt

Khá

TB

Chưa đạt


2.

Xây dựng về mục tiêu và kế hoạch phát triển của
nhà trường;

3.

Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của
nhà trường.

4.

Xây dựng và chỉ đạo hoạt động chuyên môn toàn
trường; công tác thi đua khen thưởng; thực hiện
quy chế dân chủ trường học; công tác phổ cập giáo
dục, chính sách người lao động.

5.

Giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn lực
của nhà trường.

6.

- Xây dựng và chỉ đạo kế hoạch hoạt động chung
của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá
nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối
chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
và kế hoạch năm học của nhà trường. Xây dựng kế
hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị
dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối
chương trình.

7.

Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động
nội, ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục.
Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn,
dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
kém để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

8.

Tư vấn về xây dựng chuyên đề một đổi mới trong
năm học của nhà trường, của tổ và từng cá nhân;
khai thác tài liệu giáo dục tích hợp.

9.

Xây kế hoạch kiểm tra hoạt động dạy của giáo viên
và học của học sinh.

10.

Tham mưu về thực hiện cuộc vận động “ hai
không” và bốn nội dung trong nhà trường..

11.

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác quản lý học
sinh, vệ sinh, các hoạt động tập thể trong nhà
trường

12.

Tư vấn về phong trào xây dựng “ Trường học thân
thiện, học sinh tích cực”.

13.

Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác đoàn thanh
niên; các hoạt động thể dục, thể thao trong và ngoài
trường học,

14.

Tư vấn về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của
nhà trường

4. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

2


Hội đồng tư vấn đã tư vấn tốt cho Hiệu trưởng về phương hướng hoạt động của nhà trường,
huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng
và xã hội, đảo bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.
Các thành viên Hội đồng tư vấn cần am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh để việc tư vấn có hiệu
quả. Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học
sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của đối tượng được tư vấn.
Định hướng cho học sinh những khó khăn tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi, những
vướng mắc trong học tập, sinh hoạt, trong hướng nghiệp, hoặc những khó khăn học sinh, cha mẹ học
sinh gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt. Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và
giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng của mình.
Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được thông qua trước hội
đồng tư vấn với 100% ý kiến tán thành.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

THƯ KÝ

Lê Trung Chính

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×