Tải bản đầy đủ

To trinh TL HD TRƯỜNG 2012 2017

Phòng gd- đt lệ thủy
Trờng THCS PHONG THủY

Số: ....../TT-HT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thủy, ngày 22 tháng 9 năm
2012

Tờ trình
Về việc thành lập Hội đồng trờng nhiệm kỳ 2012-2017
Cn c iu l trng trung hc (Ban hnh kốm theo Thụng t s: 12/2011/TTBGDT ngy 28/3 /2011ca B trng B Giỏo dc o to qui nh v th tc thnh
lp c cu t chc ca hi ng trng v quyn hn ca Hiu trng;
Cn c Thụng t s 13/2012/TT-BGDT ngy 06/4/2012 ca B Giỏo dc-o to ban
hnh Qui nh v tiờu chun ỏnh giỏ cht lng giỏo dc trng trung hc c s;
Cn c vo k hoch nm hc 2012-2013 ca trng THCS Phong Thy;
Trờng THCS Phong Thủy kính trình Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ
Thủy cho phép trờng THCS thành lập Hội đồng trờng nhiệm kỳ 20122017 theo quy định tại iu 20 ca iu l Trng trung hc c s(Ban hnh


kốm theo Thụng t s: 12/2011/TT-BGDT ngy 28/3 /2011 ca B trng B Giỏo
dc v o to)
2. Số lợng thành viên: 11 ngời (có danh sách kèm theo)
3. Cơ cấu Hội đồng trờng nh sau
Đại diện Chi ủy Chi bộ nhà trờng: 01 ngời.
Đại diện Ban giám hiệu nhà trờng: 01 ngời.
Đại diện tổ chức Công đoàn cơ sở: 01 ngời.
Đại diện Giáo viên, Nhân viên: 07 ngời.
Đại diện Ban đại diện CMHS: 01 ngời.
4. Kế hoạch thời gian triển khai:
Từ 20-22/9/2012: Hoàn thành hồ sơ xin thành lập Hội đồng trờng
trình Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy.
Từ 25/9/2012: Tổ chức các thành viên của Hội đồng trờng họp khoá
đầu tiên để bầu Chủ tịch và Th ký của Hội đồng trờng khi có quyết
định của cơ quan có thẩm quyền công nhận các thành viên Hội đồng
trờng.
Từ 28/9/2012: Hiệu trởng trình Phòng Giáo dục - Đào tạo kết quả bầu
chủ tịch và th ký để cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội
đồng trờng và chính thức hoạt động.
Vy, nh trng kớnh mong phũng Giỏo dc v o to xem xột, phờ duyt nh
trng cú k hoch, phng hng t chc hot ng m bo thc hin nhim v theo quy
nh ./.
Nơi nhận:
-

phòng GD&ĐT

- Lu trờng.

hiệu trởng


Lê Trung ChínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×