Tải bản đầy đủ

THANG 1

KÕ ho¹ch th¸ng 1/2012
1. Thực hiện chương trình
Hoàn thành chương trình tuần 22. Bộ phận chuyên môn cần có kế hoạch dạy
bù các môn còn chậm.
2. Dạy và học
Đảm bảo đầy đủ các điểm của các bài kiểm tra định kì và kiểm tra thường
xuyên. Thao giảng 2 tiết/1 tổ, dự giờ tối thiểu 23 tiết /GV.
Tiếp tục kiểm tra học kì 1 theo lịch của sở và PGD , phân công bộ phận
chuyên môn chỉ đạo: Đ/c Đ Lý lên kế hoạch kiểm tra, lịch coi và chấm, đ/c Cường
chuẩn bị các biểu mẫu thống kê, tổng hợp, văn phòng phẩm và các điều kiện khác.
Chỉ đạo triển khai hội HKPĐ cấp cụm và huyện đạt kết quả. Đồng thời chủ
động lập danh sách 9 đội tuyển h/s giỏi lớp 6,7,8 (không trùng tên h/s). nộp vào
ngày 28/01/2012
Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn, tập trung các chuyên đề đổi
mới thay sách trên các nội dung: Đổi mới phương pháp, tổ chức lớp học, kiểm tra
đánh giá h/s và đặc biệt đổi mới phương tiện dạy học. Đồng thời đẩy mạnh việc
thiết kế bài soạn chung, tập giảng, tập các thao tác thực hành thí nghiệm và sử
dụng các phương tiện hiện đại như các thiết bị máy móc. Chuẩn bị tốt các công tác
sinh hoạt chuyên môn liên trường.
Triển khai ở các tổ chuyên môn việc đánh giá, rút kinh nghiệm,sơ kết đổi mới.
Chuẩn bị điều kiện cho hội thi GVDG cấp huyện.

Rà soát lại chế độ cho điểm và xếp loại theo Quy chế 40 và XL thông tư 51.
Lên kế hoạch chọn và tập luyện các đội tuyển tham gia hội khoẻ phù đổng cấp
huyện. Chỉ đạo đc Lý, tổ trưởng đ/c Dũng và các thành viên
Chấn chỉnh lực lượng kiểm tra nội bộ trường học về hình thức công tác kiểm
tra, xử lí hồ sơ đảm bảo tính chính xác, trung thực khách quan và theo qui định.
Kiểm tra toàn diện và chuyên đề gồm 3 đ/c
3. Công tác khác:
Vệ sinh các phòng học. tu sửa các phòng quét mạng nhện, bảng nội qui,
Vét đường thoát nước.

-

Kiểm kê tài sản cố định, thư viện TB, có phân công cụ thể, nộp biên bản ngày
15/1/2011
Thiết lập thời khoá biểu HK IITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×