Tải bản đầy đủ

BC TK 2008 2009

Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
Phần thứ nhất
đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ
năm học 2008-2009
I-Về số lợng qui mô phát triển và mục tiêu PC THCS
1-Về số lợng:736
- Chuyển trong năm: 12 học sinh
- Bỏ trong năm : 3 học sinh
- tỷ lệ: 0.33%
- Tuyển sinh vào lớp 6 : Đạt tỷ lệ: 100%
*Đánh giá :
Công tác xây dựng và thực hiện qui mô phát triển ngày càng đợc
tăng trởng, đáp ứng cho yêu cầu dạy và học.
Việc duy trì số lợng tiến bộ hơn các năm học trớc. Nhờ trong học
kỳ qua, nhà
trờng đã có những giải pháp tích cực cho việc duy trì số lợng hiện
có, nh công tác tuyên truyền, vận động tới nhân dân và phụ huynh
học sinh, làm cho mọi ngời nhận thức đúng về vai trò và trách nhiệm
trong việc học tập của con em mình đối với cộng đồng. Đồng thời
phối kết hợp chặt chẻ giữa nhà trờng, gia đình và các lực lợng giáo

dục trên địa bàn, nên đã hạn chế tối đa học sinh bỏ học.
2 -Thực hiện mục tiêu PC GD
Công tác PC GD đợc chú trọng, luôn xem đây là nhiệm vụ chính
trị hàng đầu mà Đảng và nhân dân Hồng Thủy cần phải phấn đấu,
đồng thời cũng xác định trách nhiệm chính là của nhà trờng, nhằm
tiếp tục chỉ đạo củng cố và nâng cao chuẩn phổ cập THCS. Do đó
trong đầu năm học ban chỉ đạo PC GD của nhà trờng đã triển khai
trong hội đồng. Điều tra, cập nhật, xử lý số liệu về các độ tuổi,
trình độ văn hóa, rà soát các loại hồ sơ liên quan đến các chuẩn, số
HS chuyển đi, chuyển đến, HS bỏ học để có số liệu chính xác
trong toàn xã. Chuẩn bị cho ban PCGD của Tỉnh kiểm tra công nhận
vào tháng 4 năm 2007.
Cụ thể: Qua kiểm tra công nhận của Tỉnh kết quả nh sau:
* Nhận thức :
Các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phơng đã có nhận thức
đúng, đầy đủ về thực hiện các mục tiêu PC-GD của địa phơng.
Công tác lãnh chỉ đạo đảm bảo sâu sát, kịp thời. Từ đó làm cho mỗi
cán bộ Đảng viên, các ban ngành đoàn thể có sự chuyển biến tích
cực và thực hiện có hiệu quả trong việc chống học sinh bỏ học, chăm
lo xây dựng CSVC, phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, góp phần
nâng cao chất
lợng giáo dục toàn diện, đẩy nhanh tiến độ PC-GDTHCS.

1


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
Đối với phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân đã chuyển
biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc PC-GD
THCS và ngày càng chăm lo đến quyền lợi và học tập của con em,
sẳn sàng đóng góp công, của xây dựng CSVC cho nhà trờng.
* Về công tác tổ chức.
Ban chỉ đạo PC-GDTHCS xã đợc thành lập đã phát huy chức
năng, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo đem lại hiệu quả thiết thực.
*Kết quả :
-Tiêu chuẩn 1:
II- Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lợng dạy học
1-Kết quả:
*Về học lực :
+ Giỏi:
- đạt tỷ lệ
5,4 %
+ Khá:
- đạt tỷ lệ 39,3 %
+ Trung Bình :
- đạt tỷ lệ 50,3 %
+ Yếu:
- đạt tỷ lệ
5,0 %
*Về hạnh kiểm :
+ Tốt :
- đạt tỷ lệ 66,3 %
+ Khá :
- đạt tỷ lệ 30,4 %
+ Trung bình :
- đạt tỷ lệ 3,3 %
2-Đánh giá việc nâng cao chất lợng dạy học
a-Đánh giá về việc nâng cao chất lợng đại trà:
*Ưu điểm:
Xác định, trọng tâm trong hoạt động chuyên môn, là việc nâng
cao chất lợng dạy học, nhà trờng đã triển khai đổi mới trong công tác
quản lý trên mọi phơng diện. Do đó ngay từ đầu năm học, dựa trên
chất lợng của năm học củ, nhà trờng đã cho giáo viên đăng ký chỉ tiêu
phấn đấu chất lợng từng bộ môn, trên cơ sở chất lợng xây dựng của
PGD theo vùng trờng, đồng thời xem đây là thớc đo phấn đấu của
mỗi giáo viên, của mỗi tổ chuyên môn và của nhà trờng. Bên cạnh đó,
bộ phận chuyên môn đã trăn trở đa ra những giải pháp tích cực
nhằm nâng cao chất lợng đại trà, đối với một đơn vị nhiều năm chất
lợng không đợc ổn định, Do đó việc tháo gỡ đầu tiên là phải thống
nhất, đoàn kết trong toàn đội ngũ, cùng bắt tay vào làm chất lợng
trên cơ sở khảo sát đầu năm học. Trong suốt một năm học qua, nhà
trờng đã tập trung triển khai các chuyên đề đổi mới theo từng giai
đoạn, lên kế hoạch, kiểm tra, điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong các
nhóm tổ bộ môn. Cụ thể nh các chuyên đề: Nh tổ chức lớp học, phơng pháp dạy học theo đặc thù từng bộ môn, thiết kế bài dạy, kiểm
tra việc sử dụng các đồ dùng và phơng tiện dạy học ở trên lớp, tổ
chức hội thảo để định hớng rõ trọng tâm, nội dung, kỹ năng kiến
thức của chơng trình xuyên suốt trong toàn cấp. Đòi hỏi, cần phải dạy
2


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
học sinh những gì? dạy nh thế nào? ở mức độ ra sao, theo từng đối
tợng học sinh.
Song song với việc làm đó, nhà trờng đã mạnh dạn đổi mới một
số công việc nhằm đáp ứng với yêu cầu dạy và học nh: Tổ chức phụ
đạo học sinh yếu kém tại trờng, theo lịch của chuyên môn cho tất cả
các khối lớp, tiêu biểu nh đ/c Lộc; đ/c Hảo; đ/c Văn Hà; đ/c Diệu;
đ/c Vân và nhiều đ/c khác. Nhà trờng đã tổ chức kiểm tra thờng
xuyên học sinh học tập ở nhà vào ban đêm, kiểm tra định kỳ 100%
trên phiếu in sẳn và có ít nhất 30% trắc nghiệm. Tổ chức kiểm tra
thờng xuyên nghiêm túc, đánh giá đúng từng đối tợng học sinh, từng
lớp, từng môn để có kế hoạch chỉ đạo sâu sát việc học tập của học
sinh...
*Tồn tại:
Trong việc triển khai nâng cao chất lợng dạy và học vẫn còn tồn
tại nhiều vấn đề mà cần phải khắc phục; đó là:
- Một số giáo viên năng lực s phạm còn hạn chế, hoặc một số
đồng chí cha tâm huyết, cha nhiệt tình với công việc, việc tiếp
cận phơng pháp nội dung chơng trình còn chậm đổi mới, còn sai
sót, hiệu quả cha cao. Chất lợng giảng dạy còn thấp, cha chốt đợc
kiến thức trọng tâm trong từng bài học, từng chơng, học sinh hiểu
cha sâu, vận dụng kiến thức vào bài kiểm tra còn yếu và còn nặng
về học thuộc. Điều đáng nói giáo viên dạy cha trăn trở với chất lợng học
của học sinh, cha tìm ra nguyên nhân HS yếu kém của một số bộ
môn, cha cải tiến, cha học hỏi và tìm những giải pháp tích cực
nâng cao chất lợng mà môn mình đảm nhận. Một lý giải cha có tính
thuyết phục, đổ lổi chất lợng thấp đó là do lịch sử để lại, do HS
yếu, do HS nhác học, không biết gì, mà cha đặt ra mình đã làm
những gì, dạy nh thế nào với học sinh để giải quyết những yêu cầu
đó.
- Việc triển khai các chuyên đề đổi mới còn gặp những khó
khăn. Tuy đã đạt đợc những hiệu quả nhất định, song cũng phải
thấy rằng: Chúng ta cần phải mạnh dạn đổi mới trong cách làm, phải
rút kinh nghiệm và tháo gở những về vấn đề chuyên môn và tiếp
tục đột phá một số khâu then chốt, có nh vậy đội ngũ mới lớn lên đợc
và đó cũng là một hình thức tự bồi dỡng chuyên môn một cách tốt
nhất.
- Bên cạnh đó một số bộ môn đặc thù nh Anh văn; Mỹ thuật;
Âm nhạc trong việc triển khai giám sát, chỉ đạo của nhà trờng còn trở
ngại, vì không thuộc nghiệp vụ chuyên môn, nên phải dựa vào các
nhóm bộ môn, đo đó đánh giá cha có tính thuyết phục. Đặc biệt
một số bộ môn nh: Toán, Anh văn chất lợng còn thấp, nhà trờng đã tập
trung chỉ đạo trong suốt từ học kỳ I và có rất nhiều giải pháp tích
3


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
cực, đến nay chất lợng có đợc cải thiện, song còn rất thấp so với mặt
bằng chỉ đạo. Có thể nói nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chất lợng
yếu kém ở hai bộ môn này là do trong những năm học trớc, nhà trờng
cha chú trọng đúng mức, cha có những giải pháp phù hợp, nêm chất lợng do lịch sử để lại quá lâu dài. Bên cạnh đó trong quá trình dạy
học, giáo viên cha có biện pháp khoa học trong việc hớng dẫn học sinh
tự học ở nhà, dạy học còn rập khuôn, máy móc, giảm tính t duy, tích
cực sáng tạo của học sinh. Hơn nữa trong giảng dạy, các phơng pháp
dạy học truyền thống cha chú trọng đúng mức, nên một bộ phận học
sinh tiếp cận kiến thức mới còn hạn chế. Do đó trong năm học tới, lực
lợng chuyên môn của nhà trờng cần phải đầu t thích đáng, tổ chức
thực hiện và có giải pháp đồng bộ, để cải thiện đợc chất lợng dạy
học của môn Toán và Anh văn ngang bằng với những bộ môn khác.
Cụ thể: Chất lợng mặt bằng môn Toán toàn trờng còn thấp chỉ đạt
53,7%, môn Anh văn chỉ đạt 43,7%
b-Đánh giá kết quả chất lợng hai mặt giáo dục:
*Ưu điểm:
Chất lợng giáo dục đạo đức, đạt kết quả vợt mức so với chỉ tiêu
phấn đấu của trờng, tỷ lệ Hạnh kiểm khá tốt khá cao (đạt 94,8%). Đó
là nhờ, nhà trờng có những chỉ đạo đúng đắn trong việc nâng cao
chất lợng GD toàn diện, chăm lo giáo dục những học sinh yếu về đạo
đức có hiệu quả.
Về tình hình đạo đức HS trong học kỳ qua, đại đa số đều
ngoan, lễ phép, có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, trung thực
trong học tập và rèn luyện, không đua đòi, không vi phạm các tệ nạn
xã hội, thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trờng. Điều đặc
biệt trong năm học này, nề nếp của HS có tiến bộ hơn hẳn với các
năm học trớc, tình trạng bạo lực học đờng, mất trật tự an toàn trờng
học đã đợc giảm đáng kể.
*Tồn tại:
Về đạo đức, một bộ phận HS vẫn còn hoang nghịch, cha có ý
thức bảo vệ của công, ăn mặc cha gọn gàng, cha chăm chỉ trong
học tập, tình trạng một số học sinh bỏ học vào các quán chát, chơi bi
da vẫn còn, có lớp xếp loại hạnh kiểm trung bình đang còn nhiều nh
lớp 73, 84, 93, 95. Do đó, chúng ta cần có biện pháp tốt hơn, trong việc
giáo dục đạo đức lối sống cho các em để từng bớc nâng cao chất lợng đạo đức trong hè 2007, đặc biệt là những HS còn xếp loại hạnh
kiểm trung bình.
Về chất lợng học tập. Từ sau HKI, toàn trờng đã cố gắng tập
trung chỉ đạo, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lợng học lực, đồng
thời chú trọng nhiều nhất vào các môn Toán và Anh văn, Do đó thời
gian cuối năm chất lợng đã nâng lên đáng kể nh môn Toán tăng 20%,
4


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
môn Anh tăng 10%, chất lợng kiểm tra toàn trờng tăng 8,5% so với học
kỳ I. Phải nói rằng đây là một sự cố gắng lớn của các thầy cô giáo và
học sinh toàn trờng, tuy cha đạt với yêu cầu mong muốn, song cũng
tạo sự chuyển biến trong việc làm chất lợng thực chất và cũng tạo đà
cho những năm học tới.
c- Đánh giá về công tác đổi mới:
Nhà trờng đã tổ chức quán triệt các tinh thần, các văn bản chỉ
thị cấp trên, về việc đổi mới giáo dục phổ thông đến từng giáo viên,
từng học sinh, và nhân dân, nhận thức đợc tầm quan trọng của việc
công tác đổi mới. Trên cơ sở đó nhà trờng đã huy động nguồn lực từ
nhiều phía, để đầu t cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học.
Bộ phận chuyên môn đã chú trọng công tác bồi dỡng đội ngũ tại
chổ, nh bồi dỡng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn liên
trờng, đồng thời triển khai có hiệu quả các chuyên đề đổi mới, nh
chuyên đề tổ chức giải các bài tập khó, dạy các bài thực hành,thí
nghiệm trong chơng trình, trao đổi về phơng pháp giảng dạy, thực
hiện nghiêm túc nền nếp, kĩ cơng trong quản lý thực hiện chơng
trình theo kế hoạch giảng dạy. Bên cạnh đó các tổ trởng chuyên môn
thờng xuyên kiểm tra, giám sát việc soạn bài, việc sữ dụng các đồ
dùng dạy học ở trên lớp và các hoạt động trọng tâm mà nhà trờng đặt
ra.
d- Đánh giá về công tác bồi dỡng HSG và học sinh năng
khiếu:
*Ưu điểm:
Phát huy những thành quả HSG trong những năm qua, nhà trờng
đã chú trọng đầu t cho công tác bồi dỡng HSG và học sinh năng
khiếu, do đó bớc vào tháng 11, nhà trờng đã triển khai ngay công tác
bồi dỡng dựa trên kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi của PGD. Qua kết
quả tham gia dự thi học sinh giỏi ở cụm đạt những thành tích nh sau:
- Về đồng đội có một giải nhì môn Địa Lí cấp huyện.
- Về cá nhân có hai em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, tám em đạt
giải huyện.
*Tồn tại:
Trong vấn đề bồi dỡng học sinh giỏi chúng ta cũng gặp những
khó khăn nhất định. Đó là nhu cầu đầu t chất xám của một số bộ
phận phụ huynh đang còn thờ ơ, tạm bằng lòng với con em học xong
bậc THCS, nên việc huy động nguồn lực cho công tác bồi dỡng rất
khó, tình trạng học sinh không muốn tham gia thi học sinh giỏi vẫn
còn nhiều ở trờng THCS Hồng Thủy.
Bên cạnh đó một số giáo viên tuy có năng lực, nhng lòng nhiệt
tình với nghề nghiệp còn mức độ, nên cha lao tâm, khổ luyện, cha
trăn trở cho công tác bồi dỡng học sinh giỏi nên hiệu quả cha cao. Do
5


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
đó hớng sắp tới, chúng ta cần phải cải tổ, phân công và có hớng đi
đúng, phù hợp, nhằm nâng cao chất lợng mũi nhọn ngang tầm với các
trờng trọng điểm ở trong huyện.
e- Đánh giá công tác dạy nghề:
* Ưu điểm:
Do tình hình thực tế trong năm học trớc học sinh lớp 8 không đợc
học nghề. đến năm học 2006-2007 đợc sự nhất trí của PGD và trung
tâm hớng nghiệp dạy nghề, nhà trờng đã tổ chức dạy nghề cho học
sinh lớp 9 trong thời gian tháng 10/2006 đến cuối tháng 1/2007.
Công tác dạy nghề đợc thực hiện khá nghiêm túc theo các văn bản
chỉ đạo. bộ phận chuyên môn đã triển khai đúng chơng trình và
kế hoạch đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Giáo viên giảng dạy
đã nỗ lực nhiệt tình duy trì số lợng học sinh học nghề khá cao.
*Tồn tại:
Chất lợng thi nghề cha đạt với chỉ tiêu phấn đấu, còn thấp so với
các trờng ở trong huyện (chỉ đạt 76,6%).
Học sinh tham gia học nghề điện dân dụng chất lợng kiểm tra
còn thấp, qua đợt thi nghề học sinh bị hỏng phần lý thuyết còn
nhiều, có phòng thi chỉ đỗ 1 em duy nhất, chứng tỏ trong quá trình
dạy học giáo viên cha quan tâm việc học lý thuyết đi đôi với thực
hành.
3 - Đánh giá công tác bồi dỡng đội ngũ :
a) Tình hình đội ngũ:
- Hiện nay đội ngũ có 50 đồng chí:
+Đại học:
18 đ/c
chiếm tỷ lệ
36,0%
+Cao đẳng:
29 đ/c
chiếm tỷ lệ
58,0 %
+Trung cấp: 03 đ/c
chiếm tỷ lệ
6,0 %
- Chi bộ có 18 Đảng viên chiếm tỷ lệ 36,0 %
* Ưu điểm:
Nhìn chung đại đa số GV trong nhà trờng có năng lực khá, nhiệt
tình và phẩm chất tốt, có lơng tâm nghề nghiệp và kinh nghiệm
đảm bảo cho thực thi các nhiệm vụ đợc giao .
Đặc biệt có nhiều đồng chí không quản ngại khó, chấp hành mọi
sự phân công của nhà trờng và hoàn thành xuất sắc nh: đ/c Quân,
đ/c Luyến; đ/c Lan, đ/c Vinh, đ/c Thuý, Đình Lý, đ/c Ân tình, đ/c
Diệu, đ/c Hải, đ/c Hờng và nhiều đ/c khác, chính nhờ đó mà các
hoạt động phong trào của nhà trờng đã thực hiện khá nhịp nhàng.
*) Tồn tại: Trong năm học qua đội ngũ có nhiều biến động, cụ
thể đầu năm học đến nay luôn thiếu hẳn 3 đồng chí, 1 đ/c nghỉ
ốm dài hạn, 2 đ/c theo học ĐH chính quy, tuy nằm trong biên chế của
nhà trờng nhng không tham gia giảng dạy suốt cả năm học, có 6

6


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
đồng chí theo học các lớp đại học & chuẩn hoá CĐSP. Do đó rất khó
khăn trong việc sắp xếp, phân công các phần hành công tác.
Bên cạnh đó có nhiều đồng chí vẫn cha chăm lo bồi dỡng chuyên
môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề, nên việc tiếp cận với đổi mới
phơng pháp dạy học mới còn hạn chế. Có đồng chí còn vi phạm qui
chế chuyên môn nh chấm chữa, vào điểm, bỏ tiết, chậm giờ. Điều
đáng nói là cá biệt có đồng chí vi phạm nhiều lần, có hệ thống, đã
kiểm điểm nhiều nhng tiếp thu và khắc phục còn chậm, ảnh
hởng đến hoạt động chuyên môn của toàn trờng.
b) Những biện pháp đã nâng cao chất lợng đội ngũ:
Thực hiện thờng xuyên, nghiêm túc và có kết quả công tác kiểm
tra nội bộ trờng học, chủ động phát hiện bồi dỡng các đồng chí còn
non tay nghề, để tiếp sức cho đội ngũ trong quá trình rèn luyện
chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ nhóm
chuyên môn, tổ chức tốt các hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên môn
liên trờng, nhằm giao lu học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với các phơng
pháp dạy học theo hớng tích cực hoá. Song song với việc bồi dỡng tại
chổ, nhà trờng đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi ngời đợc tham gia
học tập để nâng cao nghiệp vụ, nh học các lớp ĐH, các lớp CH CĐSP
vv
Ngoài ra lãnh đạo nhà trờng đã hết sức chăm lo đời sống về tinh
thần và vật chất cho đội ngũ, tạo nguồn động viên cho GV phấn khởi
an tâm công tác.
c) Đánh giá công tác bồi dỡng thờng xuyên:
* Ưu điểm:
Nhà trờng đã tích cực triển khai công tác BDTX chu kỳ III
đảm bảo đúng tiến độ và quy trình nh:
Thành lập BCĐ cấp trờng theo tinh thần Công văn chỉ đạo của sở
GD-ĐT.
Tích cực chủ động triển khai việc học tập và thảo luận cho giáo
viên, đồng thời tiến hành thao giảng và dự giờ theo các chuyên đề
đạt kết quả khá tốt theo yêu cầu đề ra, nh chuyên đề sử dụng ĐDDH
trên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh.... Nhà trờng cũng nh các tổ
chuyên môn đã tập trung xây dựng bộ hồ sơ BDTX đảm bảo yêu cầu
và có chất lợng.
Qua công tác bồi dỡng thờng xuyên đã giúp cho nhiều giáo viên
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nắm chắc các yêu cầu
về đổi mới dạy học, yêu cầu về chuẩn kiến thức kỷ năng của môn
học, đặc biệt là công tác t tởng của đội ngũ đợc nâng lên rõ rệt
Kết quả đạt đợc qua phần lý luận giáo dục và chuyên môn
nghiệp vụ có 95,8% CBGV đạt từ loại khá trở lên, không có giáo viên

7


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
không đạt yêu cầu. Trong đó có nhiều gơng tự học tốt nh: đ/c
Luyến, đ/c Â.Tình, đ/c Hiền, đ/c Thuỷ....
* Tồn tại:
Một số tồn tại cần khắc phục: Đó là một số đ/c hoàn thành sổ
kế hoạch bài học còn chậm, việc trình bày hồ sơ cha đẹp. Một số
tiết dạy cha thật sự phát huy đợc tính t duy sáng tạo của học sinh, có
đ/c dự giờ đang còn ít, việc góp ý cho đồng nghiệp sau dự giờ của
một số giáo viên cha đúng mức. Có đồng chí cha thật sự có ý thức
đầu t vào việc tự học, tự nghiên cứu, còn mang tính trung bình chủ
nghĩa. Do đó một số tiết dạy còn có nhiều hạn chế
d)Đánh giá công tác th viện và thiết bị:
*Ưu điểm:
Trong năm học này CSVC về th viện có nhiều biến chuyển - đả
XD 1 phòng th viện đúng chuẩn, diện tích đạt yêu cầu của th viện
tiên tiến, bàn ghế phòng đọc của giáo viên và học sinh đã đợc mua
sắm đầy đủ- số lợng các đầu sách đợc tăng trởng đảm bảo yêu cầu
theo Quyết định của công văn 01/2003. Nhà trờng đã có 4 phòng
học bộ môn, một phòng học tin học đảm bảo thiết bị, phơng tiện và
đồ dùng cho việc dạy và học đổi mới giáo dục phổ thông.
Hoạt động của tổ công tác th viện đã phát huy tốt vai trò của
mình trong việc kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động của th viện.
Nhân viên th viện xử lý nghiệp vụ khá tốt, cập nhật và lu giữ hồ sơ
sổ sách theo đúng yêu cầu.
Biểu dơng đ/c Quân chỉ đạo th viện, đ/c muội và các đồng
chí khác trong tổ công tác th viện thiết bị trờng học.
*Tồn tại:
Hoạt động thiết bị còn bị động, nghiệp vụ cha vững, do cha có
nhân viên thiết bị, giáo viên đảm nhận phụ trách thiết bị thay đổi
liên tục, nghiệp vụ cha có nên ảnh hởng đến hoạt động dạy và học
trong nhà trờng.
Công tác bảo quản các phòng học bộ môn cha đợc chú trọng,
trong các tiết dạy các phòng thực hành giáo viên cha quán triệt đối với
học sinh, sử dụng các đồ dùng không cẩn thận bị mất và phá hỏng
nhiều, nhiều học sinh còn viết và vẽ bậy lên bàn, vệ sinh các phòng
thực hành cha tốt.
g) Đánh giá thực hiện cuộc vận động : Nói không với tiêu cc trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục
* Ưu điểm.
Trong đầu năm học nhà trờng đã triển khai cuộc vận động :
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh, các
tổ chức trong và ngoài nhà trờng ngay trong lễ khai giảng. Bên cạnh
8


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
đó đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để chuyển tải tinh
thần của Bộ GD - ĐT đến lãnh đạo và nhân dân địa phơng vớí sự
cấp bách và kế hoạch lâu dài của cuộc vận động.
Suốt cả năm học vừa qua. Ban giám hiệu cùng các đoàn thể, tổ
chuyên môn quán triệt sâu sắc và triển khai kỷ cơng nề nếp dạy và
học trong nhà trờng trên mọi phơng diện. Cụ thể: Rà xét lại chất lợng
đầu năm toàn thể học sinh, lấy mặt bằng thực chất. Tăng cờng đổi
mới kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá chất lợng thực chất của toàn trờng, coi trọng việc phân tích, xếp loại cán bộ công chức , xếp loại
tổ, nhà trờng và học sinh. Đến nay trên cơ bản đã xây dựng đợc kỷ
cơng, kỷ luật nhà trờng khá nề nếp và đi vào thế ổn định.
* Tồn tại:
Trên một số mặt vẫn còn phải khắc phục trong đó là trong việc
kiểm tra thờng xuyên và định kỳ còn một số rất ít học sinh vẫn cha
nghiêm túc nh xem tài liệu, đối phó... Nhà trờng đã kiên quyết xữ lý
nhằm đánh giá thực chất hơn về chất lợng học sinh để có hớng phù
đạo phù hợp. Việc bình xét thi đua từng tháng đối với giáo viên còn
cha đảm bảo hoàn toàn thực chất, còn tình trạng nể ngại, bỏ qua
một số khuyết điểm của cán bộ, nên cha đánh giá đúng với thành
tích của cá nhân và tập thể của đơn vị.
Bên cạnh đó một bộ phận nhỏ giáo viên cha nhận thức đầy đủ
với quan điểm và yêu cầu của cuộc vận động, nên còn thờ ơ, thiếu
trách nhiệm trong vấn đề này vai trò của các tổ chức đã quán triệt
sâu rộng trong toàn thể đội ngũ để cuộc vận động nhng hiệu quả
cha cao, cha đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
III - Đánh giá hoạt động các đoàn thể:
1-Ưu điểm
Trong năm học vừa qua, đợc sự lãnh đạo sát sao của chi bộ
Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng đã phát huy đợc
vai trò trách nhiệm của mình, thúc đẩy phong trào và đạt đợc những thành tựu đáng kể.
Về phía công đoàn trờng ngoài chức năng chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần cho đội ngũ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của
đoàn viên, còn là yếu tố tích cực cho hoạt động chuyên môn và các
hoạt động khác. Công đoàn đã tổ chức các hội thi thao giảng chào
mừng các ngày lễ lớn, nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho giáo
viên. Ngoài ra tổ chức công đoàn còn làm tốt công tác hiếu hỷ, dạy
thay giúp đỡ các đồng chí đi học, hoặc ốm đau đột xuất, đảm bảo
cho hoạt động của nhà trờng vẫn tíên hành bình thờng. Kết quả qua
kiểm tra của công đoàn tỉnh đã đánh giá cao sự phấn đấu vơn lên
của công đoàn cơ sở và đã đạt thành tích công đoàn vững mạnh
xuất sắc.
9


Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
Hoạt động Đội trong năm học đã có nhiều tiến bộ vợt bậc. Tổ chức
Đội đã kiện toàn lại và triển khai bài bản, khắc phục những tồn tại
trong năm học trớc. Công tác Đoàn trở thành một hoạt động phong trào
sâu rộng trong giáo viên và học sinh, thực sự là một tổ chức chính
trị vững mạnh nhằm giáo dục t tởng, đạo đức cho thế hệ trẻ.
2-Tồn tại
Về công tác Đoàn trong trờng học, trong học kỳ I còn nhiều tồn tại,
nhng đến nay đã có nhiều tiến bộ trong công tác chỉ đạo, điều
hành các hoạt động phong trào. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện còn
cha hiệu quả. Các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn, cha có
kinh nghiệm trong công tác đoàn, nên việc giám sát, chỉ đạo nhiều
khi cha thờng xuyên, cha liên tục, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ.
Đồng thời sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và
địa phơng còn hạn chế, do đó hiệu quả giáo dục cha cao, nhất là
trong việc phối hợp giáo dục đạo đức học sinh
IV- Công tác XD CSVC Thiết bị dạy học:
Trong năm học này đợc sự quan tâm của LĐ địa phơng và của
phòng GD, CSVC trờng học đã có sự tăng trởng rất lớn, nhà trờng đã
tham mu với địa phơng đầu t xây dựng CSVC; mua sắm bàn ghế
trang thiết bị dạy học và tu sữa nhằm đáp ứng với yêu cầu việc đổi
mới giáo dục phổ thông nh:
VII - Kết quả thi đua : (có bản danh sách kèm theo).
+Về tập thể: - Tập thể lao động tiên tiến.
- Liên Đội vững mạnh xuất sắc.
- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Tổ tiên tiến:
03Tổ.
Hồng Thuỷ, ngày 23 tháng 05 năm
2009.
Hiệu
trởng

Võ Thành
Đồng
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×