Tải bản đầy đủ

NGHI QUYET CHI BO 2010 2012

Đảng cộng sản Việt Nam
----------------------------------------------nghị quyết chi bộ trờng THCS Hồng Thủy
nhiệm kỳ 2010 - 2012
Kính tha Đại hội!
Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ và
triển khai phơng hớng tiếp nối trong thời gian sắp tới, nghe các
ý kiến phát biểu bổ sung của các đồng chí đảng viên trong
chi bộn nghe ý kiến phát biểu của Ban thờng vụ Đảng bộ.Đại hội
thể hiện sự nhất trí cao.
Thay mặt th ký đoàn, tôi xin thông qua nghị quyết của Đại
hội với những chỉ tiêu phấn đấu sau:
II . Phơng hớng và những mục tiêu cơ bản của nhiệm
kỳ 2010-2012
1 - Phơng hớng:
Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ X, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Đặc biệt là
nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIII.
Đổi mới công tác quản lý, tăng cờng xây dựng kỹ cơng trờng
học, xây dựng đội ngũ Đảng viên GV-NV vững về chính trị t tởng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần trách
nhiệm cao.
Đẩy mạnh công tác dạy và học, nhằm nâng cao chất lợng

giáo dục toàn diện cho học sinh, làm tốt công tác duy trì và
giữ vững số lợng, nâng cao tỷ lệ PC THCS . Thực hiện tốt nội
dung mà nhiệm vụ năm học của PGD,và sở GD-ĐT đề ra.
2 - Mục tiêu phấn đấu:
Xây dựng chi bộ trờng THCS Hồng thủy đoàn kết, nhất trí,
có tổ chức chặt chẽ, mỗi Đảng viên có lập trờng t tởng vững
vàng, có trình độ giác ngộ chính trị cao, có hoạt động chuyên
môn sâu rộng.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị trờng đạt tiên
tiến xuất sắc. các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP đạt
vững mạnh.
*Chỉ tiêu cụ thể :
- Đạt tiêu chuẩn PC-THCS trên 97,0%


- Chất lợng giáo dục:
+ Học lực:

-Trung bình trở lên: 98%
- Giỏi : 5 %
- Khá: 35 %
+ Hạnh kiểm : -Tốt : 65 %
-Khá : 34% ( không có HS hạnh kiểm

yếu, kém).
- Xét tốt nghiệp lớp 9 đạt trên 98%.
- Học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh : 15 em.
- Tổng sáp đồng đội từ giải 3 đến giải 6 (trong đó từ giải
1 đến giải 3 có 2 giải)
- Danh hiệu thi đua :
+ Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 đ/c
+ Lao động giỏi 28 đ/c
+ Năng lực s phạm đạt yêu cầu trở lên 100%
- Xây dựng CSVC.
+ Hoàn thành theo kế hoạch đề ra
-Chi bộ đạt : Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Đảng viên đủ t cách 100% .
- Không có Đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ
Đảng, vi phạm những điều Đảng viên không đợc làm.
-Kết nạp thêm 2 Đảng viên mới.
II . Nhiệm vụ và giải pháp.
1 - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vị chính trị của đơn
vi
a - Nhiệm vụ chuyên môn
*Công tác số lợng và PCGD.
- Tuyển sinh lớp 6 đạt 100%.
- Tích cực vận động HS bỏ học trở lại trờng.
- Giảm tỷ lệ HS yếu, HS lu ban.
-Duy trì giữ vững số lợng 100% hiện có.
-Đạt chuẫn PC-THCS trên 97,0 %
*Chất lợng giáo dục.
Hoàn thành chỉ tiêu chuẩn hóa đội ngũ 100% và trên
chuẫn là 25 %.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lợng đại trà. Đồng thời
tích cực chỉ đạo công tác bồi dỡng HS giỏi, HS năng khiếu, tổ


chức tốt việc bồi dỡng, phụ đạo theo đúng tinh thân chỉ thị
của Bộ GD-ĐT về việc dạy thêm và học thêm.
b - Xây dựng CSVC:
Tham mu với lãnh đạo địa phơng, các tổ chức xây dựng
CSVC bằng nhiều nguồn, trong đó ngân sách nhà nớc là chủ
yếu. Đề xuất lãnh đạo các cấp thông qua kế hoạch phát triển,
xây dựng cơ sở hạ tầng đạt hiệu quả.
c - Lĩnh vực văn hoá xã hội
Chi bộ lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt các hoạt hoạt động VHVN-TDTT, tham gia các hội thi, hội diễn do cấp trên tổ chức dạt
kết quả cao.
Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn
đáp nghĩa thờng xuyên và đầy đủ.
CB-GV-NV tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động Xây
dựng gia đình văn hoá, Giỏi việc trờng, đảm việc nhà.v.v.
2-Lãnh đạo phát huy dân chủ, xây dựng nhà trờng và
các đoàn thể.
a - Lãnh đạo phát huy dân chủ
Xây dựng tổ chức, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ
trờng học làm cho mỗi CB-GV-NV và HS thực hiện tự giác. Qua
đó phát huy sáng tạo của GV trong mọi lĩnh vực hoạt động của
nhà trờng.
Thực hiện công khai hoá mọi hoạt động của đơn vị nh:
Xây dựng kế hoạch, phân công phần hành, kết quả thi đua,
kiểm tra, đánh giá, xếp loại CB-GV-NV và HS, công khai tài
chính và xây dựng CSVC trờng hoc.
b - Lãnh đạo công tác quần chúng
*Lãnh đạo nhà trờng:
Sắp xếp đội ngũ cốt cán, phân công công việc phù hợp với
năng lực chuyên môn, khả năng công tác, sở trờng và từng hoàn
cảnh của GV.
Xây dựng kế hoạch bồi dỡng đội ngũ đạt chuẩn và trên
chuẩn, đủ sức đảm nhận công việc, theo tình hình nhiệm vụ
mới của GD-ĐT.
Tổ chức xây dựng kế hoạch có tính khả thi, cụ thể, hệ
thống. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tạo đợc sức mạnh
tổng hợp, đa nhà trờng thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
*Đối với Công đoàn


Phát huy vai trò làm chủ tập thể của mỗi đoàn viên.
Xây dựng tập thể lành mạnh-nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho đội ngũ. Tham gia có hiệu quả các chơng trình
hành động và các cuộc vận động của Công đoàn ngành giáo
dục.
*Đối với Đoàn - Đội
Sớm ổn định các tổ chức, xây dựng triển khai các hoạt
động. Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tởng, lối sống cho đoàn,
thanh thiếu niên.
Tổ chức hoạt động tập thể, đồng thời tham gia tích cực
vào các hoạt động xã hội, tao môi trờng giáo dục trong sáng,
lành mạnh.
3 - Công tác xây dựng Đảng
a - Công tác chính trị t tởng
Thờng xuyên học tập nâng cao lập trờng t tởng, chính trị,
giữ vững phẩm chất cách mạng cho toàn thể đảng viên trong
chi bộ
Tổ chức quán triệt các nghị quyết của đảng. Tổ chức học
tập t tởng Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện các chủ trơng,
chính sách của Đảng và nhà nớc .
b - Công tác tổ chức và
cán bộ
Làm tốt công tác phân tích, chất lợng, tổ chức Đảng và đội
ngũ Đảng viên, theo hớng dẫn của ban tổ chức TW.
Mọi Đảng viên đều phải thực hiện đúng nguyên tắc tổ
chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đề
cao tự phê bình và phê bình.
Chăm lo bồi dỡng quần chúng, làm tô tý công tác kết nạp
Đảng viên mới. Lập kế hoạch và thực hiện hoàn thành các chỉ
tiêu đề ra.
c - Công tác kiểm tra Đảng
Tăng cờng công tác kiểm tra việc chấp hành đờng lối chính
sách, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nớc và
nhiệm vụ đợc phân công.
Tổ chức kiểm tra hàng tháng, hàng kỳ kịp thời, phát hiện
những nhân tố tích cực để biểu dơng. Ngăn ngừa và kiên
quyết xữ lý những Đảng viên vi phạm điều lệ, vi phạm quy
định và vi phạm nguyên tắc tổ chức Đảng.
d - Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng của Đảng


Quán triệt các chủ trơng, nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nớc, giáo dục cán bộ Đảng viên, GV thực hiện
đầy đủ. Tăng cờng sự lãnh đạo của chi bộ đến các đoàn thể
trong nhà trờng, hớng dẫn các tổ chức này hoạt động theo mục
tiêu chung của chi bộ.
e - Đổi mới phơng thức lãnh đạo của chi bộ
Tiếp tục thực hiện cuộc vân động xây dựng và chỉnh
đốn đảng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lợng sinh hoạt và
quy chế hoạt động của chi bộ.
Xây dựng các nghị quyết trong từng tháng, phân công các
phần hành thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Hàng tháng có
báo cáo định kì cho Đảng bộ tình hình thực tế của chi bộ
để Đảng ủy nắm bắt và chỉ đạo.
Thờng xuyên thực hiện phân tích chất lợng Đảng viên theo
định kỳ. Tổ chức quán triệt Đảng viên tham gia sinh hoạt ở
địa phơng nghiêm túc đầy đủ có trách nhiệm.
Đảng viên tham gia sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ.
Trên đây là toàn bộ chỉ tiêu cụ thể đợc chi bộ vach ra để
phấn đấu trong năm học đợc Đại hội thể hiện sự nhấy trí cao.
Toàn thể các Đảng viên trong chi bộ nguyện đa hết tâm lực
đoàn kết cùng các đoàn thể, tổ chức trong nhà trờng quyết
tâm phấn đấu hết sức mìnhđể hoàn thành những chỉ tiêu
phấn đấu về nhiệm vụ chính trị của chi bộ đã đề ra

năm 2010
Bí th chi bộ
Võ Thành Đồng
Hồng Phợng

Hồng thủy ngày 10 tháng 3
Th ký
Phạm ThịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×