Tải bản đầy đủ

Ke hoach chi d¹o hoat dong thiet bþ

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động thiết bị
Năm học: 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy
A. Tình hình thiết bị năm học.
I. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản.
1. Những thuận lợi.
Ngành giáo dục quan tâm chỉ đạo và trang cấp thiết bị mới
đúng hạng mục thiết bị của chơng trình, thay sách từ những
năm trớc.
Ban giám hiệu nhà trờng quan tâm, chú trọng đầu t thích
đáng cho việc mua sắm thiết bị.
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của ngành giáo dục, cùng với
điều kiện có phòng thực hành chung, phòng bộ môn, nhà trờng
đã vận động đợc đội ngũ giáo viên và học sinh có ý thức bảo
quản, sử dụng thiết bị để phục vụ cho công tác dạy học.
Cán bộ phụ trách thiết bị đợc bồi dỡng nghiệp vụ thiết bị và kỹ
năng thực hành
bộ môn Vật lý, nhiệt tình và kinh qua công tác thiết bị thực
hành nhiều năm.
2. Một số khó khăn.
Trờng có đông học sinh, số lợng lớp nhiều: 22 lớp, số tiết dạy ở

phòng bộ môn nhiều và gần nh cùng lúc, khó khăn trong điều
hành.
Các phòng bộ môn còn thiếu tủ, kệ, phơng tiện bảo quản đồ
dùng.
Thiết bị dạy học phục vụ thay sách nhiều nên việc trng bày giới
thiệu có hạn chế, phòng kho dùng chung, còn quá tải.
Hệ thống điện, nớc trong các phòng bộ môn cha có nên việc
tiến hành các tiết thực hành còn khó khăn, nhất là các môn Hóa,
Lý, Sinh.
II. Thực trạng các thiết bị thực hành.
Thực trạng thiết bị thực hành các môn đều xuống cấp:
Môn Vật lý các thiết bị về điện nh: Mô đun ghép đoạn mạch
điện khó tiếp xúc, pin trong các thí nghiệm quang học hết, các
dụng cụ đo các đại lợng không đồng nhất thiếu chính xác nh:
nhiệt kế, nam châm có màu sơn các cực không giống nhau.
Hóa học thì hóa chất phụ vụ thí nghiệm thiếu: máy chiếu phục
vụ cho dạy học và học thiếu (chỉ có 1 cái), các bản đồ tranh
ảnh phục vụ cho các môn Sinh, Địa, Sử, Toán, Anh còn cha đáp
ứng đợc yêu cầu.


Các phòng chức năng phục vụ cho dạyhọc còn thiếu, mới chỉ đợc
một phòng kho thiết bị, một phòng bộ môn Vật lý, một phòng
bộ môn sinh học.
Đối chiếu với yêu cầu còn thiếu, điều kiện để thực hành tốt nh:
có điện, nớc, tủ, giá trng bày, thiếu các phòng bộ môn nh: hóa
học, công nghệ, phòng chức năng để học ngoại ngữ, học nhạc.
B. phơng hớng hoạt động thiét bị năm học 2006 - 2007.
Nắm vững yêu cầu công văn số: 41/2000/QĐ-BGD ĐT ngày 07
tháng 9 năm 2000 về "Quy chế thiết bị giáo dục".
Công văn số: 587/SGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 1998 về tiêu
chuẩn xếp loại thiết bị.
Phơng hớng, nhiệm vụ năm học 2006 - 2007 của Bộ, Sở, Phòng
Giáo dục đào tạo Lệ Thủy.
Kế hoạch năm học: 2006 - 2007 của Trờng THCS Hồng Thủy.
Hoạt động thiết bị thực hành tập trung vào những vấn đề:
Khai thác tối đa thiết bị hiện có phục vụ tốt cho các tiết học,
không dạy chay, bảo quản tốt thiết bị, đồng thời tự làm thêm
một số thiết bị theo khả năng hiện có của đội ngũ. Tăng cờng
công tác quản lý chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cán bộ
phụ trách, phấn đấu giữ vững danh hiệuthiết bị thực hành loại
tốt.
C. Nhiệm vụ và biện pháp
I. Trang bị, mua sắm, sắp xếp trang thiết bị.
1. Nhiệm vụ.
Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu, theo kế hoạch
trang cấpcủa phòng giáo dục. Vận động, động viên đội ngũ làm
thêm thiết bị, nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy bộ môn nh: vẽ
thêm tranh, ảnh, su tầm cải tiến đồ dùng.
Giao nhận thu nhập thiết bị mới đảm bảo nguyên tắc quản lý
CSVC, lu hồ sơ đồng thời cán bộ thiết bị lên danh mục đồ dùng
thông báo ngay cho giáo viên để kịp thời sử dụng trong giảng
dạy.
2. Biện pháp.
Chỉ đạo cán bộ thiết bị, sấp xếp thiết bị khoa học theo từng
bộ môn. Vào sổ sách, hồ sơ thiết bị, theo dõi tình hình về
thiết bị kịp thời thông tin việc mua sắm theo yêu cầu của đội
ngũ giáo viên, để quyết định mua sắm đúng mục đích thiết
thực, phụ vụ tốt cho công tác dạy và học.
Động viên đội ngũ giáo viên làm thêm, su tầm thêm thiết bị vào
bài dạy, theo hớng đánh giá trong công tác thi đua, học kỳ, năm
học.


Chỉ đạo tổ chuyên môn, tổ công tác thiết bị th viện, để có
hoạt động mua sắm, sắp xếp đúng phơng hớng, quy trình,
bảo quản nguyên tắc.
II. Sử dụng thiết bị trong dạy học trên lớp và các tiết thực
hành.
1. Tổ chức quản lý việc sử dụng thiết bị.
Cán bộ giáo viên dạy bộ môn phải đăng ký làm, sử dụng thiết bị
về cán bộ thiết bị, cụ thể theo năm, tháng, tuần.
Cán bộ phụ trách theo dõi đăng ký, việc đăng ký sử dụng, cập
nhật hồ sơ, đồng thời đáp ứng nhu cầu cho giáo viên sử dụng.
Thực hiện tốt nguyên tắc giao nhận trong việc mợn trả đồ dùng.
Hàng tuần, hàng tháng, Tổ trởng chuyên môn, Ban giám hiệu
kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, phơng tiện dạy học ở trên lớp,
cập nhật thông tin vào sổ kiểm tra theo phần hành.
Cuối tuần, tháng, kỳ có nhận xét đánh giá điều chỉnh kịp thời.
2. Sử dụng thiết bị trong dạy và học của giáo viên và học
sinh.
Đội ngũ cần có nề nếp đăng ký mợn thiết bị vào thứ 7 hàng
tuần, mợn thiết bị trớc 2;3 ngày để làm thử điều chỉnh. Đảm
bảo 100% giáo viên, học sinh có sử dụng thiết bị theo yêu cầu.
Chú trọng tính khoa học khi sử dụng thiết bị dạy học ở trên lớp,
tuyệt đối phải làm thử, quan sát kỹ chú dẫn, điều chỉnh trớc
khi sử dụng.
Cẩn thận khoa học sử dụng thiết bị và hớng dẫn học sinh sử
dụng thiết bị, nhất là dụng cụ, thiết bị thực hành.
Yêu cầu các tiết thí nghiệm thực hành phải đựoc thực hiện ở
phòng bộ môn.
Lau chùi thiết bị trớc khi trả, bảo quản tốt thiết bị trong thời
gian sử dụng.
Với các tiết thực hành yêu cầu đội ngũ giáo viên không chỉ quản
lý học sinh sử dụng thiết bị thực hành đang dùng mà giáo viên
hớng dẫn thực hành phải chịu trách nhiệm bảo vệ các thiết bị
khác ở phòng kho và ở phòng bộ môn.
3. Biện pháp.
Ban giám hiệu thờng xuyên hớng dẫn, theo dõi việc thực hiện
nghĩa vụ trách nhiệm để cán bộ thiết bị bảo quản tốt thiết bị,
hồ sơ, trang bị khác ở kho thiết bị, ở phòng bộ môn.
Cán bộ thiết bị (Đ/c Lê Thị Sành) trực tiếp quản lý việc đăng ký
mợn, sử dụng của đội ngũ giáo viên, báo cáo BGH những trờng
hợp thực hiện không đúng lịch, quy trình sử dụng, bảo
quản....của đội ngũ.


Tổ chức đánh giá công khai hạot động của cán bộ thiết bị, việc
sử dụng thiết bị thực hành theo tờng tháng, từng học kỳ và
trong năm học.
III. Bảo quản thiết bị.
1. Nhiệm vụ
Cán bộ thiết bịphải chịu trách nhiệm trớc nhà trờng, trớc ngành
về việc bảo quản toàn bộ hồ sơ, CSVC trang thiết bị, trang bị
cho phòng thực hành bộ môn, phòng kho. Đồng thời thực hiện
đúng nguyên tắc quy trình giao dịch mợn, trả thiết bị.
Bảo quản tốt thiết bị, có phơng án đề phòng trớc ma dột, mối
mọt, chuột, giấn, cháy nổ có thể xảy ra.
Cán bộ giáo viên khi nhận thiết bị dạy và học cũng phải chú ý
hết sức bảo quản thiết bị, không làm h hỏng hoặc lãng phí
thiết bị.
Nếu xảy ra h hỏng, mất mát thì tùy theo mức độ, tính chất,
nguyên nhân để có biện pháp giải quyết, xử lý thích đáng.
Cán bộ giáo viên, cán bộ phụ trách phải có biên bản xác nhận sự
việc, BGH nghiên cứu xử lý.
2. Biện pháp
BGH thờng xuyên thực hiện công tác đôn đốc, theo dõi thực
hiện, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm kê định kỳ
hoạt động thiết bị.
Xử lý những trờng hợp vi phạm quy chế sử dụng thiết bị của cán
bộ thiết bị và đội ngũ giáo viên khi sử dụng thiết bị.

D. kế hoạch cụ thể.
Tháng Nội dung công việc
- Giáo viên tiếp nhận phân công, lập kế
hoạch làm, sử dụng thiết bị tháng, năm
theo mẫu.

Ngời
Điều
thực
chỉ
hiện
nh
BGH,
Tổ trởng,


9
200
6

1
0
200
6

1
1
200
6

- Phụ trách thiết bị thiết lập các loại sổ
sách, hôd sơ thiết bị. Cập nhật kịp thời
thông tin, triển khai kế hoạch phục vụ
cung ứng thiết bị cho GV. Sắp xếp, giới
thiệu thiết bị dạy học thoe từng phân
môn.
- Quy định: Hàng tuần lên phiếu báo mợn
đồ dùng thiết bị vào thứ 7.
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Chuẩn bị phơng án bảo vệ, khi ma, lụt,
mối, mọt.
- Thành lập đội công tác lao động phục
vụ phòng thiết bị. Đa việc đăng ký mợn,
trả thiết bị vào nề nếp.
- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ của đ/c phụ trách, hoàn chỉnh thiết
lập các laọi hồ sơ.
- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ đ/c phụ trách.
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Giải quyết những vấn đề vớng mắc
trong việc làm và sử dụng ĐDDH.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.

CBộ
thiết
bị,
GV bộ
môn.

- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ đ/c phụ trách.
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Giải quyết những vấn đề vớng mắc
trong việc làm và sử dụng ĐDDH.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.
- Phổ biến kế hoạch triển khai làm và sử
dụng theo tổ chuyên môn, phục vụ tốt
thiết bị cho thi giáo viên dạy giỏi cấp trờng.

BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bị

BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bị


1
2
200
6

4
200
6

0
2
200
6

0
3
200
6

- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ đ/c phụ trách.
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Giải quyết những vấn đề vớng mắc
trong việc làm và sử dụng ĐDDH.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.
- Kiểm tra phần hành thiết bị.
- Kiểm kê CSVC phòng thiết bị, th viện
vào cuối tháng.
- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ đ/c phụ trách, hoàn chỉnh thiết lập
các loại hồ sơ, kỳ II
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Giải quyết những vấn đề vớng mắc
trong việc làm và sử dụng ĐDDH, triển
khai kế hoạch học kỳ II.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.
- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ đ/c phụ trách, hoàn chỉnh thiết lập
các loại hồ sơ.
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Giải quyết những vấn đề vớng mắc
trong việc làm và sử dụng ĐDDH.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Giải quyết những vấn đề vớng mắc
trong việc làm và sử dụng ĐDDH.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.

BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bị,
GV bộ
môn.

BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bị

BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bị,
GV bộ
môn.
BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bị


4
200
6

5
200
6

- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ đ/c phụ trách, hoàn chỉnh thiết lập
các loại hồ sơ.
- Kiểm tra việc lên phiếu báo đăng ký mợn
đồ dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng
thiết bị ở trên lớp.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.
- Tu sửa CSVC chuẩn bị bảo quản thiết bị
trong hè 2007.
- Kiểm tra việc cập nhật thông tin vào hồ
sơ đ/c phụ trách, hoàn chỉnh thiết lập
các loại hồ sơ, lu trữ.
- Kiểm kê CSVC phòng thiết bị, th viện,
thanh lý đồ thiết bị hỏng, vỡ vào cuối
năm.
- Lao động bảo dỡng định kỳ.
- Đề xuất mua sắm xây dựng CSVC
phòng thiết bị, th viện cho năm học mới.
- Triển khai phơng án bảo quản thiết bị
trong hè 2007

BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bị

BGH,
Tổ trởng,
CBộ
thiết
bịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×