Tải bản đầy đủ

Bieu mau chuyen mon giay ngang

Thèng kª chÊt lîng n¨m häc

phßng gd- lÖ thñy

Trêng THCS Liªn Thñy
Líp

Tæng sè

M«n: . . . . . . . . . . . . . . . . . .n¨m häc 2005-2006

giái
SL

kh¸
%

SL

%


tb×nh
SL
%

yÕu
SL

KÐm
%

6A
6B
6C
6D
K6
7A
7B
7C
7D
7E
K7
8A
8B
8C
8D
8E
K8
9A
9B
9C
9D
K9
Tæng
HiÖu trëng

SL

%


phòng gd- đt lệ thủy

Báo cáo chất lợng các môn

Trờng THCS Liên Thủy
Lớp

Tổng số

năm học 2004-2005

giỏi
SL

khá
%

SL

%

tbình
SL
%

yếu
SL

%

Kém
SL
%

6A
6B
6C
6D
6E
K6
7A
7B
7C
7D
7E
K7
8A
8B
8C
8D
K8
9A
9B
9C
9D
K9

So sánh % với cùng kì 2004 - 2005
Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Toàn trờng


03-04

04-05

Tăng
(giảm
)

03-04

04-05

Chất lợng các môn văn hoá cơ bản
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lí
GDCD
Tiếng Anh
Toán
Vật lí
Hoá học
Sinh học
KT - CNghệ
Xếp loại học lực
Giỏi
Khá
TBình
Yếu
Kém
Xếp loại hạnh kiểm
Tốt
Khá
TBình
Yếu

Tăng
(giảm
)

03-04

04-05

Tăng
(giảm
)

03-04

04-05

Tăng
(giảm
)

0304

0404

Tăng
(giả
m)


Lịch khảo sát kỳ I
( Từ 25-31/12/2005)
Thứ/ng Buổi
ày
4- 28/12

Môn KS

Tiết

Khối

T.
gian

Sáng

Hoá

1

9

45/

Chiề
u

Hoá

1

8

45/

Sáng

Sử

1

7,9

45/

Chiề
u

Sử

1

6,8

45/

Sáng

Địa

1

7,9

45/

Chiề
u

Địa

1

6,8

45/

Sáng

Sinh

1

7,9

45/

Chiề
u

Sihn

1

6,8

45/

5-29/12

6-30/12

7-31/12

Giờ làm việc trong những ngày thi khảo sát
Sáng :Giáo viên có mặt lúc 6h 40phút

Giáo viên coi thi
Vng , Thuyền, Mai , Thơm ,Hán,K.Hoà
,Tâm , .Hơng(T)
Hoà, Liên , Hoài, Liệu Cờng, Hơng(Đ),
Bình ,Bằng
Hoà, Tâm
Trúc, Hiền,HơngT, Cờng, Mai,Vng,Hồng ,Liên ,Chiu,Thuyền
,Tơ,Thủy,Hán,Dỵ ,Dơng, Thơm, Tình,
Hạnh
Sâm,Hoà,HơngĐ, Thơm ,Cờng,Hoài ,
Lánh,,Dơng Liền,Duyệt,Hán ,Mai,
Thuyền, Hoà, Thủy, Trúc ,Liên,Bình,
Dỵ ,Mai,Chiu, Tơ, Hồng ,Hơng, Hơng,
Thủy, Thơm Bình,Sâm ,K.Hoà,
Hoà,Tâm , Liên,Liền,Bằng, Hán
Hoà,Hoà, Hiền ,Dơng, Thuyền ,Liền
Hán, Bằng Lánh,Thủy,HơngHơng,Hoài,Liên,Cờng,Trúc, Duyệt ,Hạnh
Trúc,Hồng Chiu,,Dỵ
,Bình,Bằng,Mai,Thơm , ,Vng
Thủy,Lánh,Hoà,Hoà,Hiền, Hán,Sâm
,Duyệt, Liền
Cờng ,Dỵ,Hoài,Liệu,Tâm,Liên,Hơng,Hạnh ,Bình ,Lánh,Hiền Duyệt
Sâm,Vng,Thơm ,Hồng ,Hoà Sâm


Chiều : Có mặt lúc 12h 40 phút
Yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc phân côngvà giờ giấc theo quy định
Hiệu trởng
Lê Quóc Lập
phòng gd lệ thủy
Trờng THCS Liên Thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

danh sách học sinh thi lại - ở lại
năm học 2005-2006
TT

Họ và tên

Lớp

Điểm các môn học cả năm (Hoặc xếp loại)

Ngày
sinh

ToánHoá

Sinh

NN

Văn

Sử

Địa

Gd

Cn

TD

Nhạc

Xếp loại
MT

HL

HK

Giáo viên CN

Thi, ở lại
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×