Tải bản đầy đủ

Mau thong ke cña giao vien

Báo cáo kết quả
kiểm tra chất lợng các môn văn hoá

Trờng THCS Liên Thủy

Học kỳ I năm học 2006 - 2007
Môn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T
T

Lớp

Số lợng

Điểm 0

SL

SL


%

%

Điểm 0-

Điểm 2-

Điểm 5-

Điểm 7-

Điểm 9-

Điểm <

<2
SL
%

<5
SL
%

<7
SL
%

<9
SL
%

10
SL
%

5
SL

Điểm 5

%

SL

Ghi chú

%

9A
9B
...
Khối
9

Lệ Thủy, ngày
tháng 1
Giáo viên dạy

phòng gd lệ thủy

Thống kê chất lợng các môn
Học kì I - năm học 2006-2007

Trờng THCS Liên Thủy
Môn


số

Giỏi

SL

SL

Ghi chú

Đánh giá chất lợng
TB

Khá

%

năm 2007

%

SL

%

Yếu

SL

Kém

%

SL

Lệ Thủy, ngày
tháng 1
Giáo viên dạy

%

năm 2007
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×