Tải bản đầy đủ

KE HOACH PT GD THCS

Phòng GD Lệ Thủy
Trờng THCS Liên Thủy
học 2007-2008

Kế hoạch phát triển giáo dục THCS - Năm

I/ Số lợng : ( Mẫu 1)

Thực hiện năm học 2006-2007

phò
ng
học
10

CB,GV,NV
Chia ra
TS

BC


4
40 2
2

Học sinh
Chia ra

TS
L

HS

19

78
7

Thực hiện năm học 2007-2008

Lớp 6
L HS
19
5
5

Lớp 7
L HS
18
4
5

2/ Một số chỉ số ( Mẫu 2)
Nội dung
1-Tổng số dân trong xã, thị trấn
2 - Dân số 0- 2 tuổi
3 - Dân số 3-5 tuổi
4 - Dân số 5 tuổi
5 - Dân số 6 tuổi
6 - Dân số 6-10 tuổi
7- Dân số 11 -14 tuổi
8- Dân số 15 tuổi
9 - Dân số 15-17 tuổi
10 - Dân số 15- 25 tuổi
11 - Dân số 15- 25 tuổi mù chữ
12 - Dân số khuyết tật + Từ 6-11 tuỏi/ đã
đi học
+ 12-14 tuổi/đã đi
học
- Số lợng học sinh đợc học ngoại ngữ
- Số lợng học sinh đợc học Tin học
- Số lợng học sinh tuyển mới
- Số lợng học sinh ngoài xã, thị trấn học ở

Lớp 8
L HS
5 206

Lớp 9
L HS
20
5
1

Số
ph
g
họ
c
9

CB,GV,NV
Chia
ra
T
S B HĐ
C LĐ
4 4
0
1 1

Học sinh

41

Chia ra

TS

BQ
HS
/Lớp

L
18

HS
73
4

Lớp 6
L HS
14
4
8

Lớp 7
L HS
19
5
5

Lớp 8
L HS

L

Lớp 9

4 185

5

HS
20
6

Năm 2005

Năm 2006

Dự kiến đến tháng 9
năm 2007

9333
340
366
117
118
746
885
213
625
2038
0
8/954

9533
312
356
106
116
687
885
213
630
2077
0
8/864

9650
315
390
126
110
652
819
227
653
2151
0
8/803

5/676

7/672

7/658

790
790
185
01

787
787
195
01

734
734
148
01


trờng

Bộ phận THCSPGD duyệt
Hiệu trởng

UBND xã, thị trấn

Phòng GD Lệ Thủy
Trờng THCS Liên Thủy
học 2008-2009

Kế hoạch phát triển giáo dục THCS - Năm

I/ Số lợng : ( Mẫu 1)

Thực hiện năm học 2007-2008

phò
ng
học
9

CB,GV,NV
Chia ra
TS

BC

4
41
0
1

TS
L

HS

18

73
4

Thực hiện năm học 2008-2009

Học sinh
Chia ra
Lớp 6
L HS
14
4
8

Lớp 7
L HS
19
5
5

2/ Một số chỉ số ( Mẫu 2
Nội dung
1-Tổng số dân trong xã, thị trấn
2 - Dân số 0- 2 tuổi
3 - Dân số 3-5 tuổi
4 - Dân số 5 tuổi
5 - Dân số 6 tuổi
6 - Dân số 6-10 tuổi
7- Dân số 11 -14 tuổi
8- Dân số 15 tuổi
9 - Dân số 15-17 tuổi
10 - Dân số 15- 25 tuổi
11 - Dân số 15- 25 tuổi mù chữ
12 - Dân số khuyết tật + Từ 6-11 tuỏi/ đã
đi học
+ 12-14 tuổi/đã

Lớp 8
L HS
18
4
5

Lớp 9
L HS
20
5
6

Số
ph
g
họ
c
9

CB,GV,NV
Chia
ra
TS
B HĐ
C LĐ
3
0
39
9

Học sinh
BQ
HS
/Lớp
40

Chia ra

TS
L
1
7

HS
67
6

Lớp 6
L HS
4 148

Lớp 7
L HS
14
4
8

Lớp 8
L HS
19
5
5

Lớp 8
L
4

HS
18
5

Năm 2006

Năm 2007

Dự kiến đến tháng 9
năm 2008

9533
312
356
106
116
687
885
213
630
2077
0
5/864

9605
315
390
126
110
652
819
227
653
2151
0
8/803

9700
305
398
123
126
663
731
236
676
2182
0
7/751

7/672

7/658

7/583


đi học
- Số lợng
- Số lợng
- Số lợng
- Số lợng
trờng

học
học
học
học

sinh
sinh
sinh
sinh

đợc học ngoại ngữ
đợc học Tin học
tuyển mới
ngoài xã, thị trấn học ở

787
787
195
01

Bộ phận THCSPGD duyệt
Hiệu trởng

734
734
148
01

676
676
148
0

UBND xã, thị trấn

Tổng hợp độ tuổi
Nội dung

1-Tổng số dân trong xã, thị trấn
2 - Dân số 0- 2 tuổi
3 - Dân số 3-5 tuổi
4 - Dân số 5 tuổi
5 - Dân số 6 tuổi
6 - Dân số 6-10 tuổi
7- Dân số 11 -14 tuổi
8- Dân số 15 tuổi
9 - Dân số 15-17 tuổi
10 - Dân số 15- 25 tuổi
11 - Dân số 15- 25 tuổi mù chữ
12 - Dân số khuyết tật + Từ 6-11
tuỏi/ đã đi học
+ 12-14
tuổi/đã đi học

Năm 2006

(92-95)
91
(89 -91)
(81-91
(81-91)

Năm 2007

(93-96)
92
(90-92)
(82-92)
((82-92)

Dự kiến đến tháng 9
năm 2008

(94-97)
93
(91-93)
(83-93)
((83-93)


- Số lợng học
- Số lợng học
- Số lợng học
- Số lợng học
học ở trờng

sinh
sinh
sinh
sinh

đợc học ngoại ngữ
đợc học Tin học
tuyển mới
ngoài xã, thị trấn

Tổng hợp độ tuổi
Nội dung

1-Tổng số dân trong xã, thị trấn
2 - Dân số 0- 2 tuổi
3 - Dân số 3-5 tuổi
4 - Dân số 5 tuổi
5 - Dân số 6 tuổi
6 - Dân số 6-10 tuổi
7- Dân số 11 -14 tuổi
8- Dân số 15 tuổi

Năm 2005

(91-94)
90

Năm 2006

(92-95 )
91

Dự kiến đến tháng 9
năm 2007

( 93-96 )
92


9 - Dân số 15-17 tuổi
(88 -90)
10 - Dân số 15- 25 tuổi
(80-90 )
11 - Dân số 15- 25 tuổi mù chữ
(80-90 )
12 - Dân số khuyết tật + Từ 6-11
tuỏi/ đã đi học
+ 12-14
tuổi/đã đi học
- Số lợng học sinh đợc học ngoại ngữ
- Số lợng học sinh đợc học Tin học
- Số lợng học sinh tuyển mới
- Số lợng học sinh ngoài xã, thị trấn
học ở trờng

(89-91)
(81-91 )
((81-91 )

(90-92)
( 82-92 )
((82-92 )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×