Tải bản đầy đủ

CV 174 bao cao to chuc hoat dong cua TTHTCD

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 174 /GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Thủy, ngày 05 tháng 4 năm 2012

V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động
của trung tâm học tập cộng đồng

Kính gửi:

- Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn ;
- Thủ trưởng các đơn vị THCS, TH&THCS, TH Thanh Thủy.

Thực hiện Quyết định số 578/SGD&ĐT ngày 30/3/2012 của Sở GD&ĐT Quảng
Bình về việc thành lập đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng

đồng năm học 2011-2012; để chuẩn bị tốt các điều kiện và số liệu cho đoàn kiểm tra của
Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Lệ Thủy yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:
1. Ban giám đốc các Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với các đơn vị THCS
(riêng xã Kim Thủy phối hợp trường TH&THCS số 1 Kim Thủy, xã Thanh Thủy phối
hợp với trường TH Thanh Thủy) củ soát lại hồ sơ của Trung tâm trong năm học 20112012.
2. Hoàn thành báo cáo và phụ lục (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng GD&ĐT Lệ
Thủy chậm nhất vào lúc 10h00 ngày 09/4/2012 tại hộp thư nội bộ đồng chí Nguyễn
Phước Long và 01 bản in có đóng dấu.
3. Thời gian Sở GD&ĐT kiểm tra các Trung tâm học tập cộng đồng bắt đầu từ
ngày 12/4/2012 (sẽ có thông báo cụ thể cho đơn vị nào được kiểm tra).
Nhận được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị THCS, TH&THCS, TH
Thanh Thủy triển khai nội dung đến Ban giám đốc các Trung tâm và tổ chức thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV;
- Lưu VT-TH;
Đăng website

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Hoàng Đình KhuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×