Tải bản đầy đủ

BAO CAO TONG KET 2010 2011

Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
Phòng GD Lệ Thủy

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trờng THCS Hồng Thủy
phúc.
-------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh
------------------------

Báo cáo tổng kết
Năm học 2010-2011
Phần thứ nhất
đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ
năm học 2010-2011
I-Về số lợng - qui mô phát triển và mục tiêu PC THCS
1-Về số lợng:623
- Chuyển trong năm: 01 học sinh

- Bỏ trong năm : 03 học sinh - tỷ lệ: 0,5 %
- Tuyển sinh vào lớp 6 : Đạt tỷ lệ: 100%
*Đánh giá :
Công tác xây dựng và thực hiện qui mô phát triển ngày càng đợc
tăng trởng, đáp ứng cho yêu cầu dạy và học.
Việc duy trì số lợng tiến bộ hơn các năm học trớc. Nhờ trong năm
học qua, nhà
trờng đã có những giải pháp tích cực cho việc duy trì số lợng hiện
có, nh công tác tuyên truyền, vận động tới nhân dân và phụ huynh
học sinh, làm cho mọi ngời nhận thức đúng về vai trò và trách nhiệm
trong việc học tập của con em mình đối với cộng đồng. Đồng thời
phối kết hợp chặt chẻ giữa nhà trờng, gia đình và các lực lợng giáo
dục trên địa bàn, nên đã hạn chế tối đa học sinh bỏ học.
2 -Thực hiện mục tiêu PC GD
Công tác PC GD đợc chú trọng, luôn xem đây là nhiệm vụ chính
trị hàng đầu mà nhà trờng cần phải phấn đấu, đồng thời cũng xác
định trách nhiệm chính là của đội ngũ cán bộ công nhân viên và
các lực lợng giáo dục, nhằm tiếp tục chỉ đạo củng cố và nâng cao
chuẩn phổ cập THCS. Do đó trong đầu năm học ban chỉ đạo PC GD
của nhà trờng đã triển khai trong hội đồng. Điều tra, cập nhật, xử lý
số liệu về các độ tuổi, trình độ văn hóa, rà soát các loại hồ sơ liên
quan đến các chuẩn, số HS chuyển đi, chuyển đến, HS bỏ học để
có số liệu chính xác trong toàn xã. Chuẩn bị cho ban PCGD của Tỉnh
kiểm tra công nhận vào tháng 2 năm 2011.
Cụ thể: Qua kiểm tra công nhận của Tỉnh kết quả nh sau:
* Nhận thức :
1


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
Các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phơng đã có nhận thức
đúng, đầy đủ về thực hiện các mục tiêu PC-GD của địa phơng.
Công tác lãnh chỉ đạo đảm bảo sâu sát, kịp thời. Từ đó làm cho mỗi
cán bộ Đảng viên, các ban ngành đoàn thể có sự chuyển biến tích
cực và thực hiện có hiệu quả trong việc chống học sinh bỏ học, chăm
lo xây dựng CSVC, phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, góp phần
nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, đẩy nhanh tiến độ PCGDTHCS.
Đối với phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân đã chuyển
biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc PC-GD
THCS và ngày càng chăm lo đến quyền lợi và học tập của con em,
sẳn sàng đóng góp công, của xây dựng CSVC cho nhà trờng.
* Về công tác tổ chức.
Ban chỉ đạo PC-GDTHCS xã đợc thành lập đã phát huy chức
năng, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo đem lại hiệu quả thiết thực.
*Kết quả : Tỷ lệ PC-THCS : đt
Về tiêu chuẩn 1:
- Hồng Thủy đã đạt PC ĐĐT vào năm 2001
- Năm học 2009- 2010 huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 141/141 đạt
100%.
- Tỷ lệ trẻ từ 11- 14 tuổi có bằng TN Tiểu học : 601/603 đạt 99,7 %.
- Thiếu niên 11 14 tuổi cha TNTH đang ở ngoài nhà trờng: Không.
Về tiêu chuẩn 2:
- Tổng số HS lớp 9 tốt nghiệp ở 2 hệ năm học 2009 - 2010: 166/166
đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số đối tợng trong độ tuổi 15-18, số có bằng TN THCS là
795/822 đạt 96,7% .
II- Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lợng dạy học
1-Kết quả:
* Kết quả cụ thể xếp loại theo quy chế 40.

Giỏi
Khối
6
7

Số lợng

121
175

SL

Khá

%

18

14,

24

9
13,

SL

%

50

41,

85

3
48,

7

6
2

Trung

nh
SL
%

Yếu
SL

Kém

%

S

%
0
0

51

42,

2

1,7

L
0

64

1
36,

2

1,1

0

3


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
8
9
TT

152
171
619

16

10,

63

41,

27

5
15,

65

4
38,

8
13,

26

0
42,

85

7

3

5

70

46,

3

2,0

0

0

76

1
44,

3

1,8

0

0

261

4
42,

10

1,6

0

0

2

Chất lợng các môn cuối năm học:
Môn
Văn
Toán

Hoá
Sinh
Sử
Địa
T.

Giỏi
SL
80
98
145
56
162
200
113
75

Khá

%
SL
12,9 258
15,8 156
23,4 223
17,3 84
26,2
32,3
18,3
12,1

201
207
272
180

Trung

%
41,7
25,2
36,0
26,0
32,5
33,4
43,9
29,1

bình
SL
%
264 42,6
295 47,7
213
133
205
184
206
259

Yếu

Kém

SL
17
70

%
2,7
11,

SL
0
0

%
0
0

38
50

3
6,1
15,

0
0

0
0

33,1 51
29,7 28
33,3 28
41,8 103

5
8,2
4,5
4,5
16.

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

34,4
41,2

Anh
CNgh

113

18,3 270

43,6

219

35,4

17

6
2,7


GDCD
Thể
Âm

222
67
89

35,9 275
10,8 384
14,4 386

44,4
62,0
62,4

108
168
144

17,4
27,1
23,3

14
0
0

2,3
0
0

0
0
0

0
0
0

nh
Mỹ

178

28,8 387

62,5

52

8,4

2

0,3

0

0

Th
Tin

70

11,3 408

65,9

141

22,8

0

0

0

0

*Về học lực :
+ Giỏi:
85
- đạt
+ Khá:
263 - đạt
+ Trung Bình :
261
+ Yếu:
10
- đạt
3

tỷ lệ : 13,7 %
tỷ lệ : 42,5 %
- đạt tỷ lệ : 42,2 %
tỷ lệ : 1,6 %


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
*Về hạnh kiểm :
+ Tốt :
455 - đạt tỷ lệ : 73,5 %
+ Khá :
163
- đạt tỷ lệ : 26,3 %
+ Trung bình : 01
- đạt tỷ lệ : 0,2 %
2-Đánh giá việc nâng cao chất lợng dạy học
a-Đánh giá về việc nâng cao chất lợng đại trà:
*Ưu điểm:
Xác định, trọng tâm trong hoạt động chuyên môn, là việc nâng
cao chất lợng dạy học, nhà trờng đã triển khai đổi mới trong công tác
quản lý trên mọi phơng diện. Do đó ngay từ đầu năm học, dựa trên
chất lợng của năm học củ, nhà trờng đã cho giáo viên đăng ký chỉ tiêu
phấn đấu chất lợng từng bộ môn, trên cơ sở chất lợng xây dựng của
PGD theo vùng trờng, đồng thời xem đây là thớc đo phấn đấu của
mỗi giáo viên, của mỗi tổ chuyên môn và của nhà trờng. Bên cạnh đó,
bộ phận chuyên môn đã trăn trở đa ra những giải pháp tích cực
nhằm nâng cao chất lợng đại trà, đối với một đơn vi nhiều năm chất
lợng cha có tiến triển mạnh mẻ, Do đó việc tháo gỡ đầu tiên là phải
thống nhất, đoàn kết trong toàn đội ngũ, cùng bắt tay vào làm chất
lợng từ đầu năm học. Trong suốt thời gian qua, nhà trờng đã tập trung
triển khai các chuyên đề đổi mới theo từng giai đoạn, lên kế hoạch,
kiểm tra, điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong các nhóm tổ bộ môn.
Cụ thể nh các chuyên đề: Nh tổ chức lớp học, phơng pháp dạy học
theo đặc thù từng bộ môn, thiết kế bài dạy, kiểm tra việc sử dụng
các đồ dùng và phơng tiện dạy học ở trên lớp, tổ chức hội thảo để
định hớng rõ trọng tâm, nội dung, kỹ năng kiến thức của chơng
trình xuyên suốt trong toàn cấp theo Quyết định 16 của BGD& ĐT.
Bên cạnh đó, nhà trờng đã mạnh dạn đổi mới một số công việc
nhằm đáp ứng với yêu cầu dạy và học nh: Tổ chức phụ đạo học sinh
yếu kém tại trờng theo kế hoạch 227 của PGD. Phân cônglịch của
chuyên môn cho tất cả các khối lớp để giảI quyết vừa nâng cao chất
lợng đại trà vừa khắc phục học sinh yếu kém, tiêu biểu có các đồng
chí lao tâm khổ tứ với học sinh nh đ/c Hoàng Hiền; đ/c Thủy; đ/c
Hà; đ/c Thanh; đ/c Lan và nhiều đ/c khác. Nhà trờng kết hợp với chi
đoàn GV đã tổ chức kiểm tra thờng xuyên học sinh học tập ở nhà
vào ban đêm để nhắc nhở HS tự học, và đợc sự đồng tình ủng hộ
của phụ huynh học sinh. Trong năm học này nhà trờng tiếp tục triển
khai việc kiểm tra định kỳ và thờng xuyên trên phiếu in sẳn và có
ít nhất 30% trắc nghiệm. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đánh giá
đúng từng đối tợng học sinh, từng lớp, từng môn để có kế hoạch chỉ
đạo sâu sát việc học tập của học sinh. Do đó khắc phục hoàn toàn
HS kém, ngồi nhầm lớp, chất lợng đại trà đã nâng lên rỏ rệt, số HS
khá và giỏi trên 50%.
4


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
*Tồn tại:
Trong việc triển khai nâng cao chất lợng dạy và học vẫn còn tồn
tại nhiều vấn đề mà cần phải khắc phục; đó là:
- Một số giáo viên mới ra trờng năng lực s phạm còn hạn chế,
hoặc một số đồng chí tuy có tuổi nhng cha tâm huyết, cha nhiệt
tình với công việc, việc tiếp cận phơng pháp nội dung chơng trình
còn chậm đổi mới, còn sai sót, hiệu quả cha cao. Chất lợng giảng dạy
còn thấp, cha chốt đợc kiến thức trọng tâm trong từng bài học, từng
chơng, học sinh hiểu cha sâu, vận dụng kiến thức vào bài kiểm tra
còn yếu và còn nặng về học thuộc. Điều đáng nói giáo viên dạy cha
trăn trở với chất lợng học của học sinh, cha tìm ra nguyên nhân HS
yếu kém của một số bộ môn, cha cải tiến, cha học hỏi và tìm những
giải pháp tích cực nâng cao chất lợng mà môn mình đảm nhận. Một
lý giải cha có tính thuyết phục, đổ lổi chất lợng thấp đó là do lịch
sử để lại, do HS yếu, do HS nhác học, không biết gì, mà cha đặt ra
mình đã làm những gì, dạy nh thế nào với học sinh để giải quyết
những yêu cầu đó.
- Việc triển khai các chuyên đề đổi mới còn gặp những khó
khăn. Tuy đã đạt đợc những hiệu quả nhất định, song cũng phải
thấy rằng: Chúng ta cần phải mạnh dạn đổi mới trong cách làm, phải
rút kinh nghiệm và tháo gở những về vấn đề chuyên môn và tiếp
tục đột phá một số khâu then chốt, có nh vậy chất lợng mới cảI thiện
đợc
- Bên cạnh đó một số bộ môn đặc thù nh Anh văn; Mỹ thuật;
Âm nhạc, Tin học trong việc triển khai giám sát, chỉ đạo của nhà trờng còn trở ngại, vì không thuộc nghiệp vụ chuyên môn, nên phải
dựa vào các nhóm bộ môn, đo đó đánh giá cha có tính thuyết phục.
Đặc biệt một số bộ môn nh: Toán, chất lợng còn thấp, nhà trờng đã
tập trung chỉ đạo trong suốt 03 năm qua và có rất nhiều giải pháp
tích cực, đến nay chất lợng cha có gì sáng sủa, cha nói còn thấp so
với yêu cầu và so với mặt bằng chỉ đạo. Có thể nói nguyên nhân chủ
yếu dẫn đến chất lợng yếu kém ở bộ môn này là do trong những
năm học trớc, nhà trờng cha chú trọng đúng mức, cha có những giải
pháp phù hợp, nên chất lợng do lịch sử để lại quá lâu dài. Bên cạnh đó
trong quá trình dạy học, giáo viên cha có biện pháp khoa học trong
việc hớng dẫn học sinh tự học ở nhà, dạy học còn rập khuôn, máy móc,
giảm tính t duy, tích cực sáng tạo của học sinh. Hơn nữa trong giảng
dạy, các phơng pháp dạy học truyền thống cha chú trọng đúng
mức,việc nắm bắt các đối tợng cha chú trọng, thử hỏi: Có GV dạy
toán nào để gọi HS yếu bồi dỡng thêm nh GV các môn khác cha, nên
một bộ phận học sinh tiếp cận kiến thức mới còn hạn chế, bị mất gốc
nhng cha có phần mềm nào phục hồi đợc. Do đó trong năm học tới,
5


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
lực lợng chuyên môn của nhà trờng cần phải đầu t thích đáng, tổ
chức thực hiện và có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, chấp nhận mất
mát về thi đua, để cải thiện đợc chất lợng dạy học của môn Toán
ngang bằng với những bộ môn khác.
b-Đánh giá kết quả chất lợng hai mặt giáo dục:
*Ưu điểm:
Chất lợng giáo dục đạo đức, đạt kết quả vợt mức so với chỉ tiêu
phấn đấu của trờng, tỷ lệ Hạnh kiểm khá tốt khá cao (đạt 99,8%). Đó
là nhờ, nhà trờng có những chỉ đạo đúng đắn trong việc nâng cao
chất lợng GD toàn diện, chăm lo giáo dục những học sinh yếu về đạo
đức có hiệu quả.
Về tình hình đạo đức HS trong học kỳ qua, đại đa số đều
ngoan, lễ phép, có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, trung thực
trong học tập và rèn luyện, không đua đòi, không vi phạm các tệ nạn
xã hội, thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trờng. Điều đặc
biệt trong năm học này, nề nếp của HS có tiến bộ hơn hẳn với các
năm học trớc, tình trạng bạo lực học đờng, mất trật tự an toàn trờng
học đã đợc giảm đáng kể.
*Tồn tại:
Về đạo đức, một bộ phận HS vẫn còn hoang nghịch, cha có ý
thức bảo vệ của công, ăn mặc cha gọn gàng, cha chăm chỉ trong
học tập, tình trạng một số học sinh bỏ học vào các quán chát, chơi bi
da vẫn còn, có lớp xếp loại hạnh kiểm trung bình đang còn nhiều. Do
đó, chúng ta cần có biện pháp tốt hơn, trong việc giáo dục đạo đức
lối sống cho các em để từng bớc nâng cao chất lợng đạo đức trong
hè, đặc biệt là những HS còn xếp loại hạnh kiểm trung bình.
Về chất lợng học tập. Từ sau HKI, toàn trờng đã cố gắng tập
trung chỉ đạo, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lợng học lực. Phải
nói rằng đây là một sự cố gắng lớn của các thầy cô giáo và học sinh
toàn trờng, tuy cha đạt với yêu cầu mong muốn, song cũng tạo sự
chuyển biến trong việc làm chất lợng thực chất và cũng tạo đà cho
những năm học tới.
c- Đánh giá về công tác đổi mới giáo dục phổ thông:
Nhà trờng đã tổ chức quán triệt các tinh thần, các văn bản chỉ
thị cấp trên, về việc đổi mới giáo dục phổ thông đến từng giáo viên,
từng học sinh, và nhân dân, nhận thức đợc tầm quan trọng của việc
công tác đổi mới. Trên cơ sở đó nhà trờng đã huy động nguồn lực từ
nhiều phía, để đầu t cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học.
Bộ phận chuyên môn đã chú trọng công tác bồi dỡng đội ngũ tại chổ,
nh bồi dỡng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của trờng,
đồng thời triển khai có hiệu quả các chuyên đề đổi mới, nh chuyên
6


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
đề dạy học bằng giáo án điện tử, dạy các bài khó, dạy đúng trong
tâm kỷ năng kiến thức trong toàn cấp học, trao đổi về phơng pháp
giảng dạy, thực hiện nghiêm túc nền nếp, kĩ cơng trong quản lý thực
hiện chơng trình theo kế hoạch giảng dạy. Bên cạnh đó các tổ trởng
chuyên môn thờng xuyên kiểm tra, giám sát việc soạn bài, việc sữ
dụng các đồ dùng dạy học ở trên lớp và các hoạt động trọng tâm mà
nhà trờng đặt ra. Các tiết dạy có đồ dùng đã đợc giáo viên khai thác
có hiệu quả. Trong năm học vừa qua đã sử dụng đợc 8819 lợt đồ dùng
dạy học. Tổng số thiết bị dạy học tự làm 56 tiết, tổng số tiết dạy ở
phòng thực hành bộ môn 391 tiết. Tuy nhiên qua kiểm tra việc đổi
mới chơng trình giáo dục phổ thông của trờng chỉ đạt ở mức khá,
nguyên nhân do chúng ta phòng chức năng còn cha đáp ứng cho tất
cả các tiết dạy ở phòng thực hành bộ môn, đặc biệt là phòng tin học,
máy tín bị h hỏng nhiều, phòng nghe nhìn mới lắp đặt cuối năm,
dạy học môn Anh văn cha hiệu quả.
d- Đánh giá về công tác bồi dỡng HSG và học sinh năng
khiếu:
*)Về học sinh giỏi:
Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Phòng tiến hành thành
lập đội tuyển học sinh giỏi khối6, 7,8 và tổ chức bồi dỡng hàng tuần,
giáo viên phần lớn nhiệt tình, lo lắng, tìm tòi tài liệu để truyền thụ
cho học sinh. Trờng đã thành lập Hội đồng bồi dỡng học sinh giỏi,
động viên khuyến khích giáo viên bồi dỡng mặc dầu kinh phí không
có, chỉ sử dụng quỷ thời gian dôi d trong biên chế, nhng cũng có tác
dụng khá tích cực.
Nhìn chung chất lợng đội tuyển học sinh giỏi khối 8 năm học
này chất lợng đáng phấn khởi, có 01 giải nhì đồng đội môn Hóa,
giải ba đồng đội môn Sử, toàn đoàn xếp thứ 6 trong huyện. Có 15
em đạt giảI, tăng hơn hẳn năm học trớc.học sinh giỏi tỉnh đạt 01 giải
nhì môn Hóa. Trong vấn đề bồi dỡng học sinh giỏi chúng ta cũng
gặp những khó khăn nhất định. Đó là việc huy động nguồn lực cho
công tác bồi dỡng rất khó, tình trạng học sinh không muốn tham gia
thi học sinh giỏi vẫn còn nhiều, nguồn HS có năng lực hạn chế.
Bên cạnh đó một số giáo viên năng lực còn non, lòng nhiệt tình
với nghề nghiệp còn mức độ, nên cha trăn trở cho công tác bồi dỡng
học sinh giỏi, nên hiệu quả cha cao. Do đó hớng sắp tới, chúng ta cần
phải cải tổ, phân công và có hớng đi đúng, phù hợp, nhằm nâng cao
7


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
chất lợng mũi nhọn ngang tầm với các trờng trọng điểm ở trong
huyện.
*)Công tác giáo dục thể chất:
Công tác giáo dục thể chất, tập huấn điền kinh đã triển khai và
tổ chức ở cấp trờng để lựa chọn các vận động viên. Duy trì nề nếp
thể dục giữa giờ, đảm bảo chơng trình và rèn luyện chính khóa.
Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác để nâng cao
giáo dục thể chất cho các em. Tuy nhiên công tác triển khai tập luyện
thời gian dài song có phơng pháp,cha hiệu quả, chất lợng cha cao, kết
quả hội thi vẫn không cảI thiện đợc.
6. Công tác kiểm tra nội bộ trờng học:
Công tác này đã đợc triển khai ngay từ đầu năm, mạng lới kiểm
tra định kỳ linh động, khách quan, đánh giá chính xác trong việc tổ
chức kiểm tra các hoạt động, nắm bắt đợc những hạn chế của giáo
viên trong soạn giảng, sử dụng đồ dùng dạy học để bổ sung kịp thời,
đánh giá kết quả học tập của học sinh, phát hiện những kỹ năng cần
bổ sung, công tác kiểm tra đợc thực hiện theo quy trình khép kín.
Qua kiểm tra nhận thấy: Đa số giáo viên có đầu t bài soạn, đổi
mới phơng pháp giảng dạy, sử dụng khá thành thạo phơng tiện dạy
học, có nhiều cố gắng tổ chức hoạt động cho học sinh, đa số các
em nắm đợc bài. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy việc phân bố
thời gian cha hợp lý, trình bày bảng cha khoa học, một số bài cha nêu
đợc nội dung trọng tâm, kỹ năng vận dụng của học sinh còn hạn chế.
e- Đánh giá công tác dạy nghề:
* Ưu điểm:
Công tác dạy nghề đợc thực hiện khá nghiêm túc theo các văn bản
chỉ đạo. bộ phận chuyên môn đã triển khai đúng chơng trình và
kế hoạch đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Giáo viên giảng dạy
đã nỗ lực nhiệt tình duy trì số lợng học sinh học nghề khá cao. Đến
nay đã chuẩn bị đủ điều kiện để HS lớp 8 tham gia thi nghề vào
tháng 8-2011
3 - Đánh giá công tác bồi dỡng đội ngũ :
a) Tình hình đội ngũ:
- Hiện nay đội ngũ có 42 đồng chí:
+Đại học:
13 đ/c
chiếm tỷ lệ
31,0 %
+Cao đẳng:
25 đ/c
chiếm tỷ lệ
59,5 %
+Trung cấp: 04 đ/c
chiếm tỷ lệ
9,5 %
- Chi bộ có 17 Đảng viên chiếm tỷ lệ 40,5 %
* Ưu điểm:
8


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
Nhìn chung đại đa số GV trong nhà trờng có năng lực khá, nhiệt
tình và phẩm chất tốt, có lơng tâm nghề nghiệp và kinh nghiệm
đảm bảo cho thực thi các nhiệm vụ đợc giao .
Đặc biệt có nhiều đồng chí không quản ngại khó, chấp hành mọi
sự phân công của nhà trờng và hoàn thành xuất sắc nh: đ/c Đình
Lý, đ/c Thanh; đ/c Hiền, đ/c Thủy, đ/c Cờng, Hải Lý, đ/c Nhung, đ/c
Nhàn, đ/c Hải, đ/c Tình và nhiều đ/c khác, chính nhờ đó mà các
hoạt động phong trào của nhà trờng đã thực hiện khá nhịp nhàng.
*) Tồn tại: Trong năm học qua đội ngũ có nhiều biến động, cụ
thể học kỳ II đến nay luôn thiếu hẳn 6 đồng chí, có 08 đồng chí
theo học các lớp đại học. Do đó rất khó khăn trong việc sắp xếp,
phân công các phần hành công tác.
Bên cạnh đó có nhiều đồng chí vẫn cha chăm lo bồi dỡng chuyên
môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề, nên việc tiếp cận với đổi mới
phơng pháp dạy học mới còn hạn chế. Có đồng chí còn vi phạm qui
chế chuyên môn nh chấm chữa, vào điểm, bỏ tiết, chậm giờ, quy
chế thi cử.... nhà trờng đã phê bình kiểm điểm nhiều nhng tiếp thu
và khắc phục còn chậm, ảnh hởng đến hoạt động chung.
hởng đến hoạt động chuyên môn của toàn trờng.
b) Những biện pháp đã nâng cao chất lợng đội ngũ:
Thực hiện thờng xuyên, nghiêm túc và có kết quả công tác kiểm
tra nội bộ trờng học, chủ động phát hiện bồi dỡng các đồng chí còn
non tay nghề, để tiếp sức cho đội ngũ trong quá trình rèn luyện
chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ nhóm
chuyên môn, tổ chức tốt các hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên môn
trờng, nhằm giao lu học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với các phơng pháp
dạy học theo hớng tích cực hoá. Song song với việc bồi dỡng tại chổ,
nhà trờng đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi ngời đợc tham gia học
tập để nâng cao nghiệp vụ, nh học các lớp ĐH, các chứng chỉ cần
thiết trong công tác giảng dạy và quản lý.
Ngoài ra lãnh đạo nhà trờng đã hết sức chăm lo đời sống về tinh
thần và vật chất cho đội ngũ, tạo nguồn động viên cho GV phấn khởi
an tâm công tác.
c) Đánh giá công tác bồi dỡng giáo viên:
* Ưu điểm:
Nhà trờng đã tích cực triển khai công tác bồi dỡng giáo
viên đảm bảo đúng tiến độ và quy trình nh:
Thành lập BCĐ cấp trờng theo tinh thần Công văn chỉ đạo của sở
GD-ĐT.
Tích cực chủ động triển khai việc học tập và thảo luận cho giáo
viên, đồng thời tiến hành thao giảng và dự giờ theo các chuyên đề
đạt kết quả khá tốt theo yêu cầu đề ra, nh chuyên đề sử dụng ĐDDH
9


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
trên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh.... Nhà trờng cũng nh các tổ
chuyên môn đã tập trung xây dựng bộ hồ sơ bồi dỡng đảm bảo yêu
cầu và có chất lợng.
Qua công tác bồi dỡng đã giúp cho nhiều giáo viên nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ nắm chắc các yêu cầu về đổi mới
dạy học, yêu cầu về chuẩn kiến thức kỷ năng của môn học, đặc biệt
là công tác t tởng của đội ngũ đợc nâng lên rõ rệt
d)Đánh giá công tác th viện và thiết bị:
*Ưu điểm:
Trong năm học này CSVC về th viện có nhiều biến chuyển - đã
XD 02 phòng th viện đúng chuẩn, diện tích đạt yêu cầu của th viện
tiên tiến, bàn ghế phòng đọc của giáo viên và học sinh đã đợc mua
sắm đầy đủ- số lợng các đầu sách đợc tăng trởng đảm bảo yêu cầu
theo Quyết định của công văn 01/2003. Nhà trờng đã có 05 phòng
học bộ môn, đảm bảo thiết bị, phơng tiện và đồ dùng cho việc dạy
và học
Hoạt động của tổ công tác th viện đã phát huy tốt vai trò của
mình trong việc kiểm tra, điều chỉnh các hoạt động của th viện.
Nhân viên th viện xử lý nghiệp vụ khá tốt, cập nhật và lu giữ hồ sơ
sổ sách theo đúng yêu cầu.
Biểu dơng đ/c Nguyệt, đ/c Mai Lý và các đồng chí khác trong
tổ công tác th viện thiết bị trờng học.
*Tồn tại:
Trang thiết bị còn còn thiếu, kinh phí đang còn hạn hẹp, phòng
Tin học bàn ghế và máy móc h hỏng nhiều, cha tơng xứng với trờng
chuẩn quốc gia. Nên ảnh hởng đến hoạt động dạy và học trong nhà
trờng.
Công tác bảo quản các phòng học bộ môn cha đợc chú trọng,
trong các tiết dạy các phòng thực hành giáo viên cha quán triệt đối với
học sinh, sử dụng các đồ dùng không cẩn thận bị mất và phá hỏng
nhiều, nhiều học sinh còn viết và vẽ bậy lên bàn, vệ sinh các phòng
thực hành cha tốt.
g) Đánh giá thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cc
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục
* Ưu điểm.
Trong đầu năm học nhà trờng đã triển khai cuộc vận động :
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh, các
tổ chức trong và ngoài nhà trờng ngay trong lễ khai giảng. Bên cạnh
đó đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để chuyển tải tinh
thần của Bộ GD - ĐT đến lãnh đạo và nhân dân địa phơng vớí sự
cấp bách và kế hoạch lâu dài của cuộc vận động.
10


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
Suốt cả năm học vừa qua. Ban giám hiệu cùng các đoàn thể, tổ
chuyên môn quán triệt sâu sắc và triển khai kỷ cơng nề nếp dạy và
học trong nhà trờng trên mọi phơng diện. Cụ thể: Rà xét lại chất lợng
đầu năm toàn thể học sinh, lấy mặt bằng thực chất. Tăng cờng đổi
mới kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá chất lợng thực chất của toàn trờng, coi trọng việc phân tích, xếp loại cán bộ công chức , xếp loại
tổ, nhà trờng và học sinh. Đến nay trên cơ bản đã xây dựng đợc kỷ
cơng, kỷ luật nhà trờng khá nề nếp và đi vào thế ổn định.
* Tồn tại:
Trên một số mặt vẫn còn phải khắc phục trong đó là trong việc
kiểm tra thờng xuyên và định kỳ còn một số rất ít học sinh vẫn cha
nghiêm túc nh xem tài liệu, đối phó... Nhà trờng đã kiên quyết xữ lý
nhằm đánh giá thực chất hơn về chất lợng học sinh để có hớng phù
đạo phù hợp.
Việc bình xét thi đua từng tháng đối với giáo viên còn cha
đảm bảo hoàn toàn thực chất, còn tình trạng nể ngại, bỏ qua một số
khuyết điểm của cán bộ, nên cha đánh giá đúng với thành tích của
cá nhân và tập thể của đơn vị.
Bên cạnh đó một bộ phận nhỏ giáo viên cha nhận thức đầy đủ
với quan điểm và yêu cầu của cuộc vận động, nên còn thờ ơ, thiếu
trách nhiệm trong vấn đề này. Công tác bồi dỡng HS yếu kém cha đợc quan tâm đúng mức, nên vẫn còn HS yếu về học lực, hơn nữa các
tổ chức đoàn thể đã quán triệt sâu rộng trong toàn thể đội ngũ nhng cuộc vận động hiệu quả vẫn cha cao, cha đáp ứng với yêu cầu
giáo dục trong giai đoạn mới.
4- Đánh giá công tác quản lý chỉ đạo
Đội ngũ Ban Giám hiệu đã có kế hoạch chỉ đạo hoạt động từng
mảng, nắm bắt thông tin trên dới để tổ chức thực hiện có hiệu quả
đảm bảo kỷ cơng, nề nếp dạy và học. Công tác chỉ đạo đã đợc cụ
thể hoá bằng văn bản, quy trình chỉ đạo xuyên suốt đến các tổ,
giáo viên, tổ chức kiểm tra thờng xuyên để giúp giáo viên khắc phục
những thiếu sót.
Phối hợp với các tổ chức Công đoàn xây dựng đợc khối đoàn
kết nội bộ, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của giáo viên.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của năm học, nh
đổi mới nâng cao chất lợng toàn diện. Tăng cờng xây dựng cơ sở
vật chất phấn đấu đạt truờng chuẩn quốc gia trong giai đoạn tới.

11


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn đi sâu vào các chuyên đề đổi
mới phơng pháp dạy học. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ.
Tuy nhiên trong công tác quản lý chỉ đạo của BGH nhiều lúc
thiếu tính đồng bộ, nhất quán ở một số mặt, nên hiệu quả cha cao.
Việc xữ lý vi phạm đối với CB- GV thiếu tính cơng quyết nên một số
tồn tại kéo dài. Công tác kiểm tra cha thờng xuyên, nên vai trò t vấn
thúc đẩy còn hạn chế.
III - Đánh giá hoạt động các đoàn thể:
1-Ưu điểm
Trong năm học vừa qua, đợc sự lãnh đạo sát sao của chi bộ
Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng đã phát huy đợc
vai trò trách nhiệm của mình, thúc đẩy phong trào và đạt đợc những thành tựu đáng kể.
Về phía công đoàn trờng ngoài chức năng chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần cho đội ngũ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của
đoàn viên, còn là yếu tố tích cực cho hoạt động chuyên môn và các
hoạt động khác. Công đoàn đã tổ chức các hội thi thao giảng chào
mừng các ngày lễ lớn, nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho giáo
viên. Ngoài ra tổ chức công đoàn còn làm tốt công tác hiếu hỷ, dạy
thay giúp đỡ các đồng chí đi học, hoặc ốm đau đột xuất, đảm bảo
cho hoạt động của nhà trờng vẫn tíên hành bình thờng. Công đoàn
ngành đã đánh giá cao sự phấn đấu vơn lên của công đoàn cơ sở và
đã đạt thành tích đáng ghi nhận.
Hoạt động Đội trong năm học đã có nhiều tiến bộ vợt bậc. Tổ chức
Đội đã kiện toàn lại và triển khai bài bản, khắc phục những tồn tại
trong năm học trớc. Tuy nhiên, trong năm học vừa qua hoạt động của
Đội cha chú trọng đến nội dung các chơng trình của Đội, công tác
tập huấn đạt kết quả cha cao, quá trình theo dõi, chỉ đạo các
phong trào hoạt động của đội cha đều, hoạt động của Đội cha thực
sự đi vào chất lợng, phong trào hoạt động của chi hội thanh niên học
sinh còn yếu, một số đoàn viên cha phát huy hết vai trò trách nhiệm
của mình, công tác theo dõi thi đua trong học năm còn nhiều vấn
đề bất cập.
Công tác Đoàn thanh niên trở thành một hoạt động phong trào sâu
rộng trong giáo viên và học sinh, thực sự là một tổ chức chính trị
vững mạnh nhằm giáo dục t tởng, đạo đức cho thế hệ trẻ.
12


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
Song công tác Đoàn trong trờng học vẫn còn tồn tại, tuy có nhiều
tiến bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động phong
trào, nhng việc tổ chức thực hiện một số mặt còn cha hiệu quả, nh
kiểm tra học sinh học tập ban đêm, tổ chức hớng dẫn HS sau các
buổi tan học đảm bảo ATGT, các hoạt động cha thờng xuyên, cha có
tính liên tục. Các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn còn nể
ngại trong đánh giá, bình bầu thi đua. Phong trào phê và tự phê còn
hạn chế.
Công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và
địa phơng còn hạn chế, do đó hiệu quả giáo dục cha cao, nhất là
trong việc phối hợp giáo dục đạo đức học sinh.
IV- Công tác XD CSVC :
Trong năm học này đợc sự quan tâm của LĐ địa phơng và của
phòng GD, CSVC trờng học đã có sự tăng trởng rất lớn, nhà trờng đã
tham mu với địa phơng đầu t xây dựng CSVC; mua sắm bàn ghế
trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng với yêu cầu xây dựng trờng
chuẩn Quốc gia nh: Xây dựng 02 công trình vệ sinh cho GV và học
sinh; 275 triệu đồng; Phòng trực ban và phòng y tế: 150 triệu; Sân
bê tông: 93 triệu; Trang thiết bị phòng nghe nhìn: 230 triệu; Phòng
truyền thống: 51 triệu, đồng thời hoàn thành cho kế hoạch đầu
năm.
V- Công tác tài chính:
Đảm bảo thu chi đúng nguyên tắc theo quy chế chi tiêu nội bộ
trờng học dã đợc thông qua trong tập thể công đoàn và duyệt của
phòng tài chính, quyết toán đúng thời hạn. Các lớp thu nộp đúng,
không thu thêm khoản nào ngoài qui định của nhà nớc và thoả thuận
của hội phụ huynh học sinh. Chế độ chính sách của giáo viên đảm
bảo.
VI- Đánh giá công tác xây dựng chuẩn Quốc gia:
Theo kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện và PGD, năm 2011,
Hồng thủy phảI đạt chuẩn Quốc gia. Suốt thời gian từ năm 2007 đến
nay, dới sự chỉ đạo của PGD-ĐT Lệ Thuỷ, UBND xã, nhà trờng đã từng
bớc hoàn tất các hạng mục để chuẩn bị UBND tỉnh kiểm tra công
nhận vào tháng 6-2011 sắp tới. Trong suốt quá trình đó. Lãnh đạo và
toàn thể CB-GV-NV không ngừng phấn đấu bằng mọi giá xây dựng
nhà trờng ngày một khang trang hơn trớc. Cụ thể về chuẩn 1, 3, 5
trong năm học trớc cơ bản đã đạt đợc, chuẩn 2 về tỷ lệ GVDG và
13


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
CBQL cha học xong Trung cấp chính trị, nên cha đạt. Đặc biệt chuẩn
4, về CSVC còn thiếu thốn nhiều. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhà
trờng bồi dỡng cho 05 đ/c tham gia thi GVDG đạt nâng tỷ lệ từ
28,5% lên 42,3%. Tạo điều kiện cho đ/c P.HT tham gia học lớp Trung
cấp chính trị
Bên cạnh đó nhà trờng không ngừng xây dựng CSVC, cảI tao
khuôn viên, mua sắm thiết bị phục vụ cho trờng chuẩn. Huy động
nguồn lực từ nhiều phía. Tính từ năm 2006 đến nay số tiền XD hơn
2,8 tỷ đồng. Đến nay về cơ bản đã hoàn thành các hạng mục 5
chuẩn công nhận trờng đạt chuẩn Quốc gia, đợc PGD kiểm tra thẩm
định, ghi nhận sự cố gắng của nhà trờng trong năm học vừa qua.
VII- Đánh giá hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng và
công tác khuyến học
Từ tháng 10 năm 2004 đến nay Trung tâm học tập cộng đồng
đã hoạt động khá tốt, cùng với sự đổi mới chung của đất nớc. xã Hồng
thủy đã có sự phát triển nhanh chóng. Kinh tế phát triển, đời sống xã
hội đã có những thay đổi, khởi sắc. Trung tâm đã đã mở rất nhiều
lớp học dạy nghề nh: Chăn nuôi lợn, nuôi cá nớc ngọt, trồng hoa, trồng
rau, thêu ren, v.v ..
Trong những năm qua công tác khuyến nông, khuyến lâm đã
đợc quan tâm, một bộ phận ngời lao động đã đợc tham dự các lớp
tập huấn, các ban ngành đoàn thể đã có nhiều hình thức và hoạt
động nhằm giúp ngời lao động nâng cao trình độ, nghề nghiệp
để nâng cao đời sống.
Tuy nhiên số ngời tham gia đào tạo, bồi dỡng còn ít, do địa phơng đang gặp nhiều khó khăn, mặt khác Trung tâm học tập cộng
đồng là mô hình mới, nên ban quản lý điều hành cha có kinh
nghiệm trong điều hành hoạt động cũng nh huy động nguồn lực. Do
đó hiệu quả cha cao, chất lợng đào tạo và tập huấn cha có tính
thuyết phục với cộng đồng.
Về công tác khuyến học khuyến tài trong năm qua Hồng Thủy
có nhiều khởi sắc. Hội khuyến học đã có con dấu riêng, có t cách
pháp nhân để thu chi hợp pháp. Hội khuyến học đã phát động phong
trào sâu rộng trong nhân dân địa phơng và con em ở xa đóng
góp cho sự nghiệp giáo dục tổ chức hội khuyến học làm việc bài bản
công bằng công khai , dân chủ nên thu hút không ít nguồn tài lực hổ
trợ và thởng cho HSG, HS đổ vào ĐH, gia đình hiếu học, dòng họ
hiếu học. Do đó đã giúp ích rất lớn cho sự nghiệp xã hội hóa giáo dục
ở địa phơng.
VIII-Kết quả thi đua :
* Danh hiệu tập thể :
14


Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011
Trờng THCS Hồng Thủy
-Trờng:

Tập thể Lao động Tiên Tiến

-Tổ:

Tiên Tiến:

04 tổ

-Lớp:

Tiên Tiến:

10 lớp

* Danh hiệu cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05
- Lao động Tiên Tiến:
- Hoàn thành nhiệm vụ:

25
12

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0
*Xếp loại công chức theo CV 06 :
-

Xuất sắc:

-

Khá : 24

18

- TB: 0
Hồng Thuỷ, ngày 24 tháng
05 năm 2011.
Hiệu
trởng

Võ Thành
Đồng

15


B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2010-2011
Trêng THCS Hång Thñy

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×