Tải bản đầy đủ

bao cao phan hanh quan ti mang

Báo cáo phần hành Quản trị mạng Phổ cập
1. Quản trị mạng:
*Ưu điểm:
- Đã thiết lập các chuyên mục trong trang Web
- Đã đăng tải các kế hoạch nhà trờng và các tổ lên trang
Web
- Đã đăng tải các tin bài về hoạt động của nhà trờng kịp
thời: Tuyên dơng Thủy, Đỗ Hơng, , Hàb
- Triển khai phần mềm vào điểm mới kịp thời
2. Phổ cập THCS
- Toàn trờng đã tiến hành điều tra và đã tiến hành lập các
biểu mẫu PC THPT ( M1,M2,M3) nhng cập nhật vào phần
mềm cha đầy đủ
- Hoàn thành điều tra PC ở các hộ gia đình trong xã và đã
cập nhật vào sổ điều tra hộ gia đình.
-Đã rà soát với 2 trờng TH và hoàn đã hoàn thành các biểu
mẫu theo quy định.
- Đã hoàn thành Báo cáo, các quyết định, tờ trình,
- Ghi danh sách học sinh lớp 6 vào sổ đăng bộ còn sai sót số
thứ tự (HảI Lý)
- Cập nhật thông tin độ các độ tuổi 1990 cho đến 2006

vào sổ điều tra hộ gia đình còn thiếu, và thông tin cha
đầy đủ
- Cha đống dấu vào sổ điều tra hộ gia đình và các quyết
định.
Lu ý:
* Các nhóm phảI đi điều tra thực tế để cập nhật
* Các học sinh đã chuyển trờng thì không nhập vào phần
mềm
* Các công việc trên yêu cầu các nhóm, các GV đã đợc
phân công phải khẩn trơng hoàn thành trớc ngày 8/10/2012
để kịp cho PGD kiểm tra công nhận PC xã vào tháng
10/2012Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×