Tải bản đầy đủ

Bao cao tong ket dang bo

Đảng cộng sản việt nam

báo cáo tổng kết
tình hình moo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ
2006-2008
Phơng hớng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2006-2008
Qua một năm thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ
2005-2006. Dới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ X. Đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV. Đợc sự lãnh đạo trực tiếp
của Thờng vụ Đảng ủy, UBND xã, sự giúp đỡ của các ban ngành,
sự nổ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên và cán bộ CNVC toàn
trờng, chúng ta đã từng bớc phát huy thành tích đạt đợc, khắc
phục khó khăn tồn tại, tạo ra sự phát triển vợt bậc trên mọi mặt:
Nâng cao chất lợng dạy - học; Kỷ cơng trật tự trờng học giữ
vững; công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể quần
chúng.
Phần thứ nhất
Tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi
bộ
nhiệm kỳ 2004-2005
A.Những kết quả đạt đợc:

1.Lãnh đạo nhà trờng thực hiện các nhiệm vụ.
Chi bộ đã bám sát các nghị quyết mà Đại hội đề ra đầu
năm. Trong quá trình thực hiện đã bám sát chỉ đạo, kiểm tra
thực hiện, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện: Những việc
làm đợc, cha làm đợc, tìm ra đợc nguyên nhân để chỉ đạo
khắc phục, phát động quần chúng tham gia thực hiện tốt các
nhiệm vụ khi chính quyền và đoàn thể triển khai. Trong năm
qua các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra về chuyên môn, chất lợng dạy
học, duy trì số lợng, xây dựng cơ bản.... đều đạt và vợt chỉ
tiêu đề ra.
Những kết quả đạt đợc của đơn vị:
a.Về công tác số lợng:
1


Về quy mô trờng lớp tăng trởng ổn định.
Tuyển sinh lớp 6: 179/179 = 100%
Duy trì số lợng: Đầu năm: 730 học sinh - cuối năm 723 học
sinh, giảm 7 em trong đó chuyển 3, bỏ 4 em - tỷ lệ bỏ học
0,4%.
Về công tác PCGD: Tiếp tục triển khai tích cực, toàn diện
trên tất cả các mặt, duy trì và phát triển vững chắc kết quả
PC đạt đợc. Với tỷ lệ PC cao 91,2%.
b.Về chất lợng GD-ĐT:
*Xếp loại hạnh kiểm:
+Tốt: 498 em - Tỷ lệ 68,9%. Tăng hơn cùng kỳ 2,4%
+Khá: 215 em - Tỷ lệ 29,2%
+TB: 14 em - Tỷ lệ 1,9%. Giảm hơn cùng kỳ 1,9%
Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu kém.
Đây là một tỷ lệ xếp loại khá cao, thể hiện sự quan tâm
đúng mức của nhà trờng trong công tác giáo dục đạo đức cho
học sinh, là sự chăm lo của các thầy cô giáo, sự phối hợp tích cực
các tổ chức đoàn thể xã hội của hội cha mẹ học sinh.
*Về chất lợng văn hóa:
-Xếp loại học lực:
+Giỏi : 51 em - Tỷ lệ 7,1%. So với chỉ tiêu tăng 0,1%
+Khá : 293 em - Tỷ lệ 40,5%. So với chỉ tiêu tăng 0,5%
+TB : 376 em - Tỷ lệ 52,0%
+Yếu :
3 em - Tỷ lệ 0,4%. So với chỉ tiêu giảm 1,6%
-Học sinh giỏi: Chất lợng có sự phát triển vợt bậc, thể hiện sự
quan tâm đầu t cho hoạt động mũi nhọn, thể hiện chất lợng
đào tạo, bồi dỡng ngày càng tiến bộ.
Thi học sinh giỏi huyện lớp 7, 8, 9 đạt nhiều giải cao cá
nhân, chất lợng giải có sự cải thiện, giải nhất, nhì, ba nhiều.
Đặc biệt có học sinh đạt giải cá nhân HSG tỉnh, 4 giải tập thể
huyện (Toán 8, Lý 7, Địa 7)
-Chất lợng thi tốt nghiệp lớp 9 đỗ 100%, tuyển sinh lớp 10
THPT đạt 68,5%.
Có đợc những kết quả trên là sự nổ lực lớn của đoàn thể
đảng viên, cán bộ giáo viên trong nhà trờng. Sự nhiệt tình
chăm lo cho đội ngũ, sự phấn đấu tích cực của học sinh toàn
2


trờng, đã phát huy truyền thống, kế thừa những thành quả của
những năm học trớc, khắc phục những khó khăn để vơn lên và
điều quyết định là sự vững mạnh của chi bộ trong việc chỉ
đạo mọi hoạt động trong nhà trờng sát đúng với yêu cầu thực
tế của nhà trờng và địa phơng.
c.Về tăng trởng CSVC và trang thiết bị dạy học:
Nhà trờng đã tham mu tích cực cho lãnh đạo, chính quyền
trong việc quan tâm đầu t tăng trởng CSVC. Huy động tốt các
nguồn lực cho xây dựng. Phối hợp tích cực với tác tổ chức đoàn
thể, hội cha mẹ học sinh. Việc mua sắm đảm bảo đúng kế
hoạch, chất lợng, tiết kiệm và dân chủ công khai. CSVC trong
năm có sự tăng trởng mạnh theo hớng chuẩn hóa đảm bảo trờng
lớp khang trang, đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện của học
sinh. Trờng hoàn thành xây dựng Trờng chuẩn Quốc gia.
d.Về đội ngũ:
Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, t tởng cho cán bộ giáo
viên, tổ chức học tập kịp thời, nghiên cứu các Nghị quyết, chủ
trơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc. Đặc biệt là
các nghị quyết liên quan về GD-ĐT nên đã nắm vững, quán
triệt sâu sắc nhiệm vụ năm học, nâng cao nhận thức, ý thức
trong công việc. Chăm lo bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp
ứng yêu cầu đổi mới GDPT tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia
học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn.
Kết quả xếp loại công chức:
Xuất sắc: 15 đ/c - 42,8%
Khá
: 20 đ/c - 57,2%
Kết quả xếp loại danh hiệu thi đua:
Chiến sĩ thi đua cơ sở: 7 đ/c - 20,0%
Lao động tiên tiến
: 19 đ/c - 54,2%
HTNV
: 9 đ/c - 25,8%
Trong năm học có 4 giáo viên đợc công nhận GV dạy giỏi
Huyện, trong đó có 1 đảng viên.
2.Về văn hóa xã hội - TDTT:
Chăm lo quan tâm đến đời sống tinh thần cho cán bộ
công chức, học sinh. Trong năm học các phong trào văn hóa văn
nghệ, TDTT trong nhà trờng đợc tổ chức thực hiện sôi nổi.
3


Chỉ đạo các đoàn thể tham gia tốt các hội thi. Giải bóng
chuyền mini, bóng đá mini, thi điền kinh huyện đạt nhiều giải
cao: Huy chơng vàng bóng chuyền, điền kinh đạt nhiều giải
cao. Cao hơn là tất cả cán bộ đoàn viên, HS toàn trờng tham
gia hởng ứng tích cực, tạo nên phong trào sôi nổi, xây dựng
một khối đoàn kết, làm việc tích cực hơn hiệu quả hơn.
Tham gia tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ quỹ
xóa mái tranh nghèo, quỹ chất độc màu da cam, quỹ vùng sâu
vùng xa, ủng hộ sách vở áo quần cho HS vùng cao, phong trào
này đã đợc toàn thể cán bộ giáo viên HS tham gia tự giác đầy
đủ với tinh thần tơng thân tơng ái.
Tham gia xây dựng quỹ khuyến học, quan tâm giúp đỡ con
các em gia đình chính sách, gia đình nghèo, mợn sách, giảm
các khoản đóng góp, tham mu hội khuyến học tặng học bổng
cho học sinh nghèo vợt khó.
Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đợc thực hiện
nghiêm túc, triệt để nên ở cơ quan, không có cán bộ đảng
viên, CBCNVC nào vi phạm pháp lệnh dân số.
3.Công tác an ninh trật tự:
Làm tốt công tác chỉ đạo, quán triệt các tổ chức đoàn thể
trong nhà trờng chăm lo xây dựng ý thức làm chủ của quần
chúng, thực hiện tốt các nội quy trong nhà trờng trong việc giữ
gìn, bảo vệ tài sản.
Chăm lo công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HS, giáo
dục ATGT, phòng ngừa ngăn chặn các hiện tợng tiêu cực. Trong
năm qua không có các hiện tợng vi phạm pháp luật xảy ra, ATTT
trờng học đợc đảm bảo, ma túy bạo lực không xâm nhập đợc
vào học đờng. Công tác bảo vệ tài sản, CSVC tốt, đảm bảo an
toàn tuyệt đối.
4.Công tác lãnh đạo các đoàn thể:
-Lãnh đạo công đoàn: Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận
động "Dân chủ, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm". Nâng cao
ý thức vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên. Làm tốt
công tác dân chủ hóa trờng học, công tác bồi dỡng chuyên môn
nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên thể hiện, đề
đạt nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi, là nơi cán bộ đoàn viên
4


phát huy năng lực công tác, thúc đẩy hoạt động chuyên môn
của nhà trờng, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất.
Kết quả năm học 2005-2006: Công đoàn xếp vững mạnh
xuất sắc đợc công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Bình tặng bằng
khen.
-Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tổ chức đoàn thanh
niên đã phát huy đợc tính tiên phong, gơng mẫu, xông xáo
trong công việc. Đoàn thanh niên chỉ đạo, đảm nhận tốt mảng
hoạt động bề nổi của nhà trờng. Sinh hoạt đều đặn, tổ chức
phát triển mạnh, đặc biệt là chi đoàn học sinh, góp phần xây
dựng kỷ cơng nề nếp, nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện.
Kết quả: Chi đoàn xếp loại vững mạnh xuất sắc.
-Lãnh đạo Đội: Đội là lực lợng đông đảo trong nhà trờng là
chủ thể chính của hoạt động, quan tâm chăm lo giáo dục
chính trị t tởng, tạo điều kiện mọi mặt cho đội hoạt động.
Đẩy mạnh các hoạt động phong trào: Đền ơn đáp nghĩa; uống
nớc nhớ nguồn; vòng tay bè bạn; ... Tập trung chú trọng xây dựng
nề nếp tự quản, phát động các phong trào thi đua. Thông qua
các phong trào đã giáo dục tình yêu quê hơng đất nớc, lòng
kính trọng, giáo dục lý tởng, lòng tự hào dân tộc. Hoạt động Đội
năm học qua đã có những tiến bộ tích cực. Góp phần nâng
cao chất lợng toàn diện.
Liên đội xếp loại: Vững mạnh xuất sắc
5.Công tác xây dựng Đảng:
Trong năm qua chi bộ đã coi trọng công tác t tởng, thờng
xuyên giáo dục chính trị t tởng cho cán bộ Đảng viên và CBCNVC
trong nhà trờng. Các Chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nớc đợc tổ chức học tập kịp thời và triển khai
thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu lực - 100% cán bộ Đảng
viên học tập nghị quyết đầy đủ. Cán bộ Đảng viên và CBCNVC
nhà trờng tin tởng vào mục tiêu, lý tởng của Đảng con đờng đi
lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xớng và
lãnh đạo. Kiên định lập trờng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê
nin và t tởng Hồ Chí Minh. Học tập Nghị quyết Đảng các cấp,
thờng xuyên cung cấp thông tin, thời sự báo chí, những sự kiện
chính trị tạo nên một bớc chuyển biến trong nhận thức, vì vậy
5


nhận thức của CBCNVC trong nhà trờng có sự chuyển biến lớn,
bầu không khí cởi mở, lành mạnh. Quan hệ giữa Đảng và quần
chúng đợc thắt chặt, góp phần nâng cao chất lợng công tác.
Chi bộ giữ vững nề nếp sinh hoạt định kỳ, trong sinh hoạt
đã thực sự dân chủ, phát huy tinh thần phê và tự phê bình,
kiên quyết loại bỏ t tởng cục bộ, bè phái làm mất đoàn kết.
Tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng trên mọi mặt hoạt động.
Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên theo
dõi, chỉ đạo các phần hành, các mũi hoạt động của nhà trờng.
Công tác phát triển Đảng đợc quan tâm đúng mức, chăm lo
bồi dỡng quần chúng u tú, có t tởng phấn đấu. Trong năm qua
chi bộ Đảng bồi dỡng kết nạp 2 Đảng viên mới, diện cảm tình,
đối tợng 2 quần chúng u tú.
Đổi mới phơng thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng quy chế
hoạt động. Đổi mới lãnh đạo theo cơ chế Đảng lãnh đạo chính
quyền điều hành nhân dân làm chủ trên nguyên tắc tập
trung dân chủ. Chi bộ đã giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo
trong hệ thống chính trị nhà trờng.
Kết quả cụ thể:
+Đảng viên xếp loại A1: 3 đ/c - 18,8%
+Đảng viên xếp loại A2: 11 đ/c - 68,8%
+Đảng viên xếp loại B1: 2 đ/c - 12,4%
B.Những khuyết điểm tồn tại:

Mặc dù chất lợng giáo dục có sự tăng trởng mạnh trên mọi
mặt, tuy nhiên so với yêu cầu và phong trào dạy học của nhà trờng thì vẫn còn hạn chế đó là mũi nhọn học sinh giỏi, trong
những năm qua HS đạt giải HS giỏi Tỉnh cha cao.
Đã thờng xuyên chăm lo giáo dục đạo đức lối sống, chí hớng
phấn đấu cho học sinh song tình trạng một bộ phận học sinh
ham chơi lêu lỏng vẫn còn, thiếu ý thức phấn đấu, một số em
biểu hiện sa sút đạo đức, nghịch ngợm gây rối, đánh đập
nhau, thiếu vâng lời ...
Bài học kinh nghiệm
6


Năm học qua mặc dầu gặp không ít khó khăn thử thách.
Nhng dới sự lãnh đạo trực tiếp của Thờng vụ Đảng ủy, của PGD
chi bộ ta đã thu đợc những kết quả quan trọng trên tất cả mọi
mặt: Chất lợng giáo dục toàn diện tiếp tục có sự tăng trởng
vững chắc, nề nếp kỷ cơng nhà trờng giữ vững, nội bộ đoàn
kết thống nhất, CSVC tăng trởng khang trang theo hớng kiên cố
hóa, chuẩn hóa, không khí dân chủ đợc phát huy rộng rãi, môi
trờng giáo dục lành mạnh.
Tuy vậy vẫn còn một số tồn tại thiếu sót: Chất lợng học sinh
giỏi cha ngang tầm, chất lợng đạo đức học sinh có bộ phận sa
sút, ... chi bộ cần phấn đấu chỉ đạo khắc phục vơn lên trong
nhiệm kỳ tới.
Từ những kết quả đạt đợc và những tồn tại thiếu sót còn
mắc phải chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm.
-Tập trung chú trọng bồi dỡng nâng cao kiến thức chính trị
t tởng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên và CBCNVC cơ quan, quán
triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết
các chủ trơng chính sách của Đảng pháp luật của nhà nớc và
điều kiện cụ thể của nhà trờng.
-Phát huy quyền làm chủ tập thể của toàn thể cán bộ CNVC
cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp tinh
thần thi đua yêu nớc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều
kiện cho quần chúng tham gia, xây dựng bàn bạc thực hiện và
kiểm tra các nhiệm vụ chủ trơng của nhà trờng.
-Tập trung phát triển nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện
của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trờng, đồng thời
chăm lo củng cố nề nếp kỷ cơng, ATTT trờng học, chăm lo đời
sống văn hóa tinh thần, làm tốt công tác chính sách, tạo điều
kiện tốt cho cán bộ giáo viên, HS thi đua giảng dạy, học tập
nâng cao chất lợng.
-Phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của đơn
vị, tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng cấp trên, làm tốt
công tác tham mu.
-Thờng xuyên chăm lo xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố
chính trị. Xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong
nhà trờng vững mạnh. Nâng cao chất lợng lãnh đạo của cấp ủy,
7


xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, giáo dục rèn
luyện Đảng viên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị là cầu
nối giữa Đảng và nhân dân.

Phần thứ II
Phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006-2008
Nhiệm kỳ 2006-2008 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, là giai đoạn
toàn ngành triển khai thực hiện giai đoạn II của chiến lợc phát
triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 và thực hiện cuộc vận
động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục".
Phơng hớng chung
Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Đảng. Phát huy
vai trò tiên phong gơng mẫu của tất cả Đảng viên. Tăng cờng
mối quan hệ mất thiết với nhân dân, phát động phong trào thi
đua sôi nổi trong tất cả các tổ chức đoàn thể của nhà trờng.
Phát huy những thành tích đã đạt đợc, khắc phục những tồn
tại yếu kém của năm qua. Tiếp tục thực hiện tốt đổi mới chơng
trình, nội dung, phơng pháp GD, chú trọng GD đạo đức lối
sống, nâng cao chất lợng GD toàn diện, củng cố, đẩy mạnh
PCGDTHCS, xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo,
cán bộ quản lý. Tăng cờng xây dựng CSVC nhà trờng theo hớng
kiên cố hóa đạt chuẩn Quốc gia. Đẩy mạnh XHHGD phát huy mọi
nguồn lực thúc đẩy phát triển giáo dục. Giữ vững kỷ cơng nề
nếp, thực hành tiết kiệm, xây dựng môi trờng lành mạnh.
Nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể
1.Chỉ đạo nhà trờng thực hiện các nhiệm vụ:
Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong nhà trờng toàn diện
tuyệt đối, vừa đảm bảo tính dân chủ nhng cũng đảm bảo
tính chỉ tiêu pháp lệnh. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, kiểm tra
8


đánh giá việc thực hiện. Phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong
thực hiện kế hoạch. Tạo đợc sự nhất trí cao, thực hiện tốt sự
lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với chính quyền.
Các chỉ tiêu phấn đấu:
*Số lợng, PCGD:
+Tuyển sinh lớp 6: 100%
+Duy trì số lợng đạt: 99% trở lên
+Củng cố, phát triển vững chắc kết quả PCGDTHCS, chuẩn
bị các điều kiện để xây dựng đề án PCTHPT.
*Chất lợng:
-Chất lợng tổng kết theo quy chế đánh giá xếp loại học sinh
THCS.
+Hạnh kiểm: Tốt 45%; Khá 50%; Yếu không quá 1%
+Học lực: Giỏi 4%; Khá 30%; Yếu, kém không quá 5%
-Lên lớp thẳng và lên lớp sau khi thi lại: 98% trở lên.
-Xét tốt nghiệp THCS đạt từ 98% trở lên. Thi tuyển vào
PTTH đạt > 60%
*Chất lợng qua khảo sát, thanh tra, kiểm tra định kỳ:
-Mặt bằng chung: TB trở lên: 72%, Kém không quá 4%
-Chất lợng bộ môn:
+Toán, Ngữ văn, Anh: TB trở lên 65%; Khá, Giỏi: 33%; Kém không
quá 2%
+Các môn cho điểm khác: Tỷ lệ TB trở lên: 73%; Khá, Giỏi:
33%; Kém không quá 4%.
+Môn xếp loại: Tỷ lệ TB trở lên: 80%; Khá, Giỏi: 33%; Kém không
quá 2%.
-HS Giỏi: Tổ chức bồi dỡng HS giỏi khối 6,7. Dự thi đủ các bộ
môn quy định. Tập trung đổi mới bồi dỡng HSG, nâng cao chất
lợng giải, cải thiện tổng sáp trên mặt bằng toàn huyện.
*Về đội ngũ: Tập trung xây dựng và nâng cao chất lợng
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. Quán triệt và triển khai Chỉ
thị 40 - CT/TW Đảng và đề án của Chính phủ về xây dựng và
nâng cao chất lợng nhà giáo. Tăng cờng công tác bồi dỡng nâng
cao trình độ CMNV đáp ứng tốt yêu cầu công việc, tạo điều
kiện cho đội ngũ đi học đạt chuẩn và nâng chuẩn.
9


Đẩy mạnh phong trào phấn đấu giáo viên dạy giỏi, tăng cờng
bồi dỡng dự thi có hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi huyện và
tỉnh. Nâng cao tỷ lệ GVDG của trờng.
Phát động phong trào thi đua trong cơ quan, nâng cao
hiệu lực của công tác thi đua, khen thởng trong nhà trờng, thực
sự có tác dụng thúc đẩy phong trào.
Chỉ tiêu:
+Giáo viên dạy giỏi huyện: 3 đ/c
+Danh hiệu thi đua: CSTĐ: 20%. Trong đó cán bộ Đảng viên
phải đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên, không có cán
bộ, giáo viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
2.Về lĩnh vực văn hóa xã hội:
-Tiếp tục đẩy mạnh phong trào VHVN-TDTT sôi nổi trong
nhà trờng, tổ chức tốt các phong trào hoạt động ngoài giờ lên
lớp.
Văn nghệ: 20/11; 22/12
Hội diễn văn nghệ toàn ngành nhân dịp 20-11.
Thi Giải điền kinh: trờng, cụm, huyện.
Hái hoa kiến thức vào dịp 26/3
-Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp XHHGD, giáo dục thể chất,
YT học đờng. Đảm bảo nớc uống, nớc sạch cho học sinh. Xây
dựng sân chơi bãi tập - Vận động, tuyên truyền phụ huynh
tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện chỉ tiêu tham gia trên 90%.
Sử dụng có hiệu quả 20% chăm sóc sức khỏe ban đầu, hợp
đồng cán bộ YTHĐ chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Thực hiện
các bài dạy giáo dục thể chất cho HS 2 lần/ năm.
-Làm tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, không
có cán giáo viên vi phạm Nghị định 162.
3.Tăng trởng kỷ cơng, giữ gìn trật tự trờng học:
-Duy trì giữ vững kỷ cơng, nề nếp đảm bảo ổn định
để phát triển. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
"Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục".
-Tăng cờng hiệu lực và tác dụng t vấn thúc đẩy về công tác
kiểm tra nội bộ trờng học của Hiệu trởng.
10


-Thực hiện nghiêm túc dạy thêm, học thêm ngoài giờ chính
khóa theo quy định 38/2005 của Tỉnh. Xây dựng và thực hiện
nghiêm túc quy chế dân chủ trờng học. Tăng cờng giáo dục
ATGT, ATTT trờng học, giáo dục thể chất, môi trờng. Tích cực
phòng chống bạo lực học đờng, ma túy, tệ nạn xã hội.
Chỉ tiêu:
+Không có cán bộ GV, HS vi phạm pháp luật.
+100% cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện tốt ATGT.
4.Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý phát
huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể:
-Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là tổ chức đại
diện quyền lợi, tiếng nói của đoàn viên lao động, phát huy tính
năng động sáng tạo là môi trờng hoạt động chuyên môn đáp
ứng yêu cầu của đổi mới GDPT, thực hiện có hiệu quả cuộc vận
động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục".
Tham gia tích cực, chất lợng các hội thi do công đoàn
ngành tổ chức, đặc biệt vận động, thực hiện có hiệu quả hội
thi GVDG Huyện, thi văn nghệ chào mừng 20-11.
Quan tâm cuộc sống vật chất tinh thần của đoàn viên lao
động, tạo mọi điều kiện tốt nhất để công đoàn hoạt động có
hiệu quả.
Chỉ tiêu:
+Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, đợc liên đoàn lao
động Tỉnh khen thởng.
-Cũng cố xây dựng tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong
nhà trờng không ngừng lớn mạnh, phát triển đoàn viên trong HS
lớp 9. Thành lập chi hội thanh niên khối 9 từ tháng 11/2006. Tổ
chức Đại hội chi đoàn, kiện toàn tổ chức tháng 10/2006.
Chỉ đạo thực hiện thành công đại hội Đội đầu tháng
9/2006. Kiện toàn tổ chức, tăng cờng tính tự quản, đổi mới
hình thức hoạt động hớng vào các trọng tâm: Nâng cao chất lợng học tập, đạo đức lối sống, ATGT, môi trờng...
Tổ chức, tham gia tốt các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa,
uống nớc nhớ nguồn, vòng tay bè bạn, ...
Chỉ tiêu:
11


+Chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Hàng năm có 2 đoàn viên
trở lên u tú giới thiệu cho Đảng.
+Liên đội vững mạnh xuất sắc. Đợc HĐĐ cấp trên cấp giấy
khen.
5.Xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu.
-Thờng xuyên giáo dục chính trị, t tởng, giáo dục chủ nghĩa
Mác - Lê nin và t tởng Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần cảnh giác
cách mạng cho cán bộ Đảng viên sẵn sàng đập tan mọi âm mu
phá hoại của kẻ thù.
-Tăng cờng kiểm tra Đảng viên thực hiện mục tiêu nhiệm vụ
đề ra. Thực hiện tốt công tác cán bộ, kiểm tra làm rõ đơn th
khiếu nại, có dấu hiệu mất đoàn kết, có d luận lợi dụng ... Xử lý
nghiêm túc các cán bộ Đảng viên vi phạm.
-Làm tốt phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, thắt
chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tránh khuynh hớng
xa rời quần chúng, thực hiện nghiêm túc quy chế Đảng lãnh đạo
chính quyền quản lý nhân dân lao động làm chủ. Tăng cờng
sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên nguyên tắc tập trung dân
chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
-Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với chất lợng
của đội ngũ Đảng viên.
-Nâng cao chất lợng sinh hoạt của chi bộ, xây dựng quy chế
hoạt động có chất lợng hiệu quả.
-Tăng cờng công tác bồi dỡng kết nạp Đảng viên mới có năng
lực, phẩm chất, nhiệt tình.
-Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng giữ
gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn chi bộ.
-Thờng xuyên theo định kỳ tổ chức cho quần chúng góp ý
xây dựng Đảng một lần/kỳ. Lắng nghe tiếp thu nghiêm túc ý
kiến góp ý của quần chúng nguyện vọng của nhân dân, tạo
mối quan hệ công tác tốt giữa chi bộ nhà trờng, chuyên môn;
mối quan hệ giữa chi bộ nhà trờng và chi bộ địa phơng.
-Đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi Đảng viên, gắn hiệu
quả công tác với vai trò Đảng viên trong phong trào thi đua 2 tốt
và trách nhiệm vận động quần chúng chỉ đạo các đoàn thể.
12


Chi bộ giao nhiệm vụ:
1.Đ/c: Nguyễn Tấn Dùng
-Chỉ đạo trởng
2.Đ/c: Nguyễn Thanh Lê
-Phụ trách chuyên môn Công đoàn
3.Đ/c: Nguyễn Đăng Thành -Phụ trách tổ tự nhiên
4.Đ/c: Nguyễn Thị Cúc
-Phụ trách tổ xã hội - Nữ
công
5.Đ/c: Đặng Ngọc Sử
-Phụ trách đoàn thể, TDTT
6.Đ/c: Phan Thị Dụng
-Phụ trách công tác đoàn đội
Chỉ tiêu:
-Chi bộ trong sạch vững mạnh.
-Danh hiệu trờng: Tập thể lao động xuất sắc.
Nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2006-2008 là rất nặng nề
với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát
triển trờng chuẩn Quốc gia một cách vững chắc, xây dựng chi
bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đề ra, thực
hiện thành công nhiệm vụ năm học. Tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về chất lợng dạy học: Dạy thật, học thất, kết quả thất. Phải
cần sự lãnh đạo sáng suốt của chi bộ, sự dodòng tâm hợp lực
của toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên Nhà trờng, sự
tìm tòi sáng tạo khoa học, say mê nghề nghiệp, yêu nghề, mến
trẻ của tập thể giáo viên.
Sự giúp đỡ lãnh đạo thờng xuyên của Cấp ủy Đảng, chính
quyền địa phơng. Sự phối hợp của các chi bộ giáo dục và các
chi bộ địa phơng.
Tin tởng chi bộ sẽ thực hiện thành công Nghị quyết đề ra.
TM.BCH chi ủy
Bí th

Nguyễn Tấn Dùng

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×