Tải bản đầy đủ

bao cao thu chi hoi phu huynh 2009 2010

Báo cáo thu chi quỷ hội & công phụ huynh
năm học 2009- 2010
I. quỷ hội
A. Phần thu:
41.700.000

Đầu năm dự thu 695 em học sinh x 60.000 =
Thực thu: 40.350.000

thất thu bỏ học

1.350.000
B. Phần chi
Phần chi quỷ hội
- Họp phụ huynh toàn trờng đầu năm học
950.000
- Đi lễ học sinh lớp 6A mất
15.000
- Đại hội phụ huynh đầu năm (19 chi hội trởng)
2.008.000
- Đi lễ bố cô Tình mất

100.000
- Phôtô giấy mời họp phụ huynh đầu năm
100.000
- Hội chi phí tại quán anh Kỷ (hội nghị cha mẹ H/S)
250.000
- Hội hỗ trợ chi đoàn đai hội đầu năm học
200.000
- Ban chấp hành hội họp triển khai xây dựng 2009 - 2010
252.000
- Hỗ trợ học sinh thi học sinh giỏi tỉnh
1.020.000
- Hỗ trợ tặng quà 20/11 cho các thầy cô mỗi ngời 100.000
5.100.000
- Hội thăm cô Sành mổ
100.000
- Hỗ trợ thi giải toán qua mạng
1.400.000
- Hội nhận chi quà lãnh đạo ngày 20/11
500.000
- Hội hỗ trợ suất ăn của hội nhân ngày 20/11
1.000.000
- Hội họp quyết toán 20/11 ( hội )
350.000
- Hội hỗ rợ cho trờng đại hội CBCNVC đầu năm
1.500.000


- Hội hỗ trợ cho trờng sơ kết học sinh
1.500.000
- Hỗ trợ thi giáo viên dạy giỏi huyện
810.000
- Hỗ trợ tặng quà tết âm lịch cho thầy cô mỗi ngời 100.000
5.100.000
- Toạ đàm tết âm lịch
3.100.000
- Hỗ trợ tu sữa nhà nội trú
1.500.000
- Hội hỗ trợ đoàn văn nghệ hội diễn 20/11 tại nhà văn hoá
huyện 2.000.000
-Hội hỗ trợ mua cây trồng trong trờng
400.000
- Hội hỗ trợ học sinh đi thi hội khoẻ Phù Đổng tại cụm, huyện
1.500.000
- Hội hỗ trợ làm nhà xe cho học sinh
1.000.000
-Họp ban chấp hành
160.000
- Chi họp BCH hội phụ huynh
200.000
- Anh Cù BCH hội phụ huynh đi thăm GV đi bệnh viện
250.000
- Hội hỗ trợ tổng kết nhà trờng cuối năm
2.000.000
- Trích 5%GV thu nộp quỷ hội cho GV thu nộp
1.993.000
- Hỗ trợ học sinh giỏi các cấp
1.300.000
- Sáng tu sữa công trình nớc sạch
1.300.000
- Đi thăm bố vợ thầy Quang
100.000
Cộng chi quỹ hội:
39.013.500
II. Công phụ huynh
A. Phần thu công trình phụ huynh
Dự thu đầu năm 695 em x 80.000 =
55.600.000


Thực thu đến cuối năm
54.091.000
Thất thu bỏ học trong năm (có xác nhận của phụ huynh)
1.509.000
B. Phần chi công trình phụ huynh
1/ Trả nợ công trình cũ năm học 2009 - 2010
10.800.000
2/ Chi xây dựng công trình hội ngăn phòng thiết bị,
bồn nớc, hệ thống dẫn nớc vv
41.492.000
Cộng chi
54.965.300
III. Tổng thu và chi công phụ huynh và quỹ hội
Thu: Công phụ huynh
Quỹ hội
Cộng thu 2 loại
Chi: Công hội phụ huynh
Quỷ hội
Cộng chi 2 loại

54.091.000
40.350.000
94.441.000
54.965.300
39.013.500
93.978.800

IV.Cân đối thu và chi 2 loại quỷ năm học 2009 - 2010
Thu:
94.441.000
Chi:
93.978.800
Tồn
462.200
V. Công trình bê tông phát sinh cuối năm theo thống
nhất của BCH hội:
- 1.440 m2 x 65.000đ = 93.600.000đ
(Trả nợ trong năm học 2010-2011)
Hiệu trởng
ởng

Hội tr-


Vâ Thµnh §ång
¸nh

Lª C«ng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×