Tải bản đầy đủ

Bao cao thi dua 2006 2007

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo cáo kết quả thi đua
Năm học : 2006-2007

Đơn vị: Trờng THCS Hng Thuỷ
A. Đặc điểm tình hình:

1.Qui mô trờng lớp, đội ngũ:
a.Qui mô trờng lớp:
-Năm học 2006-2007 trờng có 17 lớp với 694 học sinh.
Trong đó: + Lớp 6: 4 lớp - 157 em
+ Lớp 7: 4 lớp - 177 em
+Lớp 8 : 5 lớp - 192 em
+Lớp 9: 4 lớp
- 168 em
b.Đội ngũ:
+Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 38
Trong đó: QL: 2 Gviên: 33 Nhân viên: 3
Trình độ:

ĐH: 15
CĐ: 20
TC: 3 ( nhân viên)
+Trình độ đào tạo: Đồng bộ các bộ môn, đảm bảo
không có giáo viên dạy chéo môn.
2.Tình hình địa phơng:
Hng thuỷ là địa phơng thuộc xã vùng xa của huyện Lệ
Thuỷ, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, dân
trí còn chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là
25%.
Phong trào giáo dục có sự phát triển mạnh trong những
năm đổi mới, Lãnh đạo địa phơng quan tâm chỉ đạo, đầu
t, phụ huynh nhân dân chăm lo, phong trào xã hội hoá phát
triển mạnh.
CSVC của nhà trờng có sự phát triển mạnh, tích cực đáp
ứng ngày càng cao sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.
Cùng với phong trào phát triển chung của toàn ngành,
trong những năm qua trờng THCS Hng Thuỷ đã có những phát
triển vợt bậc về mọi mặt cả về lợng lẫn về chất: Qui mô tr-


ờng lớp, số lợng , chất lợng dạy học, chất lợng đội ngũ, tăng trởng CSVC mở rộng khuôn viên; xây dựng môi trờng giáo dục;
vì thế đã đáp ứng tốt nhu cầu dạy học. Nâng cao chất lợng.
Phong trào thi đua trong nhà trờng phát triển sôi nổi,
thực hiện nề nếp, đã có tác dụng tích cực thúc đẩy phong
trào, xây dựng nhà trờng phát triển lớn mạnh đi lên.
Năm học 2006-2007 kế thừa những thành tích đã đạt đợc trong những năm qua, phát huy thế mạnh, khắc phục khó
khăn tồn tại, phong trào thi đua trong nhà trờng phát triển
mạnh và thu đợc những kết qủa.
B.Những kết quả đạt đợc:
1.Tiêu chuẩn1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển và
nâng cao chất lợng giáo dục theo mục tiêu kế hoạch đào tạo.
-Nhà trờng tổ chức triển khai dạy học nghiêm túc theo
phân phối chơng trình của Bộ, tuyệt đối không cắt bỏ, bớt
xén chơng trình, tiến độ thực hiện đảm bảo theo biên chế
năm học.
Tổ chức dạy học nghiêm túc môn tự chọn, chú trọng dạy
tin học cho khối 6,7; dạy học hoạt động ngoài giờ lên lớp cho
tất cả các khối lớp 6,7,8,9; Dạy nghề phổ thông cho cho khối
8,9,; t vấn hoạt động hớng nghiệp cho khối 9. Ngoài những
môn học chính khoá theo phân phối chơng trình nhà trờng
trờng còn thờng xuyên dạy học ngoại khoá về giáo dục ATGT,
phòng chóng ma tuý, tệ nạn xã hội, bạo lực học đờng,
Song song với phát triển chất lợng giáo dục toàn diện, chất
lợng mũi nhọn HSG đã đợc nhà trờng quan tâm đúng mức.
Tổ chức phát hiện bồi dỡng học sinh HSG, phụ đạo học sinh
yếu là hoạt động dạy học đợc chú trọng quan tâm và tổ
chức thực hiện thờng xuyên, hoạt động thờng xuyên, nề nếp,
chất lợng học sinh giỏi có sự tăng trởng vợt bậc trong những
năm gần đây.
Giáo dục rèn luyện đạo đức học sinh là nội dung trọng
tâm quan trọng đợc nhà trờng đợc quan tâm và chú trọng
đúng mức. Thông qua chào cờ đầu tuần, các giờ sinh hoạt,
dạy học tốt chất lợng môn GDCD cũng nh các môn văn hoá
khác để rèn luyện giáo dục. Nhà trờng xây dựng nội quy, quy
định đối với học sinh. Phối hợp tích cực với các tổ chức đoàn
thể trong và ngoài nhà trờngchăm lo giáo dục các em, phối


hợp tích cực , chặt chẻ, thông tin kịp thời với hội cha mẹ học
sinh. Do vậy tình trạng học sinh vi phạm qui chế, vi phạm
đạo đức ít xẩy ra, đặc biệt không có học sinh vi phạm phát
luật hay vô lễ với thầy cô giáo.
Kết quả xếp loại cuối năm:
Hạnh kiểm: + Tốt: 461 em - Tỷ lệ 66,4%
+ Khá: 220 em - Tỷ lệ 31,7%
+ TBình : 13 em - Tỷ lệ 1,9%
Không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu kém.
Học lực:
+ Giỏi: 30 em- Tỷ lệ 4,3%
+ Khá: 210 em-Tỷ lệ 30,3%
+ TB: 398 em- Tỷ lệ 57,4%
+ Yếu: 55 em - tỷ lệ 7,9%
+ Kém: 1 em -Tỷ lệ 0,1%
Học sinh giỏi:
Học sinh giỏi tỉnh: 3 giải cá nhân( 1Nhất lý9, 1Ba Hoá9,
1 KK Địa 9)
Học sinh giỏi huyện: Tham gia kiểm tra HSG lớp 7,8 có
chất lợng khá cao ( 1nhất ĐĐ Vật lý 7, giải cá nhân có 10 giải,
tổng sắp HSG đạt thứ 12)
-Hoạt động bồi dỡng đổi mới phơng pháp dạy học là
trọng tâm chỉ đạo chuyên môn, hoạt động này đợc triển
khai thực hiện sôi nổi thiết thực trong nhà trờng với nhiều
hình thức phong phú: Thao giảng, dự giờ thăm lớp, hội thảo
chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn liên trờng
Trong năm tổ chức thao giảng: 64 tiết; dự giờ: 1013
tiết; sinh hoạt chuyên môn liên trờng: 2 lần
Nội dung sinh hoạt phong phú, thông các hoạt động
trên đã bồi dỡng cho đội ngũ năm bắt, tiếp cận, thực hiện
tốt phơng phát dạy học mới, đáp ứng yêu cầu của đổi mới
giáo dục phổ thông.
-Tổ chức dạy học có hiệu quả lớp 9. Tỷ lệ tốt nghiệp
đạt cao: 96,4%
Tuyển sinh vào lớp 6 đạt cao: 157/157= 100%
- Đã phấn đấu tích cực đẩy nhanh tiến độ phổ cập
giáo dục trên địa bàn . Công tác phổ cập hiện không chỉ


dừng lại ở khối lợng mà là chất lợng , làm tốt công tác phổ
cập là góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện.
Chất lợng phổ cập cao, tỷ lệ 15-18 tuổi có băng TN THCS:
91%. Tỷ lệ duy trì số lợng đạt cao , tình trạng học sinh bỏ
học tự do cơ bản giảm mạnh trong năm qua: 0,5%.
2. Tiêu chuẩn 2: Xây dựng bồi dỡng đội ngũ giáo viên
đoàn kết có ý thức trách nhiệm, có trình độ chuyên môn
vững vàng.
- Xây dựng đợc một tập thể HĐSP luôn đoàn kết, nhất
trí cao, luôn yêu trờng mến lớp quan tâm chăm lo giáo dục
học sinh.
- Có đủ giáo viên bộ môn theo đào tạo và đợc bồi dỡng
tập huấn dạy học SGK mới trực tiếp đứng lớp. Tỷ lệ 1,9/ lớp.
-Tổng số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Cụ
thể 100% giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn: 13/33= 39,4%.
Phong trào học tập nâng cao trình độ đợc quan tâm
và tạo điều kiện tốt, hiện có 3 cán bộ giáo viên đang học
ĐH, 1 học TCCT.
Công tác bồi dỡng chuyên môn , bồi dỡng thờng xuyên
thực hiện nghiêm túc qua hàng năm, đảm bảo 100% giáo viên
tham gia, chất lợng đạt tốt.
Năng lực chuyên môn đội ngũ vững vàng, phong trào
bồi dỡng GVDG phát triển mạnh. Tỷ lệ GVDG 7/33= 20,5%,
trong đó năm học 2006-2007 có 2đ/c thi đạt GVDG huyện,
2đ/c thi đạt GVDG tỉnh.
3.Tiêu chuẩn 3.Xây dựng CSVC, môi trờng giáo dục
cảnh quan s phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục:
-CSVC của nhà trờng có sự tăng trởng mạnh trong những
năm qua, việc mua sắm, tăng trởng phát triển theo hớng đạt
chuẩn Quốc gia, hiện trờng có đủ phòng học cho tổ chức dạy
học 2ka( 9 phòng), có đủ hệ thống phòng học chức năng,
phòng học bộ môn( 4 phòng học bộ môn: Vật lý, hoá, sinh, vi
tính) đạt chuẩn, phòng th viện đạt chuẩn, hệ thống sân
chơi bãi tập đảm bảo.
Xây dựng môi trờng tự nhiên và
cảnh quan s phạm đảm bảo Xanh- sạch- đẹp.
- Có đủ bàn ghế đồng bộ, bảng chóng loá. Phơng tiện
trang thiết bị dạy học, xây dựng th viện đạt chuẩn, huy
động đủ sách , báo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.
- Bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả CSVC của nhà trờng.
Khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, hoạt động này


thực hiện nề nếp việc làm sử dụng đồ dùng thiết bị hiệu
quả, khai thác tốt phòng học bộ môn trong dạy học.
- Hàng năm tham mu tích cực , huy động nhiều nguồn
lực để tăng trởng CSVC, TB dạy học. Chú trọng tăng trởng TB
dạy học hiện đại: Máy tính, đèn chiếu, Trong năm tổng số
tiền tăng trởng : 114,5 triệu đồng.
Trờng đợc công nhận đạt chuẩn Quốc gia: tháng 6 năm
2006
4.Tiêu chuẩn 4: Đạt tỷ lệ danh hiệu lao động tiên tiến,
CSTĐ.
- Tỷ lệ CB,GV,NV đạt LĐTT: 25/38= 65,8%
Tỷ lệ đạt CSTĐ: 3/38= 7,9%
HTNV:10/38 = 26,3%( Lý do: Tong thời gian tập
sự và không đảm bảo thời gian công tác do nghĩ sinh)
-Không có cán bộ, giáo viên nào vi phạm kỷ luật dới mọi
hình thức.
5.Tiêu chuẩn 5: Gơng mẫu chấp hành đờng lối chủ trơng
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc. Tổ chức quản lý
nhà trờng nề nếp, có hiệu quả, xây dựng tập thể đoàn
kết vững mạnh làm tốt công tác thi đua khen thởng.
- Nhà trờng, đội ngũ chấp hành tốt đờng lối, chủ trơng
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc qui chế của
ngành. Thực hiện tốt cuộc vận động Hai không có hiệu
quả, góp phần làm chuyển biến và tạo ra phong trào dạy
thật, học thật, chất lợng thật. Thực hiện đúng chế độ ,
chính sách, pháp luật của nhà nớc, qui chế qui định của
ngành, của địa phơng, vận động học sinh tham gia BHYT vợt chỉ tiêu qui định: 98%( kể cả những học sinh có hộ
nghèo)
- Tổ chức bộ máy nhà trờng đồng bộ, gọn nhẹ, phân
công lao động hợp lý, hoạt động điều tay. Xây dựng đủ kế
hoạch theo yêu cầu chỉ đạo của ngành. Có đủ kế hoạch hoạt
động cho năm học, cho học kỳ và cho từng tháng, tuần. Thực
hiện điều hành quản lý khoa học, nề nếp, có hiệu lực theo
đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định.
-Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và tích cực
tham gia các hoạt động xã hội với địa phơng. Tham mu tích
cực có hiệu quả cho các cấp lãnh đạo về: Tuyển sinh, số lợng,
tăng trởng CSVC, khuôn viên cũng nh kế hoạch phát triển giáo
dục trên địa bàn. Công tác XHH đợc đẩy mạnh, có sự phối hợp
tích cực với các tổ chức đoàn thể địa phơng. Xây dựng đợc


mối quan hệ gắn bó và phát huy tốt vai trò của hội cha mẹ
học sinh trong việc phối hợp với nhà trờng thực hiện tốt các
hoạt động giáo dục.
- Tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, gắn bó nhất trí
cao, thực hiện tốt qui chế dân chủ công khai trong nhà trờng. Trong năm thực hiện tốt đầy đủ việc kiểm tra, thanh tra
theo qui định. Hiệu trởng kiểm tra toàn diện 1/2 cán bộ giáo
viên, kiểm tra chuyên đề 2 lợt/ ngời/ năm.
- Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống giáo viên: Thanh
toán đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách, dạy thêm giờ,
điều dỡng. Tham mu xây dựng khu nội trú , tổ chức hoạt
động, sinh hoạt nề nếp, tạo điều kiện CSVC để vui chơi
hoạt động TDTT.
- Chăm lo bồi dỡng kết nạp đảng viên mới, trong năm học
kết nạp 2 đảng viên mới, bồi dỡng cho làm hồ sơ 2đ/c. Chi bộ
luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh xuất sắc liên tục
nhiều năm.
Công đoàn hoạt động có màu sắc, tập hợp đợc đội ngũ
thúc đẩy hoạt động chuyên môn. Công đoàn xếp loại: Vững
mạnh xuất sắc .
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Vững mạnh xuất
sắc.
Đội TNTP Hồ Chí Minh: Vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.
Kết luận:
Căn cứ vào kết quả đã đạt đợc của nhà trờng trong năm
học 2006-2007. Đối chiếu với chuẩn thi đua khen thởng. Danh
hiệu thi đua của nhà trờng đạt: Tập thể lao động xuất
sắc.
Ngày 05
tháng 6 năm 2007
Hiệu
trởng

Nguyễn Tấn Dùng


Trờng thcs hng thuỷ

Báo cáo kết quả thi đua
Năm học: 2006-2007


Th¸ng 6 n¨m 2007Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×