Tải bản đầy đủ

BAO CAO SO KET HOC KY i NAM HOC 2006 2007 CHUAN 1

Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Phần thứ nhất
đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm học
trong học kì vừa qua
I-Về số lợng - qui mô phát triển và mục tiêu PC THCS

1-Về số lợng:
Khối Số
Kế
lớp hoạch
đầu
năm

SLHuy
động
đầu năm

SL
Cuối kì


6
7
8
9

Chuy
ển
(Chết
)

Bỏ
Học

Cộn
g
Giả
m

Ghi
chú

5
191
191
191
0
0
0
5
198
197
197
0
1
1
6
213
210
210
0
3
3
6
243
242
242
0
1
1
Cộn 2
845
840
840
0
5
5
g
2
-Chuyển trong hè: 07em
-Bỏ trong học kỳ I : 05 em - Tỷ lệ: 0,58%
-Duy trì số lợng 99,4 %
-Tuyển sinh vào lớp 6 : 191/191
Đạt tỷ
lệ: 100%
*Đánh giá :
Công tác xây dựng và thực hiện qui mô phát triển
ngày càng đợc tăng trởng, đáp ứng cho yêu cầu dạy và
học.
Việc duy trì số lợng tiến bộ hơn các năm học trớc.
Nhờ trong học kỳ qua, nhà trờng đã có những giải pháp
tích cực cho việc duy trì số lợng hiện có, nh công tác
tuyên truyền, vận động tới nhân dân và phụ huynh
học sinh làm cho mọi ngời nhận thức đúng về vai trò
và trách nhiệm trong việc học tập của con em mình
đối với cộng đồng. Đồng thời phối kết hợp chặt chẻ
giữa nhà trờng, gia đình và các lực lợng giáo dục trên
địa bàn, nên đã hạn chế tối đa học sinh bỏ học.
2 -Thực hiện mục tiêu PC GD

1


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Công tác PC GD đợc chú trọng, luôn xem đây là
nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà Đảng và nhân dân
Hồng Thủy cần phải phấn đấu, đồng thời cũng xác
định trách nhiệm chính là của nhà trờng, nhằm tiếp
tục chỉ đạo cũng cố và nâng cao chuẩn phổ cập
THCS. Do đó trong đầu năm học ban chỉ đạo PC GD
của nhà trờng đã triển khai trong hội đồng. Điều tra,
cập nhật, xử lý số liệu về các độ tuổi, trình độ văn
hóa, rà soát các loại hồ sơ liên quan đến các chuẩn, số
HS chuyển đi, chuyển đến, HS bỏ học để có số liệu
chính xác trong toàn xã. Chuẩn bị cho ban PCGD của
huyện kiểm tra công nhận vào tháng 11 năm 2007.
Cụ thể: Qua kiểm tra của huyện công nhận kết
quả nh sau:
* Nhận thức :
Các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phơng đã có
nhận thức đúng, đầy đủ về thực hiện các mục tiêu
PC-GD của địa phơng. Công tác lãnh chỉ đạo đảm
bảo sâu sát, kịp thời. Từ đó làm cho mỗi cán bộ Đảng
viên, các ban ngành đoàn thể có sự chuyển biến tích
cực và thực hiện có hiệu quả trong việc chống học sinh
bỏ học, chăm lo xây dựng CSVC, phối hợp giáo dục đạo
đức học sinh, góp phần nâng cao chất
lợng giáo dục toàn diện, đẩy nhanh tiến độ PCGDTHCS.
Đối với phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân
dân đã chuyễn biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục
đích, ý nghĩa của việc PC-GD THCS và ngày càng
chăm lo đến quyền lợi và học tập của con em, sẵn
sàng đóng góp công, của xây dựng CSVC cho nhà trờng.
* Về công tác tổ chức.
Ban chỉ đạo PC-GDTHCS xã đợc thành lập đã
phát huy chức năng, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo
đem lại hiệu quả thiết thực.
2


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

*Kết quả :
-Tiêu chuẩn 1:
+Duy trì chuẩn Quốc gia về PC Tiểu học đúng độ
tuổi.
+Tuyển sinh vào lớp 1: 138/138, đạt tỷ lệ 100%
+Độ tuổi 11-14 TN Tiểu học : 889/890 em đạt tỷ lệ
99,9%
+Tuyển sinh vào lớp 6 : 205/205đạt tỷ lệ 100%
Tăng cờng CSVC cho các trờng học để đảm bảo đủ
điều kiện thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông của
Bậc Tiểu học và THCS.
-Tiêu chuẩn 2
+ Học sinh lớp 9 xét TN-THCS
hai hệ năm
qua:190/190 - đạt tỷ lệ 100%
+ Độ tuổi 15-18 có bằng TN-THCS cả hai hệ 695/762
em - đạt 91,2 %
II- Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lợng dạy học

1-Kết quả:
a- Chất lợng đánh giá qua kiểm tra học kỳ I

*Mặt bằng chất lợng qua kiểm tra:Gồm: 11084 bài kiểm
tra:
- Điểm 0:

Có 02 bài

- chiếm tỷ lệ 0.02

- Điểm dới 2:

Có 313 bài

- chiếm tỷ lệ 2.8

%
%
- Điểm
26,1 %
- Điểm
38,0 %
- Điểm
28,3 %
- Điểm
4,8 %
- Điểm
71,1 %

từ 2 đến dới 5:

Có 2890 bài

- chiếm tỷ lệ

từ 5 đến dới 7:

Có 4211 bài - chiếm tỷ lệ

từ 7 đến dới 9:

Có 3137 bài

- chiếm tỷ lệ

từ 9 đến 10:

Có 531 bài

- chiếm tỷ lệ

T.Bình trở lên:

Có 7879 bài - chiếm tỷ lệ

b- Chất lợng xếp loại hai mặt giáo dục
*Về học lực :
3


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy
+ Giỏi:

19/903 em - đạt tỷ lệ

2,1 %

+ Khá:

171/903 em - đạt tỷ lệ

18,9 %

+ Trung Bình :

462/903 em - đạt tỷ lệ

51,2 %
+ Yếu:

244/903 em - đạt tỷ lệ

+ Kém:

%
%

7/903 em - đạt tỷ lệ

27,0 %
8,8 %

*Về hạnh kiểm :
+ Tốt :

494/903 em - đạt tỷ lệ 54,7

+ Khá :

352/903 em - đạt tỷ lệ 39,0

+ Trung bình :

57/903 em - đạt tỷ lệ

6,3 %
2-Đánh giá việc nâng cao chất lợng dạy học
a-Đánh giá về việc nâng cao chất lợng đại trà:
*Ưu điểm:
Xác định, trọng tâm trong hoạt động chuyên môn,
là việc nâng cao chất lợng dạy học, nhà trờng đã triển
khai đổi mới trong công tác quản lý trên mọi phơng
diện. Do đó ngay từ đầu năm học, dựa trên chất lợng
của năm học củ, nhà trờng đã cho giáo viên đăng ký
chỉ tiêu phấn đấu chất lợng từng bộ môn, trên cơ sở
chất lợng xây dựng của PGD theo vùng trờng, đồng thời
xem đây là thớc đo phấn đấu của mỗi giáo viên, của
mỗi tổ chuyên môn và của nhà trờng. Bên cạnh đó, bộ
phận chuyên môn đã trăn trở đa ra những giải pháp
tích cực nhằm nâng cao chất lợng đại trà, đối với một
đơn vị nhiều năm chất lợng không đợc ổn định, Do
đó việc tháo gỡ đầu tiên là phải thống nhất, đoàn kết
trong toàn đội ngũ, cùng bắt tay vào làm chất lợng trên
cơ sở khảo sát đầu năm học. Trong suốt một học kỳ
qua nhà trờng đã tập trung triển khai các chuyên đề
đổi mới theo từng giai đoạn, lên kế hoạch, kiểm tra,
4


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong các nhóm tổ bộ
môn. Cụ thể nh các chuyên đề: Tổ chức lớp học, phơng
pháp dạy học theo đặc thù từng bộ môn, từng loại bài,
thiết kế bài dạy, tổ chức làm, sử dụng các đồ dùng và
phơng tiện dạy học. Tổ chức thảo luận để định hớng
rõ trọng tâm, nội dung, kỹ năng kiến thức của chơng
trình xuyên suốt trong toàn cấp, đòi hỏi, cần phải dạy
học sinh những gì ? dạy nh thế nào ? ở mức độ ra
sao, theo từng đối tợng.
Song song với việc làm đó, nhà trờng đã mạnh dạn
đổi mới một số công việc nhằm đáp ứng với yêu cầu
dạy và học, nh kiểm tra thờng xuyên, kiểm tra định kỳ
100% trên phiếu in sẳn và có ít nhất 30% trắc
nghiệm. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc và đánh giá
đúng từng đối tợng học sinh, từng lớp, từng môn để có
kế hoạch chỉ đạo, bồi dỡng, hạn chế học sinh yếu
kém..
*Tồn tại:
Trong việc triển khai nâng cao chất lợng dạy và học
vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề mà cần phải khắc phục;
đó là:
- Một số giáo viên năng lực s phạm còn hạn chế,
hoặc một số đồng chí cha tâm huyết, cha nhiệt tình
với công việc, việc tiếp cận phơng pháp nội dung chơng trình còn chậm đổi mới, còn sai sót, hiệu quả cha
cao. Chất lợng giảng dạy còn thấp, cha chốt đợc kiến
thức trọng tâm trong từng bài học, từng chơng, học
sinh hiểu cha sâu, vận dụng kiến thức vào bài kiểm
tra còn yếu và còn nặng về học thuộc.
- Việc triển khai các chuyên đề đổi mới còn gặp
những khó khăn, vớng mắc nhiều lúc cha giải quyết đợc. Tuy đã đạt đợc những hiệu quả nhất định, song
cũng phải thấy rằng: Chúng ta cần phải mạnh dạn đổi
mới trong cách làm, phải rút kinh nghiệm và tháo gở
những về vấn đề chuyên môn và tiếp tục đột phá một
5


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

số khâu then chốt, có nh vậy đội ngũ mới lớn lên đợc và
đó cũng là một hình thức tự bồi dỡng chuyên môn một
cách tốt nhất.
- Bên cạnh đó một số bộ môn đặc thù nh Anh
văn; Mỹ thuật; Âm nhạc trong việc triển khai giám sát,
chỉ đạo của nhà trờng còn cha với tới đợc, vì không
thuộc nghiệp vụ chuyên môn, nên còn giao khoán cho
nhóm bộ môn. Đặc biệt một số bộ môn nh: Toán, Anh
văn chất lợng còn quá thấp, nhà trờng đã tập trung chỉ
đạo trong suốt từ học kỳ hai của năm học trớc và có rất
nhiều giải pháp tích cực, nhng đến nay nguyên nhân
chủ yếu dẫn đến chất lợng yếu kém ở hai bộ môn này
là do trong những năm qua, nhà trờng cha có những
quyết sách phù hợp, cha có giải pháp hửu hiệu trong
việc nâng cao chất lợng dạy và học, cha đảm bảo thực
chất, nên tình trạng đối phó, xem nhẹ, làm cho tính
chất trì trệ kéo dài. Bên cạnh đó trong quá trình dạy
học, giáo viên cha có biện pháp khoa học trong việc hớng dẫn học sinh tự học ở nhà, dạy học còn rập khuôn,
máy móc theo vỡ bài tập giáo khoa, giảm tính t duy,
tích cực sáng tạo của học sinh. Hơn nữa trong kỹ thuật
giảng dạy, các phơng pháp dạy học truyền thống cha
chú trọng đúng mức, nên một bộ phận học sinh tiếp
cận kiến thức mới còn hạn chế. Một điều nữa, trong
quá trình dạy học, giáo viên cần chú trọng định hớng
dạy học trên cơ sở chuẩn nội dung, trọng tâm và kỹ
năng kiến thức, tránh học thuộc mà không hiểu bài. Do
đó trong học kỳ tới, lực lợng chuyên môn của nhà trờng
cần phải đầu t thích đáng, tổ chức thực hiện và có
giải pháp đồng bộ, để cải thiện đợc chất lợng dạy học
của môn Toán và Anh văn ngang bằng với những bộ môn
khác.
Cụ thể: Chất lợng mặt bằng môn Toán toàn trờng còn
thấp chỉ đạt 32.0%, môn Anh văn chỉ đạt 33.9%

6


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

b-Đánh giá kết quả chất lợng hai mặt giáo dục:
*Ưu điểm:
Chất lợng giáo dục đạo đức, đạt kết quả vợt mức so
với chỉ tiêu phấn đấu của trờng, tỷ lệ Hạnh kiểm khá
tốt khá cao (đạt 93,7%). Đó là nhờ, nhà trờng có những
chỉ đạo đúng đắn trong việc nâng cao chất lợng GD
toàn diện, chú trọng giáo dục những học sinh yếu về
đạo đức có hiệu quả.
Về tình hình đạo đức HS trong học kỳ qua, đại
đa số đều ngoan, lễ phép, có ý thức xây dựng tập
thể, đoàn kết, trung thực trong học tập và rèn luyện,
không đua đòi, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực
hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trờng. Điều
đặc biệt trong học kỳ này, nề nếp của HS có tiến bộ
hơn hẳn các năm học trớc, tình trạng bạo lực học đờng,
mất trật tự an toàn trờng học đã đợc giảm đáng kể.
*Tồn tại:
Về đạo đức, một bộ phận HS vẫn còn hoang
nghịch, cha có ý thức bảo vệ của công, ăn mặc cha
gọn gàng, cha chăm chỉ trong học tập, tình trạng một
số học sinh bỏ học vào các quán chát, chơi bi da vẫn
còn, có lớp xếp loại hạnh kiểm trung bình đang còn
nhiều nh lớp 73, 84, 93, 95. Do đó, chúng ta cần có biện
pháp tốt hơn, trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho
các em để từng bớc nâng cao chất lợng đạo đức trong
học kỳ II, đặc biệt là những HS còn xếp loại hạnh kiểm
trung bình.
Về chất lợng học tập. Từ HKII của năm học trớc toàn
trờng đã cố gắng tập trung chỉ đạo, điều chỉnh
nhằm nâng cao chất lợng học lực, đồng thời chú trọng
nhiều nhất vào các môn Toán và Anh văn, song việc
khắc phục còn chậm, qua thống kê tổng hợp cho thấy
chất lợng học lực trung bình trở lên còn thấp chỉ có
652 em- đạt 72,2%, học sinh Giỏi 19 em đạt 2,1.

7


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Do đó sắp tới, toàn trờng cần tổ chức rút kinh
nghiệm, đồng thời có giải pháp chỉ đạo dạy học, kiểm
tra đánh giá, nhằm nâng cao chất lợng hai mặt, khắc
phục những yếu kém tồn tại của thời gian qua và cũng
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ này, và
cũng là tiêu chí thi đua đặt ra cho toàn thể các thầy
cô cần phải phấn đấu.
c- Đánh giá về công tác đổi mới:
Nhà trờng đã tổ chức quán triệt các tinh thần, các
văn bản chỉ thị cấp trên, về việc đổi mới giáo dục
phổ thông đến từng giáo viên, từng học sinh, và nhân
dân, nhận thức đợc tầm quan trọng của việc công tác
đổi mới. Trên cơ sở đó nhà trờng đã huy động nguồn
lực từ nhiều phía, để đầu t cơ sở vật chất đảm bảo
cho việc dạy và học. Bộ phận chuyên môn đã chú trọng
công tác bồi dỡng đội ngũ tại chổ, nh bồi dỡng thông
qua các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trờng, đồng
thời triển khai có hiệu quả các chuyên đề đổi mới, nh
chuyên đề tổ chức giải các bài tập khó, dạy các bài
thực hành, thí nghiệm trong chơng trình, trao đổi về
phơng pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm túc nền nếp,
kĩ cơng trong quản lý thực hiện chơng trình theo kế
hoạch giảng dạy. Bên cạnh đó các tổ trởng chuyên môn
thờng xuyên kiểm tra, giám sát việc soạn bài, việc sữ
dụng các đồ dùng dạy học ở trên lớp và các hoạt động
trọng tâm mà nhà trờng đặt ra.
d- Đánh giá về công tác bồi dỡng HSG
*Ưu điểm:
Phát huy những thành quả HSG trong những năm
qua, nhà trờng đã chú trọng đầu t cho công tác bồi dỡng HSG, do đó bớc vào tháng 9 đã triển khai ngay công
tác bồi dỡng học sinh giỏi lớp lớp 6,7 dựa trên kế hoạch
bồi dỡng học sinh giỏi của PGD. Đến nay đã có đủ các
đội tuyển học sinh giỏi lớp 7 đủ điều kiện tham gia dự
thi học sinh giỏi ở cụm.
8


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

*Tồn tại:
Trong vấn đề bồi dỡng học sinh giỏi chúng ta cũng
gặp những khó khăn nhất định. Đó là nhu cầu đầu t
chất xám của một số bộ phận phụ huynh đang còn thờ
ơ, tạm bằng lòng với con em học xong bậc THCS, nên
việc huy động nguồn lực cho công tác bồi dỡng rất khó,
tình trạng học sinh không muốn tham gia thi học sinh
giỏi vẫn còn nhiều ở trờng THCS Hồng Thủy.
Bên cạnh đó một số giáo viên tuy có năng lực, nhng
lòng nhiệt tình với nghề nghiệp còn mức độ, nên cha
lao tâm, khổ luyện, cha trăn trở cho công tác bồi dỡng
học sinh giỏi nên hiệu quả cha cao, có đồng chí nhiều
năm liền không có học sinh giỏi. Do đó hớng sắp tới,
chúng ta cần phải cải tổ, phân công và có hớng đi
đúng, phù hợp, nhằm nâng cao chất lợng mũi nhọn
ngang tầm với các trờng trọng điểm ở trong huyện.
3 - Đánh giá công tác bồi dỡng đội ngũ :
a) Tình hình đội ngũ:
- Hiện nay đội ngũ có 47 đồng chí:
+Đại học:
16 đ/c chiếm tỷ lệ
36,2 %
+Cao đẳng:
29 đ/c chiếm
tỷ
lệ 59,4 %
+Trung cấp: 02 đ/c chiếm tỷ lệ 4,3 %
- Chi bộ có 15 Đảng viên chiếm tỷ lệ 31,9 %
* Ưu điểm:
Nhìn chung đại đa số GV trong nhà trờng có năng
lực khá, nhiệt tình và phẩm chất tốt, có lơng tâm
nghề nghiệp và kinh nghiệm đảm bảo cho thực thi các
nhiệm vụ đợc giao .
Đặc biệt có nhiều đồng chí không quản ngại khó,
chấp hành mọi sự phân công của nhà trờng và hoàn
thành xuất sắc nh: đ/c Quân, đ/c Luyến đ/c Lan, đ/c
Vinh, đ/c Thuỷ, Hải Lý, đ/c Ân tình, đ/c Đình Lý, đ/c
Diệu, đ/c Hiền, đ/c Hờng và nhiều đ/c khác, chính
9


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

nhờ đó mà các hoạt động phong trào của nhà trờng đã
thực hiện khá nhịp nhàng.
*) Tồn tại: Trong năm học qua đội ngũ có nhiều
biến động, cụ thể đầu năm học đến nay luôn thiếu
hẳn 3 đồng chí, 1 đ/c nghỉ ốm dài hạn, 2 đ/c theo
học ĐH chính quy, tuy nằm trong biên chế của nhà trờng nhng không tham gia giảng dạy suốt cả học kỳ, có 6
đồng chí theo học các lớp đại học & chuẩn hoá CĐSP.
Do đó rất khó khăn trong việc sắp xếp, phân công các
phần hành công tác.
Bên cạnh đó có nhiều đồng chí vẫn cha chăm lo
bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay
nghề, nên việc tiếp cận với đổi mới phơng pháp dạy
học mới còn hạn chế. Có đồng chí còn vi phạm qui chế
chuyên môn nh chấm chữa, vào điểm, bỏ tiết, chậm
giờ. Điều đáng nói là cá biệt có đồng chí vi phạm
nhiều lần, có hệ thống, đã kiểm điểm nhiều nhng
tiếp thu và khắc phục còn chậm, ảnh hởng đến hoạt
động chuyên môn của toàn trờng.
b) Những biện pháp để nâng cao chất lợng
đội ngũ:
Thực hiện thờng xuyên, nghiêm túc và có kết quả
công tác kiểm tra nội bộ trờng học, chủ động phát hiện
bồi dỡng các đồng chí còn non tay nghề, để tiếp sức
cho đội ngũ trong quá trình rèn luyện chuyên môn
nghiệp vụ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ nhóm
chuyên môn, tổ chức tốt các hội thảo, các buổi sinh
hoạt chuyên môn liên trờng, nhằm giao lu học hỏi kinh
nghiệm, tiếp cận với các phơng pháp dạy học theo hớng
tích cực hoá. Song song với việc bồi dỡng tại chổ, nhà
trờng đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi ngời đợc tham
gia học tập để nâng cao nghiệp vụ, nh học các lớp ĐH,
các lớp CH CĐSP vv...

10


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Ngoài ra lãnh đạo nhà trờng đã hết sức chăm lo đời
sống về tinh thần và vật chất cho đội ngũ, tạo nguồn
động viên cho GV phấn khởi an tâm công tác.
c) Đánh giá công tác bồi dỡng thờng xuyên:
* Ưu điểm:
Nhà trờng đã tích cực triển khai công tác
BDTX chu kỳ III đảm bảo đúng tiến độ và quy
trình nh:
Thành lập BCĐ cấp trờng theo tinh thần Công văn
chỉ đạo của sở GD-ĐT.
Tích cực chủ động triển khai việc học tập và thảo
luận cho giáo viên, đồng thời tiến hành thao giảng và
dự giờ theo các chuyên đề đạt kết quả khá tốt theo yêu
cầu đề ra, nh chuyên đề sử dụng ĐDDH trên lớp, kiểm
tra đánh giá học sinh.... Nhà trờng cũng nh các tổ
chuyên môn đã tập trung xây dựng bộ hồ sơ BDTX
đảm bảo yêu cầu và có chất lợng.
Qua công tác bồi dỡng thờng xuyên đã giúp cho
nhiều giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ nắm chắc các yêu cầu về đổi mới dạy học, yêu cầu
về chuẩn kiến thức kỷ năng của môn học, đặc biệt là
công tác t tởng của đội ngũ đợc nâng lên rõ rệt
Kết quả đạt đợc qua phần lý luận giáo dục và
chuyên môn nghiệp vụ có 95,8% CBGV đạt từ loại khá
trở lên, không có giáo viên không đạt yêu cầu. Trong đó
có nhiều gơng tự học tốt nh: đ/c Luyến, đ/c Â.Tình,
đ/c Hiền, đ/c Thuỷ....
* Tồn tại:
Một số tồn tại cần khắc phục: Đó là một số đ/c
hoàn thành sổ kế hoạch bài học còn chậm, việc trình
bày hồ sơ cha đẹp. Một số tiết dạy cha thật sự phát
huy đợc tính t duy sáng tạo của học sinh, có đ/c dự giờ
đang còn ít, việc góp ý cho đồng nghiệp sau dự giờ
của một số giáo viên cha đúng mức. Có đồng chí cha
thật sự có ý thức đầu t vào việc tự học, tự nghiên cứu,
11


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

còn mang tính trung bình chủ nghĩa. Do đó một số
tiết dạy còn có nhiều hạn chế
d)Đánh giá công tác nhân viên:
Nhân viên đã có nhiều cố gắng học hỏi để nâng
cao nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công
việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, đã chú trọng
cải tiến nghiệp vụ trong công việc.
g) Đánh giá thực hiện cuộc vận động : Nói
không với tiêu cc trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục:
* Ưu điểm.
Trong đầu năm học nhà trờng đã triển khai cuộc
vận động : Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục tới toàn thể cán bộ giáo viên,
nhân viên, học sinh, phụ huynh, các tổ chức trong và
ngoài nhà trờng ngay trong lễ khai giảng. Bên cạnh đó
đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để chuyển
tải tinh thần của Bộ GD - ĐT đến lãnh đạo và nhân
dân địa phơng vớí sự cấp bách và kế hoạch lâu dài
của cuộc vận động.
Suốt cả một học kỳ vừa qua. Ban giám hiệu cùng
các đoàn thể, tổ chuyên môn quán triệt sâu sắc và
triển khai kỷ cơng nề nếp dạy và học trong nhà trờng
trên mọi phơng diện. Cụ thể: Rà xét lại chất lợng đầu
năm toàn thể học sinh, lấy mặt bằng thực chất. Tăng cờng đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá chất lợng thực chất của toàn trờng, coi trọng việc phân tích,
xếp loại cán bộ công chức , xếp loại tổ, nhà trờng và
học sinh. Đến nay trên cơ bản đã xây dựng đợc kỷ cơng, kỷ luật nhà trờng khá nề nếp và đi vào thế ổn
định.
* Tồn tại:
Trên một số mặt vẫn còn phải khắc phục trong đó
là. Việc bình xét thi đua từng tháng đối với giáo viên
còn cha đảm bảo hoàn toàn thực chất, còn tình trạng
12


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

nể ngại, bỏ qua một số khuyết điểm của cán bộ, nên
cha đánh giá đúng với thành tích của cá nhân và tập
thể của đơn vị.
Bên cạnh đó một bộ phận nhỏ giáo viên cha nhận
thức đầy đủ với quan điểm và yêu cầu của cuộc vận
động, nên còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong vấn đề
này. Do đó trong học kỳ 2 cần phát huy hơn nữa vai
trò của Công Đoàn, Chi Đoàn và các tổ chức chính trị,
quán triệt sâu rộng trong toàn thể đội ngũ để cuộc
vận động có hiệu quả, mang tính chiến lợc lâu dài,
đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
III - Đánh giá hoạt động các đoàn thể:
1-Ưu điểm
Trong học kỳ qua, đợc sự lãnh đạo sát sao của
chi bộ Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng đã phát huy đợc vai trò trách nhiệm của
mình, thúc đẩy phong trào và đạt đợc những
thành tựu đáng kể.
Về phía công đoàn trờng ngoài chức năng chăm lo
đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, bảo vệ
quyền lợi chính đáng của đoàn viên, còn là yếu tố tích
cực cho hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.
Công đoàn đã tổ chức các hội thi thao giảng chào
mừng các ngày lễ lớn, nhằm nâng cao trình độ tay
nghề cho giáo viên. Ngoài ra tổ chức công đoàn còn
làm tốt công tác hiếu hỷ, dạy thay giúp đỡ các đồng
chí đi học, hoặc ốm đau đột xuất, đảm bảo cho hoạt
động của nhà trờng vẫn tíên hành bình thờng.
Hoạt động Đội trong năm học đã có nhiều tiến bộ vợt
bậc. Tổ chức Đội đã kiện toàn lại và triển khai bài bản,
khắc phục những tồn tại trong năm học trớc. Công tác
đoàn trở thành một hoạt động phong trào sâu rộng
trong giáo viên và học sinh, thực sự là một tổ chức
chính trị vững mạnh nhằm giáo dục t tởng, đạo đức
cho thế hệ trẻ.
13


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

2-Tồn tại
Về công tác Đoàn trong trờng học, cũng cần phải
nghiêm túc kiểm điểm vai trò của đ/c bí th chi đoàn,
còn cha thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm đứng đầu
một tổ chức đoàn thể, trong công tác chỉ đạo, điều
hành các hoạt động phong trào, kế hoạch thì có, tổ
chức thực hiện còn yếu, đặc biệt việc giám sát, kiểm
tra cha thờng xuyên, nên hiệu quả cha cao. Một điều
đáng nói là suốt một học kỳ, chi đoàn rất ít họp,
không phân công rỏ ngời, rỏ việc cho các thành viên
trong BCH chi đoàn, không có chơng trình, mục tiêu
cụ thể, tổ chức đoàn bị thả nổi, trái với công đoàn trờng, đến nay cha có kế hoạch sơ kết, chi bộ Đảng
nhắc nhở nhiều, nhng vẫn cha chuyển. Do đó trong
thời gian sắp tới, bí th chi đoàn cần điều hành họp
BCH chi đoàn kiểm điểm và báo cáo cho chi bộ để có
định hớng lãnh đạo tổ chức Đoàn thực hiện hiệu quả
hơn.
Các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn, cha có
kinh nghiệm trong công tác đoàn, nên việc giám sát,
chỉ đạo nhiều khi cha thờng xuyên, cha liên tục, thiếu
thống nhất, thiếu đồng bộ nên việc xử lý vi phạm của
Đoàn viên, Thanh thiếu niên đang còn đánh trống bỏ
dùi. Đồng thời sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể
trong nhà trờng và địa phơng còn hạn chế, do đó
hiệu quả giáo dục cha cao, nhất là trong việc phối hợp
giáo dục đạo đức học sinh
Bên cạnh đó một số đồng chí Đoàn viên giáo viên
cha thực sự gơng mẩu, cha nhiệt tình năng nổ, còn có
t tởng trung bình chủ nghĩa, trong chờ, ỷ lại, tham gia
công tác còn qua loa, chiếu lệ, nên một số hoạt động
cha đạt với yêu cầu mong muốn.
IV- Công tác XD CSVC - Thiết bị dạy học:
Trong năm học này đợc sự quan tâm của LĐ địa
phơng và của phòng GD, CSVC trờng học đã có sự tăng
14


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

trởng rất lớn, nhà trờng đã tham mu với địa phơng đầu
t xây dựng CSVC; mua sắm bàn ghế trang thiết bị dạy
học và tu sữa nhằm đáp ứng với yêu cầu việc đổi mới
giáo dục phổ thông nh:
-Xây dựng 2 phòng chức năng với trị giá:
160 triệu đồng.
- Xây dựng sân Bê-tông diện tích 450m2 trị giá:
23 triệu đồng.
-Xây dựng nhà xe cho giáo viên 120m2 trị giá:
24 triệu đồng
-Mua sắm mới bàn ghế phòng hội đồng với với trị giá:
35,1 triệu đồng.
- Trang cấp phòng máy vi tính ( 11 máy) trị giá:
60.787.650 đồng
- Mua sách và thiết bị dạy họcvới trị giá:
6.398.000 đồng
*Tổng trị giá XDCSVC trong học kỳ 1 là:
309.285.650 đồng

V- Công tác xây dựng trờng chuẩn quốc gia.
1-Ưu điểm
Đã bám sát các tiêu chuẩn, từng bớc hoàn thành
những nội dung phấn đấu đến 2008 đạt 5 chuẩn quy
định. Rà soát lại các điều kiện xây dựng trờng chuẩn
nh sau:
*Tiêu chuẩn 1 :
Tổ chức nhà trờng
Tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên môn để
nâng cao chất lợng và bồi dỡng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
- Cũng cố các loại hồ sơ của nhà trờng Từ năm học
2001-2002 đến nay.
- Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội
cha mẹ học sinh.
- Cũng cố hoạt động của tổ hành chính -quản trị.
- Xây dựng các tổ chức, đoàn thể để đạt trong
sạch vững mạnh.
*Tiêu chuẩn 2:
Cán bộ quản lý giáo viên nhân viên.
15


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

- Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn
trình độ đào tạo 100%.
- Bồi dỡng, dự thi công nhận đạt đủ số lợng 20%
GVDG các cấp.
Tiêu chuẩn 3 :
Chất lợng giáo dục
Cũng cố, duy trì và nâng cao các chuẩn hiện tại:
Đạt

Tiêu chuẩn 4 :
Cơ sở vật chất thiết bị
-Xây dựng khuôn viên tờng rào, cổng, khu phòng
học và các phòng chức năng cảnh quang Xanh - Sạch Đẹp.
- Xây dựng 2 phòng chức năng (hoàn thiện vào
tháng 1 năm 2007).
- Phấn đấu xây dựng các phòng chức năng khác nh:
phòng y tế, phòng Công đoàn, phòng bảo vê, phòng
truyền thống, phòng kho, phòng trực,thiết bị bên trong
các phòng học bộ môn, trang trí mảng nền các phòng
chức năng, cải tạo khu sân chơi, xây dựng khu công
trình phụ cho giáo viên và học sinh, xây dựng thêm
hàng rào phía sau trờng, từng bớc XD và hoàn thiện từ
nay cho đến tháng 9 năm 2008, kinh phí chủ yếu huy
động do địa phơng và hội CMHS.
Tiêu chuẩn 5:
Công tác xã hội hoá giáo dục
Cũng cố, duy trì và nâng cao các hoạt động hiện
có.
2-Tồn tại:
-Ban chỉ đạo xây dựng trờng chuẩn quốc gia hoạt
động cha đồng bộ, công tác chỉ đạo cha có tính
chiến lợc lâu dài. Hơn nữa do điều kiện kinh tế địa
phơng đang còn nghèo, việc đầu t CSVC còn thiếu
thốn, nên xây dựng chuẫn 4 gặp rất nhiều khó khăn.
- Nhận thức một bộ phận phụ huynh học sinh đang
còn thấp nên công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế
cha ngang với các địa phơng trong huyện.
VI-Công tác quản lý chỉ đạo:
16


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

1-Ưu điểm
Căn cứ chỉ thị 32 của Bộ GD-ĐT và các văn bản hớng
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Nhà trờng đã XD kế
hoạch ngay từ đầu năm học, từ kế hoạch tổng thể và
cụ thể hoá từng giai đoạn mà nhà trờng phấn đấu. Với
sự nhất trí cao cùng với sự tự giác của đội ngũ, bớc đầu
đã tạo sự chuyển biến về mọi mặt. Cụ thể là:
1. Thực hiện quản lý trờng học theo đúng qui định
điều lệ Trờng THCS, coi trọng công tác kế hoạch hoá,
triển khai thực hiện, kiểm soát kết quả theo biên chế
năm học và kế hoạch dài hạn phù hợp với tình hình thực
tế của địa phơng. Song song với việc làm đó, BGH đã
thiết lập chặt chẽ nề nếp kỷ cơng trờng học hởng ứng
cuộc vận động : Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục. Coi trọng công tác
kiểm tra nội bộ của Hiệu trởng, thực hiện nghiêm túc
các Chỉ thị, Quyết định của cấp trên nh QĐ35,Thông
t 43... Đảm bảo sự công bằng trong phân công các
phần hành công tác.
2. Lãnh đạo nhà trờng đã tham mu có hiệu quả với
Lãnh đạo địa phơng và các lực lợng giáo dục trên địa
bàn, làm tốt công tác Xã hội hóa Giáo dục, phối kết hợp
tốt với các ban ngành, đoàn thể cùng bắt tay đồng bộ
thúc đẩy phong trào giáo dục phát triển ngày càng
mạnh mẽ. Công tác PC GD-THCS đợc giữ vững và nâng
cao. Công tác số lợng đợc chú trọng, đồng thời đẩy
mạnh công tác bồi dỡng học sinh giỏi và học sinh năng
khiếu, nâng cao chất lợng ngang với mặt bằng của vùng
chỉ đạo.
3.Về công tác quản lý tài chính: Đảm bảo quản lý
thu chi công khai, đúng qui định của nhà nớc theo luật
kế toán thống kê, không tham nhũng, lạm dụng, mất
lòng tin với đội ngũ và đối với nhân dân.
2-Tồn tại:

17


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Trong công tác quản lý chỉ đạo còn tồn tại ở Ban
giám hiệu và các tổ trởng còn cha thật cơng quyết
trong xử lý các giáo viên vi phạm quy chế, đồng thời
việc giám sát kiểm tra thiếu tính liên tục nên hiệu quả
cha cao. Một số đ/c vẫn cha thực sự gơng mẫu trong
công việc, thờ ơ trớc các hoạt động của nhà trờng và
cha thể hiện bản lĩnh của ngời phụ trách, giám nghĩ,
giám làm, giám chịu trách nhiệm trớc những sai sót của
mình cùng đội ngũ.
Tuy đã chống đợc bệnh thành tích trong thi cử, nhng
công tác thi đua xem ra cần điều chỉnh trên một số
phơng diện, để phấn đấu càng ngày càng thực chất
hơn, nhằm chấm dứt những tồn tại kéo dài.
ở một số đ/c năng lực hạn chế, cha nhiệt tình với
công việc cần thiết phải đề xuất thay đổi môi trờng
công tác, để hiệu quả công việc cao hơn. Đồng thời
cần đánh giá đúng năng lực cán bộ nhiều hơn nữa,
để thúc đẩy phong trào thi đua, tạo nên một nét mới
trong tập thể s phạm nhà trờng.
VII - Kết quả thi đua : (có bản danh sách kèm theo).
+Về cá nhân: - Chiến sỹ thi đua : 07 đ/c - chiếm 14,9
%
- LĐ tiên tiến:
25 đ/c
- chiếm 53,2 %
- HTNV:
14 đ/c - chiếm 29,8 %
- Không xếp :
1 đ/c
- chiếm 2,1 %
+Về tập thể: - Tập thể lao động xuất sắc.
- Liên đội vững mạnh xuất sắc.
- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi Đoàn loại khá.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Tổ tiên tiến:
Tổ Văn Sử .
- Lớp tiên tiến: 5 lớp
- chiếm 22,7 % (81, 85,
72, 74, 63)
- HSG:
19 em - chiếm 2,1 %
- HS tiên tiến:171 em - chiếm 18,9 %

Phần thứ hai
18


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

NHIệM Vụ TRọNG TÂM TRONG HọC Kỳ II.
Phát huy và giữ vững những kết quả đạt đợc
trong học kỳ I vừa qua và khắc phục những tồn
tại đã nêu. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm
học đã đề ra từ đai hội CBCNVC. Nhiệm vụ
trong học kỳ II của trờng THCS Hồng Thuỷ cần
thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:
1/ Tăng cờng hơn nữa việc chấn chỉnh kỷ cơng,
nề nếp trong trờng học, tạo một sự đồng bộ nhất quán
trong toàn trờng nhằm nâng cao chất lơng giáo dục
toàn diện.Hoàn thành kiểm tra nội bộ trờng học , kiểm
tra thái độ phong cách học tập của HS và sự chấp hành
kỷ luật lao động của GV, triển khai hiệu quả cuộc vận
động: nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục, nhằm cải thiện môi trờng giáo dục
lành mạnh, thực chất trong tình hình và nhiệm vụ mới.
2/ Tiếp tục bồi dỡng đội ngũ trên nhiều phơng
diện, thông qua bồi dỡng thờng xuyên, sinh chuyên môn,
tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên nâng
cao trình độ chuyên môn và trình độ chính trị đáp
ứng với yêu cầu đổi mới. Triển khai có hiệu quả việc bồi
dỡng tay nghề cho giáo viên đủ điều kiện tham gia hội
thi GVDG cấp huyện, Đầu t thích đáng công tác bồi dỡng HSG lớp 6,7 để dự thi đạt giải cao trong các hội thi
sắp tới, tạo nguồn cho các đội tuyển HSG cho những
năm tiếp theo. Tăng cờng phụ đạo HS yếu kém ở các
bộ môn, đặc biệt là môn toán và môn anh văn nhằm
để hạn chế tối đa điểm yêú kém trong kiểm tra,
nâng cao chất lợng ngang bằng với các môn khác, tiến
tới đạt tiêu chí: Thực chất nhng chất lợng cao trong học
lực.
3/ Tập trung chỉ đạo tốt kế hoạch ôn tập HS lớp 9 .
Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm để tìm ra những
giải pháp hữu hiệu nhất đạt kết quả cao trong kỳ thi

19


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

chuyển cấp vào THPT theo chỉ tiêu phấn đấu của trờng .
4/ Tổ chức chỉ đạo thực hiện, cải tiến phơng
pháp dạy học theo hớng đổi mới, phát huy năng lực t duy
sáng tạo của học sinh, quan tâm hơn nữa việc sử dụng
có hiệu quả các phơng tiện và thiết bị dạy học các khối
lớp , phong phú hoá các hình thức tổ chức lớp học, tiếp
tục triển khai các chuyên đề trọng tâm nh: thiết kế
bài dạy cho các tổ nhóm bộ môn, đồng thời, thờng
xuyên bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
bằng nhiều hình thức, tạo ra một phong trào thi đua
sâu rộng trong toàn trờng, nhằm nâng cao chất lợng
của các tiết dạy.
5/ Tham mu hơn nữa với LĐ địa phơng và các ban
ngành đoàn thể, các cấp hội phụ huynh đầu t CSVC
và các điều kiện, để từng bớc xây dựng trờng theo
định hớng chuẩn quốc gia. Trong học kỳ II nhà trờng
phải đạt đợc chuẩn 1,2,3,5 - Đồng thời phải lập lại đề
án và xây dựng kế hoạch có tính khã thi, đẩy mạnh
hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng trờng chuẫn,
để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ mà Hội đồng
nhân dân đặt ra, đến năm học 2008 2009: Trờng
đạt chuẩn Quốc gia THCS.
6/ Tăng cờng thực hiện công tác xã hội hoá sự
nghiệp giáo dục trong toàn xã , tạo sự phối hợp đồng bộ
giữa nhà trờng, LĐ địa phơng các lực lợng giáo dục và
nhân dân, coi đây là điều kiện tiên quyết trong sự
thành công việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trờng.
Phần thứ ba
MộT Số KIếN NGHị Và Đề XUấT
1/ Đối với Phòng GD huyện Lệ Thủy .
Cần quan tâm hơn việc điều động GV có năng lực ,
có tay nghề vững vàng đầu t cho đơn vị đủ số lợng ,
đủ bộ môn đào tạo để thuận lợi cho việc nâng cao
chất lợng giảng dạy - Đồng thời đầu t cho trang thiết bị
20


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

bên trong để xây dựng phòng học bộ môn theo kế
hoạch năm học tới.
2/ Đối với UBND xã :
LĐ địa phơng cần quan tâm hơn trong việc đầu
t cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy
và học trong nhà trờng.
Trên đây là những định hớng cơ bản của
hoc kỳ II mà trờng chúng ta phải hoàn thành để
thực hiện kế hoạch năm học 2006- 2007 .
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó , ngoài sự nỗ
lực của đội ngũ , tôi mong rằng trờng THCS Hồng
Thuỷ sẽ đón nhận sự quan tâm thiết thực của cơ
quan chỉ đạo phòng GD Lệ Thuỷ, của lãnh đạo
Đảng, Chính quyền địa phơng và các lực lợng
GD, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà trờng, vơn lên bớc tiếp những bớc tiếp nối để thực hiện
tốt mục tiêu và nhiệm vụ đề ra từ đại hội cán bộ
công chức đầu năm học.
Hồng Thuỷ ngày 17 tháng 01năm
2007.
Hiệu trởng

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×