Tải bản đầy đủ

bao cao ket qua xay dông §v van hoa

Phòng giáo dục lệ thủy
Trờng THCS Hồng Thủy

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo cáo kết quả xây dựng đơn vị văn hóa trong
những năm qua và năm học 2006-2007
Đơn vị: Trờng THCS Hồng Thủy.
I. Đặc điểm đơn vị.
Đơn vị có: 47 cán bộ, đảng viên, lao động.
1. Thuận lợi.
- Tổng thể công nhân, viên chức, lao động nhiệt tìh công tác
biết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
- Đơn vị đợc sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng giáo dục,
lãnh đạo địa phơng.
2. Khó khăn.
- Công nhân, viên chức, lao động thờng xuyên biến động.
- Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hay đau ốm, sức khỏe
không đảm bảo.

- Giáo viên đa số ở xa, do vậy khó khăn trong công tác.
- Để thực hiện Quyế định số: 05/2006/UBND của ủy ban nhân
dân huyện Lệ Thủy ngày 01 tháng 8 năm 2006 về việc ban hành
kế hoạch thực hiện chơng trình xây dựng đơn vị văn hóa năm
2006 giai đoạn 2006-2010.
- Trờng THCS Hồng Thủy triển khai thực hiện nghiêm túc chơng
trình đơn vị văn hóa.
Kết quả những năm qua đạt đựoc và trong năm 2006 - 2007 nh
sau:
II. Xây dựng t tởng chính trị lành mạnh.
- Thờng xuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả
chủ trơng nghị quyết của Đảng và các chế độ chính sách pháp
luật của Nhà nớc đến tận cán bộ, công nhân viên chức lao động.
Do đó cán bộ công nhân viên chức lao động của đơn vị không
có hành vi, vi phạm pháp luật.
- Xây dựng đợc khối đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt quy chế
dân chủ, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đạt danh hiệu
"Công đoàn vững mạnh xuất sắc".
- Đảm bảo sự bí mật quốc gia, hoàn thành nhiệm vụ chính trị
của mình, giảng dạy giáo dục học sinh có hiệu quả.
+ Có 11 học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện và học sinh năng khiếu.
+ Có 1 giáo viên tham gia dạy giỏi cấp huyện đạt giải.
III. Hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


- Giữ vững và nâng cao chất lợng dạy học tạo ra phong trào thi
đua "hai tốt" trong nhà trờng, đặc biệt làm tốt công tác đội
ngũ. Tiếp tục duy trì công tác phổ cập, trên địa bàn trờng phụ
trách. Tích cực thực hiện cuộc vân động "hai không" do Bộ trởng Bộ giáo dục đào tạo phát động về việc cam kết thi đua và
những giải pháp tích cực để thực hiện cuộc vân động.
- Tổ chức công tác bồi dỡng tại chổ nh: bồi dỡng thờng xuyên chu
kỳ 3.
- Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác, đảm bảo việc làm
và thu nhập cho cán bộ, công nhân, viên chức và lao động.
Không có gia đình đoàn viên nghèo đói.
- Thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế ốm đau, thai sản, nghỉ dỡng sức....vv.
- Hàng năm thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dỡng, thi tay nghề,
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân, viên
chức và lao động. Năm qua có 2 đồng chí tốt nghiệp Đại học,
hoàn thành chuẩn hóa cao đẳng s phạm, 1 đồng chí học tập lớp
chính trị, 4 đồng chí học lớp đối tợng Đảng, 10 đồng chí theo
học lớp tin học ứng dụng và nâng tổng số ngời biết sử dụng tin
học lên 49/50 ngời.
Tích cực học tập bồi dỡng thờng xuyên có kết quả tốt, trong đó
có 70% đạt loại tốt, 20% đạt loại khá và 10% đạt yêu cầu.
Trờng và công đoàn tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trờng. Phát
thởng cho 3 đồng chí, có 1 đồng chí tham gia thi giáo viên dạy
giỏi cấp huyện đạt giải. Nâng giáo viên dạy giỏi cấp huyện lên 10
đồng chí , là giáo viên ở trờng.
- Tổ chức hội thảo đổi mới phơng pháp dạy học về sử dựng phơng tiện dạy học.
- Tham gia tích cực các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trờng, các
buổi hội thảo do ngành tổ chức.
- Cơ sở vật chất đợc tăng cờng trong năm học 2006 - 2007.
+ Phòng học bộ môn, phòng máy tính, phòng th viện, phòng
thiết bị bộ môn hóa.
+ Sân chơi, bãi tập thể dục đợc hoàn thiện, chất lợng học sinh đi
vào thực chất trong đó ý thức học tập của học sinh đợc nâng lên
rõ rệt, không có học sinh sử dựng tài liệu trong giờ kiểm tra.
- Chất lợng thực chất tăng nhiều so với năm trớc, nhà trờng có
nhiều giải pháp phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dỡng học sinh
giỏi. Giải quyết học sinh ngồi nhầm chổ, nhầm lớp.
- Duy trì đợc chất lợng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu (có 2
học sinh giỏi cấp tỉnh, 8 học sinh giỏi cấp huyện, 2 học sinh năng
khiếu TDTT).


- Chất lợng hai mặt:
+ Học sinh: - Giỏi: 28 đạt 3,1%.
- Khá: 210 đạt 23,5%.
- TB: 624 đạt 70,3%.
- Kém: 26 đạt 2,9%.
+ Hạnh kiểm: - Giỏi: 551 đạt 61,8%.
- Khá: 295 đạt 33,1%.
- TB: 46 đạt 5,2%.
- Yếu: 0%.
- Cán bộ, công chức lao động chấp hành nghiêm kỷ luật lao
động, nội quy, quy chế của đơn vị, làm việc đúng quy trình,
chức năng, nhiệm vụ.
IV. Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.
- Đời sống văn hóa tinh thần của đơn vị ngày đợc ổ định:Nh
phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,tủ sách các loại
báo và tạp chí đợc thực hiện thờng xuyên có nề nếp.
Thực hiện cải cách hành chính có kết quả. Không gây phiền hà
cho nhân dân, giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự .
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phơng, gơng mẫu thực hiện các quy định của địa phơng, có 100% gia
đình công nhân viên chức và lao động đạt gia đình văn hóa.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cới, việc tang, và lễ hội,
tích cựu tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội. Trong đơi
vị không có ngời mắc các tệ nạn xã hội.
Đợn vị chấp hành tốt kế hoạch hóa gia đình.
Tích cực chỉ đạo khu nội trú ăn ở gọ gàng, ngăn nắp, vệ sinh
sạch sẽ...Xây dựng hệ thống nớc tự chảy( nớc sạch).
Tích cực tuyên truyền tham gia có hiệu quả các hoạt động từ
thiện, đền ơn đáp nghĩa, hổ trợ giúp đỡ ngời nghèo,ngời tàn
tật, chất độc màu da cam, xóa mái nhà tranh ủng hộ vùng sâu
vùng xa...đạt kết quả tốt.
V. Môi trờng cảnh quan trờng học.
Trờng là nơi làm việc của thầy và trò thầy dạy trò học phải luôn
luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đợc bảo vệ chăm sóc chu đáo
có cây cảnh thoáng mát.
Kết quả xây dựng đơn vị văn hóa trong những năm qua:
Năm học 2003-2004: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm học 2004-2005: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm học 2005-2006: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm học 2006-2007: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Trờng tự đánh giá các chuẩn khác đều đạt còn năm chuẩn xét
thấy cha đạt.


Trờng đăng kí cơ quan văn hóa năm học 2008-2009.
Hồng Thủy, ngày
tháng

năm 2007
Hiệu

trởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×