Tải bản đầy đủ

Bao cao ket qua sat hach ve hieu biet CT XH 2

phòng gd-đt Lệ Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh

Trờng THCS Hồng Thủy

phúc
số: 16/BC-THCS
Hồng Thủy, ngày 26
tháng 12 năm 2012

báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch
chuyển chức danh nghề nghiệp
Kính gửi:

- UBND huyện Lệ Thủy
- Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy
- Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy
-


Thực hiện công văn số/UBND-NV ngày tháng 12 năm 2012 của
UBND huyện về việc đồng ý cho thực hiện quy trình xét chuyển
chức danh nghề nghiệp. Trờng THCS Hồng Thủy căn cứ vào các văn
bản quy định về kiểm tra, sát hạch chuyển chức danh nghề nghiệp
cho 02 viên chức Lê Thị Tình và Nguyễn Thị Nguyệt.
Hội đồng kiểm tra sát hạch đã tiến hành kiểm tra, sát hạch từ
ngày 24 tháng 12 năm 2012 đến ngày 26 tháng 12 năm 2012, kết quả
nh sau:
1. về văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dỡng theo yêu cầu
của ngạch mới, văn bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác.
Sau khi đối chiếu hồ sơ góc với các bản chụp hồ sơ của cán bộ
viên chức đều đúng, đảm bảo tính pháp lý đáp ứng yêu cầu điều
kiện của viên chức từ ngạch nhân viên sang ngạch giáo viên THCS và
giáo viên THCS chính.
2. Về kết quả phỏng vấn chuyển ngạch về hiểu biết, nhận
thức về chính trị, xã hội:
* u điểm:
Đa số viên chức đợc sát hạch qua các nội dung kiểm tra đã thể
hiện nắm bắt đợc cơ bản các vấn đề chính trị, xã hội.
* Nhợc điểm:
Nhìn chung viên chức đợc sát hạch vẫn có một số nội dung nhỏ
năm cha thật chính xác các vấn đề chính trị, xã hội nên cần nghiên
cứu kỹ các chính sách chủ trơng của Đảng, Pháp luật của Nhà nớc để
năm chắc hơn các vấn đề chính trị xã hội và ngành giáo dục.
Xếp loại: Đạt


3. Kết quả kiểm tra ngời chuyển chức danh về chuyên
môn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ chuyển chức danh:
* u điểm:
Nắm chắc kiến thức kỹ năng cơ bản phơng pháp đặc trng của
bộ môn, vận dụng và giảng dạy hợp lý. Chuẩn bị đồ dùng dạy học và
các phơng tiện dạy học chu đáo, sử dụng có hiệu quả các khâu lên lớp.
Đa số học sinh hiểu bài.
Nắm đợc phơng pháp, hình thức, nội dung, bám sát các văn bản
quy định về chuyên môn để lập kế hoạch cho các bộ môn mình phụ
trách ( Hóa 8,9: đ/c Nguyệt; Sử 8,9 đ/c Tình)
Ra đề đảm bảo yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá ( 2 phần TNTL), kiến thức kỹ năng theo chuẩn trọng tâm và điển hình cho mỗi
đơn vị bài học.
* Nhợc điểm:
Cần chủ động tổ chức các hoạt động phát huy tính độc lập của
học sinh, quan tâm nhiều hơn, cụ thể hơn các đối tợng học sinh yếu.
4. Kiến nghị:
- Đối với giáo viên: tiếp tục nghiên cứu kỹ kiến thức, kỹ năng cơ
bản trọng tâm của chơng trình. tăng cờng dự giờ học hỏi để nắm
bắt chắc các phơng pháp đặc trng bộ môn và vận dụng hợp lý hơn
vào quá trình dạy học.
- Đối với tổ chuyên môn: Tạo điều kiện cho 02 đồng chí đợc dự
giờ và học hỏi kinh nghiệm nếu đợc tiếp nhận.
- Đối với BGH: Tạo điều kiện cho 02 đồng chí đợc dự giờ và học
hỏi kinh nghiệm nếu đợc tiếp nhận.
5. Kết luận:
Hội đồng thẩm định đối chiếu với các quy định hiện hành về
nhiệm vụ ngạch mới của đ/c Tình là giáo viên THCS chính và đ/c
Nguyệt là giáo viên THCS và kết quả điều kiện kiểm tra, sát hạch của
hội đồng kiểm tra đạt yêu cầu và đủ điều kiện chuyển sang đảm
nhận công việc giáo viên giảng dạy.
- Đề nghị chuyển ngạch viên chức cho đ/c Lê Thị Tình từ
+ Ngạch viên chức đang hởng:
Ngạch nhân viên văn th - Mã ngạch: 01008- Bậc 1 Hệ số 1,35
+ Ngạch viên chức bổ nhiệm mới:
Ngạch giáo viên THCS chính Mã ngạch 15a201 Bậc 1- Hệ số:
2,34


- Đề nghị chuyển ngạch viên chức cho đ/c Nguyễn Thị Nguyệt từ
+ Ngạch viên chức đang hởng:
Ngạch nhân viên thiết bị - Mã ngạch: 15a202 - Bậc 1 Hệ số
2,10
+ Ngạch viên chức bổ nhiệm mới:
Ngạch giáo viên THCS Mã ngạch 15a202 Bậc 1 - Hệ số: 2,10
Vậy trờng THCS Hồng Thủy báo cáo cho UBND huyện biết kết
quả kiểm tra sát hạch để thực hiện việc tiếp nhận, chuyển chức danh
theo quy định.
Hồng Thủy, ngày 26 tháng 12 năm
2012
Hiệu trởng

Nơi nhận:
- Nh kính gửi;
- Lu VP

Võ Thành
ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×