Tải bản đầy đủ

Bao cao HK i

phòng gd lệ thủy

Trờng THCS Hồng Thuỷ

danh sách đề nghị khen thởng

Kỳ I: năm học 2006-2007

Lớp :
TT

Họ và tên

HK

HL

Danh hiệu

Ghi chú
(Ghi những môn khảo sát dới

điểm TB)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Tổng hợp:
- Học sinh Giỏi:
Ngày
tháng 01 năm
2007
- Học sinh tiên tiến:
Giáo viên CN
Chú ý: Cột Họ và tên học sinh ghi bằng chữ in hoa.
phòng gd lệ thủy
Thống kê chất lợng theo quy chế 40

Trờng THCS Hồng Thuỷ

Kỳ I năm học 2006-2007
Môn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Đánh giá chất lợng


Lớp, khối

số

Giỏi

SL

Trung

Khá

%

SL

bình

%

SL

%

YếU

SL

Ghi chú

kéM

%

SL

%

6A
6B
6C
6D
6e
K6
7A
7B
7C
7D
K7
8A
8B
8C
8D
8E
K.8
9A
9B
9C
9D
9E
K9
Toàn trờ
n
g

Ngày ....tháng 1 năm 2007

Hiệu trởng

Thống kê chất lợng

Phòng GD Lệ Thủy

Trờng THCS

TT

Lớp

1
2
3
4

6A
6B
6C
6D


số

Hồng Thuỷ
Dự KT

0-2
SL
%

Kiểm tra học kì I (2006 - 2007)
Môn:...............................
3-4
SL

%

5-6
SL
%

6,5-8
SL
%

9-10
SL
%

GV Dạy


5

1

6E
K6
7A
7B
7C
7D
K7
8A

0
1

8B

1
1

8C

2
1

8D

3
1

8E

6
7
8
9

4
1

K8
9A

5
1

9B

6
1

9C

7
1

9D

8
1

9E

9
K9
Tæng
Chung

Ngêi lËp biÓu
HiÖu trëng
Lª Quèc LËp
Phßng GD LÖ Thñy

Trêng THCS

Hång Thuû

Thèng kª chÊt lîng
KiÓm tra häc k× II (2005 - 2006)
M«n:...............................


TT Líp
1
2
3
4

1

6A
6B
6C
6D
K6
7A
7B
7C
7D
7E
K7
8A

0
1

8B

1
1

8C

2
1

8D

3
1

8E

5
6
7
8
9

SÜ Sè


KT

4
1

K8
9A

5
1

9B

6
1

9C

7
1

9D

8
K9
Tæng
Chung

Ngêi lËp biÓu
HiÖu trëng

0-2
SL

6,5 - 10
%

SL

%

TB
SL

%

Gi¸o viªn d¹y
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×