Tải bản đầy đủ

Bao cao dai hoi chi bo moi

Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
đảng bộ xã hồng thủy
chi bộ thcs hồng thủy

Đảng Cộng sản Việt Nam
Hồng Thủy, ngày 10

tháng 01 năm 2013

báo cáo chính trị đại hội
chi bộ thcs hồng thủy
nhiệm kỳ 2013 - 2015
Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ trờng THCS Hồng Thủy đã vợt
qua nhiều khó khăn, thử thách và luôn giữ vững vai trò lãnh đạo,
pháp huy vai trò làm chủ của CB-NV và tổ chức quần chúng, chăm
lo xây dựng Đảng và đã dành đợc những kết quả tốt đẹp trong
nhiệm kỳ vừa qua.
Hôm nay chi bộ trờng THCS Hồng Thủy tổ chức đại hội nhằm
đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ nhà trờng trong
giai đoạn 2010-2012 và đề ra phơng hớng nhiệm vụ trong nhiệm
kỳ 2013-2015. Đồng thời kiện toàn chi uỷ để lãnh đạo và tổ chức

thực hiện nghị quyết mà đại hội đề ra.

Phần thứ nhất
Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
của chi bộ trờng thcs hồng thủy trong
nhiệm kỳ vừa qua
Dới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã Hồng Thủy, chi bộ trờng THCS Hồng Thủy đã phát huy đợc những thuận lợi đồng thời
khắc phục những khó khăn vơn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
của mình cụ thể là:
A. Ưu điểm
I . lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:
Chi bộ thờng xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên,
CB GV CNV nhận thức sâu rộng về các chủ trơng, đờng lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nớc, cụ thể là : Quán triệt tinh
thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ,
vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trờng và các tổ chức
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 1


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành
tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt
các văn bản của ngành bổ sung về thực hiện cuộc vận động Hai
không;
Triển khai tới toàn thể các Đảng viên, các cán bộ GV CNV về
thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo
đức Hồ Chí Minh, nghiên cứu chuyên đề về Nêu cao ý thức trách
nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân
về Xây dựng đảng ta trong sạch, là đạo đức là văn minh; Tiếp
tục triển khai phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân
thiện, học sinh tích cực; thực hiện chủ đề năm học Tiếp tục
đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lợng giáo dục
* Kết quả thực hiện :
- Về học sinh : Tổng số học sinh giao động trên dới khoảng
550em
- Về giáo viên: Công tác giáo dục đã đợc chú trọng. Công tác
bồi dỡng nâng cao tay nghề cho CB GV đã đợc phát huy, triển khai
chơng trình kế hoạch giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin
vào dạy học, triển khai kế hoạch thi giáo viên giỏi các cấp.
- Phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt đợc thực hiện thờng
xuyên trong từng giai đoạn, đã thúc đẩy hoạt động dạy và học có
kỷ cơng nề nếp và có hiệu quả.
* Lãnh đạo công tác chính trị t tởng:
- Chi bộ đã xây dựng kế hoạch từng tháng, các nội dung đều
bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Sở Giáo dục Đào tạo
qui định, bám sát theo các văn bản hớng dẫn của Đảng ủy, Phòng
giáo dục và cơ quan cấp trên. Đảm bảo đúng theo chủ trơng đờng
lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều
đợc thảo luận bàn bạc trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất
trí cao trong tập thể Đảng viên.
- Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ
chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị
mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của
từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể.
- Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu
chuẩn, quy chế đánh giá xếp loại Học lực - Hạnh kiểm đối với học
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 2


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận
lợi để học sinh đợc học tập hết lớp, hết cấp.
II. Lãnh đạo Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị:
1. Công tác duy trì số lợng và PC-THCS:
- Tuyển sinh vào lớp hàng năm: đạt tỷ lệ 100%
- Duy trì số lợng: 99,8%
- Kết quả PC-THCS đạt: Trên 97%
Duy trì số lợng bằng việc phối kết hợp với các lực lợng giáo dục
vận động học sinh bỏ học trở lại trờng, hạn chế HS lu ban, đồng
thời tổ chức nhiều hoạt động tập thể bổ ích nhằm thu hút HS
tham gia, từ đó xây dựng cho các em lòng yêu trờng, yêu lớp.
Về công tác PC-THCS, xác định đây là nhiệm vụ chính trị
hàng đầu mà đòi hỏi toàn bộ chi bộ phải nhận thức đầy đủ,
đồng thời xem đây là tiêu chí thi đua của chi bộ, của nhà trờng
và của Đảng bộ. Do đó trong năm học vừa qua chi bộ đã ra các
nghị quyết cho nhà trờng tham mu với lãnh đạo địa phơng thành
lập lại Ban chỉ đạo PCGD trong toàn xã, phân công trách nhiệm
từng thành viên, lên kế hoạch cụ thể từng giai đoạn nhằm thống
nhất toàn bộ các loại hồ sơ từ tiểu học đến THCS, cập nhật số liệu
chính xác.
2. Lãnh đạo công tác nâng cao chất lợng dạy và học.
Đây là nội dung hoạt động trọng tâm và đặc trng của chi bộ
nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dỡng nhân tài,
đào tạo nhân lực cho quê hơngvà đất nớc. Chi bộ đã bám sát các
Nghị quyết của Đảng các cấp, các chỉ thị hớng dẫn của nhàng về
nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.
Tăng cờng kỹ cơng nề nếp, xây dựng môi trờng giáo dục
lành mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi thực hiện tốt việc dạy học
theo chơng trình đổi mới gáo dục phổ thông.
Nghiêm túc thực hiện các quy định trong công tác quản lý,
giảng dạy đặc biệt các khâu: soạn bài, kiểm tra, đánh giá. Đồng
thời triển khai các chuyên đề về chuyên môn nhằm bồi dỡng và
tiếp sức cho đội ngũ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
của mình đẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới.
Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Thực hiện thờng
xuyên đổi mới phơng pháp dạy học, phát huy hiệu quả trang thiết
bị hiện có.
3. Xây dựng CSVC
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 3


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
Bên cạnh việc lãnh đạo hoạt động nâng cao chất lợng chi bộ
đã cùng với nhà trờng tham mu tích cực với lãnh đạo đại phơng, hội
cha mẹ HS xây dựng điều kiện đáp ứng yêu cầu dạy và học, mua
sắm các trang thiết bị, bàn ghế phục vụ cho giảng dạy, xây dựng
phòng học bộ môn, hàng rào khuôn viên, ... đảm bảo trờng ngày
càng khang trang hơn. Hoàn thành xây dựng trờng đạt chuẩn
quốc gia theo kế hoạch của Đảng bộ năm 2011.
4. Hoạt động văn hoá xã hội
Đã xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong chi bộ và cơ
quan. Tham gia và tổ chức tốt nhiều hoạt động xã hội.
Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ trong nhà trờng sôi nổi
chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, tham gia các hội thi do
PGD tổ chức nh thi GVDG, HSG, thi làm và sử dụng đồ dùng dạy
học...
Hoạt động TDTT cũng đợc đẩy mạnh, tổ chức tốt HKPĐ cấp trờng, tham gia đạt kết quả cao trong HKPĐ cụm và huyện.
5. Công tác an ninh trật tự trờng học
Xây dựng và giáo dục ý thức bảo đảm an toàn trật tự trờng
học, tạo môi trờng lành mạnh, học sinh không gây gỗ đánh nhau,
không tham gia các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đờng.
6. Công tác xây dựng đội ngũ:
Chi bộ đã chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ
mạnh về t tởng nh chuyên môn nghiệp vụ, các thành viên tích cực
rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.
Nhà trờng bố trí sắp xếp lao động hợp lý, tạo mọi điều kiện
tốt nhất cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên
môn nh học các lớp ĐHSP, các lớp TCCT, QLNN. Đồng thời để phát
huy đợc sức mạnh của đội ngũ và khai thác đợc tiềm năng sáng tạo
của từng cá nhân, Ban giám hiệu đã làm tốt công tác thanh, kiểm
tra nội bộ trờng học nhằm đánh giá khả năng công tác của giáo
viên, thực hiện vai trò t vấn thúc đẩy, qua đó bồi dỡng năng lực
công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tiếp cận và hoàn
thành các nhiệm vụ đợc giao.
III. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị
xã hội.
1. Đối với chính quyền nhà trờng:
Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trờng bằng chủ trơng, nghị
quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hớng công tác nhân sự
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 4


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
cho các tổ chuyên môn, BGH nhà trờng, công tác dự nguồn cán bộ
cho các nhiệm kì.
Chỉ đạo để nhà trờng thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách
toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phơng pháp đổi
mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lợng giáo dục học sinh.
Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện
nhiệm vụ qui chế chuyên môn, kỷ cơng trật tự đơn vị.
Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nớc,
truyền thống tôn s trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc.
Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của ngời học sinh, tham gia
tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trờng, góp phần lĩnh
hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phơng.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể nh làm tốt công
tác phát triển giáo dục, thăm hỏi động viên kịp thời những học
sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để
các em đợc đến trờng, đến lớp.
2. Đối với tổ chức đoàn thể:
Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt
chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời
sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi
đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác sự
nghiệp giáo dục.
Chi bộ tham mu chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đại hội đúng
điều lệ quy định, tham mu về công tác nhân sự theo qui chế
tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn
bằng các chủ chơng nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp
quần chúng và vai trò đoàn kết trong từng nội bộ đơn vị.
Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thờng xuyên vận động cán bộ
đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong
trào VHVN - TDTT theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu
tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc.
Tìm hiểu các văn bản pháp luật về : Trật tự an toàn giao thông,
sức khỏe đời sống môi trờng, công tác phòng chống dịch bệnh.
Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên công
đoàn, đoàn viên thanh niên, Chỉ đạo công đoàn, chi đoàn hoạt
động theo đúng điều lệ quy định, thực hiện tốt các phong trào
theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên. Công đoàn, Đoàn TN là lực
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 5


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
lợng nòng cốt trong phong trào thực hiện thi đua dạy tốt học
tốt, là lực lợng đi đầu trong phong trào VHVN - TDTT, là lực lợng
tích cực quần chúng u tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.
Hàng tháng chi bộ xem xét và duyệt kế hoạch hoạt động của
các đoàn thể, tham mu và chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các
chơng trình hành động phù hợp với điều kiện của từng tổ chức.
Công tác rèn luyện đội viên đợc trú trọng và thực hiện thờng xuyên
trong nhà trờng.
IV. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng:
Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân
công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên, chú trọng công tác bồi
dỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ
tay nghề.
Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm
điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai
kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và
ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lợng thực hiện trong từng
lĩnh vực, từng giai đoạn.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện công tác chỉnh đốn Đảng,
trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã không ngừng cải tiến về lề lối
làm việc và sinh hoạt. Nội quy sinh hoạt ngày càng đợc đổi mới, tạo
cơ hội cho Đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình,
phát huy năng lực của mình, đồng thời coi trọng việc bồi dỡng,
chấn chỉnh t cách của ngời Đảng viên. Tổ chức cho đảng viên học
tập và quán triệt sâu sắc19 điều quy định Đảng viên không đợc
làm. Từ đó mỗi Đảng viên tự rèn luyện tu dỡng gây lòng tin cho
quần chúng, trở thành hạt nhân của phong trào, tiên phong và gơng mẫu trong công việc đợc giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học
Song song với công tác xây dựng và cũng cố tổ chức Đảng, chi
bộ thờng xuyên chăm lo công tác bồi dỡng phát triển Đảng viên. Do
đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên u tú, nhiều đối tợng Đảng, đã
xác định động cơ đúng đắn, tự giác phấn đấu không ngừng,
để đợc đứng vào hàng ngũ của Đảng.
*Kết quả: Có 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, -Chi
bộ đợc công nhận là Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3
năm liền..
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 6


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
V. Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy
Công tác giáo dục chính trị t tởng đạo đức lối sống cho cán
bộ, đảng viên để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy
thoái về t tởng chính trị, đạo đức lối sống đợc cấp ủy chi bộ xác
định đó là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng
trong sự nghiệp đổi mới của đất nớc và hội nhập quốc tế. Do đó
từ sau đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2010-2015.
Ban chấp hành chi ủy đã thờng xuyên quan tâm bồi dỡng lập trờng
quan điểm chủ nghĩa Mác Lê Nin, t tởng Hồ Chí Minh cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội.
Luôn coi trọng việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ
trơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc và các kết luận,
chơng trình hành động của Đảng các cấp. Đồng thời cụ thể hóa
các nghị quyết của cấp trên thành chơng trình hành động sát
đúng với địa phơng đợc toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn trờng đồng tình và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ
đề ra.
Cấp ủy đã tham mu cho Ban chấp hành Đảng bộ kịp thời triển
khai thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2012 của Bộ Chính
trị về tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Do
đó cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã chuyển biến rõ rệt về nhận
thức t tởng, quan điểm lập trờng chính trị và thực hiện tốt nhiệm
vụ của ngời đảng viên.
Nhiều năm liền Chi bộ đợc công nhận Chi bộ trong sạch vững
mạnh, từ năm 2010 đến 2012 chi bộ đợc công nhận chi bộ trong
sạch vững mạnh tiêu biểu đợc Đảng bộ khen thởng, có 100% đảng
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm t cách.
Cồng tác kiểm tra giám sát của chi ủy chi bộ thờng xuyên, làm
tốt công tác vận động quần chúng tại đơn vị và địa bàn c trú,
toàn thể đảng viên đợc các chi bộ c trú đánh giá tốt sinh hoạt tại
địa phơng. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao
trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên. Thờng xuyên nắm bắt
tình hình, vụ việc xãy ra và đã định hớng cho các tổ chức trong
nhà trờng giải quyết, uốn nắn kịp thời. Những vấn đề quan
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 7


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
trọng, có tính chất phức tạp, nhạy cảm đều đợc đa ra thảo luận
trong tập thể, cân nhắc kỷ lỡng trớc khi quyết định.
B. KHUYếT ĐIểM TồN TạI
Bên cạnh những u điểm, công tác lãnh đạo của chi bộ trong
nhiệm kỳ 2010- 2012 còn tồn tại trên một số mặt sau:
Việc thực hiện các chủ trơng chính sách của đảng và nhà nớc
thiếu tính đồng bộ trên một só mặt, còn cha kịp thời. Chi bộ còn
mang tính cứng nhắc, cha linh hoạt trong công tác lãnh chỉ đạo
toàn diện đối với các hoạt động đoàn thể và các tổ chức trong
nhà trờng. Các chỉ thị của nhà nớc, của ngành triển khai cha hiệu
quả, nh công tác an toàn trật tự trờng học, an toàn giao thông,
phòng chống lụt bão.
Công tác lãnh đạo các nhiệm vụ chuyên môn, công tác phổ
cập cha xứng tầm với trờng chuẩn Quốc gia, chất lợng còn thấp, vẫn
còn học sinh bỏ học. Vai trò của đảng viên trong chi bộ cha phát
huy khả năng vốn có của mình, cha thể hiện tính tiên phong gơng mẩu trớc quần chúng, do đó trên một số mặt công tác hiệu
quả còn cha đạt yêu cầu mong muốn.
Công tác lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã
hội tuy đã đạt kết quả cao, song trên tổng quan nhận thấy vẫn
phải rút kinh nghiệm, đó là: Chỉ đạo cha quyết liệt các nghị
quyết của chi bộ nêu lên trong các tháng, một số thành viên, một số
tổ chức cha hoàn thành nhiệm vụ nhng cha có biện pháp xữ lý
đúng, nên còn để tồn tại kéo dài, ảnh hởng đến hoạt động chung
của đơn vị.
Công tác xây dựng đảng còn mang tính trung bình chủ
nghĩa, công tác tự phê và phê bình đang còn yếu và thiếu, còn
nặng thành tích, cào bằng trong thi đua, hạn chế sức chiến đấu
trong đảng. thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị tuy đã
triển khai, song một số tổ chuyên môn. một số phần hành phụ
trách còn mang tính độc đoán, áp đặt, không tranh thủ nguyên
tắc tập trung dân chủ, nên vẫn còn có tình trạng mất đoàn kết ở
một số cá nhân trong đơn vị.
Công tác bồi dỡng đảng viên, bồi dỡng quần chúng vào đảng,
bồi dỡng t tỡng chính trị cho đội ngũ còn cha trỏ thành phong trào
sâu rộng trong đơn vị, nên nhận thức chính trị, ý thức phấn
đấu, tổ chức kỷ luật đâu đó vẫn còn, còn có một số giáo viên chChi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 8


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
a phấn đấu vào đảng, cha nhiệt tình cho nghề và phụng sự
nhân dân.
Trong ban chấp hành chi ủy nhận thấyvẫn còn tồn tại trên một
số mặt, đó là : Công tác giáo dục chính trị t tởng đạo đức lối
sống cho cán bộ, đảng viên cha thờng xuyên, cha có tính thuyết
phục cao, cha có giải pháp tích cực, đồng bộ nên một số cán bộ,
đảng viên có biểu hiện thiếu giữ vững lập trờng quan điểm,
không thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chấp hành
cơng lĩnh điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng
cha nghiêm túc, một số ít đảng viên còn vi phạm trong lĩnh vực
chuyên môn, trong kỷ cơng nề nếp, trong sinh hoạt, đặc biệt có
biểu hiện cha gần gủi với nhân dân, sinh hoạt nơi địa bàn dân
c cha tích cực, còn xa rời quần chúng, đã kiểm điểm nhng vẫn
khắc phục còn chậm.
Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trên một số mặt còn thiếu chiều sâu,
hiệu quả cha cao. Một số mặt vẫn cha chú trọng xây dựng và
nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo còn
hình thức. Việc đa nội dung học tập và làm theo tấm gơng đạo
đức Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thờng xuyên của chi bộ,
nhiều lĩnh vực cha thực hiện tốt, cá biệt vẫn còn một số cán bộ
đảng viên, viên chức thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc cống
hiến và phục vụ nhân dân, còn nặng nguyên tắc, máy móc, cha
thực sự là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo.
Đội ngũ viên chức tuy đầy đủ, nhng chất lợng cha đáp ứng với
yêu cầu mới, cha đồng bộ trong cơ cấu các chức danh đảm nhận,
một số bộ môn còn thiếu theo yêu cầu, nên hiệu quả còn hạn chế.
Công tác quản lý cán bộ viên chức nói chung, của từng lĩnh
vực Công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác đoàn thể nói
riêng đã đợc quan tâm nhng việc kiểm điểm tự phê bình và phê
bình của từng lĩnh vực còn thiếu thờng xuyên, việc đánh giá xếp
loại cán bộ viên chức hàng năm trong góp ý phê bình cha mạnh dạn
chỉ thẳng những yếu kém tồn tại nên kết quả đánh giá ở một số
mặt còn thiếu thực chất.
Đánh giá tổng quát.
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 9


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã lãnh đạo đơn vị cơ bản thực
hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ đề ra:
Xây dựng đợc tập thể đoàn kết nhất trí, có lập trờng t tởng
vững vàng, nhiệt tình sáng tạo có trách nhiệm cao.
Có hoạt động chuyên môn sâu rộng, tích cực, tự giác trong
việc tự bồi dỡng và bồi dỡng nâng cao năng lực công tác.
Chấp hành triệt để sự phân công của tô chức, luôn luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
Song bên cạnh đó, chi bộ vẫn còn một số tồn tại đó là: Lãnh
đạo tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh cha
thật hiệu quả, nên kết quả vẫn cha cao, cha đáp ứng với yêu cầu
và tình hình nhiệm vụ mới, công tác bồi dỡng những quần chúng
tốt đang còn thiếu chăm lo nên cha có hiệu quả.
Nguyên nhân thành công, sự lãnh đạo của Đảng trong
trờng học.
Chi bộ đợc sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng.
Chi bộ luôn giữ đợc vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các
mặt hoạt động của nhà trờng.
Sự cố gắng vơn lên của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học
sinh là động lực chủ yếu thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ
đề ra.
Bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua.
Một là: Luôn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ, thực
hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng- nhất là nguyên
tắc tập trung dân chủ, đồng thời hàng tháng, hàng quý ra nghị
quyết sát đúng và tổ chức thực hiện triệt để.
Hai là: Coi trọng đúng mức công tác chính trị t tởng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác xây dựng đội ngũ
vững mạnh trong đó hạt nhân là Đảng viên.
Ba là: Quán triệt sâu sắc, kịp thời các nghị quyết của Đảng
coi trọng và phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế
làm việc của chi bộ, của BGH nhà trờng, của các tổ chức đoàn
thể. Phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo của các thành viên
trong đơn vị. Thực hiên tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác
quần chúng, công tác kiểm tra, chỉnh đốn Đảng.
Bốn là: Làm tốt công tác xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, phát
động một phong trào học tập sâu rộng trong toàn dân, tích cực
đầu t nhân lực, vật lực, tài lực xây dựng CSVC nhà trờng, góp
phần nâng cao chất lợng giáo dục một cách toàn diện.
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 10


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
Phần thứ hai

Phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015
Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp.
Đổi mới công tác quản lý, tăng cờng xây dựng kỹ cơng trờng
học, xây dựng đội ngũ Đảng viên GV-NV vững về chính trị t tởng,
mạnh về chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Đẩy mạnh công tác dạy và học, nhằm nâng cao chất lợng giáo
dục toàn diện cho học sinh, làm tốt công tác duy trì và giữ vững
số lợng, nâng cao tỷ lệ PC THCS . Thực hiện tốt nội dung mà
nhiệm vụ năm học của PGD,và sở GD-ĐT đề ra.
I. Nhiệm vụ chung:
1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT TW về Tăng cờng công
tác chính trị t tởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng
và công tác phát triển Đảng viên trong trờng học.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 06-CT/TW của Bộ
Chính trị về Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí
Minh; Thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một
tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo; Thực hiện chỉ thị của
ngành về Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực.
3. Xây dựng kế hoạch bồi dỡng, tập huấn cho đội ngũ CB GV
CNV sử dụng CNTT trong dạy học. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm của ngành về công tác chuyên môn, tình
hình an ninh trật tự của đơn vị. Thực hiện chủ đề năm học
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lợng giáo dục;
Đổi mới công tác tổ chức các kì kiểm tra, đánh giá chất lợng học
tập của học sinh.
4. Chú trọng công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể,
chính quyền địa phơng để huy động học sinh bỏ học trở lại trờng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết quả công
tác phổ cập giáo dục.
5. Tham mu với chính quyền địa phơng và ngành cấp trên
về đầu t xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trờng.

Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 11


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
6. Tăng cờng giáo dục chính trị t tởng cho Đảng viên, CB GV
CNV nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng về mọi âm mu diễn
biến hoà bình của các thế lực thù địch.
7. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ hàng năm, thờng
xuyên tham mu cho cấp uỷ Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác
phát triển Đảng trong chi bộ nhà trờng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác
xã hội hoá giáo dục, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây
dựng và hỗ trợ giáo dục nhằm đa giáo dục tại địa phơng ngày
càng phát triển, nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trong nhà
trờng.
II. Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
:
Chăm lo công tác bồi dỡng kiến thức chính trị, t tởng cho đội
ngũ, phát huy tính tích cực tự giác trong nghiên cứu, học tập nghị
quyết của Đảng chủ nghĩa Mác Lê nin - T tởng Hồ Chí Minh, không
ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dỡng phẩm chất, đạo đức có lối
sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính trí công vô t từng bớc nâng
dần năng lực công tác cán bộ.
Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn
sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ Đảng
viên CB GV CNV. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể
trong nhà trờng, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có
Đảng viên, đoàn viên yếu kém.
Phấn đấu phát triển Đảng viên mới mỗi năm: 02 Đảng viên.
Phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Có 15 % Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Lãnh đạo công tác chính trị t tởng xây dựng đơn
vị:
Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc
tổ bộ môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài
thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. Xây
pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì
đến cuối năm.

Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 12

phối hợp với các
nhà trờng để
dựng các biện
sĩ số đợc giao


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
Tổ chức thảo luận viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu
ích về công tác bồi dỡng giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dỡng học
sinh giỏi; các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả chất lợng giáo dục.
Tiếp tục thực hiện việc soạn giảng theo phơng pháp mới, chắt
lọc kiến thức đảm bảo vững chắc kiến thức cho học sinh. Thực
hiện tốt việc dạy hoạt động giáo dục NGLL theo các chủ đề, chủ
điểm, việc dạy học tự chọn và giáo dục hớng nghiệp, dạy nghề
trong nhà trờng, đảm bảo đúng quy định của bộ, ngành về chơng trình giáo dục phổ thông.
Tăng cờng quản lý, chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá cho
điểm học sinh để đạt các yêu cầu đề ra. Tích cực sử dụng thiết
bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp phần dần dần
hoàn thiện đầy đủ phơng tiện dạy học trong nhà trờng.
Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên
môn đợc đào tạo, phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu
và năng lực công tác của giáo viên.
Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lợng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hớng đào tạo bồi dỡng các bộ chủ chốt, cán bộ nguồn cho đơn vị.
Bồi dỡng về kỹ năng ngiệp vụ s phạm: t thế tác phongđứng lớp, kỹ
năng nói, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.
Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn
vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ
tài sản, chống các hiện tợng tiêu cực xâm nhập vào trờng học.
3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính
trị xã hội :
a. Công Đoàn:
Quan tâm công tác phát triển đoàn viên công đoàn hàng
năm. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt học tốt, phong trào
Hai giỏi; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng
cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá
nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh
nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy bộ môn và quản lý
giáo dục học sinh.
Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và hớng
dẫn cải thiện đời sống cho CB GV CNV. Xây dựng nhà giáo văn
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 13


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, vận động đoàn viên
thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trờng học.
Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều
kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn
viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc
thực hiện chơng trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.
b. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:
Thực hiện quản lý Đoàn viên, đội viên học sinh thực hiện tốt
nhiệm vụ giáo dục; Thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh học đờng và trật tự an toàn xã hội.
Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đi đầu trong mọi hoạt
động giáo dục của nhà trờng và địa phơng, khắc phục mọi khó
khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.
Tăng cờng tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác,
xây dựng các gơng điển hình tiên tiến của đoàn viên về học tập
làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh.
c. Đội TNTP Hồ Chí Minh:
Tổ chức hoạt động đội đi vào nề nếp, tham gia đầy đủ,
tích cực các hoạt động của nhà trờng, của Hội đồng đội, có kế
hoạch phát triển đội viên mới hàng năm.
Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của đội viên, phụ trách công
tác thi đua đối với học sinh; Thực hiện quản lý nề nếp, giờ giấc ra
vào lớp hàng ngày; công trình chăm sóc và bảo vệ cây xanh; xây
dựng cảnh quan môi trờng s phạm, môi trờng cơ quan đơn vị văn
hóa.
Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phơng,
trung tâm giáo dục học tập cộng đồng để đa các chơng trình
giáo dục xã hội vào nhà trờng: giáo dục công tác an toàn giao thông;
Phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng
đồng, phòng ngừa các bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh.
4. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức
cơ sở Đảng:
Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ
phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cờng công tác
bồi dỡng, giúp đỡ cán bộ Đảng viên. Bố trí sắp xếp giáo viên chủ
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 14


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
nhiệm lớp, giáo viên bộ môn phù hợp với trình độ năng lực, chuyên
môn đào tạo.
Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Phân công theo dõi
giúp đỡ đoàn viên u tú vào hàng ngũ của Đảng từ 1 đến 2 đồng
chí. Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, phát triển đội viên.
Liên hệ với cấp ủy, thôn nơi c trú để quản lý và nắm bắt tình
hình sinh hoạt của đội ngũ CB GV CNV.
Thờng xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá
kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng.
Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lợng thực hiện
trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.
Xây dựng chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
III. Chỉ tiêu cụ thể:
Xây dựng chi bộ trờng THCS Hồng thủy đoàn kết, nhất trí,
có tổ chức chặt chẽ, mỗi Đảng viên có lập trờng t tởng vững vàng,
có trình độ giác ngộ chính trị cao, có hoạt động chuyên môn
sâu rộng.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị trờng đạt tiên tiến
xuất sắc. các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP đạt vững
mạnh.
*Chỉ tiêu cụ thể :
Đạt tiêu chuẩn PC-THCS trên 87,0%
Chất lợng giáo dục:
- Học lực:
+ Trung bình trở lên: 98%
+ Giỏi : 5%
+ Khá: 35%
- Hạnh kiểm :
+Tốt : 65%
+ Khá : 40% ( không có HS hạnh kiểm yếu, kém).
- Xét tốt nghiệp lớp 9 đạt trên 98%.
- Danh hiệu thi đua : + Chiến sỹ thi đua 5 đ/c
+ Lao động giỏi 28 đ/c
+ Năng lực s phạm đạt yêu cầu trở lên 100%
- Xây dựng CSVC: Hoàn thành theo kế hoạch đề ra
- Chi bộ đạt : Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.
Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 15


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015
- Đảng viên đủ t cách hoàn thành tốt nhiêm vụ 100% .
- Không có Đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Đảng,
vi phạm những điều Đảng viên không đợc làm.
- Kết nạp thêm 5 Đảng viên mới.
IV. Tổ chức thực hiện.
Chi bộ, Đảng viên gơng mẫu trong việc chấp hành chủ trơng,
nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến đến CB GV CNV
và học sinh để thực hiện. Các kế hoạch, nghị quyết của chi bộ
đều phải đợc bàn bạc thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, các đoàn
thể cụ thể hoá thành kế hoạch của tổ chức mình để tổ chức
thực hiện.
Hàng năm tiến hành đánh giá chất lợng Đảng viên, tổ chức cơ
sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập
thể, cá nhân vi phạm qui chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo
đức của ngời Đảng viên. Kịp thời biểu dơng đề nghị khen thởng
những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ giao.
Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên chi bộ trờng THCS Hồng
Thủy quyết tâm tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT TW về Tăng
cờng công tác chính trị t tởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể
quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong trờng học; Tiếp
tục thực hiện chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và
làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện cuộc vận
động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và
sáng tạo; Thực hiện chủ đề năm học về Tiếp tục đổi mới công
tác quản lý, nâng cao chất lợng giáo dục, phấn đấu xây dựng
đảng ta thật sự trong sạch là đạo đức, là văn minh.
Mỗi Đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh
cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần đoàn
kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc đợc giao để thực
hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốtnhiệm vụ chính
trị, nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.
Nơi nhận :

TM chi bộ

- ĐU xã (B/c);

Bí th

Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
Trang 16


B¸o c¸o ChÝnh trÞ ®¹i héi chi bé nhiÖm kú 2013-2015
- C¸c §¶ng viªn;
- C¸c §oµn thÓ;
- Lu Chi bé.

Vâ Thµnh §ång

Chi bé Trêng THCS Hång Thñy
Trang 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×