Tải bản đầy đủ

Thanh tích giay khen truong TTLDTT

PHÒNG GD&ĐT GIỒNG RIỀNG
TRƯỜNG TH NGỌC CHÚC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giồng Riềng, ngày 2 tháng 6 năm 2018
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
_____________

Đơn vị trường Tiểu học Ngọc Chúc 1
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
Trường Tiểu học Ngọc Chúc 1 được thành lập từ tháng 8 năm 2000. Địa
bàn trường đóng trên ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên
Giang;
Số điện thoại: 02973 821 205;
Email: c1ngocchuc1gr.kiengiang@moet.edu.vn;

Trường có 1 điểm trường, với tổng số 409 học sinh Tiểu học được chia ra
15 lớp Tiểu học; tổng số CB- GV-CNV nhà trường gồm 30 người, chia ra: Ban
giám hiệu 2; Giáo viên: 25; Công nhân viên 3; Trường có chi bộ riêng với 20
đảng viên (trong đó có 15 đảng viên chính thức và 04 đảng viên dự bị); công
đoàn có 30 công đoàn viên chia làm 3 tổ, Ban chấp hành công đoàn có 3 đồng
chí gồm 1 chủ tịch và 2 ủy viên; chi đoàn có 4 đoàn viên trong đó có 1 đồng chí
Bí thư; Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường gồm 3 người;
Cơ sở vật chất: Tổng số có 12 phòng học; 4 phòng phục vụ học tập và 6
phòng trong khối hành chính. Nhìn chung cơ sở vật chất của nhà trường đủ để
thực hiện nhiệm vụ giáo duc.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục
tiêu, chương trình giáo dục phổ thông;
Huy động và vận động trẻ đến trường, đồng thời tổ chức kiểm tra công
nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường; Xây dựng
và phát triển nhà trường theo quy định;
Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; Quản lý cán bộ, giáo viên, học
sinh, đất đai và cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định;
Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện
hoạt động giáo dục; Tổ chức toàn trường tham gia các hoạt động xã hội trong
cộng đồng.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Thành tích chức năng, nhiệm vụ được giao năm học 2017-2018:


- Bảng thống kê so sánh các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2017-2018:
So sánh
Kế hoạch Thực hiện
%
Nội dung
giao đầu
trong
năm
năm
-Tổng số học sinh
409
409
- Các môn học & HĐGD
97%
98,04%
Tăng 1,04%
- Năng lực
99%
100%
Tăng 1 %
- Phẩm chất
99%
100%
Tăng 1 %
- HT chương trình lớp học
97%
98,04%
Tăng 1,04 %
- HT chương trình tiểu học
97%
100%
Tăng 3 %
- Tỷ lệ học sinh huy động đầu năm
99%
100%
Tăng 1%
- Tỷ lệ học sinh bỏ học cuối năm
1%
0%
Giảm 1%
- Tỉ lệ học sinh được khen thưởng
50%
69,43%
Tăng 19,43%
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường
50%
66,66%
Tăng 16,66%
- Giải pháp
50%
51,72%
Tăng 1,72%
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện
7
8
Tăng 11,42%
- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
0
1
Tăng 100%
Từ bảng số liệu trên cho thấy tất cả các chỉ tiêu được giao đều vượt. Đặc
biệt tỷ lệ huy động học sinh tăng. Tỷ lệ học sinh Hoàn thành chương trình lớp
học tăng cả về chất lượng và số lượng. Số sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng
thực tế trong nhà trường và đem lại hiệu quả cao trong giáo dục; Năm học 20172018 nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra.
Đổi mới công tác quản lý, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chuyên
môn, xác định đúng vai trò và trách nhiệm của tổ trưởng tổ chuyên môn, nâng
cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục
toàn diện cho học sinh, tập huấn kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
và tổ trưởng chuyên môn; Thực hiện “3 công khai” để người học và xã hội
giám sát, đánh giá: Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo; Công khai
các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; Công khai thu chi tài chính;
Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình và kế hoạch giáo dục, tiếp tục
củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy và học kiểm tra đánh giá đảm bảo khách
quan chính xác, công bằng; Tăng cường kiểm tra đánh giá trong nội bộ trường
học, coi trọng công tác kiểm tra là một trong những yếu tố nhằm nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm hơn
nữa, đồng thời qua đó giúp cho cán bộ giáo viên hoàn thiện hơn.
Ngay từ đầu năm học, tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường
đều xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng và thực hiện tốt theo kế hoạch đề
ra; lưu trữ và bảo quản tốt hồ sơ sổ sách, theo dõi và quản lý tốt công văn đến và
thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo; Hiệu trưởng chỉ đạo và thường xuyên
kiểm tra uốn nắn kịp thời nên toàn trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đúng quy định;
chú trọng đến công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh năng khiếu;


Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường luôn đảm bảo thời gian làm việc và
luôn có nhiệm vụ chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị; Tăng cường vận
động CB-GV-CNV đổi mới, sáng tạo trong công tác.
Năm học 2017-2018 toàn trường có 22 giải pháp được áp dụng vào thực
tiễn tại trường Tiểu học Ngọc Chúc 1 và mang lại hiệu quả cao góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và được UBND huyện công nhận 15
giải giáp đạt cấp cơ sở.
2. Nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được
áp dụng trong thực tiễn trong công tác.
Nguyên nhân đạt được là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo,
chuyên môn Phòng GD&ĐT huyện; Cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng
cho hoạt động dạy và học; Có cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các ban
ngành, đoàn thể xã quan tâm. Đại đa số các bậc cha, mẹ học sinh đồng tình ủng
hộ nhà trường ; Có đội ngũ cán bộ công đoàn và giáo viên đoàn kết, nhiệt tình
trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào giảng dạy ứng dụng CNTT,
thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra
đánh giá trong nhà trường; Tập thể nhà trường cùng với gia đình luôn gương
mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật
của nhà nước, các nội quy, quy chế của đơn vị. Nhà trường thực hiện tốt quy chế
dân chủ; Bảo đảm đời sống, vật chất tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính
sách đối với mọi thành viên trong tập thể, chi trả đầy đủ và kịp thời chế độ chính
sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị từ đó các thành viên
trong Hội đồng sư phạm nhà trường đều yên tâm công tác.
Nhà trường thường xuyên phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả
thiết thực, cụ thể như: Phong trào thi đua dạy tốt-học tốt có 100% giáo viên
tham gia, kết quả qua các kỳ thi giáo viên dạy giỏi có 16 giáo viên đạt cấp
trường trong đó có 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;
Nhà trường đã tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề và đạt kết quả như sau
như: Phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” đạt xuất sắc, Phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học an
toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích” đạt 91,43%/tổng số tiêu chí, Phong trào
thi đua chuyên đề xây dựng “trường Xanh-sạch-đẹp-an toàn” đạt xuất sắc.
Trong năm nhà trường đã tổ chức 3 phong trào thi đua ngắn hạn chào mừng
các ngày lễ lớn trong năm, qua 3 phong trào nhà trường đã chọn được 12 cá
nhân tiêu biểu để khen thưởng.
Kết quả phân loại cuối năm: Có 30/30 đạt 100% cá nhân trong tập thể hoàn
thành nhiệm vụ được giao trở lên; Có 30/30 đạt 100% cá nhân trong tập thể đạt
danh hiệu “ Lao động tiên tiến”;; Có 5 cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua
cơ sở”; Không có cá nhân bị kỷ luật.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước
Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể,


chi trả đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân
viên trong đơn vị. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động.
Tập thể nhà trường cùng với gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy,
quy chế của đơn vị. Trong năm không có cá nhân bị kĩ luật.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
Đảng và các đoàn thể trong nhà trường là một hệ thống chính trị là một
chỉnh thể các tổ chức chính trị trong nhà trường được liên kết với nhau trong
một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, giáo
dục. Để củng cố, duy trì và phát triển nhà trường.
Kết quả đạt được của tổ chức Đảng và đoàn thể năm học 2017-2018: Chi
bộ Đảng đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn vững mạnh; Chi đoàn vững
mạnh và Liên đội mạnh; Đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa 6 năm liền; được Sở
Giáo dục kiểm tra, công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định
công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan
ban hành quyết định

2016-2017

Tập thể lao động
xuất sắc

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày
18/9/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang.

2017-2018

Tập thể lao động
Tiên tiến

Quyết định số
/QĐ-UBND ngày …./
…/201.. của UBND tỉnh Kiên Giang.

2. Hình thức khen thưởng:
Năm học

Hình thức
khen thưởng

2015-2016

Cờ thi đua của
UBND tỉnh

Số, ngày, tháng, năm của quyết định
khen thưởng; cơ quan ban hành quyết
định
Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày
13/10/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang.

2016-2017

Cờ thi đua của
UBND tỉnh

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày
18/9/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang.

2017-2018

Giấy khen

Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/
…/201..của UBND huyện Giồng Riềng.

PHÒNG GD&ĐT GIỒNG RIỀNG
Thống nhất đề nghị khen thưởng.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Hoàng Quí
XÁC NHẬ N CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×