Tải bản đầy đủ

CV 553 dieu chinh noi dung chuong trinh giao duc dia phuong

UBND HUYỆN LỆ THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 553 /GD&ĐT
V/v Điều chỉnh nội dung chương trình
giáo dục địa phương môn Địa lý
năm học 2012-2013

Lệ Thuỷ, ngày 19 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS.
Theo công văn số 1682/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2012 của Sở GD&ĐT về
việc Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương môn Lịch sử, Địa lý ở cấp THCS
và cấp THPT năm học 2012-2013. Tuy nhiên, trong quá trình lên tiết theo Phân phối
chương trình Sở GD&ĐT đã có sự nhầm lẫn về thời điểm dạy phần Địa lí địa phương
trong chương trình lớp 9, cụ thể như sau:
Môn


Lớp

ĐỊA


9

Tiết
Nội dung (theo Tài liệu dạy - học Lịch sử, Địa lí địa
(theo PPCT)
phương Quảng Bình, chương trình THCS và THPT).
41
Bài 1. Tự nhiên và hành chính Quảng Bình
42
Bài 2. Dân cư và lao động. Bài 3: Kinh tế Quảng Bình (mục 1)
Bài 3. Kinh tế Quảng Bình (mục 2, 3, 4). Hướng dẫn đọc
43
thêm bài Thực hành

Nay được điều chỉnh lại như sau:
Môn

Lớp

ĐỊA


9

Tiết
Nội dung (theo Tài liệu dạy - học Lịch sử, Địa lí địa
(theo PPCT)
phương Quảng Bình, chương trình THCS và THPT).
48
Bài 1. Tự nhiên và hành chính Quảng Bình
49
Bài 2. Dân cư và lao động. Bài 3: Kinh tế Quảng Bình (mục 1)
Bài 3. Kinh tế Quảng Bình (mục 2, 3, 4). Hướng dẫn đọc
50
thêm bài Thực hành

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
trường triển khai, điều chỉnh kịp thời và thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- LĐ,CV THCS;
- Lưu VT;
- Đăng website.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Hoàng Đình KhuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×