Tải bản đầy đủ

CV 1682 HD thuc hien noi dung GD dia phong mon lich su dia ly cap THCS

/

UBND TiNH QUANG BINH
GIA.O DlJC vA DAo T ~o

so

S6:

A'f'-

/SGDDT-GDTrH

V/v: Huang ddn th!,£chi?n nQi dung GD dia
phuong man Lich suo Dia /y a cdp THCS va
cdp THPT nom h(Jc 20/2-2013

CONG HoA

xA


HOI CHU NGHIA VIBT NAM

DQc l~p - TlJ do - H~nh phuc
Quang Binh, ngay.(o thang 9 nam 2012

Kinh giri:
- Ph6ng GD&DT cac huy~n, thanh ph6 D6ng H6'i;
- Cac TruOng ph6 thong tn!c thuoc SO';
- Cac Trung tam KTTH-HN.
Can cu cong van s6 5977/BGDDT-GDTrH
ngay 07/7/2008 cua Bo GD&DT v~ Huang
dfuI thl,l'c hi~n -noi dung Giao dvc dia phuong 6 cfrp THCS va cfrp THPT ill nam hQc 2008 2009; cong van s6 5842/BGDDT-VP
ngay 01/9/2011 cua Bo GD&DT v~ Huang dfrn di~u
chinh noi dung d'.lY hQc GDPT; cong van s6 799/ SGDDT-GDTrH
ngay 02/5/2012 cua SO'
GD&DT Quang Binh v~ Gi6'i thi~u Tai 1i~u d'.lY- hQc Lich sir, Dia Ii dia phuong; cong van s6
1641/SGDDT-GDTrH
ngay 31/8/2012 cua SO' GD&DT Quang Binh v~ Huang dfuI thl,l'c hi~n
nhi~m vv GDTrH nam hQc 2012 - 2013. SO'huang dfrn them v~ vi~c thl,l'c hi~n noi dung Giao
dvc dia phuong mon Lich sir, Dia Ii 6 cfrp THCS va THPT nam hQc 2012 - 2013 nhu Bau:

1.Tili li~u d~y hQc
- Tai 1i~u tham khao chinh: Th'.lc sy Truong Duy Quy~n (Chu bien): Tai li~u d'.lY hQc Lich sir, Dia Ii dia phuong Quang Binh,chuO'ng trinh Trung hQc cO' sO'va Trung hQc ph6
thong. Nha xufrt ban Di;ti hQc Su Ph'.lm, 2012.
- Tai li~u tham khao them:
+ Mon Lich sir: Nguy€n ThS Hoan - Le Thuy Mui: Lich sir Quang Binh. Nha xufrt
ban DHSP, 2007 va tai li~u Lich sir Dang bo tinh, huy~n, thanh ph6.
+ Mon Dia Ii: Le Minh Xir (Chu bien): Dia Ii Quang Binh, NXB D'.li h9C su ph~ 2008.
2. T6 chu'c d~y hQc
'.
,
- Giao vien can cu- tai li~u va theo bo tri thai diem, thai luqng trong Phan phoi
chuong trinh tung mon hQc cua SO' d€ sO'.ln giao an va tiSn hanh giang d'.lY.
- Nghien cUu cac thong tin khac v~ tai li~u dia phuang d€ b6 sung, minh hQa lam sau
s~c them bai giang.
.
- Quy dinh noi dung giang d~y theo tung cfrp hQc, lap hQc nhu sau:
+ Cfrp THCS:

Mon

L6'p'
6

7

LICH.

Ti~t
(thea PPCT)

NQi dung (thea Tai li?u dqy - h9C Lich SU, Dia Ii dia
phuong Quang Binh, chuang trinh THCS va THPT).
Bai 1.Vling dat 'Via linh nhan ki~' va tinh each con ngum Quang Binh

32
32
56

Bai 2. Lich sir hinh thanh cac don vi hanh chinh tinh Quang Binh
,---,--Bai 3. Quang Binh tu thai ng!!y~n t!:Iu~er: the ki xv
,--Bai 4. Quang Binh thu thai Trinh - Nguyen phan tranh den
thai d'.li Quang Trung
Bai 5. Phong trao khang chien chong Phap cuoi the ki XIX - dau
thSkiXX

65

sir
8
9

43

37-_.- Bai 7. Quang~~tro~g.E!.I_~f!g tr!g __
ca~~ m~g 1930 - 1931
48
Bai 8. Quang Binh trong cach m'.lllg thanh Tam nam 1945
41
Bai 1. Tl,l'nhien va hanh chinh Quang Binh
42
_ Bai 2. Dan cu va lao dong. Bai 3: Kinh te Quang Binh (mvc 1)
Bai 3. Kinh t€ Quang Binh (mvc 2, 3, 4). Huang dfrn dQc
43
them bai Thl,l'c hanh
1
.

DfA
Lt

9

r"


+ cfip THPT
Ti~t
Mon

L6'p

(thea PPCT)
Chuc1n N.cao

10

33

45

11

29

59

45

46

46

59

51

68

52

69
70

LICH

sir
12

BfA

Li

12

NQi dung (thea Tai li~u dC;Zy - h9c Lich SU, [Jia Ii aia

phuong Quang Binh, chuang trinh THCS va THPT)
B~i 4. Quang Binh thu thai Trinh - NguySn phan tranh
den thai d~i Quang Trung
Ba! 5. PJ10ng trao khang chien chong Phap cuoi the ki XIX
- dau the ki xx
Bai 10. Quang Binh trong cUQc khang chien chong th\l'c
dan Phap xam lugc.
,
,
,
Bai 11. Quang Binh vtra san xuat vtra chien dau cimg ca
nuac danh thfulg hai 'cuQc chi€n tranh pha~o~i cua Mi, ra
suc chi vi~n cho ti~n tuy€n mi~n Nam. Huang dfin dQc
them Bai 12. Quang Binh trong nhilng nam 1976 - 2000.
Chuan bi va viet. bao cao ve Dja Ii tinh Quang Binh
(tham khao cac-..,nQi dung cua tai li~u)
Xay... dlJilg ban ., tong-----"
h2:£ ve Dja Ii tinh Quang_. --,,-----B inh
xay dl)11gban tong hqp ve Dja Iitinh Quang Binh (ti€p theo)
....

__

.

Cac nQi dung nay thay th€ nQi dung giao dvc dja phuong mon Ljch SU, Dia Ii dugc
quy djnh trong PPCT rna Sa da ban hanh va ap dVng tu nam hQC 20 II - 2012.
3. V~ phU'khoa nh~m t~o hung thu hQc t~p, nang cao hi~u bi€t v~ van hoa, ljch SU, kinh t€ - xa hQi dja
phuong cho hQC sinh.
4. V~ ki~m tra, danh gia: Th\l'c hi~n cong tac ki~m tra, danh gia nhu cac phfrn khac
trong chuong trinh bQ mon va su dVng k€t qua d~ danh gia, x€p lo~i hQc sinh tung hQc ki va
cu6i nam hQc.
Nh~n dugc cong van nay, Sa yeu cfru cac Phong GDDT, cac truang THPT tr\l'c thuQc
Sa chuc1n bi dfry dli v~ tai li~u cho giao vien va hQc sinh nh~m th\l'c hi~n nghiem tuc nQi
dung giao dvc dja phuong mon Ljch SU, Dia Ii theo huang dfi~l::?l/'

Noi DhaD:
- LDS (di brio cao);
- Cac Phong GDDT, cac truang PT tIVCthuQc, cac
TTKTTH-HN (di thl,tc hi?n);
- Luu: VT, GDTrH.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×