Tải bản đầy đủ

Nhom cong tac

Phân công nhóm và hoàn thành tiêu chí.
Nhóm
(Tiêu
chuẩn)

Thành viên
Họ tên

CV

Tiêu chí

Người viết

N Trưởng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thành viên
Thành viên
Thành viên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

San
Viễn
Mùi
Hà a
Hậu
Quang
Dũng
Hòa
Tâm Nhung
Thương

N Trưởng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

1
2
3
4
5

Th Nhung
Th Nhung
Phượng
Liễu
Việt

Từ Thị Hồng Thanh
Nguyễn Văn Sơn
Trần thị Xuân Hiền
Trần Thị Mai Lý
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Hải
Võ Minh Thức

N Trưởng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

1
2
3
4
5
6

Thanh
Sơn
Hiền
Nguyệt
M Lý
Hải

Nguyễn Thị Thủy
Dương Thị Tố Loan
Đỗ Thị Lan Hương

N Trưởng
Thành viên
Thành viên

1
2
3

Thủy
Loan
Đ Hương

Lê Văn San
Lê Văn Viễn
Hoang Thị Mùi
Ngô Thị Nhàn
Bùi Thị Tâm Nhung
1
(10 tiêu Phạm Minh Hậu
chí)
Hoang Thế Quang
Nguyễn Thị Hòa
Đào Thị Thu Thương
Nguyễn Thị Hà a
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Thị T Nhung
Phạm Thị Hồng Phượng
Châu Thị Liễu
Nguyễn Văn Việt

2

(5 tiêu
chí)

3
(6 tiêu
chí)

4
(3 tiêu
chí)

Phân công viết tiêu chí

Ghi
Chú


Nguyễn Thị Hương
Lê Đình Lý
Võ Văn Cường
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Thị Hà b
Lê Thị Tình b
5
Lê Thị H Lý
(12 tiêu Võ Thị Bích Diệp
chí)
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Thị Xuyến
Võ thị Khánh Minh
Phạm Thị Duyên

N Trưởng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đ Lý
Lợi
Cường
Đình Lý
Hà b
H Lý
Minh
Dũng
Duyên
Tình b
Xuyến
Hân

Lưu ý:
- Nhóm trưởng chịu trách nhiệm điều hành nhóm, thảo luận và viết phiếu kết quả cho tốt.
- Viết theo mẫu theo TT42 và có thể tham khảo tài liệu của THCS Phong Thủy để điều
chình lại các thông số cho hợp lý với nhà trường THCS Hồng Thủy.(vào menu chuyên môn
2012 - 2013 tải về.
- Hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí và nộp cho Lê Đình Lý trước ngày 27/03/2013 theo
địa chỉ mail ledinhlyht@lethuy.edu.vn. (khi viết có thể tham khảo số liệu các đc thu thập
minh chứng.
- Các đc phân công thu thập hoàn thành tất cả các minh chứng trước ngày 10/4 để VP sắp
xếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×