Tải bản đầy đủ

KÊ HOẠCH tự ĐÁNH GIÁ THCS PHONG THUY

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

số:

/KH – HT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phong Thủy, ngày 25 tháng 11 năm 2012

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
1. Mục đích tự đánh giá:
Nhằm giúp nhà trường tự xem xét về hiện trạng và hiệu quả các hoạt động
giáo dục, chỉ ra các điểm mạnh điểm yếu của từng tiêu chí. Từ đó đề xuất kế hoạch
cải tiến chất lượng nhằm khơng ngừng nâng cao chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm
định chất lượng giáo dục (thời điểm tháng 12 năm 2012)

2. Phạm vi tự đánh giá:
Bao gồm tồn bộ các hoạt động giáo dục của nhà trường theo từng tiêu chí trong
5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS do Bộ GD&ĐT ban hành
kèm theo thơng tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012.
3. Hội đồng tự đánh giá
3.1 Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết đònh số
/QĐ – HT ngày 25/11/2012 của Hiệu trưởng trường THCS Phong
Thủy. Hội đồng gồm có:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Họ và tên
Lê Trung Chính
Dương Văn Minh
Võ Thị Làn
Hồng Thị Xn Thảo
Hồng Quảng Hảo
Phạm Thị Lý
Mai Thị H Giang
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Nguyễn Thị Bích Thủy

3.2. Nhóm thư ký:
TT
Họ và tên
1
2
3

Hồng Quảng Hảo
Nguyễn Đăng lưu
Lê Thị Tám

Chức danh,
chức vụ
Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
Tổ Trưởng tổ KHTN
Tổ phó tổ KHTN
Tổ Trưởng tổ KHXH
Tổ phó tổ KHXH
TPT
Kế tốn TT tổ HC
Chức danh,
chức vụ
GV Tốn - tin
NV Thiết bị
NV Thư viện

3.3. Phân cơng nhiệm vụ cho từng thành viên:
Trang 1

Nhiệm vụ
Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Nhiệm vụ


a. Chủ tịch hội đồng:
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng.
- Triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng, phê duyệt kế hoạch và báo cáo
tự đánh giá.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong q trình triển khai tự đánh giá.
- Phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Chỉ đạo q trình thu thập thơng tin minh chứng
- Cùng với chủ tịch và nhóm thư ký thẩm định các tiêu chí tiêu chuẩn để viết báo cáo
tự đánh giá.
b. Các thành viên:
TT

Họ và tên

Nhó
m1

Dương Văn Minh
Hồng Quảng Hảo

Nhó
m2

Phạm Thị Lý

Hồng Thị Xn Thảo
Mai Thị Hương Giang
Nhóm 3 Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Lê Trung Chính

Chức
danh
chức vụ
CTCĐ
Tổ phó

Nhiệm vụ
Tiêu
Tiêu
chí
chuẩn
1-10
1
1-5
2

TT tổ
KHXH
TT KHTN
Tổ phó
TT tổ HC
TPT Đội
Hiệu Trưởng

1-12

5

1-6
3
1-3
4
Phụ trách chung

c. Nhóm thư ký:
- Chỉnh sửa phiếu đánh giá các tiêu chí và tổng hợp theo từng tiêu chuẩn.
- Giúp chủ tịch thẩm định các tiêu chí, tiêu chuẩn và viết báo cáo tự đánh giá.
- Sắp xếp các thơng tin, minh chứng của các tiêu chí trong từng tiêu chuẩn để lưu giữ.
3. Dự kiến các thơng tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí:

Tiêu
chuẩn
Tiêu
chuẩn 1
Tchí 1
đến
Tchí 10

Các hoạt động
- Tập hợp các văn bản của
BGD, các cơng văn hướng
dẫn của các đồn thể cấp
trên , rà sốt các biên bản
đánh giá xếp loại quản lý,
các tổ chức đồn thế nhà
trường, KH HĐ tổ CM, KH

Các nguồn lực cần
Thời
được huy động/
điểm huy
cung cấp
động
BGH nhà trường, các Tháng
trưởng đồn thể, tổ
11/2012
VP và các cơ quan
cấp trên

Trang 2

Ghi
chú


Tiêu
chuẩn

Các hoạt động

Các nguồn lực cần
được huy động/
cung cấp

Thời
điểm huy
động

chiến lược nhà trường, quy
chế dân chủ, QLHC, thực
hiện các PT thi đua, QL hồ
sơ trường, QL DH thêm,
- Thu thập các hồ sơ văn
bằng CC CB, GV,NV chất
lượng đội ngũ, Hồ sơ tuyển
Tiêu
sinh.
chuẩn 2
- Tập hợp các biên bản
Tchí 1
đánh giá xếp loại quản lý,
đến
các công văn hướng dẫn
Tchí 5
của các đoàn thể cấp trên.
- Tập hợp danh sách HS
hàng năm
Thu thập các văn bản quy
định về tài chính, CSVC
Tiêu
tập hợp chứng từ quyết
chuẩn 3
toán; Hồ sơ quản lý CSVC,
Tchí 1
tài sản nhà trường, thư
đến
viện, thiết bị giáo dục,
Tchí 6
CNTT… trong 5 năm. Đối
chiếu đánh giá…
Hồ sơ ban đại diện cha mẹ
Tiêu
học sinh, các biên bản công
chuẩn 4
khai tài chính hội, trường;
Tchí 1
công tác GDTT, LS, VH.
đến
Tchí 3
Tiêu
chuẩn 5
Tchí 1
đến
Tchí 12

Tập hợp các kế hoạch chỉ
đạo về công tác chuyên
môn năm tháng tuần, dạy
thêm học thêm, hoạt động
ngoài giờ lên lớp, các
phong trào, nhiệm vụ, chủ
đề năm học Các sơ tổng
kết, các CĐ đổi mới PP,
Udcntt, Hồ sơ PC (5 năm),
BD HSG, Y kém, chương
trình DH, ND GD địa
phương, HĐ VH, TDTT,
GD KNS, VSMT, Dạy
nghề PT, Các văn bản
hướng dẫn về xếp loại hạnh

BGH Chủ tịch CĐ,
Bí thư Đoàn, Tổ PT
Đội, tổ trưởng, nhân
viên, thanh tra nhân
dân, cơ quan cấp
trên. NVVP

Tháng
11/2012

Hiệu trưởng, Phó HT Tháng
phụ trách CSVC, Kế 12/2012
toán, cán bộ phụ
trách thư viện, thủ
quỹ

Ban đại diện cha mẹ
học sinh, các tổ chức
xã hội trong và ngoài
nhà trường.chi đoàn,
tổ KHXH, TPT, kế
toán
BGH, tổ trưởng,
GVCN, GVchuyên
biệt…tổ văn phòng

Trang 3

Tháng
11/2012

Tháng
12/2012

Ghi
chú


Tiờu
chun

Cỏc hot ng

Cỏc ngun lc cn
c huy ng/
cung cp

Thi
im huy
ng

Ghi
chỳ

kim hc lc ca hc sinh;
s im lp; hc b, kt
qu tng hp ỏnh giỏ xp
loi HK, HL hng nm-.
5. Coõng cuù ủaựnh giaự:
S dng tiờu chun ỏnh giỏ cht lng giỏo dc trng THCS Phong Thy ca
B trng B Giỏo dc v o to ban hnh kốm thụng t s 13/2012/TT BGDT
ngy 06 thỏng 4 nm 2012
a. C s thu thp thụng tin, minh chng:
Cn c vo ni dung cỏc tiờu chớ ca tng tiờu chun ỏnh giỏ cht lng giỏo dc
c phõn cụng, cỏc thnh viờn ca Hi ng t ỏnh giỏ cú th thu thp thụng tin,
minh chng qua:
+ H s lu tr ca nh trng v cỏc c quan cú liờn quan.
+ Tin hnh kho sỏt iu tra phũng vn nhng ngi cú liờn quan.
+ Quan sỏt trc tip cỏc hot giỏo dc ca nh trng
b. X lý phõn tớch cỏc thụng tin, minh chng:
Cỏc thụng tin, minh chng sau khi c thu thp cn c phõn tớch, x lý m
bo tớnh chớnh xỏc lm cn c, minh ha cho cỏc nhn nh trong bỏo cỏo t ỏnh giỏ.
6. Thi gian biu cho tng hot ng:
(Theo tun thi gian ch o CM nm hc 2012-2013)
Thi gian

Tun 15
26/11/2012

Tun 16
3-8
/12/2012

Cỏc hot ng- Cụng viờc thc hin, hon thnh
- Hp lónh o nh trng tho lun mc ớch, phm vi, thi gian biu v
nhõn s Hi ng t ỏnh giỏ (TG);
- Hiu trng ra quyt nh thnh lp Hi ng TG; phõn cụng nhim
v c th cho tng thnh viờn; phõn cụng d tho k hoch TG.
- Ph bin ch trng trin khai TG n ton th cỏn b, giỏo viờn,
nhõn viờn ca nh trng;
- T chc hi tho v nghip v trin khai TG cho cỏc thnh viờn ca
Hi ng TG, giỏo viờn v nhõn viờn;
- Hon thnh k hoch TG.
- Chun b cng bỏo cỏo TG;
- Thu thp thụng tin v minh chng;
- Mó hoỏ cỏc thụng tin v minh chng thu c;
- Cỏ nhõn, nhúm cụng tỏc chuyờn trỏch hon thin cỏc Phiu ỏnh giỏ tiờu
chớ.
Hp Hi ng TG :
- Tho lun v nhng vn ny sinh t cỏc thụng tin v minh chng thu
c;
- Xỏc nh nhng thụng tin, minh chng cn thu thp b sung;
- iu chnh cng bỏo cỏo TG v xõy dng cng chi tit.

Trang 4


Tuần 17
10-15
/12/2012
Tuần 18
17-22
/12/2012

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG .
- Hoàn thành dự thảo báo cáo TĐG;
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;
- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo
luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;
- Hoàn thiện báo cáo TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến
đóng góp.
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh báo cáo TĐG
Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

Tuần 19
24-29
/12/2012
Tuần 20
31/125/1/2013
- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;
Từ
6-10/1/2013 - Nộp báo cáo TĐG.

Nơi nhận :

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD (b/c)
- Các thành viên TĐG
- Lưu: VP

Trang 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×