Tải bản đầy đủ

TC 12 05

Ngày soạn:
Tiết PPCT TC 5: BÀI TẬP TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Biết các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị,
tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị).
2. Kỹ năng:
- Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số
y = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0),
y = ax3 + bx2 + cx + d (a ≠ 0).
3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. GIÁO VIÊN: Giáo án, SGK
2. HỌC SINH: Chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, SGK.
III. PHƯƠNG PHÁP & KTDH.
- Phương pháp: phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề.
- Kĩ thuật: Dạy học hợp tác.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Nôi dung.
1.1 Các ví dụ:
Câu 1: Cho hàm số

A. 0

. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng

B. 2

C. 3

Câu 2: Số giao điểm của đường cong
A. 0

B. 2

D. 4
và đường thẳng y = 1 - x bằng

C. 3

D. 1

Câu 3: Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong

. Khi đó

hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng

A.

B. 1

C. 2

D.

Câu 4: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại 3 điểm phân biệt
A. -3 < m < 1

B. -3 ≦ m ≦ 1

C. m > 1

D. m < 3


Câu 5: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số
A. m > 4

B. 0 ≦ m < 4

tại 3 điểm phân biệt khi

C. 0 < m ≦4

D. 0 < m < 4

Câu 6: Đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số
A. 0 < m < 4

B. m > 4

Câu 7: Cho hàm số

C. m < 0

khi
D. m = 0; m = 4

có đồ thị (C). Tìm các giá trị của m để đường thẳng d: y = x

+ m - 1 cắt đồ thị hàm số (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho
A

B.
C.
D.
Câu 8: Với giá trị nào của m được liệt kê bên dưới thì đồ thị hàm số
đường thẳng y = 4m tại 4 điểm phân biệt:

A.

B.

C.

D.

cắt


Câu 9: Cho hàm số

có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m với giá trị nào của

m thì d cắt (C) tại hai điểm phân biệt
A. m < 2

B. m > 6

C. 2 < m < 6

D. m < 2 hoặc m > 6

Câu 10: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

A.

B.

C.

D.
1.2 Bài tập về nhà.

Câu 1: Hoành độ giao điểm của parabol

và đường thẳng

là:
A. 2 và 6

B. 1 và 7

C. 3 và 8

Câu 2: Cho hàm số

D. 4 và 5

có đồ thị (C). Đường thẳng y = 3 cắt (C) tại mấy

điểm?
A. 3

B. 2

Câu 3: Cho hàm số
thì (Cm) cắt Ox tại 3 điểm phân biệt?

C. 1

D. 0
có đồ thị (Cm). Với giá trị nào của m


A. – 2 < m < 2

B. – 2 < m < – 1

Câu 4: Cho hàm số

C. – 1 < m < 2

D. -2 < m < 2 và m ≠ -1

. Với các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số cắt đường

thẳng d: y = m tại bốn điểm phân biệt

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Đồ thị hàm số

có mấy điểm chung với trục Ox

A. 0

C. 2

B. 1

Câu 6: Đường thẳng d: y = -x + m cắt đồ thị

D. 3

tại hai điểm phân biệt thì tất cả

các giá trị của m là:

A.
B.
C.

hoặc

D. m tùy ý
Câu 7: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số

cắt trục hoành tại điểm

có hoành độ – 2

A.

B.

C.

Câu 8: Xét phương trình
A. Với m = 5 thì phương trình có 3 nghiệm

D.


B. Với m = – 1 thì phương trình có 2 nghiệm
C. Với m = 4 thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt
D. Với m = 2 thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt
Câu 9: Số giao điểm của hai đường cong y = x3 - x2 - 2x + 3 và y = x2 - x + 1 là:
A. 0

B. 1

C. 3

Câu 10: Các đồ thị của hai hàm số

D. 2

và

tiếp xúc với nhau tại điểm M có

hoành độ là:

A. x = -1

B. x = 1

C. x = 2

D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×