Tải bản đầy đủ

TC 12 03

Ngày soạn:
Tiết PPCT TC 3: BÀI TẬP GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.
2. Kỹ năng:
- Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, một khoảng.
3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
4. Năng lực hướng tới:
- Năng lực giải quyết vấn đề ; năng lực tự học ; năng lực giao tiếp ; năng lực sáng tạo ; năng lực
hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. GIÁO VIÊN: Giáo án, SGK
2. HỌC SINH: Chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, SGK.
III. PHƯƠNG PHÁP & KTDH.
- Phương pháp: phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề.
- Kĩ thuật: Dạy học hợp tác.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Nôi dung.
1.1 Các ví dụ:
Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số

A.6
B. 10

y = 2 x 3 + 3x 2 − 12 x + 2

C. 15

Câu 2: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
A. 40 và -41
B. 15 và – 41
Câu 3: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
A.0 và -2/7
B. 2/7 và 0
3

Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A. - 4
B.1

trên

[ −1; 2]

x3 − 3x 2 − 9 x + 35

trên

là

[ −4; 4]

C. 40 và 8

x −1
y=
2x +1

[ 1;3]

trên
C. 3 và 1

2

y = x + 3x − 9 x + 1

trên
C. 3

[ 0; 2]

A.2

B.

1+ 5

D. 1 và 0
là
D. 28

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số
A.-3
B. 1

trên
C.

y = −3 1 − x

1+ 3

1 
 2 ;3

D.

là

1+ 2 3

là
C. -1

y = x 1−

Câu 7: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

là
D.40 và -8

là

y = 1 + 4x − x2

Câu 5: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

D. 11

D.0
2

x
9

là


A.1 và -1

B. 2 và 1

C. 3/2 và -3/2

D.2 và -2

y = x +1 + 7 − x

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số
A. 4
B. 2
y=

Câu 9: Cho hàm số
A.16/3

là
C.1/2

1 3
2
x − 4 x 2 + 12 x −
3
3

B. 7

. Tổng GTLN, GTNN trên
C. 7/3

[ 0;5]

là
D. Đáp án khác

y = −2 x 4 − 3 x2 + 5

Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số
A. 5
B. 4
1.2 Bài tập về nhà.
Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

D.6

là
C. 3

y = 3 x + 10 − x 2

−3 10

D.3/2

là
3 10

10

A. 10
B.
C.
D.
Câu 2: Cho x, y là hai số không âm thỏa mãn x + y = 1. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức
M = x2 + y2

A. -1; -2

B. 1; -1

C. 1; ¼

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số
A. 0

y = 2x − x2

là

B. 1
y = x+

Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
A. 0

1
x

Câu 5: GTNN của hàm số

x + m2
x −1

2

m −1
2

trên

C. 2

D.

C. 2

D.

3

là

B. 1
y=

D. 1; 0

[ −1;0]

2

bằng
1 − m2
2

m2

A.
B. C.
D. Đáp án khác
Câu 6: Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm. Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng
A. 36

cm 2

B. 30

cm 2

C. 20

cm 2

D.16

cm2

Câu 7 : Cạnh của hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất trong các hình chữ nhật có diện tích 48
là:
A.6 cm

B.4 cm

C.3cm

D.

4 3

cm2

cm


Câu 8: Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng 24 cm thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất
bằng
cm 2

cm 2

cm 2

cm2

A. 36
B. 40
C. 24
D.49
Câu 9: Một tấm nhôm hình vuông có cạnh bằng 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm
bốn hình vuông bằng như hình vẽ,mỗi hình có cạnh bằng x (cm), rồi gạp tấm nhôm lại như hình
vẽ để được một cá hộp không nắp. Tìm x để hộp có thể tích lớn nhất
A. x = 6 cm
B. x = 3 cm
C. x = 2 cm
D. x = 4 cmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×