Tải bản đầy đủ

HH 12 01

Ngày soạn:
Tiết PPCT: 01
ÔN TẬP ĐẦU NĂM
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được cách vẽ hình không gian, công thức tính diện tích đa giác, cách xác
định góc, xác định khoảng cách.
2. Kỹ năng:
- Vẽ được hình không gian, vận dụng kiến thức vào tính diện tích đa giác, xác định goca và
xác định khoảng cách.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác, cẩn thận nghiêm túc.
4. Năng lực hướng tới:
- Năng lực giải quyết vấn đề ; năng lực tự học ; năng lực giao tiếp ; năng lực sáng tạo ; năng
lực hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. GIÁO VIÊN: Giáo án, SGK
2. HỌC SINH: Chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, SGK.
III. PHƯƠNG PHÁP & KTDH.
- Phương pháp: phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề.
- Kĩ thuật: Dạy học hợp tác.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

1. Hoạt động khởi động/ tạo tình huống.
2. Hoạt động hình thành kiến thức.
a. Công thức tính diện tích một số đa giác thường gặp.
* Diện tích tam giác:

* Diện tích hình thoi.

* Diện tích hình thang.


* Diện tích hình vuông và hình chữ nhật.

* Diện tích hình bình hành.

b. Cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

c. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng.


d. Cách xác định khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.

3. Hoạt động luyện tập.

4. Hoạt động vận dụng và mở rộng kiến thức.


V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC.
1. Hướng dẫn học bài cũ.
- Kiến thức: Học sinh nắm được cách vẽ hình không gian, công thức tính diện tích đa giác,
cách xác định góc, xác định khoảng cách
- BTVN:

2. Hướng dẫn học bài mới.
- HS sử dụng SGK xem khái niệm khối lăng trụ và khối chóp, khái niệm về hình đa diện và
khối đa diện.
- Vẽ được khối lăng trụ, khối chóp, xác định được các yếu tố liên quan đến khối lăng trụ,
khối chóp như số đỉnh, số cạnh, chiều cao.
*********************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×