Tải bản đầy đủ

Đề và đáp án khảo sát chất lượng toán 7 b

TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 7
Lớp: 7 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề A
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1. Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 7 lập thành bảng tần số sau :
Điểm (x)
Tần số (n)

3
2


4
3

5
12

6
8

7
4

8
5

9
4

a) Dấu hiệu ở đây là :
A. Số học sinh làm bài kiểm tra 1 tiết.
B. Số học sinh làm bài từ 3 đến 10 điểm.
C. Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 7
b) Số học sinh làm bài kiểm tra là :
A. 52
B. 40
C. 92
D. 105
c) Số các giá trị khác nhau là:
A. 40
B. 8
C. 5
D. 10
Câu 2. Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) thích hợp vào ô trống:
TT
Nội dung
Đúng
1 Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam
giác đó bằng nhau.
2 Nếu ∆ ABC và ∆ DEF có AB = DE, BC = EF, góc B = góc E thì
∆ ABC = ∆ DEF
3 Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó
bằng nhau

10
2

Sai

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (5.0 điểm). Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài ( tính theo phút ) của
30 học sinh và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8
5
7
8
10
9
8
10
7
14
8
9
8
9
9
9
9
10
5
5
14
a) Dấu hiệu ở đây là gì ?
b) Hãy lập bảng tần số.
c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
d) Nêu nhận xét
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. (2.0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia
đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) Chứng minh : ∆ ABM = ∆ ACN
b) Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AM và AN.
Chứng minh : ∠ MHB = ∠NKC
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 7
Lớp: 7 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề B
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1. Điều tra số giấy vụn của các lớp ở trường THCS A được ghi lại bảng sau (đơn vị
tính là kilogam):
30
37

35
32

37
37

30
35

35
30

35
32

a) Bảng trên được gọi là:
A. Bảng “tần số”
B. Bảng “phân phối thực nghiệm”
C. Bảng thống kê số liệu ban đầu
D. Bảng dấu hiệu.
b) Các giá trị khác nhau là:
A. 4
B. 30; 32; 35; 37
C. 12
D. 0; 2; 5; 7
c) Giá trị 37 có “tần số” là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 2. Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) thích hợp vào ô trống:
TT
Nội dung
Đúng
Sai
1 Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.
2 Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A<900.
3 Nếu hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó
bằng nhau
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (5 đ) Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7
được ghi lại ở bảng sau:
10
15

13
17

15
15

10
17

13
10

15
17

17
17

17
15

15
13

13
15

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu
c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
d) Nêu nhận xét
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. (2.0 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm E, trên tia
đối của CB lấy điểm F sao cho BE = CF.
a) Chứng minh : ∆ ABE = ∆ ACF
b) Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AE và AF.
Chứng minh : ∠EHB = ∠FKC
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM


Toán 7
ĐỀ A
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1a
1b
1c
2a
2b
2c
§¸p ¸n
A
B
B
S
Đ
Đ
II.Tù luËn (7 điểm).
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1.
a. Dấu hiệu ở đây là : Thời gian làm bài tập
1.0
b. Bảng tần số:
1.5
(4 đ)
Giá trị (x) Tần số (n)
5
4
7
3
8
8
9
8
10
4
14
3
N = 30
1.5
c. Vẽ đúng biểu đồ
1.0
d. Nhận xét :
- Giá trị có tần số lớn nhất là : 8 ; 9
- Giá trị có tần số nhỏ nhất là : 5 ; 14
- Đa số học sinh làm bài tập trong khoảng thời gian 8 phút đến 9 phút
Câu 2.
∆ ABC, AB = AC, (M ∈ BC, N∈ CB)
A
(3.0
GT BM = CN; BH ⊥ AM, CK ⊥ AN
điểm).
( H ∈ AM, K∈ AN )
K
H
0.5
KL a, ∆ ABM = ∆ ACN
M
N
b, AH = AK
B
C
c, Tam giác OBC là tam giác gì
a) Theo (gt) ∆ ABC cân tại A ⇒ ∠ABC = ∠ACB
Mà: ∠ABC + ∠ABM = ∠ACB + ∠ACN ⇒ ∠ABM = ∠ACN
0.5
Xét : ∆ ABM và ∆ ACN
Có : AB = AC
(gt)
ABM = ACN
( theo (1) )
BM = CN
( gt )
0.5
⇒ ∆ ABM = ∆ ACN ( c.g.c )
b) Vì ∆ ABM = ∆ ACN
⇒ AM = AN
Mà HM = HA và KN = KA
0.5
=> HM = KN
Xét :
∆ MHB và ∆ NKC
Có : MB = NC
(gt)
∠HMB = ∠KNC ( câu a )
HM = KN ( cm trên)
⇒ ∆ MHB = ∆ NKC
( c.g.c )

∠MHB = ∠NKC


ĐỀ B
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1a
1b
1c
2a
2b
§¸p ¸n
C
B
A
Đ
Đ
II.Tù luËn (7 điểm).
Tương tự đề A
- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

2c
STài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×