Notice: Undefined offset: 120 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 94
chuẩn skkn cau hoi trac nghiem đang sửa - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

chuẩn skkn cau hoi trac nghiem đang sửa

Đề tài : Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học hóa học
MỤC LỤC
Nội dung

Trang

A. Đặt vấn đề

2

I. Lý do chọn đề tài

2

II. Mục đích nghiên cứu

3

III. Phạm vi, đối tượng và thời gian nghiên cứu.

3


1. Phạm vi nghiên cứu

3

2. Đối tượng nghiên cứu

3

3. Thời gian thực hiện

3

IV. Phương pháp nghiên cứu

3

B. Giải quyết vấn đề

4

I. Quá trình thực hiện đề tài

4

1.Thực trạng nghiên cứu

4

2. Những nội dung , biện pháp đã thực hiện

5

2.1. Lịch sử nghiên cứu câu hỏi trắc nghiệm

5

2.2 Tác dụng của phương pháp trắc nghiệm và ứng dụng của
nó trong nhà trường THCS.

6

2.3 Những yêu cầu khi học và làm bài tập trắc nghiệm

7

3. Các dạng bài tập trắc nghiệm

9

II. Kết quả

27

C.Kết luận và khuyến nghị

29

I. Những bài học kinh nghiệm

29

II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm

29

III. Khả năng vận dụng và triển khai

29

IV. Những khuyến nghị và đề xuất

29

Tài liệu tham khảo

31

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1


Đề tài : Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học hóa học

2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×