Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


?

KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

a/ 35m23cm =………..m
35,23
b/ 14m7cm =………..m
14,07


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

1. Ví dụ : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
5 tấn132kg = ...........

tấn


132
Cách làm : 5 tấn132 kg = 5 1000 tấn = 5,132

Vậy : 5 tấn 132kg = 5,132 tấn

tấn


Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
a) 4 tấn 562 kg = ...4,562 tấn

b) 3 tấn14 kg =

c)12 tấn 6 kg

d) 500 kg =

=

...
tấn
12,006

....
tấn.
3,014
0,5 tấn.
......


Bài 2. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân :
a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam :
2 kg 50 g = 2,05 kg

10 kg 3 g = 10,003 kg

500 g = 0,5 kg

45 kg 23 g = 45,023 kg

b) Có đơn vị đo là tạ :
2 tạ 50 kg =
34 kg =

2,5 tạ

0,34 tạ

3 tạ 3 kg = 3,03 tạ
450kg =

4,5 tạ


Bài 3. Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một
con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong
C.1:
30 ngày ?
Giải:
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử
trong 1 ngày là : 6 x 9 = 54 ( kg )
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong
30 ngày là : 54 x 30 = 1620 ( kg )
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấn


Bài 3. Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một
con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong
30 ngày ?
C.2:
Giải:
Lượng thịt để nuôi 1 con sư tử trong 30 ngày là:
30 x 9 = 270 ( kg )
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:
6 x 270 = 1620 ( kg )
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấn
C.3:
Giải:
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:
( 6 x 9 ) x 30 = 1620 ( kg )
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấnLUậT CHƠI
- Có 3 câu hỏi với các đáp án A,B,C khác nhau, nhiệm vụ của chúng
ta :
+ Khi câu hỏi xuất hiện, trong vòng 10 giây các em suy nghĩ chọn
đáp án đúng.
+ Em nào đúng với đáp án lần nào sẽ thành sao tỏa sáng lần đó và sẽ
được ghi vào "Sổ sao tỏa sáng" của lớp.
+ Hãy sẵn sàng với các thẻ A, B, C.


1
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng :
A. 10 tấn 15 kg = 10,15 tấn.
B. 10 tấn 15 kg = 10,105 tấn.
C


2
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng :
A

A. 8 kg 537 g = 8,537 kg.
B. 8 kg 537 g = 85,37 kg.


3
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng :
A.
B 7 tạ 7 kg = 7,7 tạ.
B. 7 tạ 7 kg = 7,07 tạ.


*Về nhà xem lại bài và hoàn thiện nốt
phần bài tập còn lại.
*Chuẩn bị bài : Viết các số đo diện
tích dưới dạng số thập phân.

  
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×