Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.
2,7 m
27 dm = ........
457cm = ...........m
4,57
457 m = .........km
305 m = .........
km
0,305
0,457


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN


Toán

VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN


- tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g
đơnnêu
vị đo
ượng
gấplư10
lầntừđơn
liền sau và
- Mỗi
Em hãy
cáckhối
đơn lvị
đo khối
ợng
lớn vị
đếnbộbé?
bằng
trước
nó. liền kề có mối quan hệ với nhau
- Hai đơđơ
n1nvịvịđliền
o khối
lượng
10
như thế nào?
Lớn hơn kg
kg
Bé hơn kg
TấN

Tạ

Yến

kg

hg

dag

g

1tấn
= 10 tạ

1tạ
= 10 yến

1yến
= 10 kg

1kg
= 10 hg

1hg
= 10 dag

1dag
= 10 g

1g

= 1 tấn

=1

= 1 yến

=1

10

1 ta= .......kg
100
1
1 kg = .......ta
100

10

tạ

10

10

kg

= 1 hg

10

1000
1 tấn = ..........kg
1
1 kg = ...........tấn
1000

1 dag
10

=


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

1. Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
5 tấn 132 kg = .......tấn.
132
Cách làm: 5 tấn 132 kg = 5
tấn = 5,132 tấn.
1000
5 tấn 132 kg = 5,132 tấn.
- Viết số đo khối lượng dưới dạng hỗn số (hoặc phân số
thập phân).
- Viết hỗn số (hoặc phân số thập phân) dưới dạng số thập
phân.


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

2. Luyện tập:
Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
4,562
a) 4 tấn 562kg = .........
tấn
3,014tấn
b) 3 tấn 14kg = .........
12,006
c) 12 tấn 6 kg = .........
tấn
d)

0,5tấn
500kg = ..........


Toán

VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Bài 2:
2 Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
a) Có đơn vị đo là kg.
2kg 50g;

45kg 23g;

2,05
2kg 50 g =.........kg
10kg 3g = 10,003 kg

10kg 3g;

500g.

45kg 23g = 45,023kg
500g = 0.5 kg


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Bài
vườntắt
thú
con mỗi
sư tử.
Trung9bình
Bài 3: Trong Tóm
: có16con :
ngày :
kg. mỗi ngày
một con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần
bao nhiêu
tấn thịt? đtấn.
ể nuôi số
6 con :
30 ngày :
sư tử đó trong 6 ngày ?
Bài giải :
Số thịt cần để nuôi 6 con sư tử trong một ngày là :
9 x 6 = 54 ( kg)
Số thịt cần để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là :
54 x 30 = 1620 (kg)
Đổi : 1620kg = 1,62 tấn.
Đáp số: 1,62 tấn


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Bài 3:

Tóm tắt:

1 con : mỗi ngày : 9 kg.
6 con : 30 ngày : ? tấn.

Bài giải :
Số thịt cần để nuôi 1 con sư tử trong 30 ngày là:
9 x 30 = 270( kg)
Số thịt cần để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:
270 x 6 = 1620 (kg)
Đổi : 1620kg = 1,62 tấn.
Đáp số: 1,62 tấn


Nối các số đo bằng nhau:A) 3 tấn 27 kg

0,15 tạ

500 kg

2,05 tạ

2 tạ 5 kg

3,027 tấn

15 kg

0,5 tấn

B) 25 kg 70dag

0,5 kg

3 yến 9 kg

25,7 kg

500g

3,9 yến


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Em hãy nêu cách viết các đơn
nay
chúng
vị đHôm
o khối
lượng
dưta
ới học
dạng số
bài gì?
thập
phân.

-Viết các đơn vị đo khối lượng dưới dạng hỗn số (hoặc
phân số thập phân).
-Viết hỗn số (hoặc phân số) dưới dạng số thập phân.


Về nhà ôn lại bài và làm bài tập 2b.
chuẩn bị bài: “Viết các số đo diện tích
dưới dạng số thập phân”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×