Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


Toán

Kiểm tra bài cũ:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 5cm =0,5
. . .dm
b/ 2m7dm =.2,7
. .m


Toán

VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Lớn hơn ki-lô-gam
tạ
tấn
yến

Ki-lô-gam

kg

Bé hơn ki-lô-gam

dag
hg
g
1
1tấn = 10 tạ ;
1tạ =
tấn = 0,1 tấn
10
1
1
1kg =
tấn = 0,001 tấn;
1kg =
tạ = 0,01 tạ
1000
100
Ví dụ:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
a) 5 tấn132kg =

tấn
132
Cách làm: 5 tấn132 kg = 5
tấn = 5,132 tấn
1000
Vậy:5 tấn132kg = 5,132 tấn


Toán

VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
a) 5 tấn132kg = 5,132 tấn
b) 5 tấn 32 kg = 5,032 tấn

32
Cách làm: 5 tấn 32 kg = 5
tấn = 5,032 tấn
1000
Vậy: 5 tấn 32 kg = 5,032 tấn


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 tấn132kg = 5,132 tấn ;

b) 5 tấn 32 kg = 5,032 tấn

Luyện tập
Bài1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống.
a) 4 tấn 562 kg = 4,562 tấn ;

b) 3 tấn14 kg = 3,014 tấn

c)12 tấn 6 kg = 12,006 tấn ;

d) 500 kg = 0,5 tấn


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Ví dụ
Luyện tập
Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống.
Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.
a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:
2 kg 50 g = 2,05 kg ;
500 g = 0,5 kg ;

10 kg 3 g = 10,003 kg
45 kg 23 g = 45,023 kg


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
Bài 3: Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một
con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó
trong 30 ngày ?
Cách 1:
Giải:
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 1 ngày là:
6 x 9 = 54 (kg)
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:
54 x 30 = 1620 (kg)
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấn


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN


Bài 3: Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một
con ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó
trong 30 ngày ?
Cách2:
Giải:
Lượng thịt để nuôi 1 con sư tử trong 30 ngày là:
30 x 9 = 270 (kg)
Lượng thịt để nuôi 6 con sư tử trong 30 ngày là:
6 x 270 = 1620 (kg)
1620 kg = 1,62 tấn
Đáp số: 1,62 tấn


0
10
7
8
3
4
5
1
9
6
2

Ô CỬA BÍ MẬT
.

Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng.

A.

A. 10 tấn 15 kg = 10,15 kg
B. 10 tấn 151kg = 10,150 kg

B.

8 kg 532 g = 85,32 kg

C.

C.

8 kg 532 g = 0,8532 kg

10 tấn15 kg = 10,015 kg

Biết ba con : gà , ngỗng , thỏ
cân nặng lần lượt là :
1,85 kg ; 3,6 kg ; 3000 g.

2

Trong ba con trên ,con nào nặng nhất.

A.
B.

Con gà
Con ngỗng

C. Con thỏ

8 kg 532 g = 8,532 kg

3

Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng.
Trong các số 512,34 ; 423,15 ; 423,51
số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là:

A.

512,34 4

C.

423,15

B.

423,51
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×