Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a.

3km 245m = ………………. Km

b.

5km 34m = ………………. Km

c.

37m

= ………………. km


Toán:
Kiểm tra bài cũ:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a.

3km 245m =

3,245

Km

b.

5km 34m =

5,034

Km

c.

37m

0,037

km

=


Toán:


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

1. Quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thường
dùng:
1 tạ =

1
tấn =
10

0,1tấn


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

1. Quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thường
dùng:

1
1kg =
tấn = 0,001tấn
1000


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

1. Quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thường
dùng:
1kg =

1
tạ =
100

tạ0,01


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

2. Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm và giải thích cách
làm
a.

5 tấn 132 kg = ................. tấn


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

2. Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm và giải
thích cách làm
a.
5 tấn 132 kg = ................. tấn

Cách làm :

132
tấn = 5,132 tấn
5 tấn 132 kg = 5
1000
Vậy : 5 tấn 132 kg = 5,132 tấn
b . 5 tấn 32 kg = ..................tấn
Cách làm :
32
5 tấn 32 kg = 5
tấn = 5,032 tấn
1000

Vậy : 5 tấn 32 kg = 5,032 tấn


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

3 . Thực hành:
Bài tập 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a.

4 tấn 562 kg =

562 tấn =
4
4,562
1000
b. 3 tấn 14 kg =
tấn =
14
3
3,014
1000
c. 12 tấn 6 kg =
tấn =
6
12
12,006
1000
d. 500 kg = 500tấn =
5 tấn =
0,5
1000
10

tấn
tấn
tấn
tấn


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

Bài tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
a.Có đơn vị đo là ki-lô-gam
2 kg 50 kg ; 45 kg 23g ; 10 kg 3g ; 500g.
a. 2 kg 50 g =

2

50
kg =
1000

5
2 kg =
100

23
45 kg 23 g = 45 kg =
1000
3
10 kg 3g = 10 1000kg =

500g

=

500
kg =
1000

2,05
kg
45,023kg
10,003kg

5
kg =
10

0,5kg


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

b.Có đơn vị đo là tạ:
2 tạ 50 kg ; 3 tạ 3 kg ; 34 kg ; 450 kg
2 tạ 50 kg =
3 tạ 3 kg =
34 kg
450kg

=
=

50
2
tạ
100
3
3 tạ
100
34
100tạ
450
tạ
100

=

5
2 tạ
10

=

2,5tạ

=

3,03

tạ

=

0,34

tạ

=

45
tạ
10

=

4,5
tạ


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

Bài 2:
b.2 tạ 50 kg =

tạ =

tạ =

3 tạ 3 kg =

tạ =

tạ

34 kg =

tạ =

tạ

450kg =

tạ =

tạ =

tạ

tạ


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

Bài tập 3: Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con
ăn hết 9 kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tán thịt để nuôi số sư tử đó trong 30
ngày ?


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

Tóm tắt:
Bài giải
1 con sư tử ăn 1 ngày : 9 kg thịt
6 con sư tử ăn 30 ngày:…tấn thịt ?

Lượng thịt cần có để nuôi 6 con
sư tử đó trong 1 ngày là:
9 x 6 = 54 (kg)
Lượng thịt cần có để nuôi 6 con
sư tử đó trong 30 ngày là:
54 x 30 =1620 (kg)
1620 kg = 1,620 tấn (hay 1,62 tấn)
Đáp số:

1,620 tấn (hay 1,62 tấn)


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN

Chuẩn bị bài sau:
ViẾT CÁC SỐ ĐO DiỆN TÍCH DƯỚI DẠNG
SỐ THẬP PHÂN


Toán:

ViẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×