Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000


Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Nêu cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
Đặt tính rồi tính: 1,28 X 5


Toán:Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
a. Ví dụ 1: Hãy thực hiện phép tính: 27,867 X 10.
Nhận xét thừa số thứ nhất và tích tìm
27,867
X
được ?
10
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang
278,670
bên phải một chữ số ta cũng được 278,67.
27,867 X 10 = 278,6 7
Muốn nhân một số thập phân với 10, ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số.Toán:Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
b. Ví dụ 2: Hãy thực hiện phép tính: 53,286 X 100.
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang
53,286
X
bên phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.
100
5328,600
53,286 X 100 = 5328,6
Muốn nhân một số thập phân với 100, ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số.
53,286 X 1000 = 53286
53,286 X 10000 = 532860
,…


Toán:Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
Quy tắc:
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta chỉ
việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải
một, hai, ba,…chữ số.


Toán:Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
Luyện tập:
1.Nhân nhẩm:
a. 1,4 x 10 = 14
2,1 x 100 = 210

b. 9,63 x 10 = 96,3 c. 5,328 x 10 = 53,28
25,08 x 100 = 2508 4,061 x 100 = 406,1

7,2 x 1000 = 7200 5,32 x 1000 = 5320 0,894 x 1000 = 894


Toán:Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
2.Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăngti-mét:
10,4 dm = 104 cm
12,6 m = 1260 cm
0,856 m = 85,6 cm
5,75 dm = 57,5 cm


Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta chỉ việc:
a.Chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai,
ba,… chữ số.
b.Chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai,
ba,… chữ số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×